Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Nye oplysninger og god forvaltningsskik
Den fulde tekst

Nyt fra Ankestyrelsen - nye oplysninger og god forvaltningsskik - af fuldmægtig Bente Brandborg

 

 

Det forekommer, at en part, som har en sag hos de sociale myndigheder, anmoder om, at der bliver indhentet yderligere oplysninger til belysning af sagen, eller anmoder myndigheden om at afvente yderligere oplysninger.

Det fremgår af forvaltningslovens § 21, at den der er part i en sag, på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Det fremgår endvidere af Beretning fra Folketingets Ombudsmand FOB 1984, side 182, at en myndighed ikke kan se bort fra en anmodning efter § 21 blot på grund af sin umiddelbare vurdering af de bebudede oplysningers betydning for den foreliggende sag. Ombudsmanden udtalte i samme forbindelse, at det i nogle tilfælde kan være hensigtsmæssigt og hensynsfuldt, at myndigheden meddeler borgeren, at det bebudede materiale næppe vil kunne tillægges betydning for afgørelsen af sagen.

Ombudsmanden har i FOB 1989, side 164 givet udtryk for den opfattelse, at myndighedens pligt til at søge en sag oplyst, kun kan udstrækkes til at omfatte oplysninger, der må antages at være af betydning for sagens afgørelse. Ønsker en myndighed på trods af opfordring ikke at indhente yderligere oplysninger, vil det dog efter Ombudsmandens opfattelse være god forvaltningsskik, at myndigheden orienterer parten herom, inden der træffes afgørelse i sagen.

En myndighed kan således beslutte ikke at indhente/afvente oplysninger som anmodet af parten, idet det er myndigheden, der i henhold til officialprincippet har ansvaret for og dermed vurderingen af, hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse i sagen.

Ombudsmanden har i en konkret sag over for Ankestyrelsen givet udtryk for, at samme principper følges, hvor parten ikke udtrykkeligt anmoder om, at nogle oplysninger indhentes/afventes, men fx blot oplyser, at han skal til en lægeundersøgelse.

Hvis myndigheden ikke finder det nødvendigt at indhente oplysninger herom, bør parten således orienteres herom og have lejlighed til at komme med bemærkninger, inden der træffes afgørelse.

Ankestyrelsen har tilrettelagt sine arbejdsgange i forbindelse med anmodning om indhentelse/afventelse af yderligere oplysninger i overensstemmelse med Ombudsmandens udtalelse.

Hvis der i en konkret sag bliver anmodet om at indhente/afvente yderligere oplysninger eller der gives oplysninger om fx en lægeundersøgelse, som Ankestyrelsen ikke finder er relevant for sagens afgørelse, meddeler vi parten/partsrepræsentanten, at vi ikke umiddelbart finder grundlag for at indhente/afvente de ønskede oplysninger.

Ankestyrelsen har udformet en standardblanket til brug for besvarelse af anmodning om at indhente/afvente yderligere oplysninger i situationer, hvor vi ikke umiddelbart finder grundlag for at indhente/afvente yderligere oplysninger. Det fremgår bl.a. af blanketten, at afgørelsen vil blive truffet på grundlag af de oplysninger, der er i sagen, medmindre det på ankemødet besluttes, at det er nødvendigt med flere oplysninger, og at hvis det på mødet findes nødvendigt med flere oplysninger, vil sagen blive udsat på at Ankestyrelsen indhenter disse oplysninger.

Når Ankestyrelsen giver meddelelse om, at vi ikke finder grundlag for at afvente yderligere oplysninger, giver vi som udgangspunkt parten/partsrepræsentanten en frist på 14 dage til at kommentere dette. Der kan i visse situationer gives en kortere frist, hvis det helt oplagt er irrelevante oplysninger, fx hvis det drejer sig om en ansøgning om førtidspension til en senil dement person og parten/partsrepræsentanten anmoder om, at der indhentes oplysninger om folkeskolekarakterer eller en arbejdsskadesag, hvor parten er kommet til skade med et ben og anmoder om, at der indhentes oplysninger om en tidligere blindtarmsoperation.

Manglende underretning om, at myndigheden ikke finder grundlag for at indhente yderligere oplysninger, medfører ikke at afgørelsen bliver ugyldig, hvis oplysningerne ikke har betydning for afgørelsen, men som anført ovenfor, vil det være god forvaltningsskik, hvis en myndighed, som efter opfordring ikke ønsker at indhente/afvente yderligere oplysninger til sagen, meddeler parten/partsrepræsentanten, at det bebudede materiale næppe vil kunne tillægges betydning for sagens afgørelse.