Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - stillingsopslag - sundhed - medhold

J. nr. 2016-6810-30492

En forlystelse søgte en mand til ansættelse. Forlystelsen indebar, at medarbejderen falder ned på et underlag fra en højde på 3,2 meter, når en knap aktiveres. En kvinde søgte stillingen og fik afslag med den begrundelse, at pigers underliv kunne blive udelagt af at falde ned så mange gange om dagen. Da der ikke var oplyst om særlige bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forhold til den pågældende stilling, når beskyttelsen ikke er forbundet med graviditet og fødsel, og da der efter det oplyste ikke var søgt om dispensation efter ligebehandlingsloven, havde arbejdsgiveren handlet i strid med loven, både i forhold til jobopslaget og i forhold til afslaget på kvindens ansøgning.

Kvinden fik medhold og godtgørelse på 1.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager på grund af sit køn fik afslag på sin ansøgning.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede søgte en mand til ansættelse.

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager på grund af sit køn ikke kunne komme i betragtning til ansættelse i indklagedes forlystelse.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 1.000 kr. med procesrente fra den 10. juni 2016, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager, der er en kvinde, søgte pr. sms en stilling i den indklagede forlystelse.

Indklagedes forlystelse har eksisteret siden 1940’erne. Forlystelsen indebærer, at medarbejderen falder ned på et underlag fra en højde på 3,2 meter, når en knap aktiveres.

Dagen efter ansøgningen fik klager pr. sms afslag, da indklagede kun ansætter drenge. Indklagede begrundede dette med, at pigers underliv bliver ødelagt af at falde ned så mange gange om dagen.

Klagen til Ligebehandlingsnævnet blev modtaget den 10. juni 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, da der i afslaget kun er henvist til klagers køn.

Klager føler sig krænket og ønsker godtgørelse. Ligebehandlingsnævnet skal give en hårdere straf/sanktion til lovovertræderne.

Da indklagede søgte drenge til ansættelse, har indklagede overtrådt annonceringsforbuddet.

Indklagede har ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket.

Indklagedes begrundelse for afslaget er usaglig og underlig. Hvorvidt pigers underliv bliver ”ødelagt” eller ”beskadiget” er udokumenteret og irrelevant for sagen. Drenges underliv kan også blive ødelagte af at falde.

Indklagede gør gældende, at indklagede ikke har et ønske om at diskriminere på grund af køn, men om at beskytte kvinder.

Indklagede har gennem tiden erfaret, at især kvinder er meget udsatte, hvis de gentagne gange over tid udsættes for relativt hårde belastninger af kroppen, som faldene i jobbet medfører. Indklagede ønsker ikke at medvirke til, at kvinder kan få skader, der kan nedsætte eller måske helt ødelægge deres fertilitet. Det er derfor indklagedes princip ikke at ansætte unge kvinder i den fødedygtige alder til forlystelsen.

Indklagede vil være ked af at ændre praksis. Den yderste konsekvens vil være, at indklagede på et tidspunkt får et sagsanlæg fra en kvindelig medarbejder, som har pådraget sig fertilitetsskader på grund af de mange fald.

Indklagede har en anden forlystelse, hvor der ikke er de samme udfordringer, og hvor der er ansat flere unge kvinder.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Det fremgår også af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ved ansættelse skal behandle mænd og kvinder lige.

Loven er ikke til hinder for bestemmelser om beskyttelse af kvinder, navnlig i forbindelse med graviditet og fødsel

Der er mulighed for at søge om dispensation, hvis det ved visse former for erhvervsudøvelse er afgørende, at udøveren er af et bestemt køn, og dette krav står i rimeligt forhold til den pågældende erhvervsaktivitet.

Uden dispensation må en arbejdsgiver ikke afvise at ansætte kvinder under henvisning til, at arbejdet er farligt for kvinder.

Der er ikke oplyst om særlige bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forhold til den omhandlede stilling, når beskyttelsen ikke er forbundet med graviditet og fødsel.

Efter det oplyste er der heller ikke søgt om dispensation efter ligebehandlingsloven.

Da indklagede alene søgte mænd til ansættelse, har indklagede handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Klager får derfor medhold i denne del af klagen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at udstede bøder eller tilkende godtgørelse i anledning af overtrædelse af forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Indklagede har også handlet i strid med ligebehandlingsloven, idet klager ikke kunne komme i betragtning til den søgte stilling på grund af sit køn.

Klager får derfor også medhold i denne del af klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 1.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder arbejdets omfang og karakter, samt alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 1.000kr. til klager med procesrente fra den 10. juni 2016, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 1, stk. 8, om muligheden for bestemmelser om beskyttelse af kvinder

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 6 om annoncering

§ 14 om godtgørelse

§ 16 a om delt bevisbyrde

<2016-6810-30492>