Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0094
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tekniske specifikationer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler1)

I medfør af § 1 a i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, § 130 i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016 og § 97 i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter tekniske specifikationer for:

1) Offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer.

2) Offentligt tilgængelige brinttankstationer til motorkøretøjer, herunder tekniske specifikationer for renhedsgraden af brint.

3) Offentligt tilgængelige CNG-tankstationer.

4) Optankningsfaciliteter til strømforsyning fra land til fartøjer.

Definitioner

§ 2. Følgende definitioner lægges til grund ved anvendelsen af denne bekendtgørelse:

1) Alternative drivmidler: Brændstoffer eller energikilder som i det mindste delvist, erstatter fossile oliekilder i energiforsyningen til transport, og som bidrager til forbedring af miljøpræstationerne i transportsektoren, bl.a. elektricitet, brint, biobrændstoffer, syntetiske og paraffinholdige brændstoffer, naturgas, flydende gas m.v.

2) Elektrisk køretøj: Et motorkøretøj, der er udstyret med drivaggregat, der indeholder mindst én ikkeperifer elektrisk maskine, som energiomformer med et elektrisk genopladeligt energilagringssystem, der kan genoplades eksternt.

3) Strømforsyning fra land til fartøjer: Strømforsyning fra land til søgående skibe eller fartøjer til transport ad indre vandveje på kajpladsen gennem en standardgrænseflade.

4) Tankstation: Optankningsfacilitet, hvor ethvert brændstof, med undtagelse af LNG, kan tankes via et fast eller mobilt anlæg.

5) CNG-tankstation: Optankningsfacilitet, hvor CNG (naturgas) kan tankes via et fast eller mobilt anlæg.

6) Ladestander: En grænseflade, der er i stand til at oplade ét elektrisk køretøj ad gangen eller udskifte et batteri til ét elektrisk køretøj ad gangen. Grænsefladen til opladning af elektriske køretøjer kan bestå af flere stikkontakter eller køretøjskoblere, således at multistandardopladning muliggøres.

7) Højeffektladestander: En ladestander, jf. pkt. 6, der gør det muligt at overføre elektricitet til et elektrisk køretøj med en effekt på mere end 22 kW, bortset fra anordninger, som installeres i private hjem, eller hvis primære formål ikke er at genoplade elektriske køretøjer, og som ikke er tilgængelige for offentligheden.

8) Normal ladestander: En ladestander, jf. pkt. 6, der gør det muligt at overføre elektricitet til et elektrisk køretøj med en effekt på højst 22 kW, bortset fra anordninger med en effekt på højst 3,7 kW, som installeres i private hjem, eller hvis primære formål ikke er at genoplade elektriske køretøjer, og som ikke er tilgængelige for offentligheden.

9) Offentligt tilgængelig ladestander eller tankstation: En ladestander eller tankstation, som er opført på et areal omfattet af lov om havne, lov om offentlige veje m.v. eller lov om private fællesveje og som giver ikkediskriminerende adgang for brugere. Ikkediskriminerende adgang kan omfatte forskellige vilkår for godkendelse, anvendelse og betaling.

Elektricitetsforsyning til transport

§ 3. Offentligt tilgængelige normale vekselstrømsladestandere til elektriske køretøjer skal opfylde kravene i punkt 1.1. i bilag 1.

§ 4. Offentligt tilgængelige højeffektladestandere til elektriske køretøjer skal opfylde kravene i punkt. 1.2. i bilag 1.

§ 5. Installationer til strømforsyning fra land til fartøjer, der er søgående skibe, skal opfylde kravene i punkt 1.7. i bilag 1.

Brinttankstationer og CNG-tankstationer

§ 6. Offentligt tilgængelige brinttankstationer til motorkøretøjer skal opfylde kravene i punkt. 2.1., 2.3. og 2.4. i bilag 1.

Stk. 2. Renhedsgraden af den brint, der kan tankes på brinttankstationer, skal opfylde kravene i punkt. 2.2. i bilag 1.

§ 7. CNG-tankstationer til motorkøretøjer skal opfylde kravene i punkt 3.3. i bilag 1.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. november 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur opstillet eller fornyet den 18. november 2017 eller derefter.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 27. marts 2017

Ole Birk Olesen

/ Sysser Davidsen


Bilag 1

Tekniske specifikationer

1. Tekniske specifikationer for ladestandere

1.1 Normale ladestandere til motorkøretøjer

Normale vekselstrømsladestandere til elektriske køretøjer skal af hensyn til interoperabiliteten mindst være udstyret med stikkontakter eller Type 2-stikforbindelser til køretøjer som beskrevet i standarden EN 62196-2. Disse stikkontakter kan udstyres med funktioner såsom mekanisk lukningsmekanisme, samtidig med at Type 2-kompatibiliteten opretholdes.

1.2. Højeffektladestandere til motorkøretøjer

Højeffektvekselstrømsladestandere til elektriske køretøjer skal af hensyn til interoperabiliteten mindst være udstyret med Type 2-stikforbindelser som beskrevet i standarden EN 62196-2. Højeffektjævnstrømsladestandere til elektriske køretøjer skal af hensyn til interoperabiliteten mindst være udstyret med stikforbindelser til det kombinerede opladningssystem »Combo 2« om beskrevet i standarden EN 62196-3.

1.3. Trådløse ladestandere til motorkøretøjer

1.4. Batteriskift i motorkøretøjer

1.5. Ladestandere til motorkøretøjer i klasse L

1.6. Ladestandere til elektriske busser

1.7. Strømforsyning fra land til fartøjer, der er søgående skibe

Strømforsyning fra land til fartøjer, der er søgående skibe, herunder udformning, installation og prøvning af systemerne, skal opfylde de tekniske specifikationer i standarden IEC/ISO/IEEE 80005-1.

1.8. Strømforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje

2. Tekniske specifikationer for brinttankstationer til motorkøretøjer

2.1. Udendørs brinttankstationer til optankning med gasformig brint til brug som brændstof i motorkøretøjer skal opfylde de tekniske specifikationer i specifikationen ISO/TS19880 for gasformig brint som brændstof.

2.2. Renhedsgraden af den brint, der kan tankes på brinttankstationer, skal opfylde de tekniske specifikationer i standarden ISO 14687-2.

2.3. Brinttankstationer skal anvende brændstofalgoritmer og -udstyr, der opfylder specifikationen ISO/TS19880 for gasformig brint som brændstof.

2.4. Tilslutningsanordninger til optankning af motorkøretøjer med gasformig brint skal opfylde ISO-standard 17268 for tilslutningsanordninger på motorkøretøjer til påfyldning af gasformig brint.

3. Tekniske specifikationer for naturgastankstationer

3.1. Tekniske specifikationer for LNG-tankstationer til fartøjer til transport ad indre vandveje eller søgående skib

3.2. Tekniske specifikationer for LNG-tankstationer til motorkøretøjer

3.3. Tekniske specifikationer for CNG-tilslutningsanordninger og –beholdere

CNG-tilslutningsanordninger og -beholdere skal opfylde kravene i FN/ECE regulativ nr. 110

(som henviser til ISO-standard 14469, del I og II).

3.4. Tekniske specifikationer for CNG-tankstationer til motorkøretøjer.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, EU-tidende 2014, nr. L 307, side 1.