Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - stillingsopslag - medhold

J. nr. 2016-6810-33090

En tøjforretning på Sjælland søgte en kvinde/pige til fuldtidsansættelse i forretningens pigeafdeling. En mand søgte stillingen og fik afslag på grund af sit køn. Forretningen gjorde gældende, at manden reelt ikke var interesseret i stillingen, blandt andet fordi han var bosat i Jylland. Manden oplyste, at han søgte stillinger i store dele af Danmark. Da forretningen alene havde søgt kvinder og piger til ansættelse, var annonceringsforbuddet i ligebehandlingsloven overtrådt. Derudover havde forretningen handlet i strid med loven, da manden ikke kunne komme i betragtning til stillingen på grund af sit køn.

Manden fik medhold og godtgørelse på 12.500 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager som mand ikke kunne komme i betragtning til ansættelse i indklagedes forretning.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagedes forretning søgte en pige/kvinde til ansættelse.

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager på grund af sit køn ikke kunne komme i betragtning til ansættelse i forretningen.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 12.500 kr. med procesrente fra den 27. juni 2016, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Indklagedes tøjforretning søgte via Facebook den 23. juni 2016 en pige/kvinde til ansættelse i en fuldtidsstilling. Forretningen ligger i A By på Sjælland.

Den 24. juni 2016 skrev klager til indklagede:

”Kære [navn]

Jeg søger hermed stillingen i butikken. Jeg flytter til [B By], og har et sted at bo i [C By]!

Vedlagt CV

Hilsen

[Klager]”

Samme dag skrev klager til indklagede via Facebook:

”Hej [navn], jeg har søgt stillingen hos Jer  God weekend. Hilsen [klager]”

Indklagede svarede hertil:

”Hej [klager]

Tak for interessen , men har du læst opslaget ?

Jeg søger en pige ? Da og med det er til en pige afdeling.

God aften”

Klagen til Ligebehandlingsnævnet blev modtaget den 27. juni 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager ønsker godtgørelse på 25.000 kr.

Klager kunne ikke komme i betragtning til en fuldtidsstilling i den indklagede forretning.

Klager søgte stillingen via mail den 24. juli 2016 med henblik på at få arbejde. Klager har en bekendt i C By på Sjælland, som klager kunne bo hos i en periode. Klager er også skrevet op i forskellige boligselskaber i B by.

I forhold til arbejdsopgaver kunne klager stå ved kassen, rydde op, varetage forfaldende arbejde mv., og han behøvede ikke at være i prøverummet.

Klager søger alle slags jobs i et meget stort område af Danmark. Klager har også søgt arbejde i Tyskland og Sverige. Det er klagers ret og pligt at søge arbejde.

Klager henviser til en dom fra Vestre Landsret i en sag (7100260-12), som tidligere er afgjort i Ligebehandlingsnævnet.

Indklagede har også overtrådt forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Indklagede gør gældende, at indklagede forfølger et legitimt formål, når der søges en kvindelig ansat.

I butikken sælges tøj til unge piger i alderen seks til 14 år.

En stor del af arbejdsopgaverne er at servicere de unge piger i forbindelse med, at de prøver tøj. Det vil potentielt overskride kundernes blufærdighed, hvis en mand kommer ind i prøverummet, hvor den unge pige kan være delvist afklædt. Det er legitimt kun at ansætte kvinder i butikken for at værne om kundernes blufærdighed.

Dertil kommer, at klager ikke reelt søgte en stilling ved indklagede. Indklagede har ikke modtaget en ansøgning fra klager via indklagedes mailadresse eller pr. post. Butikken ligger i A By, og klager er bosiddende i en jysk by.

En kort søgning på internettet afslører også, at klager tilsyneladende i videre udstrækning afsøger Facebook med henblik på at opnå kompensation med bistand fra Ligebehandlingsnævnet. Indklagede har for nævnet fremlagt en artikel om klager. Indklagede opfordrer nævnet til at søge internt på, hvor mange klagesager klager har indgivet.

Klager har ikke dokumenteret, at han reelt var interesseret i stillingen, og der er ikke grundlag for at tilkende ham godtgørelse, uanset om nævnet mod forventning skulle mene, at stillingsopslaget var i strid med loven. Indklagede henviser til nævnets afgørelse i 2015-6811-34441.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Det fremgår også, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse.

Der er mulighed for at søge om dispensation, hvis det ved visse former for erhvervsudøvelse er afgørende, at udøveren er af et bestemt køn, og dette krav står i rimeligt forhold til den pågældende erhvervsaktivitet.

Uden dispensation må en arbejdsgiver ikke søge eller foretrække personer af et bestemt køn til ansættelse under henvisning til, at kunders blufærdighed kan blive krænket.

Efter det oplyste er der ikke søgt om dispensation efter ligebehandlingsloven.

Da indklagede alene søgte piger og kvinder til ansættelse, har indklagede handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Klager får derfor medhold i denne del af klagen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at udstede bøder eller tilkende godtgørelse i anledning af overtrædelse af forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Indklagede har også handlet i strid med ligebehandlingsloven, idet klager ikke kunne komme i betragtning til den søgte stilling på grund af sit køn.

Nævnet har herved lagt til grund, at klager søgte den opslåede stilling.

Klager får derfor også medhold i denne del af klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 12.500 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, samt karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 12.500 kr. til klager med procesrente fra den 27. juni 2016, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 6 om annoncering

§ 14 om godtgørelse

§ 16 a om delt bevisbyrde

<2016-6810-33090>