Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2017

(Satserne er gældende fra og med 1. juli 2017, hvor dele af dagpengereformen træder i kraft.)

Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1135 af 29. august 2016, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2017 udgør 2,0 pct. Heraf foretages fradrag af en procentsats, jf. § 47 a, stk. 1. Procentsatsen er 0,4 pct. i 2017, jf. § 47 a, hvilket betyder, at der som hovedregel anvendes en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. i 2017.

Indkomstkravet ved optjening af ret til dagpenge efter § 53, stk. 2, reguleres med tilpasningsprocenten efter lov om en satsregulering tillagt 2 procentpoint, jf. § 53, stk. 4.

Paragrafferne henviser til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis ikke andet er angivet.

Satstabeller
         
Tabel 1. Satser for dagpenge og efterløn
Satserne træder i kraft den 1. juli 2017
 
Lovhenvisning
 
Kr. pr. måned
Dagpenge, lønmodtagere
Fuldtidsforsikrede
 
§ 47
 
18.403
Deltidsforsikrede
 
§ 70
 
12.269
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede
 
§ 49, stk. 5
 
15.090
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede
 
§ 49, stk. 5
 
10.061
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede
 
§ 49, stk. 5
 
13.158
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede
 
§ 49, stk. 5
 
8.772
Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 2 og 3
 
9.202
Ungesats, deltidsforsikrede (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 2 og 3
 
6.135
Dagpenge, selvstændige
       
Maksimal sats
 
§ 47
 
18.403
Mindstesats
 
§ 50, stk. 1
 
15.090
Midlertidigt ophør (82 pct. sats)
 
§ 16, jf. § 20, stk. 2 i bek. nr. 678 af 22. juni 2011
 
15.090
Dagpenge under uddannelsesløft
       
Fuldtidsforsikrede (80 pct. sats)
 
§ 48 a, stk. 1
 
14.722
Deltidsforsikrede (80 pct. sats)
 
§ 48 a, stk. 1
 
9.815
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats), ved uddannelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019
 
§ 48 a, stk. 2
 
18.403
Deltidsforsikrede (100 pct. sats), ved uddannelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019
 
§ 48 a, stk. 2
 
12.269
Efterløn
       
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 1
 
18.403
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 2
 
12.269
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 3
 
16.747
Deltidsforsikrede (91 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 3
 
11.165
         
         
Tabel 2. Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge
Jf. § 53, stk. 2, jf. stk. 4
   
Kr. pr. år
Kr. pr. måned
Fuldtidsforsikrede
   
223.428
18.619
Deltidsforsikrede
   
148.956
12.413
         
         
         
Tabel 3. Validering af indkomst ved opgørelse af indkomstkravet
Jf. § 53, stk. 3, jf. stk. 2, og § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere
Kr. pr. time
     
116,13
         
         
Tabel 4. Teknisk beregnet dagssats
Jf. § 47, stk. 2, og § 70, stk. 2
     
Kr. pr. dag
Dagpenge
Fuldtidsforsikrede
   
849
Deltidsforsikrede
   
566
       
       
Tabel 5. Satser for midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Satserne træder i kraft den 1. juli 2017
 
Lovhenvisning
 
Kr. pr. dag
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct.sats)
 
§ 52 j, stk. 1
 
679
Andre Personer
 
§ 52 j, stk. 1
 
509
         
         
Tabel 6. Satser for arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse
Satserne træder i kraft den 1. juli 2017
   
Lovhenvisning
 
Kr. pr. dag
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)
       
Hel dagpengegodtgørelse
 
§ 84, stk. 1
 
849
Halv dagpengegodtgørelse
 
§ 84, stk. 1
 
425
         
         
Tabel 7. Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv.
Satserne træder i kraft den 1. juli 2017
   
Lovhenvisning
Fuldtidsforsikret*
Deltidsforsikret*
Over 25 år
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 48, jf. §§ 47 og 70
18.403
12.269
Under 25 år, ingen uddannelse
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1
18.403
12.269
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:
       
Dagpenge (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1 og 2
9.202
6.135
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5
18.403
12.269
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 2 og 3
9.202
6.135
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 3 og 5
18.403
12.269
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1 og 3
9.202
6.135
Under 25 år, gennemført uddannelse
       
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
       
Dagpenge (individuel sats):
 
§ 52 a, stk. 1
18.403
12.269
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 4 og 5
18.403
12.269
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer med forsørgelsespligt over for børn:
Dagpenge (82 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1 og 4
15.090
10.061
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud(på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktivBeskæftigelsesindsats. Medlemmer uden forsørgelsespligtover for børn:
       
Dagpenge (71,5 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1 og 4
13.158
8.772
*) Kr. pr. måned
       
         
         
Tabel 8. Satser for fradragsfri indtjening, beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed og ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger
Beløbene træder i kraft den 1. januar 2017
   
Lovhenvisning
 
Kr. pr. år
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden
       
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer)
 
§ 74 g, stk. 1
 
77.498
Nedre grænse (962 timer)
 
§ 74 f, stk. 7
 
101.147
Øvre grænse (962 timer)
 
§ 74 f, stk. 7
 
202.298
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn
 
§ 6, stk. 4 i bek. nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn
 
49.300
         
         
Tabel 9. Bundfradrag for 2017 ved beregning af fradrag i efterløn for pension
Efter § 74 j, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. reguleres bundfradraget for personer, der får udstedt efterlønsbevis, overgår eller er overgået til efterløn, med satsreguleringsprocenten, og beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.
Beløbet har virkning fra 1. januar 2017
   
Lovhenvisning
 
Kr. pr. år
Bundfradrag
 
§ 74 j, stk. 10
 
15.400
         
         
Tabel 10. Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2017
Efter § 74 e, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fastsættes grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag i efterlønsperioden.
Beløbet har virkning fra 1. januar 2017
   
Lovhenvisning
 
Kr. pr. år
Grænse for arbejdsindtægt
 
§ 74 e, stk. 3
 
37.577
       
       
Tabel 11. Beløb for den skattefrie præmie for 2017
Efter § 74 m, stk. 1 og 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan et medlem, der opfylder 2 års reglen, ved at arbejde herudover optjene en skattefri præmieportion for hver 481 timers beskæftigelse, dog højst 12 portioner.
En præmieportion svarer til 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis på den dag, hvor medlemmet fylder 65 år eller dør. Der henvises til § 74 m, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beløbene har virkning fra 2. januar 2017
       
1 præmieportion (Kr.)
Skattefri præmie
       
For medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede
 
   
13.244
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede
     
8.830
         
         
Tabel 12. Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2017 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
Efterlønnens årlige beløb skal efter lovens § 74 o, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reduceres med et beløb svarende til bidraget til arbejdsløshedsforsikringen samt et bidrag til a-kassernes administration svarende til halvdelen gange højeste dagpengesats for en dag. Der henvises desuden til § 5 i bekendtgørelsen om udbetalingen af efterløn til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz, i Grønland eller på Færøerne.
Beløbene har virkning fra 2. januar 2017
     
Fuldtidsforsikret*
Deltidsforsikret*
Efterløn
   
446
332
*) Kr. pr. måned
       
         
         
Tabel 13. Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2017 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
Den skattefri præmie skal efter lovens § 74 m, stk. 16, reduceres med et beløb svarende til bidraget til arbejdsløshedsforsikringen samt et bidrag til a-kassernes administration svarende til halvdelen gange højeste dagpengesats for en dag. Der henvises desuden til § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om fleksibel efterløn.
Beløbene har virkning fra 2. januar 2017
     
Fuldtidsforsikret*
Deltidsforsikret*
Reduktionsbeløb
       
Efterløn
   
446
332
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn
   
446
332
*) Kr. pr. måned
       
         
         
Tabel 14. Månedlige arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag til staten for 2017
Arbejdsløshedsforsikringsbidraget og efterlønsbidraget reguleres på baggrund af satsreguleringsprocenten, mens ATP-bidraget afhænger af den forventede ledighed og det forventede antal a-kassemedlemmer i 2017, samt efterreguleringer fra tidligere år.
Bidragene træder i kraft den 2. januar 2017
   
Arbejdsløsheds-forsikringsbidrag*
(§ 77, stk. 2 og 3)
Efterløns-
bidrag*
(§ 77, stk. 4 og 6)
ATP-ATP-bidrag*
(§ 77, stk. 8)
Dagpengeforsikrede
       
Fuldtidsforsikrede
 
340
495
9
Deltidsforsikrede
 
226
330
6
Medlemmer, der modtager efterløn
       
Fuldtidsforsikrede
 
340
-
-
Deltidsforsikrede
 
226
-
-
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er gået på efterløn
       
Fuldtidsforsikrede
 
340
-
9
Deltidsforsikrede
 
226
-
6
Medlemmer under 25 år omfattet af § 52 a
       
Fuldtidsforsikrede
 
127
495
9
Deltidsforsikrede
 
85
330
6
*) Kr. pr. måned
       
         
         
Tabel 15. Omregningssats for 2017
Jf. bekendtgørelse nr. 1154 af 20. december 1995 fastsættes omregningssatsen for 2017.
Omregningssatsen er gældende fra den 2. januar 2017
       
Kr. pr. time
Omregningssats
     
230,08
         
         
Tabel 16. Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2016
Jf. § 9, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 698 af 27. maj 2015, fastsættes omregningsfaktoren for optjeningsåret 2016
       
Faktor
Omregningsfaktor
     
0,0955
         
         
Tabel 17. Medlemmets timesats for ATP-bidrag i 2017
Satserne er gældende fra 2. januar 2017
       
ATP-sats*
Medlemmets timesats for ATP-bidrag
       
Dagpenge, obligatorisk
 
§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
 
1,34
Efterløn, frivilligt
 
§ 6 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
 
1,78
VEU-godtgørelse, obligatorisk
 
§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
 
1,34
Dagpenge (under aktivering), obligatorisk
 
§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
 
1,34
*) Kr. pr. time
       
         
         

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 10. marts 2017

Kasper Håkansson

/

Redaktionel note
  • Vejledning finder anvendelse fra og med 1. juli 2017, hvor dele af dagpengereformen træder i kraft