Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - ej medhold

J. nr. 2016-6811-05535

Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle en mands klage over, at børne- og ungeydelsen og det særlige tilskud til pensionister som udgangspunkt udbetales til moderen. Bestemmelserne herom er fastsat ved lov, og det tilkommer den danske lovgivningsmagt som enekompetent at fastsætte lovregler på dette område.

Klagen blev derfor afvist.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at børneog ungeydelsen og det særlige børnetilskud til pensionister som udgangspunkt udbetales til moderen.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Klagen afvises, da det forhold, der klages over, ikke er omfattet af Ligebehandlingsnævnets kompetence.

Sagsfremstilling

Klager er mand og folkepensionist. Klager bor sammen med sin hustru og deres to børn. Det er klagers hustru, der modtager børneog ungeydelsen og det særlige børnetilskud til pensionister, selvom det er klager, som er pensionist.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at kvinden får den totale magt over pengene, og at manden bliver sat uden for indflydelse. Klagers hustru er udlænding, og hun sender pengene hjem til sin familie. Klager ønsker ligestilling.

Indklagede gør gældende, at ydelserne administreres efter den vedtagne lovgivning på området. Der er henvist til børneog ungeydelseslovens § 4, hvorefter børneog ungeydelsen som udgangspunkt udbetales til moderen. Der er også henvist til børnetilskudslovens § 8, hvorefter det særlige børnetilskud, som familien er berettiget til efter lov om social pension, også som udgangspunkt udbetales til barnets mor.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn.

Det falder uden for nævnets kompetence at træffe afgørelse om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at børneog ungeydelsen og det særlige børnetilskud til pensionister som udgangspunkt udbetales til moderen.

Dette skyldes, at bestemmelserne herom er fastsat ved lov, og at det tilkommer den danske lovgivningsmagt som enekompetent at fastsætte lovregler på dette område.

Derfor afvises klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, om nævnets kompetence

§ 8, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Lov om en børne- og ungeydelse

§ 4, om udbetaling

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

§ 8, om udbetaling

<2016-6811-05535>