Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Inddrivelse af gæld i henhold til børnetilskudsloven kan ikke behandles af Ankestyrelsen
Den fulde tekst

Nyt fra Ankestyrelsen - Inddrivelse af gæld i henhold til børnetilskudsloven kan ikke behandles af Ankestyrelsen - af specialkonsulent Birgitte Randbøll

 

 

Den Sociale Ankestyrelse har i første del af 1999 fået en del sager, hvor der fejlagtigt er givet ankevejledning til Ankestyrelsen i sager om afvikling af gæld i henhold til børnetilskudslovens § 18, stk. 2 - herunder afgørelser om afdragsvis betaling.

Inddrivelse af gæld er reguleret i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 631 af 15. september 1986 om Lov om inddrivelse af underholdsbidrag.

Inddrivelse af underholdsbidrag, som efter reglerne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af af børnebidrag er udbetalt forskudsvis af det offentlige, sker i overensstemmelse med reglerne i lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. børnetilskudslovens § 18.

Afgørelser om inddrivelse af forskudsvis udbetalte bidrag, som træffes af kommunen, kan indbringes for de sociale nævn. Nævnets afgørelser efter § 23a i inddrivelsesloven er endelige og Ankestyrelsen kan derfor ikke optage disse sager til principiel eller generel behandling.

Ankestyrelsens muligheder for at antage en principiel/generel sag til behandling er således begrænset til afgørelser efter § 18, stk. 1 om kommunens adgang til at indtræde i retten til at indkræve bidrag samt afgørelser vedrørende børnetilskudslovens § 21 om eftergivelse af forskudsvis udbetalt børnebidrag.

I en sag om eftergivelse vil Ankestyrelsens prøvelse begrænse sig til vurdering af skyldners mulighed for at betale bidragsgælden. Ankestyrelsen vil ikke kunne tage stilling til den videre afvikling af gælden, herunder henstand og afdragsvis betaling af gælden.

Fremgangsmåden ved inddrivelse af bidrag fremgår af Justitsministeriets cirkulære af 29. november 1978 om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. Justitsministeriets vejledning af samme dato samt Socialministeriets cirkulære nr. 79 af 4. oktober 1979 om inddrivelse af bidrag.

Af Socialministeriets cirkulære fremgår det bl.a., at det i første række påhviler det sociale udvalg at søge opnået en afdragsordning med den bidragsskyldige, hvor afdragenes størrelse bør afpasses efter skyldnerens mulighed for at betale. Endvidere kan det sociale udvalg, hvor skyldnerens beskæftigelsesmæssige og økonomiske forhold taler for det, give henstand med betalingen.

Afgørelser efter inddrivelsesloven om udpantning (§ 4) og pålæg om løntilbageholdelse (§ 5) skal afgøres af fogedretten.