Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32015L0653
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1222 af 29. september 2016, bekendtgørelse nr. 1599 af 13. december 2016 og bekendtgørelse nr. 1713 af 16. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 56-57, §§ 59-61, § 63, stk. 5, § 64, stk. 5, § 66, stk. 6, § 88 a, stk. 1, § 118, stk. 8, § 124 q, § 130, stk. 1, § 134 b og § 134 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017 fastsættes:«

2. § 30, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af tilstrækkelig synsevne og i øvrigt har den fornødne åndelige og legemlige førlighed.«

3. I § 30, stk. 3, ændres »Rigspolitiet« til: »Færdselsstyrelsen« og »Sundhedsstyrelsen« til: »Styrelsen for Patientsikkerhed«.

4. § 32, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»På grundlag af oplysningerne i lægeattesten afgøres det, om ansøgeren opfylder de helbredsmæssige betingelser for erhvervelse af det ønskede kørekort.

Stk. 2. Indeholder lægeattesten ikke oplysninger om sygdom ud over oplysninger om ansøgerens synsstyrke eller høreevne træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 3, nr. 3.

Stk. 3. I øvrige sager træffes afgørelsen af politiet, som også træffer afgørelsen i følgende tilfælde:

1) Kommunalbestyrelsen vurderer, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for synsevne.

2) Lægen har angivet særlige forhold om ansøgerens helbred, som kræver supplerende vurdering.

3) Der er ansøgt om kørekort til kategori C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, kørekort til erhvervsmæssig personbefordring eller kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer og lægeattesten indeholder oplysninger om ansøgerens høreevne.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

5. I § 33, stk. 4, ændres »§ 32, stk. 2 og 4« til: »§ 32, stk. 4 og 6«.

6. Bilag 2, punkt B, affattes således:

»B. Hørelsen

1) Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere og førere i gruppe 2 efter en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme om graden af hørenedsættelsen og dennes betydning for høreevnen. Ved undersøgelsen skal lægen særligt udtale sig om, hvilke indretninger der bedst muligt kan kompensere for den nedsatte høreevne eksempelvis i form af brug af høreapparat eller spejle på køretøjet.«

7. Bilag 8, afsnit II, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 7, træder i kraft 1. maj 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 27. februar 2017

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted


Bilag 1

»II. EU-harmoniserede koder

Koderne i dette afsnit er angivet i overensstemmelse med det under EU fastsatte fællesharmoniserede kodesystem.

Koderne i dette afsnit og de dermed følgende vilkår og/eller begrænsninger har gyldighed i EU-medlemsstater og EØS-lande (Island, Liechtenstein og Norge).

Koderne 73-81 anvendes ved ombytning af kørekort udstedt i EU-medlemsstater eller EØS-lande, i det omfang det pågældende kørekort indeholder en underkategori af køretøjer i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort. Underkategorierne er anført i parentes efter kodens indhold i kolonnen »Betydning«.

Fører (lægelige årsager):

Koder og underkoder
Betydning
01
Synskorrektion og/eller beskyttelse
01.01
Briller
01.02
Kontaktlinse(r)
01.03
(Ophævet)
01.04
(Ophævet)
01.05
Øjenklap
01.06
Briller eller kontaktlinser
01.07
Specifikke optiske hjælpemidler
02
Høreapparat/kommunikationshjælp
02.01
(Ophævet)
02.02
(Ophævet)
03
Arm- eller benprotese/-ortese
03.01
Armprotese/-ortese
03.02
Benprotese/-ortese
05
(Ophævet)

Køretøjstilpasninger:

Koder og underkoder
Betydning
10
Tilpasset gearkasse
10.01
(Ophævet)
10.02
Automatisk valg af udvekslingsforhold
10.03
(Ophævet)
10.04
Tilpasset transmissionskontrolenhed
10.05
(Ophævet)
15
Tilpasset kobling
15.01
Tilpasset koblingspedal
15.02
Håndbetjent kobling
15.03
Automatisk kobling
15.04
Foranstaltning til at forebygge blokering eller betjening af koblingspedal
20
Tilpasset bremsesystemer
20.01
Tilpasset bremsepedal
20.02
(Ophævet)
20.03
Bremsepedal til venstre fod
20.04
Bremsepedal med glideskinne
20.05
Vippebremsepedal
20.06
Håndbetjent bremse
20.07
Bremsebetjening med en maksimal kraft på … N (*) (eksempelvis: ”20.07(300 N)”)
20.08
(Ophævet)
20.09
Tilpasset parkeringsbremse
20.10
(Ophævet)
20.11
(Ophævet)
20.12
Foranstaltning til at forebygge blokering eller betjening af bremsepedal
20.13
Knæbetjent bremse
20.14
Bremsesystembetjening understøttet ved ydre påvirkning
25
Tilpasset speedersystem
25.01
Tilpasset speederpedal
25.02
(Ophævet)
25.03
Vippespeederpedal
25.04
Håndbetjent speeder
25.05
Knæbetjent speeder
25.06
Speederbetjening understøttet ved ydre påvirkning
25.07
(Ophævet)
25.08
Speederpedal placeret i venstre side
25.09
Foranstaltning til at forebygge blokering eller betjening af speederpedal
30
(Ophævet)
31
Tilpasninger af pedaler og beskyttelsesmekanismer til pedaler
31.01
Ekstra sæt af parallelle pedaler
31.02
Pedaler i (eller næsten i) samme niveau
31.03
Foranstaltning til at forebygge blokering eller betjening af speeder- og bremsepedaler, når pedalerne ikke er fodbetjente
31.04
Hævet gulv
32
Kombinerede driftsbremse- og speedersystemer
32.01
Speeder og driftsbremse som kombineret system betjent med én hånd
32.02
Speeder og driftsbremse som kombineret system betjent ved ydre påvirkning
33
Kombinerede driftsbremse-, speeder- og styringssystemer
33.01
Speeder, driftsbremse og styringssystem som et kombineret system, der betjenes ved ydre påvirkning med én hånd
33.02
Speeder, driftsbremse og styringssystem som et kombineret system, der betjenes ved ydre påvirkning med to hænder
35
Tilpassede betjeningsapparater (lyskontakter, vinduesvisker/-vasker, horn, retningsvisere osv.)
35.01
(Ophævet)
35.02
Betjeningsapparaterne kan betjenes uden at slippe styretøjet
35.03
Betjeningsapparaterne kan betjenes uden at slippe styretøjet med venstre hånd
35.04
Betjeningsapparaterne kan betjenes uden at slippe styretøjet med højre hånd
35.05
Betjeningsapparaterne kan betjenes uden at slippe styretøjet samt speeder- og bremsesystemet
40
Tilpasset styring
40.01
Styring med en maksimal betjeningskraft på … N (*) (eksempelvis: ”40.01(140 N)”)
40.02
(Ophævet)
40.03
(Ophævet)
40.04
(Ophævet)
40.05
Tilpasset rat (større/tykkere rat, rat med mindre diameter osv.)
40.06
Tilpasset ratposition
40.07
(Ophævet)
40.08
(Ophævet)
40.09
Fodbetjent styring
40.10
(Ophævet)
40.11
Hjælpemiddel monteret på rattet
40.12
(Ophævet)
 
40.13
(Ophævet)
40.14
Alternativt tilpasset styringssystem betjent med én hånd/arm
40.15
Alternativt tilpasset styringssystem betjent med to hænder/arme
42
Ændret udsynsudstyr bagud/til siden
42.01
Tilpasset anordning til udsyn bagud
42.02
(Ophævet)
42.03
Ekstra indvendig anordning, som muliggør udsyn til siden
42.04
(Ophævet)
42.05
Anordning til udsyn, som dækker den blinde vinkel
42.06
(Ophævet)
43
Førersædeindstillinger
43.01
Førersæde i en højde med normalt udsyn og i normal afstand fra rat og pedaler
43.02
Førersæde tilpasset kropsformen
43.03
Førersæde med sidestøtte for øget siddestabilitet
43.04
Førersæde med armlæn
43.05
(Ophævet)
43.06
Tilpasning af sikkerhedsseler
43.07
Sikkerhedssele af en type, som giver god stabilitet
44
Tilpasning af motorcykel (underkode skal anvendes)
44.01
Kombineret betjening af begge bremser
44.02
Tilpasset forhjulsbremse
44.03
Tilpasset baghjulsbremse
44.04
Tilpasset speeder
44.05
(Ophævet)
44.06
(Ophævet)
44.07
(Ophævet)
44.08
Sædehøjde, som giver føreren mulighed for siddende at have begge fødder på jorden samtidig og holde motorcyklen i balance ved stop og standsning
44.09
Maksimal betjeningskraft til forhjulsbremse … N (*) (eksempelvis 44.09(140 N))
44.10
Maksimal betjeningskraft til forhjulsbremse … N (*) (eksempelvis 44.10 (240 N))
44.11
Tilpassede fodhvilere
44.12
Tilpassede håndtag
45
Motorcykel kun med sidevogn
46
Kun trehjulede motorcykler
47
Begrænset til køretøjer med flere end to hjul, der ikke kræver, at føreren skal holde balancen ved start, stop og standsning
50
Begrænset til bestemt køretøj/stelnummer (køretøjets identifikationsnummer – KIN)
 
Bogstaver, der anvendes i kombination med kode 01 til 44 til yderligere specifikation:
a venstre
b højre
c hånd
d fod
e midten
f arm
g tommelfinger
Koder for begrænset kørsel:
61
Begrænset til kørsel i dagtimer (f. eks. en time efter solopgang til en time før solnedgang)
62
Begrænset til kørsel inden for en radius af … km fra kørekortindehaverens bolig eller kun inden for by/region
63
Begrænset til kørsel uden passagerer
64
Begrænset til kørsel med en hastighed på højst … km/t
65
Begrænset til kørsel under ledsagelse af en person med kørekort af mindst en tilsvarende kategori
66
Begrænset til kørsel uden påhængskøretøj
67
Ingen kørsel på motorvej
68
Ingen alkohol
69
Begrænset til kørsel med køretøj, der er udstyret med en alkolås i overensstemmelse med EN 50436. En udløbsdato kan angives (eksempelvis: ”69” eller ”69(1.1.2016)”)

Forvaltning:

Koder
Betydning
70
Ombyttet kørekort nr. … udstedt af … (for tredjelande EU/FN-mærke, f. eks. 70.0123456789. NL)
71
Duplikat af kørekort nr. …(for tredjelande EU/FN-mærke, f. eks. 71.987654321. HR)
73
Begrænset til kategori B-køretøjer og quadricykler med motor (B1)
78
Begrænset til køretøjer med automatgear
79
(…) Begrænset til køretøjer, som opfylder de i parentes anførte specifikationer i forbindelse med anvendelse af artikel 13, i direktiv 2006/126/EF
79.01
Begrænset til tohjulede køretøjer med eller uden sidevogn
79.02
Begrænset til kategori AM-køretøjer, trehjulede og lette quadricykler
79.03
Begrænset til trehjulede motorcykler
79.04
Begrænset til trehjulede motorcykler, hvortil der kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på ikke over 750 kg
79.05
Kategori A1-motorcykler med et forhold mellem effekt og vægt på over 0,1 kW/kg
79.06
Kategori B/E-køretøjer, hvor påhængskøretøjets tilladte totalmasse overstiger 3.500 kg
80
Begrænset til indehavere af kørekort til kategori A-køretøjer, trehjulede motorcykler, der endnu ikke er fyldt 24 år
81
Begrænset til indehavere af kørekort til kategori A-køretøjer, tohjulede motorcykler, der endnu ikke er fyldt 21 år
95
Fører, der er indehaver af et kvalifikationsbevis, som opfylder kravet om erhvervskvalifikationer i direktiv 2003/59/EF indtil … (eksempelvis 95(01.01.12))
96
Kategori B-køretøjer, hvortil der er koblet et påhængskøretøj, hvis tilladte totalmasse overstiger 750 kg, hvor den tilladte totalmasse af en sådan kombination overstiger 3.500 kg, men ikke overstiger 4.250 kg
97
Ikke godkendt til at føre et kategori C1-køretøj, der falder inden for anvendelsesområdet for Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparat inden for vejtransport 1)

1) EU-tidende 1985, nr. L 370 af 31. december 1085, side 8.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 2015/653/EU af 24. april 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-Tidende 2015, nr. L 107, side 68.