Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 11-17 om revalidering - fradrag - indtægt - bistandsfond - Vestre Landsrets dom

Denne principafgørelse fastslår

Kommunen skal ikke foretage fradrag i revalideringsydelsen for indtægter fra en pensionskasses bistandsfond.

Indtægt fra en bistandsfond, der tilhører en pensionskasse, er således ikke omfattet af aktivlovens § 59, stk. 1, om fradrag i revalideringsydelse.

Midlerne fra bistandsfonden er adskilt fra den almindelige pensionsordning, hvor arbejdsgiver og arbejdstager indbetaler bidrag. Der er heller ikke tale om et produkt, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven. Den økonomiske hjælp fra bistandsfonden er derfor hverken pension eller erstatning for manglende lønindkomst.

Princippet gælder tilsvarende andre produkter, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven og økonomiske hjælp, der hverken er pension eller erstatning for manglende lønindkomst.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer i en konkret sag, at indtægt fra en bistandsfond ikke kan anses for omfattet af ordlyden af § 59, stk. 1, i lov om en aktiv socialpolitik. Reglen skal efter retspraksis fortolkes snævert.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lægger vægt på, at revalidenden i den konkrete sag har fået bevilget hjælp fra en pensionskasses bistandsfond. Den økonomiske hjælp er bevilget efter en konkret og individuel vurdering af behovet i familien.

Vestre Landsret har i dom af 29. november 2013 i anden sammenhæng fastslået, at § 59, stk. 1, skal fortolkes snævert. Landsretten henviste til, at der er tale om en bestemmelse, som begrænser revalidendens lovmæssige krav på udbetaling af den faste revalideringsydelse efter lovens § 52.

Vestre Landsret fastslog, at der hverken efter ordlyden af aktivlovens § 59, stk. 1, eller efter lovens forarbejder er grundlag for, at den skal omfatte andre ordninger end dem, der er beskrevet i pkt. 278 i vejledningen af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik.

Genoptagelse

Ankestyrelsens principafgørelser har som udgangspunkt virkning fra tidspunktet for offentliggørelsen. Undtagelse herfra er, hvis der tidligere har været tale om en forkert fortolkning af loven (en retsvildfarelse) eller ulovlig praksis.

På baggrund af Vestre Landsrets dom har der ikke været hjemmel til den tidligere praksis i principafgørelse 118-13, som derfor må anses for at være baseret på en retsvildfarelse.

Den nye praksis medfører generelt, at kommunerne og Ankestyrelsen skal tage stilling til genoptagelse af eventuelle sager, hvor der måtte være truffet afgørelse om fradrag for indtægt fra bistandsfond i tidsrummet mellem Ankestyrelsens principafgørelse 118-13 fra 11. december 2013 og til offentliggørelsen af nærværende principafgørelse.

Forældelse og modregning

Der skal ved behandlingen af en sag om genoptagelse tages stilling til, om der er indtrådt forældelse efter reglerne i lov om forældelse af fordringer. Løbende udbetaling af revalideringsydelse forældes efter tre år.

Ankestyrelsen har ikke med denne principafgørelse taget stilling til spørgsmålet om forældelse, da det ikke har været aktuelt i den konkrete sag. Eventuelle forældelsesspørgsmål må afgøres konkret.

Der skal desuden tages stilling til, om der er grundlag for modregning, hvis der har været udbetalt eventuelle andre ydelser i den periode, efterbetalingskravet vedrører.

Offentliggørelse

Genoptagelse af sager på baggrund af praksisændringen skal ske på kommunens eget initiativ, hvis kommunen vurderer, at det ikke vil være en betydelig administrativ byrde at skulle identificere sagerne. Ellers skal kommunen informere offentligt om muligheden for at søge om genoptagelse og vejlede om retningslinjerne herfor.

Ankestyrelsen har identificeret én sag, som Ankestyrelsen genoptager.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om indtægt fra et privat forsikrings- og pensionsselskabs bistandsfond medfører fradrag i revalideringsydelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016.

§ 59, stk. 1, om nedsættelse af revalideringsydelse med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

29-14:

Indtægter fra løbende forsørgertabserstatning medfører ikke fradrag i revalideringsydelse. Principafgørelsen henviser til Vestre Landsrets dom af 29. november 2013.

Landsretten fandt, at da aktivlovens § 59, stk. 1, er en bestemmelse, som begrænser revalidendens lovmæssige krav på udbetaling af den faste revalideringsydelse, må dette føre til, at § 59, stk. 1, skal fortolkes snævert.

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

118-13:

Der skal ske fradrag i revalideringsydelse for indtægter fra en bistandsfond, der tilhører en pensionskasse. Der er henvist til, at principafgørelse 27-13, som fastslog, at der skal ske fradrag i revalideringsydelsen for løbende udbetalinger fra alle forsikringer og pensionsordninger. Der henvises også til, at der ikke er fastsat regler om, at nogen ydelser fra forsikrings- og pensionsordninger er undtaget for fradrag i revalideringsydelse.

Principafgørelse 27-13 er kasseret og erstattet af principafgørelse 29-14.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om Lov om aktiv socialpolitik nr. 39 af 5. marts 1998

Pkt. 278 om, hvilke indtægter, der nedsætter revalideringsydelsen.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om revalideringsydelse. A Kommune afgjorde sagen den 8. april 2015.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ret til revalideringsydelse uden fradrag for udbetaling fra bistandsfond.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen skal efterbetale, hvis kommunen har fradraget som følge af udbetalinger fra pensionskassens bistandsfond. Kommunen skal forinden tage stilling til, om der er grundlag for modregning, hvis der har været udbetalt eventuelle andre ydelser, i den periode efterbetalingskravet vedrører.

Kommunen kontakter dig.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Det skyldes, at sagen har været under principiel behandling.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at din revalideringsydelse i perioden fra den 1. februar 2014 til den 31. oktober 2015 ikke skal nedsættes på grund af udbetalinger af økonomisk hjælp fra pensionskassens bistandsfond.

Vi vurderer, at fradragsreglen efter retspraksis skal fortolkes snævert.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at den økonomiske hjælp er ydet af midler, der ikke er en del af din almindelige pensionsordning i pensionskassen XX, hvortil arbejdsgiver og du selv indbetaler bidrag. Ydelsen fra bidragsfonden i XX er derfor ikke en del af din pensionsordning.

En økonomisk hjælp fra bistandsfonden ydes til medlemmer, der er uarbejdsdygtige. Den økonomiske hjælp kan kun udbetales i maximalt to år og skal gøre det muligt at opretholde dine børns velfærd, mens du er uden lønindtægt. Fx skal den økonomiske hjælp sikre, at dine børn kan bibeholde fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn.

Vi lægger også vægt på, at XX har foretaget en konkret og individuel vurdering af, om der var økonomiske problemer og af familiens situation som helhed. XX har foretaget en vurdering af, om der var tale om økonomisk trang.

Du har bedt om økonomisk hjælp fra pensionskassens bistandsfond. Du var da uarbejdsdygtig og under revalidering, og du modtog revalideringsydelse.

Oplysningerne fremgår særligt fra pensionskassen.

Om reglerne

Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring.

Disse indtægter trækkes kun fra i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

Vestre Landsret har i dom af 29. november 2013 i anden sammenhæng fastslået, at fradragsreglen skal fortolkes snævert. Landsretten henviste til, at der er tale om en bestemmelse, som begrænser revalidendens lovmæssige krav på udbetaling af den faste revalideringsydelse.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.