Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32011R0284
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Omfang og definitioner
Kapitel 2 Forhåndsanmeldelse
Kapitel 3 Kontrol
Kapitel 4 Videretransport i afventning af kontrolresultater
Kapitel 5 Sendingens endelige bestemmelse
Kapitel 6 Betaling for kontrollen
Kapitel 7 Håndhævelse ved manglende overholdelse
Kapitel 8 Kontrol af sendinger, der ikke tidligere er blevet kontrolleret
Kapitel 9 Fritestning m.v.
Kapitel 10 Registrering og indberetning
Kapitel 11 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Prøveudtagning til laboratorieanalyser
Den fulde tekst

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenartikler af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong1)

Cirkulæret omfatter kontrol i forbindelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenartikler af polyamid eller melamin med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina eller Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina.

Forordningen er suppleret ved bekendtgørelse om import af visse plastkøkkenartikler med oprindelse i eller afsendt fra Kina og Hongkong.

Kapitel 1

Omfang og definitioner

§ 1. Cirkulæret omfatter importkontrol af plastkøkkenartikler af polyamid eller melamin, henhørende under KN-kode ex 3924 10 00, med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina.

§ 2. Der anvendes samme definitioner, som beskrevet i artikel 2 i forordningen og i § 2 i bekendtgørelsen.

Kapitel 2

Forhåndsanmeldelse

§ 3. Fødevarekontrolenheden kontrollerer, at der er modtaget rettidig forhåndsanmeldelse.

Stk. 2. Såfremt importøren af sig selv tilkendegiver over for fødevarekontrolenheden, at der ikke er fremsendt rettidig forhåndsanmeldelse vedrørende en sending, kan fødevarekontrolenheden acceptere en senere anmeldelse. Det er dog en betingelse, at sendingen ikke er forsøgt indfortoldet.

Kapitel 3

Kontrol

§ 4. Fødevarekontrolenhederne skal gennemføre dokumentkontrollen af importerede sendinger af de i § 1 omhandlede plastkøkkenartikler på de udpegede indgangssteder, jf. bilaget i bekendtgørelse om import af visse plastkøkkenartikler med oprindelse i eller afsendt fra Kina og Hongkong.

Stk. 2. Fødevarekontrolenhederne skal gennemføre identitetskontrollen og udtage prøver til laboratorieanalyser på de udpegede indgangssteder.

Stk. 3. Hvis det udpegede indgangssted er beliggende på et godkendt grænsekontrolsted, må den i stk. 2 anførte kontrol først gennemføres, når der er truffet aftale herom med den ansvarlige grænsedyrlæge på det pågældende grænsekontrolsted, og kontrollen skal gennemføres tidsmæssigt forskudt i forhold til veterinærkontrollen af animalske fødevarer fra tredjelande, så kontrollen af plastkøkkenartikler ikke medfører nogen risiko for kontaminering af animalske produkter.

§ 5. Før kontrollen påbegyndes, skal fødevarekontrolenheden kontrollere, at importøren for hver sending har fremsendt en korrekt udfyldt erklæring i overensstemmelse med modellen i bilaget til forordningen, og at hver erklæring er ledsaget af mindst én laboratorierapport. Fødevarekontrolenheden forsyner hver erklæring med en entydig identifikation (DK-DPE-årstal (ÅÅÅÅ)-fortløbende nummer).

§ 6. Kontrollen består af:

1) Dokumentkontrol af alle sendinger inden for to arbejdsdage efter sendingernes fysiske ankomst til det udpegede indgangssted, og

2) identitetskontrol og udtagning af prøver til laboratorieanalyser af 10 % af sendingerne.

Stk. 2. Fødevarekontrolenhedernes udvælgelse af sendinger til identitets- og fysisk kontrol skal ske efter anvisningerne på M-drevet.

Stk. 3. Fødevarekontrolenheden skal underrette importøren om, hvorvidt en sending er udvalgt til identitets- og fysisk kontrol. Underretningen må dog først ske, når det er dokumenteret, at skibet med sendingen ligger ved kaj i Danmark, eller for flytraffik at flyet er lettet fra tredjelandet.

Stk. 4. Fødevarekontrolenheden skal så vidt muligt informere importøren om, hvornår kontrollen kan forventes afsluttet.

Dokumentkontrol

§ 7. Fødevarekontrolenheden skal ved dokumentkontrollen kontrollere den erklæring, som importøren har fremlagt før kontrollen, samt de(n) ledsagende laboratorierapport(er). Fødevarekontrolenheden skal kontrollere, at erklæringen indeholder en entydig identifikation af sendingen og af de lots, som sendingen består af.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal kontrollere, at de(n) ledsagende laboratorierapport(er) dokumenterer, at plastkøkkenartikler af polyamid er analyseret for afgivelse af primære aromatiske aminer, og at plastkøkkenartikler af melamin er analyseret for afgivelse af formaldehyd.

Stk. 3. Laboratorierapporterne skal leve op til de krav, der fremgår af projektbeskrivelserne for projekt nr. 3625 og 3626.

Stk. 4. Hvis fødevarekontrolenheden vurderer, at der ikke er fremsendt den nødvendige dokumentation, kan fødevarekontrolenheden give importøren en frist til at fremskaffe den manglende dokumentation. Kan den nødvendige dokumentation ikke fremskaffes anvendes bestemmelserne i kapitel 8.

Stk. 5. Stk. 4 gælder ikke såfremt analyserapporten viser overskridelser af grænseværdierne. I disse tilfælde anvendes bestemmelserne i § 12. Fødevarekontrolenheden foretager eskalerende myndighedsudøvelse over for importøren, jf. § 14, stk. 1.

Identitetskontrol og fysisk kontrol

§ 8. Fødevarekontrolenheden skal ved identitetskontrollen kontrollere, om der er overensstemmelse mellem importørens erklæring og laboratorierapporten på den ene side og sendingen på den anden side.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal ved den fysiske kontrol udtage prøver til laboratorieanalyser. Prøveudtagningen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1 til dette cirkulære.

Stk. 3. Fødevarekontrolenheden skal beordre et transportmiddel eller en container m.v. aflæsset,

1) hvis kontrollen ikke kan få adgang til alle dele af sendingen i transportmidlet eller containeren m.v.,

2) hvis kontrollen påviser uregelmæssigheder, eller

3) hvis kontrollen af tidligere sendinger har vist uregelmæssigheder.

§ 9. Fødevarekontrolenheden skal tilbageholde alle sendinger, der er underkastet identitetskontrol og fysisk kontrol, indtil der er truffet afgørelse om sendingens endelige bestemmelse, jf. dog § 10.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal beslaglægge alle sendinger, der ikke er lovligt importeret, indtil returneringen eller destruktionen er effektueret, jf. § 12.

Stk. 3. Fødevarekontrolenheden skal tydeligt mærke beslaglagte sendinger.

Kapitel 4

Videretransport i afventning af kontrolresultater

§ 10. Fødevarekontrolenheden kan give tilladelse til videretransport til bestemmelsesvirksomheden af en sending, der er godkendt ved dokumentkontrol og identitetskontrol, men hvor resultaterne af den fysiske kontrol, herunder laboratorieanalyser, endnu ikke foreligger. Videre transport skal ske i henhold til Vejledning om authorized transfer, jf. forordning (EU) nr. 884/2014, artikel 9, stk. 4, som ligger på share point.

Kapitel 5

Sendingens endelige bestemmelse

§ 11. Hvis resultatet af den gennemførte kontrol af en sending er tilfredsstillende, udfylder fødevarekontrolenheden boksen: »Kan godkendes« i rubrikken: »Den kompetente myndigheds erklæring om sendingen« i erklæringen, hvorefter fødevarekontrolenheden daterer og underskriver erklæringen.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal efter endt kontrol indscanne erklæringen i udfyldt stand og sende den i en e-mail til SKAT og importøren.

§ 12. Hvis resultatet af den gennemførte kontrol af en sending ikke er tilfredsstillende, jf. dog § 7, stk. 4, udfylder fødevarekontrolenheden boksen: »Kan ikke godkendes« i rubrikken: »Den kompetente myndigheds erklæring om sendingen« i erklæringen, hvorefter fødevareafdelingen daterer og underskriver erklæringen.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden træffer afgørelse om, at sendingen ikke må indføres. Efter partshøring giver fødevarekontrolenheden importøren et påbud om at returnere eller destruere sendingen inden for en tidsfrist på højst 60 dage.

Stk. 3. Returnering eller destruktion skal ske under tilsyn af fødevarekontrolenheden.

Stk. 4. Fødevarekontrolenheden skal efter endt kontrol indscanne erklæringen i udfyldt stand og sende den i en e-mail til SKAT, importøren og bestemmelsesvirksomheden. Fødevarekontrolenheden skal ved fremsendelsen tydeligt gøre SKAT opmærksom på, at sendingen er afvist.

Stk. 5. Fødevarekontrolenheden skal kun udfylde en rapid alert notifikation om sendingen, hvis DTU Fødevareinstituttet for den pågældende sending har vurderet, at overskridelsen er sundhedsmæssigt problematisk. Fødevarekontrolenheden skal sende alle rapid alert notifikationer til Fødevareberedskabsenheden.

Kapitel 6

Betaling for kontrollen

§ 13. Fødevarekontrolenheden skal opkræve gebyrer hos importørerne til dækning af omkostningerne for identitetskontrol, prøveudtagning og laboratorieanalyser, jf. § 31, stk. 1 og 8, i bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

Kapitel 7

Håndhævelse ved manglende overholdelse

§ 14. Fødevarekontrolenheden skal foretage eskalerende myndighedsudøvelse, jf. kapitel 13 i Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning, over for importøren, når det konstateres, at forhåndsanmeldelsen for en sending mangler, er modtaget for sent, dvs. mindre end to arbejdsdage før sendingens fysiske ankomst, eller er mangelfuldt udfyldt. Tilsvarende gælder hvis det konstateres, at laboratorierapporten mangler eller er mangelfuld, eller at sendingen er importeret uden forudgående kontrol.

Kapitel 8

Kontrol af sendinger, der ikke tidligere er blevet kontrolleret

§ 15. Fødevarekontrolenheden foretager kontrol efter § 4 af sendinger, der skulle have været kontrolleret i et andet samhandelsland, men som befinder sig i Danmark uden forudgående kontrol. Dette gælder også for sendinger, som er standset af toldmyndighederne. Fødevarekontrolenheden anmoder importøren om at forhåndsanmelde sendingen til det danske indgangssted, hvor kontrollen skal gennemføres, og at sende importørerklæringen og analyserapporten til fødevarekontrolenheden, inden kontrollen påbegyndes.

Kapitel 9

Fritestning m.v.

§ 16. Fødevarekontrolenheden kan meddele tilladelse til, at en sending kan fritestes i tilfælde af

1) at sendingen er toldbehandlet eller markedsført i bl.a. Danmark uden forudgående kontrol, eller

2) at analyserapporten mangler eller er mangelfuld.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal stille som vilkår i tilladelser til fritestning,

1) at Fødevarekontrolenheden skal forestå prøveudtagningen,

2) at alle lots i sendingen skal være til stede ved prøveudtagningen, og

3) at importøren afholder alle omkostninger ved prøveudtagning og laboratorieanalyse.

Stk. 3. Hvis sendingen omhandlet i stk. 1, nr. 1 både er markedsført i Danmark og i et andet land i samhandelsområdet, skal fritestningen koordineres med den kompetente myndighed i det pågældende samhandelsland.

Stk. 4. § 10 gælder ikke ved fritestning.

Stk. 5. Fødevarekontrolenheden anvender §§ 11-12, når analyseresultatet af fritestningen foreligger.

Stk. 6. Fødevarekontrolenheden skal ikke give påbud om returnering eller destruktion efter § 12, stk. 2, hvis virksomheden selv beder om, at en fritestet sending returneres eller destrueres.

Kapitel 10

Registrering og indberetning

§ 17. Fødevarekontrolenheden skal registrere følgende oplysninger om den gennemførte kontrol:

1) Oplysninger om hver enkelt kontrolleret sending, herunder

a) det entydige identifikationsnummer, som fødevarekontrolenheden har givet sendingen,

b) antal lots og angivelse af antal plastkøkkenartikler, og

c) oprindelsesland.

2) Antal sendinger og lots, hvoraf der er udtaget prøver til analyse, og

3) resultaterne af dokumentkontrollen, identitetskontrollen og den fysiske kontrol, herunder laboratorieanalyser.

§ 18. Fødevarekontrolenheden skal for hvert kvartal kvalitetssikre de indtastede data i de fælles prøveudtagningsskemaer på M-drevet. Kvalitetssikringen skal være gennemført henholdsvis den 10. januar, den 10. april, den 10. juli, den 10. oktober gældende for data, der er indtastede i det foregående kvartal. I kvartalsindberetningen til International Handel skal fødevarekontrolenheden bekræfte, at kvalitetssikringen er gennemført.

Stk. 2. Ulovlige partier skal også indberettes i de fælles prøveudtagningsskemaer på M-drevet.

Kapitel 11

Ikrafttrædelse

§ 19. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9268 af 5. juli 2011 om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong.

Fødevarestyrelsen, den 14. december 2017

Camilla Brasch Andersen


Bilag 1

Prøveudtagning til laboratorieanalyser

Generelt
Såfremt en sending består af flere lots, skal fødevarekontrolenheden udtage prøver af hvert lot.
Såfremt et lot består af emballerede enheder, fx kartoner eller poser, skal fødevarekontrolenheden foretage prøveudtagning fra et repræsentativt antal af disse enheder.
Prøver
Fødevarekontrolenheden skal for hvert lot udtage en prøve bestående af min. seks stk. køkkenartikler eller et areal svarende til 5 x 1 kvadratdecimeter (dm2) (eller hvis artiklerne sælges i sæt, seks hele sæt køkkenartikler) til laboratorieanalyse.
Såfremt importøren ønsker, at der udtages en kontraprøve, skal fødevarekontrolenheden udtage yderligere min. seks stk. køkkenartikler eller et areal svarende til 5 x 1 kvadratdecimeter (dm2) til laboratorieanalyse.
Fødevarekontrolenheden skal placere hver prøve i en ren prøvepose eller –beholder, der giver den nødvendige beskyttelse mod kontaminering og transportskader, fx en kraftig plastpose af polyethylen.
Fødevarekontrolenheden skal forsegle hver prøve.
Fødevarekontrolenheden skal ved fremsendelse af udtagne prøver til laboratoriet informere laboratoriet om, hvorvidt producenten har anført begrænsninger i anvendelsen af køkkenartiklerne, f.eks. med hensyn til maksimal anvendelsestemperatur eller varighed af kontakten med fødevarer. Fødevarekontrolenheden skal sende kopi af dokumentation, herunder laboratorierapporten fra oprindelsestredjelandet til laboratoriet.
Genforsegling af emballageenheder
Fødevarekontrolenheden skal genforsegle alle åbnede emballageenheder og tydeligt mærke disse med følgende inskription: »ÅBNET AF FØDEVAREKONTROLENHEDEN FOR KONTROL«.

Officielle noter

1) Cirkulæret indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenartikler af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina, EU-Tidende 2011, nr. L 77, side 25. Ifølge art. 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Udstedelsen af dette cirkulære er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.