Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

J. nr. 2016-6810-43344

En mand henvendte sig i en bagerbutik for at søge en stilling som ekspedient. Manden fik oplyst, at der kun var piger ansat i butikken, da de ansatte bar små korte forklæder. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at manden herved havde påvist faktiske omstændigheder for, at han havde været udsat for forskelsbehandling, idet han på grund af sit køn ikke kom i betragtning til stillingen. Bagerbutikken havde ikke godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager søgte en stilling som ekspedient hos indklagede.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager ikke blev taget i betragtning til stillingen som ekspedient hos indklagede.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 25.000 kr. med procesrente fra den 26. august 2016, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager henvendte sig en formiddag mellem den 23. og 26. august 2016 hos den indklagede bagerbutik på baggrund af følgende stillingsannonce:

”…

[Indklagede] søger en ekspedient snarest muligt til en travl bagerbutik.

Vi forestiller os, at du er seriøs, moden, ansvarsbevidst, smilende, trofast og effektiv medarbejder, som kan lide at servicere vores søde kunder i en travl bagerbutik.

Det er en fordel at du har butikserfaring.

Mødetiden kan være fra kl. 06.00 om morgen og andre dage kan mødetiden være fra middag til kl. 18.00.

Det er et krav at du kan møde/arbejde indenfor ovennævnte tidsrum.

Kan du svare ja til ovenstående, så er det lige dig, vi står og mangler.

Stillingen er på 30-32 timer om ugen.

Personlig henvendelse i butikken – tal med [medarbejder X] mellem 8.00-13.00

Ingen henvendelse på telefon til butikken.

…”

Det fremgår af stillingsannoncen, at den blev offentliggjort på internettet den 23. august 2016.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 26. august 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han var udsat for forskelsbehandling på grund af køn, da han mødte personligt op i den indklagede bagerbutik for at søge stillingen som ekspedient.

Da klager var inde i butikken, var der 4-5 kunder. Han sagde pænt til dem, at de bare kunne gå foran ham, da han kun skulle snakke og ikke købe noget.

Klager spurgte efter medarbejder X. Medarbejder X kom forvirret ud, og klager nåede knap nok at introducere sig selv for hende eller aflevere ansøgning og CV, før hun sagde ”Det [er] ikke fordi der er noget galt med mænd, men vi søger kun piger. Vi har forklæde på bl.a. og vi har gamle kunder, desværre”.

Klager spurgte medarbejder X, om det var noget, som hun var villig til at ændre, hvortil hun oplyste, at det var det desværre ikke. Samtalen blev herefter afsluttet.

Indklagedes bemærkning til Ligebehandlingsnævnet om, at de ansatte i butikken har små korte forklæder på, er kønsdiskriminerende, da bemærkningen er udtryk for, at det på grund af arbejdstøjet i butikken kun er kvinder, der kan blive ansat.

Klager fik ikke i forbindelse med sin henvendelse i butikken oplyst, at stillingen var besat til anden side. Klager var ikke provokerende og opførte sig ikke som om, at han ikke ville forlade stedet.

Klager kom på vej hjem fra bagerbutikken i tanke om, at han var blevet afvist til jobbet på grund af sit køn. Det er kønsdiskrimination og spild af klagers tid, at han ikke kunne komme i betragtning til jobbet.

Indklagede bestrider, at klager har været udsat for kønsdiskrimination.

Det er korrekt, at klager var inde i bagerbutikken angående stillingsannoncen. Klager kom ind i butikken en formiddag, hvor der var meget travlt i butikken. Medarbejder X fortalte ham, at der kun var piger ansat, da de ansatte i butikken har små korte forklæder på. Dette kunne klager også selv se, da han var i butikken.

Klager ville ikke acceptere, at stillingen var besat. Klager opførte sig lidt provokerende og ville ikke gå igen.

Udtalelsen fra medarbejder X har ikke noget med kønsdiskrimination at gøre. Udtalelsen er blot en konstatering af, hvordan arbejdsgangen i butikken er.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandlemænd og kvinder lige ved ansættelse.

Nævnet lægger efter oplysningerne i sagen til grund, at klager henvendte sig i bagerbutikken for at søge stillingen som ekspedient, og at medarbejder X i den forbindelse oplyste ham om, at der kun var piger ansat i butikken, da de ansatte bar små korte forklæder.

Klager har på denne baggrund påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling, idet han på grund af sit køn ikke kom i betragtning til stillingen.

Det må efter indklagedes oplysninger lægges til grund, at der kun er piger ansat i butikken, og at dette bl.a. er begrundet i det arbejdstøj, som de ansatte i butikken skal bære.

Der foreligger ikke nærmere oplysninger om ansættelsesproceduren hos indklagede, og det må lægges til grund, at indklagede ikke foretog en vurdering af klagers kvalifikationer i forhold til at bestride stillingen som ekspedient i butikken.

Indklagede har herefter ikke godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren af den pågældende stilling som beskrevet i annoncen.

Indklagede skal herefter betale 25.000 kr. til klager med procesrente fra den 26. august 2016, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagens oplysninger

Sagen er behandlet på grundlag af:

Klagen af 26. august 2016 med bilag

Indklagedes bemærkninger af 6. september 2016

Klagers bemærkninger af 7. september 2016

Indklagedes bemærkninger af 9. september 2016

Klagers bemærkninger af 16. september 2016

Indklagedes bemærkninger af 20. september 2016

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3 om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2 om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1 om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 14 om godtgørelse

§ 16 a om delt bevisbyrde

<2016-6810-43344>