Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (15. marts 2017)

Kirkeminister (Mette Bock):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om forsøg i folkekirken

(Lovforslag nr. L 160)

Folkekirken bygger på frivillighed og rummelighed, og det skal den blive ved med. Formålet med lovforslaget er at give menighedsråd yderligere rum til at organisere sig på den måde, der passer dem bedst – de skal have mulighed for at være menighedsråd på deres måde.

Menighedsråd såvel som menighedsrådsmedlemmer er meget forskellige både i forhold til interesser og i forhold til, hvor deres faglighed ligger. Derfor har Kirkeministeriet i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, stifterne og Danmarks Provsteforening siden 2014 arbejdet på at udrede, hvordan rammerne for menighedsrådenes opgaveløsning og organisering kan forenkles, afbureaukratiseres og gøres mere fleksible, således at menighedsråd får mulighed for at beskæftige sig med de områder, de har interesse for - som menighedsråd og som enkeltmedlemmer. Et af resultaterne af dette arbejde er forslag til Lov om forsøg i folkekirken.

Formålet med lovforslaget er at skabe mere fleksible rammer for organisering af menighedsrådenes opgaver med henblik på at lette menighedsrådenes arbejde og skabe bedre mulighed for, at menighedsrådene kan organisere sig individuelt – de skal have mulighed for at være menighedsråd på deres måde.

Lovforslaget skaber derfor mulighed for:

- Forsøg med nye organisationsformer, der ikke er mulige i dag.

- Forsøg, der kan afdække hensigtsmæssigheden af f.eks. at skabe direkte hjemmel, hvor der i dag er mulighed for dispensation.

- Forsøg, der kan synliggøre eksisterende muligheder for menighedsrådenes organisering og samarbejde.

Forsøgene vil både kunne indebære en ændret intern organisering af opgaver i menighedsrådet og en ændret fordeling af opgaver mellem menighedsråd og primært provstiudvalgene.

Menighedsråd er den grundlæggende demokratiske enhed i folkekirken, og der er derfor lagt afgørende vægt på, at det skal være frivilligt for menighedsråd at deltage i forsøg.

Det vil være menighedsrådet, der beslutter, om man ønsker at bruge de nye muligheder. I de tilfælde, hvor opgaver flyttes til provstiudvalget, er lovens udgangspunkt, at dette sker i enighed mellem menighedsråd og provstiudvalg. I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed, vil provstiudvalget være forpligtet til at deltage, hvis 30 % af provstiets menighedsråd ønsker at deltage i et konkret forsøg.

Et af de bærende elementer i lovforslaget er, at der sikres en systematisk erfaringsopsamling. Lovforslaget indeholder således krav om evaluering af alle forsøg, hvorved der sikres et validt grundlag at revidere den gældende kirkelige lovgivning på.

Kirkeministeriet vil hvert år være forpligtet til at tilbyde menighedsråd, provstiudvalg m.fl. at deltage i en række konkrete forsøg, som menighedsråd har efterspurgt, bl.a. i forbindelse med projektet ”Menighedsråd på jeres måde”, og forsøg det vil være relevant at afprøve og inddrage i overvejelser om evt. revision af den kirkelige lovgivning.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.