Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 94-16 om kontant tilskud - rådighedstimer - praktisk hjælp og personlig pleje

Principafgørelsen fastslår

Borger med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan efter serviceloven modtage kontant tilskud til aflønning af hjælpere, der udfører konkrete hjælpeopgaver i hjemmet i form af praktisk hjælp og personlig pleje. Hjælpen udmåles efter servicelovens bestemmelse om praktisk hjælp og personlig pleje.

I særlige tilfælde kan kommunen bevilge rådighedstimer i ordningen om kontant tilskud. Ved rådighedstimer forstås timer, hvor hjælperen er til stede, men hvor der kun undtagelsesvis udføres aktiviteter for borgeren. Det kan være i forbindelse med delt tjeneste, hvor der eksempelvis er behov for, at to hjælpere er til stede samtidig. Det kan også være, hvis der er et mere spredt hjælpebehov ud over dagen. Rådighedstimer kan alene bevilges til, at hjælperen står til rådighed.

Rådighedstimer skal have tilknytning til den hjælp, der kan bevilges efter servicelovens bestemmelse om praktisk hjælp og personlig pleje. Det betyder, at de opgaver - der i helt særlige tilfælde kan bevilges rådighedstimer til - skal være opgaver, hvortil der kan bevilges hjælp efter servicelovens bestemmelse om praktisk hjælp og personlig pleje.

I den konkrete sag hjemviste Ankestyrelsen sagen, da kommunen skulle foretage en konkret vurdering af, om de ansøgte opgaver er omfattet af servicelovens bestemmelse om praktisk hjælp og personlig pleje. Derefter skulle kommunen udmåle hjælp og evt. rådighedstimer som kontant tilskud.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare til hvilke opgaver, der kan bevilges som rådighedstimer i ordningen om kontant tilskud efter servicelovens § 95.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven) senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016

§ 95, stk. 3, om kontant tilskud udbetalt til nærtstående.

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven nr. 647 af 25. juni 2012.

§ 5, stk. 3, om rådighedstimer

Praksis

Principafgørelse 63-15 omhandler kontant tilskud og bestemmer, at hjælp efter bestemmelsen om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere alene kan bevilges til konkrete hjælpeopgaver i form af personlig hjælp, pleje og praktiske opgaver i hjemmet. Der kan ikke bevilges støtte til overvågning.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning om borgerstyret personlig assistance nr. 9 af 15. februar 2011.

Pkt. 28, 29, 31, 65 og 74 om kontant tilskud og udmåling af hjælp.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om kontant tilskud. A Kommune afgjorde sagen den 14. januar 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke ret til udbetaling af kontant tilskud til overvågning.

Du har ikke ret til udmåling af kontant tilskud til rådighedstimer til opgaver, der ikke har karakter af personlig og praktisk hjælp.

Kommunen skal behandle din sag igen i forhold til udmåling af personlig og praktisk hjælp og træffe en ny afgørelse.

Det betyder, at kommunens afgørelse af 14. januar 2016 om kontant tilskud til overvågning og rådighedstimer fortsat gælder.

Kommunen skal behandle din sag igen i forhold til udmåling af personlig og praktisk hjælp efter de retningslinjer, vi har angivet nedenfor i begrundelsen. Det skyldes, at du har ret til hjælp, men at det bør undersøges nærmere, hvilken form for hjælp du har ret til og i hvilket omfang.

Begrundelse for afgørelse om overvågning

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke har ret til udmåling af praktisk hjælp og personlig pleje til opgaver, der har karakter af overvågning.

Hvad er afgørende for resultatet

Der kan ikke bevilges støtte til overvågning i forbindelse med kontant tilskud. Overvågning er ikke en hjælpeopgave, der kan dækkes som kontant tilskud, da hjælp til overvågning ikke kan bevilges som praktisk hjælp og personlig pleje. Der kan alene ydes støtte til praktisk hjælp og personlig pleje, når der er tale om løsning af konkrete hjælpeopgaver, som personlig hygiejne, rengøring mv. Vi henviser til principafgørelse 63-15.

Vi er opmærksomme på, at kommunen tidligere har bevilget dig overvågning, og at vi også vurderede, at du havde ret til overvågning. Det ændrer ikke ved resultatet, da vi den 12. oktober 2015 ændrede praksis med ovennævnte principafgørelse.

Det fremgår af sagens oplysninger, at din mentale funktionsevne indebærer, at du ikke kan være alene hjemme, da du ikke kan tilkalde relevant hjælp. Det ændrer ikke ved resultatet, da der ikke er ret til overvågning i en ordning om kontant tilskud.

Der er ikke oplysninger om konkrete hjælpebehov i de tidsrum, hvor du ikke kan være alene hjemme ud over til opgaver, som du har fået udmålt hjælp til.

Begrundelse for afgørelse om rådighedstimer

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at rådighedstimer skal have tilknytning til den hjælp, der kan bevilges efter bestemmelsen om praktisk hjælp og personlig pleje. Det betyder, at de opgaver – der i helt særlige tilfælde kan bevilges rådighedstimer til – skal være opgaver, som kan bevilliges som praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83.

Vi vurderer også, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at det kan afgøres, om du har ret til udmåling af hjælp til de konkrete opgaver, der er ansøgt rådighedstimer til efter bestemmelsen om praktisk hjælp og personlig pleje.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du ønsker rådighedstimer til høretelefoner/sikkerhedssele, bære ting fra rum til rum, tage ting fra hylder, åbne døre, bære indkøb, betale i butikker mv.

Vi lægger også vægt på, at kommunen i udmålingen af kontant tilskud ikke har vurderet om disse konkrete hjælpeopgaver er omfattet af servicelovens bestemmelse om praktisk hjælp og personlig pleje, og om de konkrete opgaver er nødvendige for dig at få udført.

Samtidig forudsætter kommunen i sin afgørelse, at du inden for den udmålte tid kan få hjælp til høretelefoner/sikkerhedssele, bære ting fra rum til rum, tage ting fra hylder, åbne døre, bære indkøb, betale i butikker mv. Dette stemmer ikke overens med, at din værge mener, at opgaverne kræver yderligere udmåling af praktisk hjælp.

Begrundelse for afgørelse om udmåling af personlig og praktisk hjælp

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at det kan afgøres, i hvilket omfang du har ret til personlig og praktisk hjælp.

Vi vurderer også, at udmålingen af den bevilgede tid til de enkelte opgaver ikke er begrundet, og det fremgår ikke, hvilke faktiske forhold, der har været afgørende for den udmålte tid. Det er uklart, hvilke forhold, der ligger til grund for udmålingen af støtte til de forskellige opgaver, som vækning, personlig pleje, klargøring til natten mv.

Vi vurderer endvidere, at kommunen ikke har undersøgt, om det er foreneligt med de øvrige opgaver, som skal udføres, at du inden for den udmålte tid kan få hjælp til høretelefoner/sikkerhedssele, bære ting fra rum til rum, tage ting fra hylder, åbne døre, bære indkøb, betale i butikker mv.

Kommunen skal derfor foretage en ny vurdering af hvilke konkrete opgaver, der kan være omfattet af bestemmelsen om praktisk hjælp og personlig pleje. Herefter skal kommunen udmåle dit støttebehov i samarbejde med dig, din værge eller andre, der er relevante at inddrage i varetagelsen af dine interesser.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Hvad er afgørende for resultatet

Det fremgår af beskrivelsen af din funktionsevne, at du har Moya-Moya Syndrom og er spastisk lammet som følge af en hjerneblødning. Du har epilepsi og kommunikerer med talemaskine og Ipad.

Du får bevilliget 31,5 timer til praktisk hjælp og personlig pleje fratrukket de timer, hvor du er i henholdsvis aflastning og dagtilbud inklusiv transport. Du får bevilget hjælp til praktisk og personlig hjælp, herunder personlig pleje om morgenen og aftenen, i weekenden og i ferier. Du er herudover bevilliget dagtilbud, socialpædagogisk støtte og ledsagerordning.

Vi lægger vægt på, at din værge har oplyst, at du ikke kan være i dagtilbud hele dagen, da det afhænger af, hvor træt du er. Kommunen vurderer, at du kan være i dagtilbuddet hele dagen. Der mangler oplysninger fra dagtilbuddet, der kan medvirke til at belyse, om du som følge af din funktionsnedsættelse har behov for kortere dage.

Om reglerne

En borger med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne har ret til kontant tilskud, hvis borgerens behov for praktisk hjælp, afløsning og aflastning overstiger 20 timer ugentligt. Betingelsen om mere end 20 timers hjælp ugentlig udmåles efter bestemmelserne om praktisk hjælp og personlig pleje og aflastning. Vi henviser til principafgørelse 62-15.

Kommunen skal ud fra en konkret vurdering af hjælpebehovet opgøre, hvor lang tid de enkelte konkrete hjælpeopgaver i hjemmet tager, som borger får bevilget støtte til. Kommunen skal begrunde udmålingen af tid til hjælpeopgaverne. Der kan ikke bevilliges støtte til overvågning i forbindelse med kontant tilskud. I særlige tilfælde kan der bevilges rådighedstimer.

Ved rådighedstimer forstås timer, hvor hjælperen er til stede, men hvor der kun undtagelsesvis udføres aktiviteter for borgeren, herunder i forbindelse med delt tjeneste eller ved et mere spredt hjælpebehov.

Rådighedstimer skal have tilknytning til den hjælp, der kan bevilges efter servicelovens bestemmelse om praktisk hjælp og personlig pleje. Det betyder, at de opgaver - der i helt særlige tilfælde kan bevilges rådighedstimer til - skal være opgaver, hvortil der kan bevilges hjælp efter servicelovens bestemmelse om praktisk hjælp og personlig pleje.

Rådighedstimer kan alene bevilges til, at hjælperen står til rådighed.

Rådighedstimer kan ikke bevilges til overvågning, hvor hjælpen alene har til formål, at hjælperen skal holde øje med borgeren og reagere på eventuelle hjælpebehov. Vi henviser til principafgørelse 63-15.