Den fulde tekst
L 145
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Krav om etablering af målrettede efterafgrøder).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Fremsat skr 23/2 17
Lovf som fremsat 23/2 17
1.beh 2/3 17
Betænkning 22/3 17
2.beh 28/3 17
Lovf optrykt efter 2.beh 28/3 17 Tillæg H
3.beh 30/3 17
Lovf som vedt 30/3 17
Lov nr 310 af 4. april 2017
Ordførere: (1.beh) Simon Kollerup (S), Lise Bech (DF), Erling Bonnesen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Trine Torp (SF), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget fremsættes med henblik på give miljø- og fødevareministeren en række bemyndigelser, bl.a. til i 2017 og 2018 at fastsætte krav om etablering og placering af målrettede efterafgrøder svarende til en samlet kvælstofreduktion på 1.186 ton kvælstof i forhold til kystvande, 3.729 ton kvælstof i rodzonen
i forhold til grundvand og yderligere 1.934 ton kvælstof i rodzonen.
Lovforslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med den frivillige ordning om målrettede efterafgrøder. Den frivillige målrettede efterafgrødeordning og dette lovforslag skal endvidere ses i forlængelse af ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 388 af 27. april 2016.
Lovforslaget træder i kraft den 5. april 2017.
Afstemning:
Vedtaget
94 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, KF)
0 stemmer imod forslaget
13 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL, SF).
Ved en fejl stemte S for forslaget. Ved en fejl stemte RV for forslaget.