Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Ansøgning og godkendelse
Kapitel 3 Anmelderegler
Kapitel 4 Placering
Kapitel 5 Konstruktion
Kapitel 6 Egenkontrol
Kapitel 7 Sløjfning
Kapitel 8 Tilsyn
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Oplysninger til brug ved ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg, jf. § 4.
Bilag 2 Oplysninger til brug ved anmeldelse om etablering eller ændring af jordvarmeanlæg, jf. § 6.
Bilag 3 Tæthedsprøvning af anlæg med brine, jf. § 19
Bilag 4 Forhold, som skal undersøges ved eftersyn efter første driftsår, jf. § 21
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 6, § 7 a, stk. 1, § 19, stk. 5, § 90 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, drift og tilsyn med jordvarmeanlæg, jf. § 2, nr. 1, og har til formål at forebygge forurening af grundvand, jord og undergrund.

Stk. 2. Hvis varmeoptagesystemet også benytter andre varmekilder end jordvarme, er den del af anlægget, der benytter jorden som varmekilde, omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på anlæg, der etableres efter reglerne i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Jordvarmeanlæg: Varmeoptagesystem med jord eller grundfjeld som varmekilde. Varmeoptagesystemet kan være baseret på brine, bestående af vand og frostsikringsmiddel, i jordvarmeanlæggets slanger, jf. § 15.

2) Terrænnært anlæg: Jordvarmeanlæg, der er boret eller gravet ned i en dybde af højst 5 m.

3) Terrænnært ikke-industrielt anlæg: Terrænnære ikke-industrielle jordvarmeanlæg, der ikke er omfattet af reglerne om VVM.

4) Dybt anlæg: Jordvarmeanlæg med en eller flere boringer, udført med boreudstyr, og gravede anlæg, hvor anlæggets dybeste del går dybere end 5 m under terræn.

5) Almen vandforsyning: Vandforsyningsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst ti ejendomme, jf. lov om vandforsyning m.v.

6) Ikke-almen vandforsyning: Vandforsyningsanlæg, der forsyner eller har til formål at forsyne fra et til ni ejendomme.

7) Andet anlæg: Boringer til indvinding af vand uden krav om drikkevandskvalitet, som f. eks. markvandingsboringer. Dette omfatter ikke anlæggets ledninger.

8) Tæthedsprøvning: Afprøvning med rent vand, som skal sikre, at det samlede anlæg er tæt.

9) Trykprøvning: Den afsluttende verifikation af det trykbærende udstyr ved en prøvning af trykindeslutningen, jf. bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr.

Kapitel 2

Ansøgning og godkendelse

§ 3. Jordvarmeanlæg må ikke etableres eller ændres uden tilladelse efter lovens § 19, jf. dog bekendtgørelsens kapitel 3.

§ 4. En ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af et jordvarmeanlæg skal indgives til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. En ansøgning om tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg skal indeholde de i bilag 1 nævnte oplysninger.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ansøgning skal indgives digitalt ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

§ 5. Tilladelser til etablering af et jordvarmeanlæg skal som minimum indeholde vilkår i overensstemmelse med §§ 9-21.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen efter lovens § 19 tillader andre jordvarmeanlæg end de anlæg, der er omfattet af bekendtgørelsen, når lovens beskyttelseshensyn er tilgodeset.

Kapitel 3

Anmelderegler

§ 6. Der skal indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen inden etablering eller ændring af et jordvarmeanlæg, der

1) er terrænnært,

2) er ikke-industrielt,

3) er lokaliseret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og

4) alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i § 15, stk. 1.

§ 7. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal indgives digitalt ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

§ 8. Ved modtagelse af anmeldelsen efter § 6, kvitterer kommunalbestyrelsen for modtagelsen og oplyser om fristen i stk. 2.

Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen ikke inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelsen gjort indsigelse, kan anlægget etableres.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen har gjort indsigelse, må etablering af jordvarmeanlægget ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse efter lovens § 19. Anmeldelsen behandles i dette tilfælde som en ansøgning om tilladelse efter lovens § 19, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Indeholder anmeldelsen ikke alle de oplysninger, der fremgår af bilag 2, meddeler kommunalbestyrelsen det til anmelder inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelsen og giver samtidig en frist for, hvornår de manglende oplysninger skal sendes til kommunalbestyrelsen. Modtager kommunalbestyrelsen herefter de manglende oplysninger, behandler kommunalbestyrelsen anmeldelsen efter reglerne i stk. 2 og 3.

Kapitel 4

Placering

§ 9. Jordvarmeanlæg skal overholde de i stk. 2-5 samt i § 10 angivne krav. Ingen del af jordvarmeanlægget må ligge inden for de nævnte afstande.

Stk. 2. Et terrænnært anlæg skal etableres mindst 50 m fra en almen eller ikke-almen vandforsyning, og mindst 5 m fra et andet anlæg.

Stk. 3. Et dybt anlæg skal etableres mindst 300 m fra en almen eller ikke-almen vandforsyning, og mindst 50 m fra et andet anlæg.

Stk. 4. Et dybt anlæg kan dog etableres mindst 50 m fra en ikke-almen vandforsyning, hvis der alene anvendes de frostsikringsmidler, der fremgår af § 15, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 5. Et dybt anlæg kan endvidere etableres nærmere end 300 m, men mindst 50 m fra en almen vandforsyning, hvis der alene anvendes de frostsikringsmidler, der er nævnt i § 15, stk. 1, nr. 1 og 2, og anlægget placeres uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) beregnet efter Miljøstyrelsens seneste vejledning om boringsnære beskyttelsesområder.

§ 10. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.

Stk. 2. Varmeslanger i et terrænnært anlæg skal ligge mindst 0,6 m fra skel, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra naboejendommens ejer.

Stk. 3. Varmeslanger skal nedgraves, så de har mindst 0,6 m jorddækning.

Stk. 4. Varmeslanger i landbrugsarealer skal nedgraves, så de har mindst 1 m jorddækning.

Stk. 5. Der må ikke placeres dræn i eller tæt ved jordstykker med terrænnært anlæg.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan, efter ansøgning fra ejeren af en ikke-almen vandforsyning, lempe afstandskravene i § 9, stk. 2 og 3, indtil 5 m til ejerens ikke-almene vandforsyning, hvis vandforsyningen kun forsyner den ejendom, hvor jordvarmeanlægget udlægges. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes lempe afstandskravet i § 9, stk. 3, indtil 5 m til ejerens andet anlæg på den ejendom, hvor jordvarmeanlægget udlægges.

Stk. 2. Hvis der foreligger skriftligt samtykke fra ejeren af en ikke-almen vandforsyning eller andet anlæg, som har fået lempet sit afstandskrav efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen tillige efter ansøgning lempe afstandskravene i § 9, stk. 2 og 3, indtil 5 m til ejerens ikke-almene vandforsyning eller andet anlæg, i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg på nærliggende ejendomme.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan skærpe afstandskravene i § 9, stk. 2 og 3, eller fastsætte vilkår om særlig indretning af jordvarmeanlægget, hvis den skønner, at dette er nødvendigt for at sikre en almen eller ikke-almen vandforsyning mod forurening.

Kapitel 5

Konstruktion

§ 12. Ansøger eller anmelder skal godtgøre, at alle anvendte materialer besidder tilstrækkelig styrke og holdbarhed til, at de kan modstå mekaniske påvirkninger, erosion samt kemisk og galvanisk korrosion. For alle anlæg skal fabrikantens krav til bøjningsradius overholdes. På svejsede anlæg skal svejsningerne opfylde standarderne for de pågældende materialer og skal være trykprøvet ved leveringen.

§ 13. Boringer til dybe anlæg skal udføres som A-boring, jf. bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, dog finder bestemmelserne i §§ 12-16 i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land ikke anvendelse.

§ 14. Slangekredsløb til terrænnære anlæg med brine skal være udformet som et lukket system med et hviletryk på mindst 150 kPa (absolut tryk). Varmeslanger skal være af typen PE40, SDR11, eller PE80, SDR17. Slangerne skal være DS/EN-godkendt og mærket med »EN 12201«, jf. dog § 20, stk. 1.

Stk. 2. Plastslanger i dybe anlæg skal være af typen PE100RC, SDR11, og skal være godkendt efter standard EN 12201, jf. dog § 20, stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade fravigelser fra stk. 1 og 2, hvis ansøger kan godtgøre, at de ansøgte materialer og den ansøgte konstruktion kan overholde kravene i § 12.

Stk. 4. Dybe anlæg eller terrænnære borede anlæg skal dimensioneres sådan, at indløbstemperaturen til varmepumpen er mindst 0 °C, og der skal foretages en fuldstændig opfyldning og tætning mellem varmeslanger og borehulsvæg. En lavere indløbstemperatur kan accepteres i kortere perioder, dog må indløbstemperaturen ikke på noget tidspunkt være under -4 °C.

§ 15. Som frostsikringsmiddel til anlæg med brine må anvendes følgende stoffer

1) ethanol eller IPA-sprit (ethanol denatureret med 10 pct. isopropanol),

2) propylenglycol uden antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer, eller

3) ethylenglycol eller propylenglycol med udtømmende deklaration af indholdet af antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer, herunder udtømmende deklaration af sådanne midler i færdigblandede frostsikringsmidler.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade brugen af andre stoffer end de i stk. 1 nævnte, hvis ansøger kan godtgøre, at

1) der ikke dannes sundhedsskadelige eller tungt nedbrydelige mellemprodukter, hverken under aerobe eller anaerobe forhold, og

2) stoffet er lige så let nedbrydeligt i jord og grundvand, og ikke mere toksisk for mennesker og miljø end frostsikringsmidlerne i stk. 1.

Stk. 3. Brinen i et anlæg må højst indeholde 35 pct. frostsikringsmiddel.

§ 16. Jordvarmeanlægget skal være tæt og være forsynet med

1) et trykovervågningssystem,

2) en alarm og

3) en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget.

Stk. 2. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Stk. 3. Anlægget må ikke overdækkes på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af anlægget.

§ 17. Placering af varmeslanger med brine i forhold til bygningsdele, f.eks. fundamenter eller fastgørelse til bygningsdele, skal være sådan, at der ikke kan ske skader på installations- eller bygningsdele.

§ 18. Til samlinger af varmeslanger med brine skal anvendes elektrosvejsefittings, der er kompatible med de anvendte slanger i anlægget, eller trækfaste fittings til mekaniske samlinger, der opfylder kravene i EN 12201-3, jf. dog § 20, stk. 1. Samlingsstedet skal i terrænnære anlæg indmåles og fremgå af en plan over placering af slanger.

Stk. 2. Ejeren af anlægget skal på kommunalbestyrelsens anmodning stille en plan over placering af boringer og slanger til rådighed.

§ 19. Inden ibrugtagning af et nyt jordvarmeanlæg med brine og inden genstart af et bestående anlæg efter reparation eller vedligeholdelse af den nedgravede del af anlægget skal ejeren eller brugeren af jordvarmeanlægget gennemføre en tæthedsprøvning efter fremgangsmåden i bilag 3. Resultatet skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 14 dage efter tæthedsprøvningen.

§ 20. Varmeslanger, jf. § 14, stk. 1 og 2, og § 18, stk. 1, der produceres og markedsføres lovligt i en anden medlemsstat i EU eller i Tyrkiet eller lovligt fremstilles i en EFTA-stat kan anvendes, hvis de opfylder en anden standard med et tilsvarende beskyttelsesniveau som EN 12201.

Stk. 2. EN 12201 indføres ikke i Lovtidende, men kan fås til gennemsyn i Miljøstyrelsen.

Kapitel 6

Egenkontrol

§ 21. Jordvarmeanlæggets ejer skal efter 1. driftsår lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Eftersynet skal omfatte de i bilag 4 nævnte forhold. Kommunalbestyrelsen kan i sin afgørelse efter lovens § 19 fastsætte yderligere vilkår for eftersynet.

Stk. 2. Ejeren af anlægget skal i mindst 10 år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning stille denne til rådighed for kommunalbestyrelsen.

§ 22. Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke er en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet.

Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffe egnede foranstaltninger til at bringe en eventuel udstrømning til ophør. Kommunalbestyrelsen skal herefter underrettes straks med en redegørelse for, hvad der er blevet gjort for at bringe den eventuelle udstrømning til ophør.

Kapitel 7

Sløjfning

§ 23. Ved sløjfning af et terrænnært anlæg tømmes varmeoptagningssystemet for væske, hvorefter slangekredsløbet gennemskylles med rent vand, og slangen aflukkes. Hvis sløjfningen af anlægget er forårsaget af, at slangen ikke længere lever op til kravene til en varmeslange, skal slangen frakobles anlægget på en måde, så det ikke er muligt at sætte den i drift igen.

Stk. 2. Ved sløjfning af et dybt anlæg eller terrænnært boret jordvarmeanlæg skal tekniske installationer i boringen fjernes og sløjfningen finde sted efter reglerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Stk. 3. Senest 14 dage efter at arbejdet med sløjfningen er afsluttet, skal kommunalbestyrelsen underrettes af den, der har ladet sløjfningen udføre.

Kapitel 8

Tilsyn

§ 24. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Kapitel 9

Straf

§ 25. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) etablerer eller ændrer et jordvarmeanlæg uden tilladelse, jf. § 3, eller uden anmeldelse, jf. § 6,

2) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse, jf. § 3,

3) undlader at benytte autoriserede eller uddannede personer til etablering, ændring og vedligeholdelse af jordvarmeanlægget, jf. bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land,

4) undlader at gennemføre tæthedsprøvning eller at underrette kommunalbestyrelsen om resultatet heraf, jf. § 19,

5) undlader at anvende en sagkyndig i jordvarmeanlæg til eftersyn, jf. § 21, stk. 1,

6) undlader at opbevare eller fremvise oplysninger om eftersyn af jordvarmeanlægget, jf. § 21, stk. 2,

7) undlader at efterse og reparere jordvarmeanlægget, jf. § 22, stk. 1, og § 22, stk. 2, 1. pkt., eller

8) undlader at underrette kommunalbestyrelsen om utætheder, jf. § 22, stk. 2, 2. pkt., eller om sløjfning, jf. § 23, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1612 af 10. december 2015 om jordvarmeanlæg ophæves.

Stk. 3. Verserende sager, herunder klagesager, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Afgørelser, som er truffet i medfør af tidligere bekendtgørelser, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse eller lov om miljøbeskyttelse træffes nye afgørelser eller bestemmes andet.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. februar 2017

Esben Lunde Larsen

/ Michel Schilling


Bilag 1

Oplysninger til brug ved ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg, jf. § 4.

1. Navn, adresse og telefonnummer på ejeren og eventuelt brugeren af jordvarmeanlægget.

2. Oplysninger om hvor og af hvem jordvarmeanlægget etableres:

a) Adresse.

b) Matrikelnummer.

c) Ejerlav.

d) Anlæggets grundareal i m2, når oplysning herom kan stilles til rådighed af den, der har fremstillet anlægget.

e) Installatørens navn, adresse og telefonnummer.

f) Ved ansøgning om etablering af dybe anlæg oplyses tillige navn, adresse og telefonnummer på brøndboreren eller vedkommende, som udfører gravearbejdet.

3. Oplysning om eventuelle tinglyste deklarationer på ejendommen samt dokumentation herfor, f. eks. fredede fortidsminder, klitfredning, strandbeskyttelse m.v.

4. Oplysninger om anlægget:

a) Kort beskrivelse af anlægget samt for borede jordvarmeanlæg boringens dimensioner og udførelse.

b) Tegning over anlæggets placering på matriklen.

c) Afstand til nærmeste almene eller ikke-almene vandforsyning eller andet anlæg.

d) Typebetegnelsen for varmeoptagningsanlægget.

e) Samlet længde af varmeoptagningsanlægget.

f) Oplysning om anvendt frostvæske, jf. § 15, stk. 1, eller oplysninger der kan sætte kommunalbestyrelsen i stand til at foretage en vurdering efter § 15, stk. 2.

g) Antal strenge.

h) Mængde frostvæske i alt, angivet i liter.

i) Mængde af brine (i alt, angivet i liter).

j) Varmeoptagningsanlæggets slanger i diameter i mm.

k) Mængde frostvæske pr. streng.

l) Anlæggets dybde.

m) Om jordvarmeanlægget supplerer eller erstatter en anden opvarmningsform.

n) Oplysning om valg af andre materialer end de i § 14, stk. 1 og 2, nævnte.

o) For boringer, der indberettes i henhold til boringsbekendtgørelsen, oplyses typen af jordvarmeslange, typen af forseglingsmateriale og mængden af forseglingsmateriale.

p) For terrænnære anlæg oplyses typen af jordvarmeslanger.

5. Fuldmagt fra grundejer, hvis anlægget etableres på en fast ejendom, som ansøger ikke har fuld rådighed over.

6. Samtykke fra ejeren af en ikke-almen vandforsyning, såfremt der ønskes etableret jordvarmeanlæg tættere på vandforsyningen end de krav, der er angivet i § 9, stk. 2 og 3, jf. § 11, stk. 2.

7. Samtykke fra ejeren af et andet anlæg, såfremt der ønskes etableret jordvarmeanlæg tættere på andet anlæg end det krav, der er angivet i § 9, stk. 3, jf. § 11, stk. 2.

8. Oplysning om det forventede tidspunkt for udførelsen af eventuelle boringer i henhold til boringsbekendtgørelsen.

9. Oplysning om det forventede tidspunkt for ibrugtagning.

10. BNBO-beregninger, jf. § 9, stk. 5.


Bilag 2

Oplysninger til brug ved anmeldelse om etablering eller ændring af jordvarmeanlæg, jf. § 6.

1. Navn, adresse og telefonnummer på ejeren og eventuelt brugeren af jordvarmeanlægget.

2. Oplysninger om hvor og af hvem jordvarmeanlægget etableres:

a) Adresse.

b) Matrikelnummer.

c) Ejerlav.

d) Anlæggets grundareal i m2, når oplysning herom kan stilles til rådighed af den, der har fremstillet anlægget.

e) Installatørens navn, adresse og telefonnummer.

3. Oplysning om eventuelle tinglyste deklarationer på ejendommen samt dokumentation herfor, f. eks. fredede fortidsminder, klitfredning, strandbeskyttelse m.v.

4. Oplysninger om anlægget:

a) Kort beskrivelse af anlægget, herunder oplysning om, at der er tale om et ikke-industrielt terrænnært jordvarmeanlæg, beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og vandindvindingsoplande til almene vandforsyninger, og som alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i bekendtgørelsens § 15, stk. 1.

b) Tegning over anlæggets placering på matriklen.

c) Hvis varmeslangerne er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal der foreligge oplysning om, at varmeslangerne er isoleret mod kondens.

d) Afstand til nærmeste almene eller ikke-almene vandforsyning eller andet anlæg.

e) Typebetegnelsen for varmeoptagningsanlægget.

f) Ved slangekredsløb til terrænnære anlæg skal der foreligge oplysning om, at slangekredsløbet er udformet som et lukket system med et hviletryk på mindst 150 kPa (absolut tryk), oplysning om, at varmeslangerne er af typen PE40, SDR11, eller PE80, SDR17 samt oplysning om, at slangerne er DS/EN-godkendt og mærket med »EN 12201«, jf. dog § 20, stk. 1.

g) Ved anvendelse af varmeslanger skal der foreligge oplysning om, at der til samlingerne af varmeslangerne er anvendt elektrosvejsefittings, der er kompatible med de anvendte PE-slanger i anlægget eller trækfaste fittings til mekaniske samlinger, der opfylder kravene i EN 12201-3, jf. dog § 20, stk. 1.

h) Der skal foreligge oplysning om, hvor samlingsstedet forventes placeret og dette skal fremgå af plan over placering af jordvarmeslanger. Efter at anlægget er etableret, fremsendes ny plan over placering af jordvarmeslanger, hvor den nøjagtige placering af samlingsstedet fremgår.

i) Samlet længde af varmeoptagningsanlægget.

j) Oplysning om anvendt frostvæske, jf. § 15, stk. 1.

k) Antal strenge.

l) Mængde frostvæske i alt, angivet i liter.

m) Mængde af brine (væske i alt, angivet i liter).

n) Varmeoptagningsanlæggets slanger i diameter i mm.

o) Mængde frostvæske pr. streng.

p) Anlæggets dybde.

q) Om jordvarmeanlægget supplerer eller erstatter en anden opvarmningsform.

r) Oplysning om, at jordvarmeanlægget er tæt og forsynet med et trykovervågningssystem, alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget, samt oplysning om, at anlægget ikke kan genstarte automatisk.

s) Oplysning om, at jordvarmeanlægget ikke er overdækket på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af anlægget.

5. Fuldmagt fra grundejer, hvis anlægget etableres på en fast ejendom, som ansøger ikke har fuld rådighed over.

6. Samtykke fra ejeren af en ikke-almen vandforsyning, såfremt der ønskes etableret jordvarmeanlæg tættere på vandforsyningen end de krav, der er angivet i § 9, stk. 2 og 3, jf. § 11, stk. 2.

7. Samtykke fra ejeren af et andet anlæg, såfremt der ønskes etableret jordvarmeanlæg tættere på andet anlæg end det krav, der er angivet i § 9, stk. 3, jf. § 11, stk. 2.

8. Oplysning om det forventede tidspunkt for ibrugtagning.


Bilag 3

Tæthedsprøvning af anlæg med brine, jf. § 19

1. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Ingen dele af slangerne må være udsat for direkte sol under prøvningen.

2. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt.

3. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant.

4. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet.

5. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket.

6. Nr. 1-5 gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste oppumpning.


Bilag 4

Forhold, som skal undersøges ved eftersyn efter første driftsår, jf. § 21

1. Udførelsen af eventuelle reparationer.

2. Rør og samlinger.

3. Driftstryk.

4. Trykovervågningssystemet.

5. Frostsikringsvæske, type og mængde i anlægget.

6. Efterfyldning af brine, antal liter.

7. Andre forhold, som kommunalbestyrelsen har fastsat i tilladelsen efter lovens § 19.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).