Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Hovedgrupper af visumpligtige tredjelande og regioner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

§ 1

I bekendtgørelse nr. 376 af 20. marts 2015 om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4 e, stk. 3, § 39, stk. 2, § 44, stk. 1, § 46 a, stk. 8, § 47, stk. 3, § 47 a, stk. 1, og § 58 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov nr. 1743 af 27. december 2016 og lov nr. 188 af 27. februar 2017, og efter aftale med udenrigsministeren fastsættes:«

2. I § 2, nr. 8, ændres »justitsministerens« til: »udlændinge- og integrationsministerens«, og i § 28, stk. 1, ændres »justitsministeren« til: »udlændinge- og integrationsministeren«.

3. I § 6, stk. 2, ændres »udlændingelovens § 47, stk. 2, 2. pkt.,« til: »udlændingelovens § 47, stk. 2, 2. og 3. pkt.,«.

4. I § 21, stk. 2, ændres »Justitsministeriet« til: »Udlændinge- og Integrationsministeriet«.

5. I § 28, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 2-6« til: »jf. dog stk. 2-5«.

6. I § 28, stk. 2, nr. 4, indsættes efter »Det Centrale Kriminalregister«: », eller er opført på den i udlændingelovens § 29 c nævnte liste over udenlandske forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse«.

7. § 28, stk. 6, ophæves.

8. I § 29, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 2« til: »jf. dog stk. 2 og 3«.

9. I § 29 indsættes som nyt stykke 3:

»Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 udfærdiges efter de almindelige forvaltningsretlige regler om begrundelse for afgørelser, hvis afgørelsen i det væsentligste er begrundet i repræsentationens vurdering i henhold til § 16, stk. 4.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

10. § 30 affattes således:

»§ 30. Danske diplomatiske og konsulære repræsentationers afgørelser efter § 28, stk. 1, som meddeles udlændingen i overensstemmelse med reglerne i § 29, stk. 1, anses for påklaget til Udlændingestyrelsen.

Stk. 2. Danske diplomatiske og konsulære repræsentationers afgørelser efter § 28, stk. 1, som meddeles udlændingen i overensstemmelse med reglerne i § 29, stk. 2-4, kan af udlændingen påklages til Udlændingestyrelsen.

Stk. 3. Klage efter stk. 2 skal være indgivet til Udlændingestyrelsen inden 8 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Udlændingestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at en klage skal behandles, selv om klagen er indgivet efter udløb af fristen i 1. pkt.

Stk. 4. Udlændingestyrelsens afgørelser efter § 28, stk. 2-5, kan påklages til Udlændingenævnet.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 4 kan afgørelser om ophævelse af visum efter § 23, stk. 2, ikke påklages.«

11. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for ansøgninger om visum, der er indgivet før den 1. marts 2017. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. § 30, stk. 4, finder dog anvendelse for klager, der indgives fra og med den 1. marts 2017.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 27. februar 2017

Inger Støjberg

/ Lars Lichtenstein


Bilag 1

Hovedgrupper af visumpligtige tredjelande og regioner

Visumpligtige lande og regioner er inddelt i 5 hovedgrupper.

Hovedgrupperne er fastlagt på baggrund af en generel vurdering af risikoen for, at udlændinge fra de oplistede lande eller regioner ikke har til hensigt at forlade Schengenlandene inden visummets udløb.

Hovedgruppe 1 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en meget begrænset risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande.

Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 1 med henblik på turist- og privatbesøg, forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg.

Hovedgruppe 2 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en vis risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande.

Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 2 med henblik på privatbesøg hos en herboende vært samt til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg.

Hovedgruppe 3 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en væsentlig risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande.

Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 3 med henblik på privatbesøg hos relativt nære familiemedlemmer samt til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg. Som relativt nære familiemedlemmer anses ægtefæller/faste samlevere, kærester/forlovede, børn uanset alder og disses eventuelt medfølgende ægtefæller, forældre og disses eventuelt medfølgende ægtefæller, søskende og disses eventuelt medfølgende ægtefæller samt mindreårige niecer/nevøer/børnebørn med henblik på uledsaget ferieophold. Endvidere omfattes nære bekendte til tidligere danske udstationerede, mindreårige sponsorbørn og ansøgere, der skal ledsage et ældre svagt familiemedlem.

Hovedgruppe 4 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en høj grad af risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande.

Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 4 med henblik på privatbesøg hos de nærmeste familiemedlemmer samt til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg. Som nærmeste familiemedlemmer anses ægtefæller/faste samlevere, mindreårige børn og forældre.

Hovedgruppe 5 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere vurderes at udgøre en særligt høj risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande, og hvortil der kan være udsendelsesvanskeligheder.

Der meddeles som udgangspunkt kun visum til statsborgere i hovedgruppe 5 i ekstraordinære situationer, f.eks. i tilfælde af et herboende nært familiemedlems livstruende sygdom eller dødsfald. Der meddeles som udgangspunkt ikke visum til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg.

Hovedgruppe 1
Angola
Lesotho
Bahrain
Madagaskar
Belize
Maldiverne
Bhutan
Mozambique
Bolivia
Namibia
Botswana
Nauru
Cambodja
Oman
Comorerne
Papua New Guinea
Den Dominikanske Republik
Qatar
Den Dem. Folkerepublik Korea
Sao Tomé & Principe
Dominica
Saudi Arabien
Ecuador
Surinam
Fiji
Swaziland
Gabon
Sydafrika
Guyana
Tadsjikistan
Indonesien
Taiwani)
Jamaica
Tanzania
Kapverdiske Øer
Turkmenistan
Kina
Ækvatorial Guinea
Laos
Hovedgruppe 2
Benin
Kasakhstan
Bosnien-Hercegovinaii)
Kirgisistan
Burkina Faso
Liberia
Congo (Brazzaville)
Makedonien (FYROM)iii)
Cuba
Malawi
Den Centralafrikanske Republik
Mauretanien
Djibouti
Moldovaiv)
Guinea
Mongoliet
Guinea-Bissau
Montenegrov)
Haiti
Nepal
Niger
Usbekistan
Serbienvi)
Zambia
Tchad
Zimbabwe
Thailand
Togo
Hovedgruppe 3
Armenien
Jordan
Aserbajdsjan
Kenya
Burma (Myanmar)
Kuwait
Burundi
Marokko
Cameroun
Rusland
Egypten
Rwanda
Elfenbenskysten
Sierra Leone
Filippinerne
Sri Lanka
Georgien
Tyrkiet
Ghana
Uganda
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Indien
Vietnam
 
 
Hovedgruppe 4
Algeriet
Mali
Bangladesh
Nigeria
Den Dem. Republik Congo
Statsløse palæstinenserevii)
Etiopien
Senegal
Gambia
Sudan
Iran
Sydsudan
Kosovo
Tunesien
Libanon
Yemen
Libyen
Hovedgruppe 5
Afghanistan
Pakistan
Eritrea
Somalia
Irak
Syrien
 

i) Indehavere af pas, som er udstedt af Taiwan, og som indeholder et identitetskortnummer, er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark. Det samme gælder for indehavere af pas, som på forsiden indeholder angivelsen ”Republic of China”, men hvori Taiwan er angivet som fødested, forudsat at passet indeholder et identitetskortnummer.

ii) Indehavere af biometriske pas udstedt af Bosnien-Hercegovina er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark.

iii) Indehavere af biometriske pas udstedt af Makedonien (FYROM) er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark.

iv) Indehavere af biometriske pas udstedt af Moldova er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark.

v) Indehavere af biometriske pas udstedt af Montenegro er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark.

vi) Indehavere af biometriske pas udstedt af Serbien er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark. Visumfritagelsen gælder dog ikke for personer med pas udstedt af det serbiske koordinationsdirektorat Koordinaciona uprava.

vii) Andre statsløse end statsløse palæstinensere vurderes i forhold til det land, hvori de pågældende har fast ophold. Statsløse palæstinensere med fast ophold i et land placeret i en strengere hovedgruppe, vurderes i forhold til dette opholdsland.