Den fulde tekst
L 147
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 28/2 17
Lovf som fremsat 28/2 17
1.beh 21/3 17
Betænkning 17/5 17
2.beh 23/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 17 Tillæg H
3.beh 30/5 17
Lovf som vedt 30/5 17
Lov nr 659 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Jan Johansen (S), Bent Bøgsted (DF), Klaus Markussen (V), Finn Sørensen (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget ophæves pligten til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgerne, inden de pågældende når folkepensionsalderen. Herudover forbedres reglerne om opsat pension, således at der som en supplerende mulighed vil kunne ydes opsat pension med tilbagevirkende kraft til de personer, der har arbejdet i tilstrækkeligt omfang efter folkepensionsalderen og først ansøger om folkepension på et senere tidpunkt. Folkepension kan udbetales med tilbagevirkende kraft fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalderen, hvis ansøgning om folkepension er modtaget i Udbetaling Danmark senest den 10. i den femte måned efter opnåelse af folkepensionsalderen.
Endelig præciseres reglerne om den periodemæssige opgørelse af indtægtsgrundlaget og reglerne om omregning og efterregulering af pension.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 61 (DF, V, LA, RV, KF), imod stemte 51 (S (ved en fejl), EL, ALT, SF og 1 (LA)(ved en teknisk fejl)), hverken for eller imod stemte 0.