Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Ændring af reglerne om inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret bl.a. ved lov nr. 612 af 8. juni 2016, § 1 i lov nr. 1745 af 27. december 2016 og lov nr. 188 af 27. februar 2017 og senest ved § 1 i lov nr. 189 af 27. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 1, nr. 12, indsættes efter »jf. § 59, stk. 3, eller«: »for i et betydeligt omfang at arbejde«, og efter »erkendt at have arbejdet uden fornøden tilladelse eller« indsættes: »i et betydeligt omfang at have arbejdet«.

2. I § 19, stk. 1, nr. 12, indsættes som 2.-4. pkt.:

»Styrelsen for International Rekruttering og Integration meddeler et varsel til en udlænding med opholdstilladelse som nævnt i 1. pkt., hvis styrelsen vurderer, at udlændingen har arbejdet i strid med de betingelser, der er fastsat for en arbejdstilladelse, uden der er tale om et betydeligt omfang, jf. 1. pkt. Et varsel har en gyldighed på 2 år. Har udlændingen arbejdet i strid med de betingelser, der er fastsat for en arbejdstilladelse, uden der er tale om et betydeligt omfang, jf. 1. pkt., kan opholdstilladelsen inddrages, hvis udlændingen har fået et varsel efter 2. pkt. og er idømt eller har vedtaget en bøde eller er tildelt en indenretlig advarsel for at arbejde i strid med de betingelser, der er fastsat for en arbejdstilladelse, jf. § 60, stk. 1, eller over for Styrelsen for International Rekruttering og Integration har erkendt at have arbejdet i strid med de betingelser, der er fastsat for en arbejdstilladelse.«

3. I § 46 a indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om varsel, jf. § 19, stk. 1, nr. 12, 2. pkt., kan ikke påklages.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. marts 2017.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for udlændinge, der anmoder om genoptagelse eller klager over en afgørelse om inddragelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 12, hvis afgørelsen er truffet inden lovens ikrafttræden, og hvis udrejsefristen er udløbet på tidspunktet for lovens ikrafttræden. For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 7. marts 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg