Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - stillingsopslag - medhold

J. nr. 2016-6810-16561

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at det fremgik af en stillingsannonce, at medarbejderen til stillingen som promotor, som minimum skulle være 21 år. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at minimumsaldersgrænsen i restaurationsloven er 18 år og ikke 21 år. Det var derimod ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at klager på 17 år ikke blev taget i betragtning til stillingen. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at den særlige beskyttelse af unge under 18 år i særligt restaurationsloven og arbejdsmiljøloven var til hinder for ansættelse klager til arbejdet som promotor for indklagede.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at klager søgte en stilling som promoter hos indklagede.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede søgte medarbejdere på minimum 21 år til ansættelse som promoter.

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at klager ikke blev taget i betragtning til stillingen som promoter hos indklagede.

Sagsfremstilling

Indklagede er en virksomhed, der driver en række barer og diskoteker.

Klager søgte en stilling som promoter hos indklagede, på baggrund af følgende stillingsopslag på Facebook:

”PROMOTERE SØGES

Værtinder & promotion piger søges til ambitiøst eventteam i hjertet af [by]!

Vi står midt i startfasen af vores nye eventteam, og i den forbindelse søger vi kompetente og udadvendte piger, som kan indgå i vores team af omkring 10-12 dygtige piger, som alle elsker at snakke med nye mennesker, er sociale og elsker at holde en fest mens man arbejder!

Arbejdet vil hovedsagligt ligge i forbindelse med større arrangementer rundt omkring i [by], eller på barer beliggende i centrum, hvor din fineste opgave bliver at få folk ind på diverse beværtninger.

Som en del af teamet vil man typisk arbejde i to-mands hold (så man ikke er alene), eller også kommer man i tæt samarbejde med den enkelte bar, hvor man sammen med en fra baren, agerer værtinde eller promoter for stedet.

En vagt varer typisk mellem 4-8 timer, og ligger i tidsrummet 17-03, alt afhængigt af jobbets karakter. Det forventes at man kan tage mellem 2-4 vagter om måneden, men gerne flere, efter behov.

Du behøver ikke allerede at have erfaring fra lignende jobs, da vi står for din træning og gør dig klar til at møde [byens] natteliv på den bedst tænkelige måde. Dog skal du kunne se dig selv som følgende:

I besiddelse af masser af gåpåmod.

Have en lækker karisma og en skarp attitude.

Være udadvendt og snaksalig.

Have et naturligt konkurrencegen.

Være min. 21 år gammel.

Hvis du mener dette er noget for dig, så skriv lidt om dig selv og hvorfor DU er den perfekte for os og send det pr. mail til…”

Klager sendte den 17. marts 2016 kl. 08.15 en ansøgning til indklagede pr. mail, hvoraf følgende bl.a. fremgik: ”Mit navn er [klager] og er 17 år…”

En medarbejder fra indklagede svarede følgende til klager pr. mail den 17. marts 2016 kl. 12.37:

”Hej [klager].

Tak for din tid og din ansøgning, man skal dog være minimum 18 år for at kunne varetage dette job, men tak for din ansøgning og held og lykke med din forsatte jobsøgning. ”

Klagen er indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 17. marts 2016 kl.

23.33. Klagen anses derfor som modtaget den 18. marts 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun har været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at hun søgte jobbet som promoter hos indklagede.

Klager gør endvidere gældende, at stillingsopslaget er i strid med forskelsbehandlingsloven.

I indklagedes mail af 17. marts 2016 begrundede indklagede afslaget med klagers alder.

Det er tidspunktet for udøvelsen af forskelsbehandlingen, der er afgørende for om forbuddet er overtrådt. Indklagede har haft rig mulighed for at komme med en saglig forklaring, men indklagede har blot valgt i afslaget at henvise til klagers alder.

Det fremgår af stillingsopslaget, at arbejdet hovedsageligt foregår i [by] eller på barer. Opgaven som promoter er at skaffe kunder. En promoter skal altså stå på gaden foran en bar, en natklub, et spisested eller en forretning og skaffe kunder til stedet. Det er ikke et krav, at en promoter til varetagelse af denne type job er fyldt 18 år.

Klager har som 17-årig arbejdet som promoter. Klager ved derfor, hvad opgaven indebærer, og det var netop derfor, at hun søgte stillingen hos indklagede. Som følge af erfaringen ved klager også, at en promoter ikke opholder sig i selve lokalet, hvor der serveres alkohol, men i stedet ved indgangen og ude foran stedet.

Det fremgår ikke af stillingsopslaget, at al arbejde foregår på en bar, hvorfor klager ikke blot kan blive udelukket fra ansættelse. Klager kan i stedet stå ude foran stedet, hvor der ikke bliver serveret alkohol, og hvor klager derfor gerne må opholde sig.

Klager kan derudover arbejde mellem kl. 17-20 og kl. 20-03 ude foran stedet.

Unge under 18 år må gerne arbejde på steder, hvor der bliver serveret alkohol, men det forudsætter, at den unge opholder sig særskilt fra det lokale, hvor der bliver serveret og skænket alkohol. Dette kan eksempelvis være ved indgangen.

Klager henviser til Ligebehandlingsnævnets afgørelser nr. 2014-681057230 og 2015-6811-17463.

Indklagede gør gældende, at der ikke er sket ulovlig forskelsbehandling af klager på baggrund af alder, da klager søgte stillingen som promoter hos indklagede.

Det fremgår af klagers ansøgning, at klager på ansøgningstidspunktet var 17 år. Den af indklagede opslåede stilling som promoter, indeholder arbejdsopgaver, som ikke kan blive udført af personer under 18 år.

Det fremgår af stillingsopslaget, at arbejdet som promoter skal udføres i forbindelse med større arrangementer rundt omkring i [by] eller på barer beliggende i byens centrum. Jobbet indebærer herved, at en promoter skal promovere forskellige arrangementer og barer i [byens] natteliv, hvor man skal være fyldt minimum 18 år for at kunne komme ind.

Det følger af restaurationslovens § 27, stk. 1, at personer under 18 år ikke må være beskæftiget i lokaler, hvor der serveres stærke drikke. Da klager på ansøgningstidspunktet endnu ikke var fyldt 18 år, ville hun således ikke kunne udføre jobbets centrale arbejdsopgaver, uden at dette ville være i strid med restaurationsloven.

Klagers tidligere erfaring fra en stilling som promoter er således ikke relevant i forhold til denne stilling, da en promoter hos indklagede skal agere værtinde i baren og til arrangementer, hvor der bliver serveret alkohol. En promoter skal i den forbindelse være behjælpelig med udskænkning af alkohol og spiritus til barens eller arrangementets gæster.

I den pågældende stilling som promoter hos indklagede er der således ikke tale om et stillingsindhold, som beskrevet af klager, hvor promoteren alene arbejder ude foran en bar eller et arrangement og til enhver tid er adskilt fra lokalet, hvor der sker udskænkning og servering af alkohol.

Det fremgår endvidere af stillingsopslaget, at arbejdstiden typisk er placeret i tidsrummet mellem kl. 17.00 – kl. 03.00. Arbejdstiden er dermed hovedsageligt placeret i de sene aftenog nattetimer. Det følger af arbejdsmiljølovens § 61, stk. 4, at unge under 18 år ikke må arbejde i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6. Klager ville dermed pga. sin alder ikke kunne arbejde i det tidsrum, der er krævet af stillingen.

Som følge af ovennævnte grunde, blev klagers ansøgning afvist af indklagede.

Det følger af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1., at ulige behandling på baggrund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis behandlingen er objektiv og rimeligt begrundet.

Det følger derudover af forskelsbehandlingslovens § 9, stk. 4, at forbuddet mod aldersdiskrimination ikke er til hinder for fastsættelse af regler i henhold til lov, der er lavet med henblik på at beskytte børn og yngre lønmodtagere.

Aldersgrænserne i restaurationsloven og arbejdsmiljøloven er beskyttelsesregler, der er objektivt og rimeligt begrundet i ønsket om at sikre, at unge under 18 år har ro til deres uddannelse og er underlagt et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Reglerne forfølger derfor et legitimt formål. Indklagede henviser i den forbindelse til Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 2015-6811-32898.

Indklagede har ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, men blot fulgt den gældende lovgivning på området.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af en bestemt alder.

Da indklagede ved stillingsopslaget på Facebook har søgt efter en pige, der som minimum er 21 år, har indklagede handlet i strid med forbuddene mod annoncering efter personer af en bestemt alder. Nævnet har lagt vægt på, at minimumsaldersgrænsen i restaurationsloven er 18 år og ikke 21 år.

Klager får derfor medhold i denne del af klagen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at udstede bøder eller tilkende godtgørelse i anledning af overtrædelse af forbuddet mod annoncering efter personer af en bestemt alder.

Nævnet bemærker i øvrigt, at stillingsopslaget også er i strid med ligebehandlingsloven, idet der annonceres efter piger.

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse på grund af blandt andet alder.

Med henblik på at beskytte børn og yngre lønmodtagere er forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder imidlertid ikke til hinder for fastsættelse af aldersgrænser for adgang til beskæftigelse ved lov eller i medfør af lov.

Det følger af restaurationsloven, at personer under 18 år ikke i åbningstiden må være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter på serveringssteder, hvor der udskænkes stærke drikke. Dette gælder ikke for personer, der er under uddannelse i tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller værtens børn eller børnebørn.

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at unge under 18 år ikke må arbejde i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6. Bestemmelsen kan i særlige tilfælde fraviges for fag eller fagområder, dog således at unge under ingen omstændigheder må arbejde i tidsrummet mellem kl. 24 og kl. 4.

Der er således fastsat særlige regler for muligheden for, at en virksomhed som indklagede på serveringssteder, må beskæftige unge under 18 år.

Det må lægges til grund, at i hvert fald dele af arbejdet som promoter hos indklagede foregår på og for serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, og at i hvert fald dele af arbejdstiden ligger i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 3.

Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen lægger nævnet herefter til grund, at den særlige beskyttelse af unge under 18 år i særligt restaurationsloven og arbejdsmiljøloven var til hinder for ansættelse af klager til arbejdet som promoter for indklagede.

Det er således nævnets vurdering, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede ikke tog klager i betragtning til stillingen som promoter under henvisning til, at den ansatte som minimum skulle være 18 år for at kunne varetage jobbet.

Klager får derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 6 om annoncering

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1. om forbud mod forskelsbehandling

§ 5 om annoncering

§ 7a om delt bevisbyrde

§ 9 om anden lovgivning

Arbejdsmiljøloven

§ 61, stk. 4 og stk. 5, om unge under 18 år

Restaurationsloven

§ 27, om unge personers beskæftigelse

<2016-6810-16561>