Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

J. nr. 2016-6810-31122

En kvinde søgte via Facebook en stilling som afrydder på en bar. En medarbejder svarede, at baren kun søgte mandlige afryddere. Den indklagede bar havde ikke besvaret Ligebehandlingsnævnets henvendelser og havde ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket. Kvinden fik derfor medhold og godtgørelse på 5.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager som kvinde ikke kunne komme i betragtning til en stilling som afrydder ved den indklagede bar.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager på grund af sit køn ikke kunne komme i betragtning til en stilling som afrydder.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 5.000 kr. med procesrente fra den 14. juni 2016, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Den 6. maj 2016 skrev klager til den indklagede bar via Facebook:

”Hej ! Jeg så I søgte afryddere? Hvad er time lønnen? ”

Klager havde vedhæftet en ansøgning.

Klager og en medarbejder ved indklagede havde herefter følgende korrespondance:

”Hej [klager],

Lige pt. leder vi efter en mandlig afrydder.

Er det dig eller din ven, der søger job?

Venligst,

[Navn]

[Indklagede]”

”Jeg leder efter et arbejde. ”

”Så kan jeg desværre ikke hjælpe dig.

Held og lykke med jobsøgning.

Venligst,

[Navn]

[Indklagede]”

”Ej, det var ærgeligt. Hjælper det, hvis jeg fortæller at jeg løfter vægte tre gange om ugen? Så rent styrkemæssigt har de fleste fyre ikke noget på mig ; -)”

”Sejt, men desværre  Vi skal ha’ en mandlig afrydder denne gang.

Men vi har en bartenderstilling?

Deltid, 6-8 vagter om måneden á 9 timer. De fleste vagter er fra kl. 18.30-03.30. Mandag-lørdag.

Noget for dig? ”

Klagen til Ligebehandlingsnævnet blev modtaget den 14. juni 2016

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet fravalgt på grund af sit køn.

Klager så på indklagedes dør og Facebookside, at indklagede søgte afryddere. Klager sendte på denne baggrund en ansøgning over Facebook, men fik afslag på grund af sit køn.

Klager skrev på en indirekte måde, at hun var fysisk i stand til at udføre jobbet, men fik at vide, at indklagede kun ville ansætte en mand.

Klager blev tilbudt at søge en anden stilling ved indklagede, men dette ændrer ikke ved, at klager blev fravalgt på grund af sit køn.

Klager ønsker en godtgørelse.

Indklagede har, trods opfordret hertil, ikke besvaret henvendelser fra nævnet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse.

Da klager fik oplyst, at hun ikke kunne komme i betragtning til en stilling som afrydder, da hun er kvinde, har klager påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn.

Det påhviler herefter indklagede at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Indklagede, der ikke har besvaret Ligebehandlingsnævnets henvendelser, har ikke løftet denne bevisbyrde.

Klager får herefter medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder omfanget af stillingen, samt karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager med procesrente fra den 14. juni 2016, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 14 om godtgørelse

§ 16 a om delt bevisbyrde

<2016-6810-31122>