Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1

§ 1

I bekendtgørelse nr. 145 af 18. februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1136 af 13. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, 2. pkt., udgår »og 17«.

2. § 17 ophæves.

3. § 20, stk. 2, nr. 8, ophæves.

4. I § 31, stk. 1, udgår »jf. dog § 17, stk. 2, sidste punktum«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts 2017.

Kulturministeriet, den 3. marts 2017

Mette Bock

/ Lars M. Banke