Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ej medhold

J. nr. 2016-6810-32292

Et taxiselskab havde udbudt en specialkørsel til selskabets vognmænd. Ifølge kørselsbeskrivelsen var kunden en 14-årig pige med udpræget angst, og det var blandt andet et krav, at chaufføren ikke havde skæg. En chauffør klagede herover, da han mente, at der var tale om forskelsbehandling af mænd. Nævnet vurderede, at chaufføren ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn, da kravet i specialopgaven ikke relaterede sig til køn, men til skægvækst, og da mænd uden skæg havde samme mulighed for at byde ind på opgaven som kvinder.

Chaufføren fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at det indklagede taxiselskab havde udbudt en specialkørsel, hvor det var et krav fra kunden, at chaufføren ikke havde skæg.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede handlede ikke i strid med ligebehandlingsloven i forbindelse med en udbudt specialkørsel.

Sagsfremstilling

Det indklagede taxiselskab sendte den 22. juni 2016 en specialkørsel i udbud til selskabets vognmænd.

Det fremgår af kørselsbeskrivelsen:

”Kunden er en pige på 14 år med udpræget angst. Der findes en fast chauffør. Der skal køres samme vej hver gang. Der må IKKE spilles musik i bilen. Og chaufføren må ikke have skæg. ”

Der var tale om en fast kørsel alle hverdage frem til 23. oktober 2016. Kørslen var bestilt af en kommune.

Klagen til Ligebehandlingsnævnet blev modtaget den 22. juni 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn.

Kravet om, at chaufføren ikke måtte have skæg, er dybt krænkende og et brud på ligebehandlingsreglerne, da kravet udelukkede en række chauffører i at byde ind på turen, særligt mænd, da kun mænd har skæg.

Foruden klager, der er chauffør og administrativ medarbejder, er en vognmand og yderligere en chauffør tilknyttet samme vogn. Vognmanden og klager blev ramt af kriteriet om, at chaufføren ikke måtte have skæg.

Ved at ekskludere en gruppe af egne chauffører fra at køre turen, brød indklagede også egne vedtægter om fordeling af turene.

Kunden kunne også have ønsket en hvid chauffør eller en mandlig/kvindelig chauffør, hvilket også ville være brud på ligebehandlingsprincippet.

Klager ønsker, at denne form for forskelsbehandling stoppes. Klager ønsker desuden en godtgørelse for at være udelukket fra at byde ind på turen og lignende ture.

Klager er fortsat tilknyttet indklagede og er ansat på deltid.

Indklagede gør gældende, at klager ikke har krav på godtgørelse.

Indklagede udsendte et turtilbud med kundens specifikke kørselskriterier, som var:

En fast chauffør

Kørsel på alle hverdage

Samme rute hver dag

Ingen musik i vognen

Chaufføren må ikke have skæg

Passageren var en 14-årig pige med udpræget angst, og kørselskriterierne var specificeret af kunden, der var en kommune, for at dæmme op for passagerens angst og den eventuelle eskalering af uhensigtsmæssige konfliktsituationer, dette ville medføre.

Turtilbuddet blev udsendt til alle vognmænd på baggrund af indklagedes vedtægter, hvoraf det fremgår, at indklagedes formål er sammen med de tilsluttede tilladelsesindehavere til taxikørsel at udføre foranstaltninger, der fremmer betjening af offentligheden med taxikørsel, og at ledelsen skal sikre, at kørselsbestillinger fordeles ligeligt blandt tilladelsesindehaverne.

Indklagede har ingen data og ønsker heller ingen data om, hvor mange af de mandlige chauffører, der har et permanent eller periodevist skæg, da dette er et personligt valg.

Klager er ifølge indklagedes turformidlingsdata ikke aktiv chauffør i indklagede.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse, forflyttelse, forfremmelse, afskedigelse og for så vidt angår arbejdsvilkår.

Klager har ikke påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Kravet i specialopgaven relaterede sig ikke til chaufførens køn, men til skægvækst. Mænd uden skæg havde således samme mulighed for at byde ind på specialopgaven som kvinder. Nævnet bemærker, at indklagedes udbud af specialopgaven til taxavognmændene var begrundet i en kommunal myndigheds ønske om at tilgodese en kundes særlige helbredsmæssige forhold.

Klager får derfor ikke medhold.

Sagens oplysninger

Sagen er behandlet på grundlag af:

Klagen af 22. juni 2016 med bilag

Indklagedes bemærkninger af 14. juli 2016

Klagers bemærkninger af 8. august 2016

Indklagedes bemærkninger af 20. september 2016

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 4 om forbud mod forskelsbehandling

§ 16 a om delt bevisbyrde

<2016-6810-32292>