Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

§ 1

I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1222 af 29. september 2016, bekendtgørelse nr. 1599 af 13. december 2016, bekendtgørelse nr. 1713 af 16. december 2016 og bekendtgørelse nr. 201 af 27. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 131 affattes således:

»§ 131. Færdselsstyrelsen kan, når ganske særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan endvidere i en afgrænset periode dispensere fra bestemte krav i denne bekendtgørelse.«

2. Bilag 5, afsnit III, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2017.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 17. marts 2017

Ole Birk Olesen

/ Lisa Pontoppidan Chahil


Bilag 1

»III. Fælles bestemmelser

Manuelt gear/automatgear

Kørsel med et køretøj med manuelt gear er betinget af en bestået praktisk prøve i et køretøj med manuelt gear. Ved et »køretøj med manuelt gear« forstås et køretøj, der indeholder en koblingspedal (eller et håndtag, der betjenes manuelt, for kategori A, A2 og A1), som skal betjenes af føreren, når bilen skal starte eller stoppe, og når der skiftes gear.

Et køretøj uden koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A) betragtes som et køretøj med automatgear.

Ved øvelseskørsel og aflæggelse af praktisk prøve må alene anvendes motorkøretøjer eller traktorer med koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A).

Dette gælder dog ikke motorkøretøjer, der benyttes til følgende:

1. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori B,

2. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori B/E,

3. øvelseskørsel og praktisk prøve til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B,

4. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori B i forbindelse med kontrollerende køreprøve, jf. § 67,

5. øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori C1, C, C/E, D1, D og D/E, og

6. øvelseskørsel og praktisk prøve til erhvervsmæssig personbefordring til henholdsvis kategori D1 eller kategori D.

Politiet kan endvidere bestemme, at et kørekort kun kan udstedes til motorkøretøj eller traktor uden koblingspedal. I sådanne tilfælde skal den praktiske køreundervisning gennemføres og den praktiske prøve aflægges i motorkøretøj eller traktor uden koblingspedal (eller håndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A).

Består ansøgeren den praktiske køreprøve i et motorkøretøj med automatgear, anføres dette på det kørekort, som udstedes på grundlag af prøven. Kørekort, der indeholder denne angivelse, kan kun benyttes til kørsel med køretøjer med automatgear. Dette gælder dog ikke for kørekort til kategori C, C/E, D eller D/E, hvis ansøgeren allerede har kørekort til et køretøj med manuelt gear i mindst én af følgende kategorier: B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 eller D1/E og under den praktiske prøve er blevet prøvet i sikker og energieffektiv kørsel.

For så vidt angår kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til henholdsvis kategori B, D1 og D gælder den begrænsning, der eventuelt følger af indehaverens kørekort til henholdsvis kategori B, D1 og D.

Såfremt ansøgeren efter at have bestået den praktiske prøve i et motorkøretøj med automatgear ønsker at føre et motorkøretøj med manuelt gear, skal vedkommende bestå den praktiske prøve til den pågældende kategori i et motorkøretøj med manuelt gear.

Skolevognsskilte, reklameskilte mv.

Motorkøretøj, traktor og vogntog skal under øvelseskørsel være forsynet med skilt(e) i hvidt med ordet »skolevogn« henholdsvis »skolecykel« udført i sorte bogstaver. Ordet »skolevogn« skal have en samlet bredde på mindst 290 mm og en skriftstørrelse på mindst 80 mm. Tilsvarende krav gælder, hvis der anvendes et tagskilt. Ordet »skolecykel« skal have en skriftstørrelse på mindst 30 mm. Ordet »skolecykel« må deles efter »skole-«.

Skoleskilt(e) skal anbringes i lodret eller næsten lodret stilling og på en sådan måde, at påskriften er tydeligt synlig både forud og bagud i forhold til køretøjets længderetning. Skoleskiltet må kun anvendes under øvelseskørsel, herunder kørsel til og fra det sted, hvor øvelseskørsel foregår.

Under den praktiske prøve må et køretøj være forsynet med den registrerede ejers/brugers navn - dog uden angivelse af »køreskole« og lignende - og telefonnummer. I øvrigt må et køretøj under den praktiske prøve ikke være forsynet med skoleskilte eller med firmaskilte, reklamer eller andet, der kendetegner køretøjet som et øvelseskøretøj.

Anvendes et motorkøretøj, der er særlig indrettet til øvelseskørsel, til andet end øvelseskørsel og praktisk prøve, skal de særlige betjeningsapparater være afmonteret, tildækket eller aflåst på betryggende måde, medmindre der ikke befinder sig nogen på den plads, hvorfra disse apparater kan betjenes.«