Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Genoptagelse af sager om standsning af børnetilskud
Den fulde tekst

Nyt fra Ankestyrelsen - genoptagelse af sager om standsning af børnetilskud - af specialkonsulent Birgitte Randbøll

 

 

I forbindelse med et regionsmøde i Sønderjyllands statsamt i januar 1999 blev spørgsmålet rejst, om de sociale nævn ex officio burde genoptage sager om børnetilskud på baggrund af SM B-8-98. Ankestyrelsen har ligeledes modtaget en del telefoniske henvendelser fra kommunerne herom.

I ovenstående SM om en afgørelse, som Ankestyrelsen traf den 21. oktober 1998 og udsendte SM om den 15. december 1998 var der tale om to problemstillinger.

  1. Kommunen havde fastsat en kortere frist for børnetilskudsmodtageres returnering af bekræftelse på status som enlig forsørger end 2 måneder fra anmodningens udsendelse. Ankestyrelsen fandt ikke, at der var hjemmel til, at kommunen til skade for modtageren kunne fastsætte en kortere frist end den 2 måneders frist, der er angivet i børnetilskudslovens § 22a.
  2. Kommunen havde truffet afgørelse i løbet af april måned om ophør af udbetaling af børnetilskud for april kvartal. Ankestyrelsen fandt, at ydelsen ikke kunne standses, når modtageren ikke havde fået en afgørelse inden kvartalets begyndelse. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunens afgørelse ikke var truffet så betids inden kvartalets begyndelse, at modtageren kunne nå at reagere inden april kvartals begyndelse.

Ankestyrelsen har i anledning af henvendelser om SM B-8-98 vejledende udtalt, at kommunen som hovedregel ikke af egen drift er forpligtet til at genoptage tidligere sager, hvor der er truffet afgørelse om standsning efter april måneds kvartal. Det må imidlertid antages, at myndighederne i kraft af deres almindelige vejledningsforpligtelse, har pligt til af egen drift at vejlede borgeren om genoptagelsesmulighederne, hvis forvaltningen i forbindelse med sin sagsbehandling iøvrigt bliver opmærksom på, at borgeren tidligere har haft en sag, hvor Ankestyrelsens afgørelse om standsning efter børnetilskudslovens § 22a er af relevans.

Er der tale om, at kommunen har fastsat en kortere frist for returneringen af bekræftelsen end 2 måneder fra anmodningens udsendelse foreligger der en ulovlig afgørelse, hvor kommunen er forpligtet til at annullere den første afgørelse og træffe en ny for parten gunstigere afgørelse - det vil sige efterbetale det standsede beløb.

Når Ankestyrelsen har besvaret henvendelserne som anført, blev der lagt vægt på, at der i de konkrete sager om standsning af børnetilskud ikke har været tale om sager, der skal findes langt tilbage i tiden, ligesom det må antages, at sagerne er tilgængelige via EDB-system. Der har således ikke været tale om administrative besværligheder.