Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligebehandlingnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

J. nr. 2016-6810-31671

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en kvinde fik afslag på en stilling som lagerarbejder med den begrundelse, at profilen til jobbet var rettet til en mand.

Klager fik medhold og en godtgørelse på 25.000 kroner.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling i forbindelse med, at et auktionshus gav klager afslag på en stilling som lagermedarbejder.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede auktionshus gav klager afslag på den opslåede stilling som lagermedarbejder med den begrundelse, at profilen til jobbet var rettet til en mand.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 25.000 kroner med procesrente fra den 17. juni 2016, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet

Sagsfremstilling

Klager, der er en kvinde, søgte den 19. april 2016 en fuldtidsstilling som lagerarbejder ved indklagede auktionshus.

Af stillingsopslaget fremgik:

”Vi søger en person, der er engageret og selvkørende og kan lide at give vores mange kunder en god service. Du vil få en varieret dagligdag med mange daglige opgaver og hårdere fysisk arbejde.

På lageret og I ind og udleveringen arbejder vi konstant på at optimere vores arbejdsgange, så vi forventer at du kan komme med input og bidrage konstruktivt til et bedre auktionshus.

Arbejdsopgaver

Kundeservice

Tømning af containere

Lageroprydning/ holde orden

Udlevering af varer fra lagre

Håndtering af tunge varer

Køre truck (truckcertifikat fordres)

Opskrivning parti og containervarer

Personlige og faglige kvalifikationer

Udadvendt og serviceminded

Godt humør

Erfaring med kundeservice

Struktureret, vedholdende og effektiv

Ordensmenneske

God fysik

Evne og lyst til at tage fat

Arbejdstid/løn

Arbejdstid 37 timer/uge efter udleveret arbejdsplan i tidsrummet man. -fre. 9.00-18.00 samt lørdag

fra 10-14.

Lørdagsturnus

Løn efter kvalifikationer”

Af klagers ansøgning, der blev sendt den 19. april 2016 kl. 10.57, fremgik:

”Munter fighter som har alt andet end jobbet.

Engagement og omhyggelighed jeg vil hellere gøre det rigtigt første gang, her kommer min vilje også ind i billedet, jeg kæmper og jeg bliver ved.

Et mennesker der arbejder bedst med struktur og ansvar, ja det lyder godt lidt kedeligt, men jeg har let til smil og vil gerne have at vi alle har en god dag.

Altid frisk på at give et nap hvor der er brug for det og så er det jo heldigt at jeg har hænderne skruet rigtigt på, jeg er ikke bange for værktøj, maskiner eller køretøjer.

Jeg er vant til at skulle have overblikket både fra min uddannelse indenfor lager og logistik, men også fra mit job som bestyrer/bartender, og har i flere jobs haft kundekontakt hvilket er fantastisk dejligt. ”

Af auktionshusets svar, der blev sendt den 19. april 2016 kl. 11.02, fremgik:

”Mange tak for din ansøgning til jobbet som lager og showroomsmedarbejder, vores profil på jobbet er desværre en mand, da det kræver en ret god fysik.

Men vi ønsker dig videre held og lykke i din jobsøgning. ”

Parternes bemærkninger

Klager anfører, at der ikke er noget i jobopslaget, som har fået hende til at tro, at hun ikke ville kunne klare jobbet, også fordi hun er uddannet inden for lager og tidligere har haft flere job med tunge løft og hårdt arbejde.

Klager er stødt over, at korrespondancen i alt har taget 5 minutter. At sende et afslag så hurtigt får hende til at tænke, at de ikke reelt har læst for eksempel hendes CV og dermed givet hende ”en fair chance i puljen om jobbet”.

Indklagede har ikke svaret på nævnets henvendelser.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af sit køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Forbuddet mod direkte diskrimination indebærer, at mænd og kvinder har krav på at blive behandlet individuelt, uafhængigt af hvilken kønsgruppe den pågældende kan henføres til, og hvilke karakteristika denne gruppe har.

Klager er uddannet inden for lager og logistik og har søgt en stilling som lagermedarbejder.

Indklagede har i begrundelsen for afslaget henvist til, at profilen til jobbet var rettet til en mand.

Klager har derfor påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun har været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af køn.

Indklagede, der ikke har svaret på nævnets henvendelser, har ikke godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager får herefter medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 25.000 kr. til klager med procesrente fra den 17. juni 2016, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, om nævnets kompetence

§ 2, stk. 1, om godtgørelse

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 2, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 14 om godtgørelse

§ 16 a om delt bevisbyrde

<2016-6810-31671>