Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering pr. 1. januar 2000
af satser på det sociale område

 

§ 1. I bilaget til dette cirkulære oplyses størrelsen pr. 1. januar 2000 af satserne efter følgende love:

1) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 25. august 1995, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 394 af 2. juni 1999.

2) Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 22. juli 1997, som senest ændret ved lov nr. 393 af 2. juni 1999.

3) Lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 10. juni 1999.

4) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998, som senest ændret ved lov nr. 287 af 12. maj 1999.

5) Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 17. december 1998, som senest ændret ved § 15 i lov nr. 288 af 12. maj 1999.

6) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995, som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

7) Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 196 af 29. marts 1989.

8) Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998, som senest ændret ved § 15 i lov nr. 353 af 2. juni 1999.

9) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 6. august 1998, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 392 af 2. juni 1999.

Stk. 2. Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ni love nævnt i stk. 1, som pågældende tabel angår.

§ 2. Ved beregningen af satserne i bilaget er der anvendt følgende former for regulering:

1) Satsreguleringsprocenten for finansåret 2000 (3,2), jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 649 af 12. august 1999 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2000.

2) 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for finansåret 2000 (1,5), jf. bekendtgørelsen nævnt i nr. 1.

3) Finanslovens reguleringsprocenter for finansåret 2000.

4) Den procentvise stigning i det kommunale løn- og prisskøn for år 2000 (2,8).

5) Udviklingen i lønnen for en tjenestemand på 1. løntrin i lønramme 7.

6) Den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer.

7) Udviklingen i den gennemsnitlige timeløn for respektive kvindelige og mandlige ikke-faglærte arbejdere over hele landet.

8) Den procentvise lønudvikling for alle lønmodtagere på Dansk Arbejdsgiverforenings område.

9) Fastsat ved overenskomst.

10) Udviklingen i priser og omkostninger.

11) Konkret vurdering.

12) Fastsat ved lov.

Stk. 2. Nedenfor er bilagets satser opført ud for nummeret på den anvendte reguleringsform, jf. stk. 1.

1) Tabel 1-2, tabel 3, punkt 1 og 4-6, tabel 4, punkt 1-6 og 11-12, tabel 5, punkt 1-12 og 15-17, tabel 6, tabel 7, punkt 1-5, tabel 8 og 10, tabel 12, punkt 9, tabel 13, tabel 14, punkt 1-12, 15-17 og 19-24, tabel 15, punkt 3-4, tabel 16, tabel 17, punkt 1-2, tabel 18, tabel 20, punkt 5-8, tabel 21, punkt 4-6, tabel 22, punkt 1-4 og 8-9, tabel 23, punkt 1-3, tabel 24, punkt 1-6 og 23-25.

2) Tabel 11, punkt 2-15 og 22, tabel 19, punkt 1-4 (forspaltens beløb).

3) Tabel 11, punkt 23-29.

4) Tabel 21, punkt 1-3.

5) Tabel 12, punkt 1-8.

6) Tabel 15, punkt 1-2.

7) Tabel 3, punkt 2-3, tabel 4, punkt 7-8.

8) Tabel 14, punkt 18.

9) Tabel 11, punkt 16-21.

10) Tabel 3, punkt 7-12, tabel 11, punkt 1, tabel 24, punkt 7-22.

11) Tabel 4, punkt 13-14, tabel 5, punkt 18-19, tabel 17, punkt 3-4.

12) Tabel 4, punkt 9-10, tabel 5, punkt 13-14, tabel 7, punkt 6, tabel 9, tabel 12, punkt 10-11, tabel 14, punkt 13-14, tabel 15, punkt 5-7, tabel 19, punkt 5-9, tabel 20, punkt 1-4 og 9-10, tabel 22, punkt 5-7.

§ 3. Satserne i cirkulæret gælder for perioden 1. januar - 31. december 2000, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Stk. 2. Cirkulæret afløser cirkulære nr. 68 af 28. maj 1999 om regulering pr. 1. juli 1999 af satser på det sociale område.

 

Socialministeriet, den 4. november 1999

P.M.V.
Finn Mortensen

/Aksel Meyer


Bilag

Indholdsfortegnelse

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

TABEL

1:

 

Børnetilskud

TABEL

2:

 

Børnebidrag

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

TABEL

3:

 

Dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om delpension

TABEL

4:

 

Delpension

Lov om social pension

TABEL

5:

 

Social pension - folke- og førtidspension, invaliditetsydelse

TABEL

6:

 

Social pension - tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL

7:

 

Social pension - varmetillæg

TABEL

8:

 

Social pension - fradrag i den opgjorte indtægt

TABEL

9:

 

Social pension - nedsættelse

TABEL

10:

 

Social pension - indtægtsgrænser for bortfald af grundbeløb og tillæg

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade

TABEL

11:

 

Arbejdsskadesikring

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre

TABEL

12:

 

Erstatning til besættelsestidens ofre

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

TABEL

13:

 

Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL

14:

 

Aktiv socialpolitik - kontanthjælp

TABEL

15:

 

Aktiv socialpolitik - aktivering

TABEL

16:

 

Aktiv socialpolitik - revalidering, fleksjob

TABEL

17:

 

Aktiv socialpolitik - bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

TABEL

18:

 

Aktiv socialpolitik - finansiering

Lov om social service

TABEL

19:

 

Social service - børn og unge, dagtilbud

TABEL

20:

 

Social service - børn og unge, tilskud til forældre

TABEL

21:

 

Social service - børn og unge, døgnophold

TABEL

22:

 

Social service - personlig og praktisk hjælp

TABEL

23:

 

Social service - voksne, botilbud

TABEL

24:

 

Social service - hjælpemidler og biler

 

 

TABEL 1: Børnetilskud1)

 

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

1.

Ordinært børnetilskud (lov § 2) ..................................

4.916

1.229

-

2.

Ekstra børnetilskud (lov § 3) .......................................

3.756

939

-

3.

Særligt børnetilskud (lov § 4, stk. 2) ...........................

18.876

4.719

-

4.

Særligt børnetilskud (lov § 4, stk. 3) ...........................

9.420

2.355

-

5.

Flerbørnstilskud (lov § 10a) ........................................

6.076

1.519

-

6.

Adoptionstilskud (lov § 10b) ......................................

-

-

35.033

1) Lovforslag om ændring af satserne for børnetilskud og børnebidrag pr. 1. januar 2000 er under behandling i Folketinget.

 

TABEL 2: Børnebidrag1)

 

kr. årlig

kr. halvår

kr. mdl.

kr. én gang

1.

Normalbidrag til børn (lov § 14) .........................

9.420

4.710

-

-

2.

Normalbidrag ved fødsel (lov § 15) ....................

-

-

-

540

3.

Normalbidrag omkr. fødsel (lov § 15) ................

-

-

940

-

Efterregulering (lov § 25a, stk. 3)

4.

Udbetaling januar 2000 .......................................

-

-

-

0

5.

Udbetaling februar 2000 .....................................

-

-

-

24

6.

Udbetaling marts 2000 ........................................

-

-

-

48

7.

Udbetaling april 2000 ..........................................

-

-

-

72

8.

Udbetaling maj 2000 ...........................................

-

-

-

96

9.

Udbetaling juni 2000 ...........................................

-

-

-

120

1) Lovforslag om ændring af satserne for børnetilskud og børnebidrag pr. 1. januar 2000 er under behandling i Folketinget.

 

TABEL 3: Dagpenge ved sygdom eller fødsel

 

kr. årlig

kr. uge

kr. time

1.

Højeste dagpengebeløb (lov § 9, stk. 2)1)2) .................

-

2.846

76,92

2.

Ukendt arbejdstid, mand (lov § 9, stk. 6)3) .................

-

-

4)

3.

Ukendt arbejdstid, kvinde (lov § 9, stk. 6)3) ...............

-

-

4)

4.

Frivillig sikring, minimumsydelse (lov § 20, stk. 2)1)

-

1.897

-

5.

Lønsum, forsikring, optagelse (lov § 27)5) .................

4.980.500

-

-

6.

Lønsum, forsikring, udelukkelse (lov § 27)5) .............

6.147.360

-

-

7.

Præmiesats (lov § 27) ................................................

4)

-

-

8.

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag (lov § 29)6) .........

682

-

-

9.

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag (lov § 29)6) .........

1.252

-

-

10.

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag (lov § 29)6) .........

1.023

-

-

11.

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag (lov § 29)6) .........

1.878

-

-

12.

Arbejdsgiverbidrag dagpenge-ATP (lov § 30b)7) ......

160

-

-

1) Satsen anvendes fra og med den 3. januar 2000.

2) Den normale overenskomstmæssige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

3) Jf. § 22 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som ændret ved bkg. nr. 733 af 17. september 1999.

4) Meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 1999-2000.

5) Jf. §§ 61 og 71 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som ændret ved bkg. nr. 733 af 17. september 1999.

6) Satsen anvendes indtil den 1. april 2000. Satsen for perioden fra den 1. april 2000 til udgangen af marts 2001 meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 1999-2000.

7) Det angivne beløb er satsen for 1999, der anvendes sidste gang ved modregning af arbejdsgiverbidrag på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 23. november 1999 - 22. februar 2000. I december 1999 meddeler Socialministeriet satsen for år 2000, der anvendes første gang i perioden 23. februar - 22.maj 2000.

 

 

TABEL 4: Delpension

 

kr. årlig

kr. time

Delpensionens størrelse

1.

Basisbeløb (lov § 4, stk. 1) ..............................................................

121.353,00

-

2.

Lønmodtager, delpension pr. times nedsættelse (lov § 4, stk. 2) .....

3.279,82

-

3.

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37 (lov § 3, stk. 1) .............

13.116,00

-

4.

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37 (lov § 3, stk. 1) .........

81.996,00

-

5.

Selvstændige, delpension (lov § 1, stk. 5)1) .....................................

60.672,00

-

Beregning af delpension2)

6.

Selvstændige, mindste indtægt (lov § 1, stk. 5)3) .............................

40.452,00

-

7.

Timesats ved ukendt arbejdstid, mand (lov § 3, stk. 2)4) .................

-

5)

8.

Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde (lov § 3, stk. 2)4) ...............

-

5)

9.

Nedsættelse i pct. af beløb fra pensionsordning (lov § 4a, stk. 4)6)

(60%)

-

10.

Nedsættelse i pct. af beløb fra pensionsordning (lov § 4a, stk. 5)6)

(45%)

-

11.

Fradrag i beløb fra pensionsordning, 60 år i 1999 (lov § 4a, stk. 6)

30.960,00

-

12.

Fradrag i beløb fra pensionsordning, 60 år i 2000 (lov § 4a, stk. 6)

25.800,00

-

Indbetaling til ATP

13.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten (lov § 16a)7) ............................

-

0,71

14.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen (lov § 16a)7) ..............................

-

0,71

1) Jf. § 11, stk. 2, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

2) Mindste månedlige udbetaling af delpension er 100 kr. (lov § 4c, stk. 2).

3) Jf. § 7, stk. 1, nr. 6, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

4) Jf. § 2 i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

5) Satserne meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 1999-2000.

6) Reglerne om nedsættelse af delpension for pensionsopsparing mv. gælder ikke for personer, som er fyldt 60 år før den 1. juli 1999.

7) Jf. § 5, stk. 4, og §§ 7-8 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997.

 

TABEL 5: Social pension - folke- og førtidspension, invaliditetsydelse

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1) .................................................

49.560

4.130

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3) .......................

49.140

4.095

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3) ..................................

22.536

1.878

4.

Invaliditetsbeløb, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 6) ..

20.532

1.711

5.

Invaliditetsbeløb, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 6) ...............................

24.108

2.009

6.

Invaliditetsydelse, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 7) .

19.692

1.641

7.

Invaliditetsydelse, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 7) .............................

24.252

2.021

8.

Erhvervsudygtighedsbeløb, ægtef. høj.fp. (lov § 49, stk. 1, nr. 8) ..

24.072

2.006

9.

Erhvervsudygtighedsbeløb, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8) ...............

33.276

2.773

10.

Førtidsbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 9) ................................................

12.600

1.050

11.

Bistandstillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 10) ............................................

25.188

2.099

12.

Plejetillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 11) .................................................

50.256

4.188

13.

Tillæg pr. 0,1 over 32,6 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c) .......

59

-

14.

Tillæg pr. 0,1 over 32,6 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c) ........

34

-

15.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5)1) .....

147.992

-

16.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5)1) ...

98.661

-

17.

Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5)1) ..

9.420

-

18.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten (lov § 16a)2) ............................

-

111

19.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen (lov § 16a)2) ..............................

-

111

1) Jf. § 15 og § 16, stk. 3, i bkg. nr. 1046 af 17. december 1997, som ændret ved bkg. nr. 42 af 22. januar 1999.

2) Jf. § 5, stk. 3, og §§ 7-8 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997.

 

 

 

TABEL 6: Social pension - tillæg efter overgangsbestemmelser

 

kr. årlig

kr. mdl.

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)

1.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

888

74

2.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

1.920

160

3.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år ............

888

74

4.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

1.920

160

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)

5.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

2.700

225

6.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

3.900

325

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)

7.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

2.700

225

8.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år ............

3.900

325

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 - 1/1-84 (lov § 69, stk. 3)1)

9.

Opsættelse 1/2 år .............................................................................

2.484

207

10.

Opsættelse 1 år ............................................................................. ...

4.956

413

11.

Opsættelse 1 1/2 år ..........................................................................

7.440

620

12.

Opsættelse 2 år ............................................................................. ...

9.912

826

13.

Opsættelse 2 1/2 år ..........................................................................

12.396

1.033

14.

Opsættelse 3 år ............................................................................. ...

14.868

1.239

Diverse tillæg

15.

Alderstillæg (lov § 70) .....................................................................

3.768

314

16.

Invaliditetstillæg (lov § 71) .............................................................

5.352

446

17.

Husligt bistandstillæg (lov § 72) .....................................................

8.892

741

18.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 72b) ....

27.360

2.280

19.

Ægteskabstillæg2) ............................................................................

6.564

547

1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 

TABEL 7: Social pension - varmetillæg

 

Gift/samlevende1)
årlig

Enlig1)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 2)2) ....

4.800 kr.

3.200 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 2)2)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

4.801 - 8.200 kr.

3.201 - 8.200 kr.

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

8.201 - 10.800 kr.

8.201 - 10.800 kr.

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

10.801 - 13.400 kr.

10.801 - 13.400 kr.

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to ....

4.400 kr.

4.400 kr.

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 4)3) ...........

250 øre

250 øre

1) En pensionist, der har opnået ret til social pension før 1. marts 1999, og hvis samlivsforhold påbegyndtes før dette tidspunkt, betragtes som enlig efter denne tabel.

2) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1046 af 17. december 1997, som ændret ved bkg. nr. 42 af 22. januar 1999.

3) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 390 af 2. juni 1999, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 389 af 2. juni 1999.

 

 

TABEL 8: Social pension - fradrag i den opgjorte indtægt

 

kr. årlig

1.

Fradrag ved grundbeløb, folkepension (lov § 49, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.) .................

210.600

2.

Fradrag ved grundbeløb, førtidspension, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.) .....

210.600

3.

Fradrag ved grundbeløb, førtidspension, gift (lov § 49, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.) .......

142.800

4.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 4) ...................................

46.400

5.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende1) (lov § 49, stk. 1, nr. 4) .................

93.200

6.

Fradrag ved personligt tillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5) ................................

12.200

7.

Fradrag ved personligt tillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 5) ................

24.500

1) Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

 

TABEL 9: Social pension - nedsættelse

   

pct.

1.

Grundbeløb, folkepension, nedsættelse i pct. af indtægtsgr. (lov § 31, stk. 1, 1. pkt.) ....

30

2.

Grundbeløb, førtidspension, nedsættelse i pct. af indtægtsgr. (lov § 31, stk. 1, 1. pkt.) ..

60

3.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever1) har ret til pensionstillæg, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2) ............................................................................. ..

15

4.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2) ..........

30

5.

Personligt tillæg, gift/samlevende1), nedsæt. for hver 600 kr. i indt.gr. (lov § 31, stk. 3)

1

6.

Personligt tillæg, enlig1), nedsæt. for hver 300 kr. i indtægtsgrundl. (lov § 31, stk. 3) ....

1

1) Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

 

TABEL 10: Social pension - indtægtsgrænser for bortfald af grundbeløb og tillæg1)

   

kr. årlig

1.

Indtægtsgrænse ved grundbeløb, folkepension ...................................................

375.700

2.

Indtægtsgrænse ved grundbeløb, førtidspension, enlig .........................................

293.100

3.

Indtægtsgrænse ved grundbeløb, førtidspension, gift ...........................................

225.300

4.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, enlig2) tilkendt pension før 1/3-99 ..............

121.500

5.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, enlig2) .........................................................

210.100

6.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, gift/samlevende2) med pensionist .................

243.400

7.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, gift/samlevende2) med ikke-pensionist ........

168.300

8.

Indtægtsgrænse ved pensions- og ægteskabstillæg ...............................................

190.200

9.

Indtægtsgrænse ved personligt tillæg, enlig2) ........................................................

42.200

10.

Indtægtsgrænse ved personligt tillæg, gift/samlevende2) ......................................

84.500

11.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) ..............................

1.236

1) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

2) Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

 

 

 

TABEL 11: Arbejdsskadesikring

   

kr. årlig

kr. dag

kr. én gang

Ydelser

     

1.

Briller, maksimum (lov § 30, stk. 5) .................................

-

-

884

2.

Erhvervsevnetab, 100 pct. maksimum (lov § 32, stk. 5) ...

266.400

-

-

3.

Men, 100 pct. (lov § 33, stk. 3) .........................................

-

-

404.000

4.

Men, 120 pct. (lov § 33, stk. 4) .........................................

-

-

484.800

5.

Men, tidligere lov (lov § 71, stk. 4) ...................................

40.500

-

-

6.

Overgangsbeløb ved dødsfald (lov § 35, stk. 1) ................

-

-

105.000

7.

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum (lov § 36, stk. 2) ......

99.900

-

-

8.

Forsørgertab, barn, maksimum (lov § 37, stk. 1)1) ............

33.300

-

-

9.

Forsørgertab, barn, dobbelt, maks. (lov § 37, stk. 2)1) ......

66.600

-

-

Beregningsgrundlag

     

10.

Kost og logi (lov § 41, stk. 2) ............................................

25.600

-

-

11.

Kost (lov § 41, stk. 2) ........................................................

-

57

-

12.

Årsløn, maksimum (lov § 41, stk. 3) .................................

333.000

-

-

13.

Årsløn, minimum (lov § 41, stk. 4) ...................................

124.000

-

-

14.

Årsløn, selvstændig fisker (lov § 41, stk. 5) ......................

124.000

-

-

15.

Tillæg til løbende ydelses grundniveau (lov § 42) ............

(13,7%)

-

-

Takster for læge- og tandlægeerklæringer (lov § 19, stk. 3)2)

     

16.

Lægeerklæring I (første) ....................................................

-

-

136

17.

Lægeerklæring II (afsluttende) ..........................................

-

-

224

18.

Supplerende erklæring til I eller II (enkelt organ) .............

-

-

139

19.

Supplerende erklæring til II ...............................................

-

-

90

20.

Anmeldelse, erhvervssygdomme/arbejdsbetingede skader

-

-

150

21.

Tandlægeerklæring med behandlingsforslag .....................

-

-

260

Sagspriser

     

22.

Sagspris, udtalelser uden for lov (lov § 66, stk. 2)3) ..........

-

-

4.400

23.

Nyanmeldt tingsskade (lov § 53 A) ...................................

-

-

1.843

24.

Nyanmeldt personskade (lov § 53 A) ................................

-

-

2.765

25.

Revision/genoptagelse af tingsskade (lov § 53 A) ............

-

-

1.229

26.

Revision/genoptagelse af personskade (lov § 53 A) .........

-

-

1.843

27.

Sager i erhvervssygdomsudvalget, ekstra (lov § 53 A) .....

-

-

2.030

28.

Ekspeditionssager (lov § 53 A) .........................................

-

-

76

29.

Sagspris i Den Sociale Ankestyrelse (lov § 53 A) .............

-

-

5.447

1) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle).

2) Taksterne i punkt 16-20 gælder for perioden 1. april 1999 - 31. marts 2000, og taksten i punkt 21 gælder for perioden 1. oktober 1999 - 31. marts 2000.

3) I et ændringsforslag til finansloven foreslås taksten forhøjet til 4.800 kr.

 

 

 

TABEL 12: Erstatning til besættelsestidens ofre

   

kr. årlig

kr. én gang

Ydelser1)

   

1.

Invaliditetserstatning, maksimum (lov § 20, stk. 2) .......................

199.680

-

2.

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..................

124.800

-

3.

Forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

24.960

-

4.

Forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

37.440

-

5.

Forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

49.920

-

Beregningsgrundlag1)

   

6.

Årsløn, maksimum (lov § 31, stk. 2) ...............................................

249.594

-

7.

Årsløn, minimum (lov § 31, stk. 2) .................................................

171.597

-

8.

Forhøjelse af oprindelige beløb for løbende renter .........................

(3.019,94%)

-

Særlige ydelser

   

9.

Begravelseshjælp (lov § 23) ............................................................

-

8.590

10.

Hædersgave (lov § 37, stk. 3)3) ........................................................

6.800

-

11.

Hædersgave, visse førtidspensionister (lov § 37, stk. 3)3) ...............

8.600

-

1) Satserne gælder for perioden 1. april 1999 - 31. marts 2000.

2) Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis de tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

3) Jf. lov nr. 223 af 25. marts 1997 om forhøjelse af hædersgaver, som ændret ved § 16 i lov nr. 288 af 12. maj 1999.

 

TABEL 13: Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

   

kr. årlig

kr. mdl.

Krigs-ulykkesforsikringsrente (lov § 3) .................................................

49.560

4.130

 

 

 

TABEL 14: Aktiv socialpolitik - kontanthjælp

   

kr. mdl.

kr. time

Hjælp til forsørgelse

   

1.

Fyldt 25 år, forsørger børn (lov § 25, stk. 1, nr. 1) ...............................

9.865,00

-

2.

Fyldt 25 år, andre (lov § 25, stk. 1, nr. 2) .............................................

7.410,00

-

3.

Under 25 år, udeboende (lov § 25, stk. 1, nr. 3) ...................................

4.753,00

-

4.

Under 25 år, hjemmeboende (lov § 25, stk. 1, nr. 4) ............................

2.324,00

-

5.

Under 25 år, børn (lov § 25, stk. 2) ......................................................

9.865,00

-

6.

Under 25 år, gravid (lov § 25, stk. 3, 1. pkt.) .......................................

7.410,00

-

7.

Tillæg, hjemmearbejdende ægtefælle (lov § 26, stk. 3) .......................

2.324,00

-

Hjælp til visse persongrupper

   

8.

Fyldt 60 år, ikke optjent pensionsret (lov § 27, stk. 1) .........................

6.008,00

-

9.

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret (lov § 27, stk. 2) ...............

2.008,00

-

10.

Asylansøgere, forsørgelsespligt for børn (lov § 28, stk. 2)2) ................

7.224,00

-

11.

Asylansøgere, andre (lov § 28, stk. 2)2) ................................................

5.160,00

-

12.

Orlovsydelse, maksimum1) ...................................................................

7.410,00

-

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der bortses fra

   

13.

Formue, enlige (lov § 14, stk. 1) ..........................................................

(10.000)

-

14.

Formue, ægtefæller (lov § 14, stk. 1) ...................................................

(20.000)

-

15.

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn (lov § 30, stk. 2) ............

9.865,00

-

16.

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre (lov § 30, stk. 2) ........................

7.410,00

-

17.

Arbejdsindtægt, aktivering, pr. arbejdstime (lov § 31, stk. 1) ..............

-

10,85

18.

Arbejdsindtægt, ukendt timetal, omregningssats (lov § 31, stk. 2)3) ....

-

139,46

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift (lov § 34, stk. 4)4)

   

19.

Ikke-forsørgere ............................................................................. ........

2.000,00

-

20.

Forsørgere med et hjemmeboende barn ...............................................

2.800,00

-

21.

Forsørgere med et udeboende barn ......................................................

2.900,00

-

22.

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover ét ............................

550,00

-

23.

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét ...................................

450,00

-

24.

Samlet indtægtsgrænse efter 6 måneder5) .............................................

12.350,00

-

1) Jf. § 2 i bkg. nr. 126 af 24. februar 1998, jf. § 15, stk. 11, i lov om orlov (lbk. nr. 4 af 4. januar 1999).

2) Ydelsen kan ikke overstige den forsørgelsesydelse, som en person ville være berettiget til efter denne lov eller lov om social pension.

3) Jf. § 1, stk. 4, i bkg. nr. 929 af 8. december 1997, som ændret ved bkg. nr. 801 af 10. november 1998.

4) Jf. § 3 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998.

5) Jf. § 7 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998. NB: Lovændring er under overvejelse.

 

 

 

TABEL 15: Aktiv socialpolitik - aktivering

   

kr. mdl.

kr. time

1.

Løntilskud til arbejdsgivere, jobtræning (lov § 16, stk. 2, nr. 2) ..........

-

1)

2.

Løn, jobtræning, off. arb.giver, maksimum (lov § 35)2) ......................

-

90,44

3.

Minimumsydelse, individuel jobtræning (lov § 36, stk. 1) ..................

-

32,53

4.

Beskæftigelsestillæg, individuel jobtræning (lov § 36, stk. 2) .............

-

10,85

5.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum 1 (lov § 38, stk. 1) .............................

1.000

-

6.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum 2 (lov § 38, stk. 2) .............................

1.500

-

7.

Nedsættelse, udeblivelse, maksimum (lov § 39, stk. 2) ........................

(20%)

-

1) Satsen meddeles af Arbejdsmarkedsstyrelsen i december 1999.

2) Satsen gælder fra den 1. april 1999 til den 31. marts 2000.

 

TABEL 16: Aktiv socialpolitik - revalidering, fleksjob

   

kr. mdl.

Revalideringsydelse

 

1.

Fyldt 25 år (lov § 52, stk. 1) ............................................................................. .....

12.350

2.

Under 25 år (lov § 52, stk. 2) ............................................................................. ...

6.175

3.

Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet (lov § 52, stk. 3, nr. 1) ....................

12.350

4.

Under 25 år, arb.indt. med ret til højeste sygedagpenge (lov § 52, stk. 3, nr. 2) ..

12.350

5.

Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt (lov § 52, stk. 4) ................................

9.865

6.

Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra (lov § 58, stk. 1, nr. 2) .......................

12.000

Fleksjob

 

7.

Ledighedsydelse (lov § 74, stk. 2) ........................................................................

10.118

 

TABEL 17: Aktiv socialpolitik - bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

   

kr. mdl.

ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel jobtræning og revalideringsydelse

 

1.

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn (lov § 79, stk. 3) .................................

9.865

2.

Ydelsens mindstestørrelse, andre (lov § 79, stk. 3) ...............................................

7.410

3.

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag (lov § 80)1) .........................................................

75

4.

Kommunens 2/3 bidrag (lov § 80)1) ......................................................................

149

1) Jf. kap. 1 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997.

 

 

 

TABEL 18: Aktiv socialpolitik - finansiering

   

kr. årlig

1.

Rådighedsbeløb, driftsrefusion (lov § 100, stk. 2) ................................................

10.184

 

TABEL 19: Social service - børn og unge, dagtilbud

   

kr. årlig

pct.

Dag- og klubtilbud mv., betaling (lov § 15, stk. 1 og 4, §§ 18, 22, 25)1)

   

1.

Indtægt under 109.701 kr., betaling i pct. af fuld takst ........................

-

0

2.

Indtægt 109.701-112.126 kr., betaling i pct. af fuld takst ....................

-

5

3.

Indtægt 112.127-340.200 kr., for hver 2.426 kr. stigning, pct-tillæg ...

-

1

4.

Indtægt 340.201 og over, betaling i pct. af fuld takst ...........................

-

100

5.

Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét ....

7.000

-

6.

Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling ..........

-

100

7.

Søskenderabat, øvrige pladser, betaling i pct. af normal betaling ........

-

50

8.

Dagtilbud, forældrebetaling, procentdel af udgifter2) ...........................

-

30

9.

Klubtilbud, forældrebetaling, maksimal procentdel af udgifter ...........

-

20

1) Jf. bkg. nr. 5 af 7. januar 1998, som ændret ved bkg. nr. 781 af 30. oktober 1998, og bkg. nr. 6 af 7. januar 1998, som ændret ved bkg. nr. 780 af 30. oktober 1998.

2) Lovforslag om mulighed for særlig forhøjet forældrebetaling i kommuner med en pasningsgaranti er under behandling i Folketinget.

 

TABEL 20: Social service - børn og unge, tilskud til forældre

   

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Privat pasning (lov § 26, stk. 4)

     

1.

Tilskudsmaksimum i forhold til pasningsudgiften ............

-

-

70

2.

Tilskudsmaksimum i forhold til billigste plads .................

-

-

85

Børnepasningsorlov (lov § 27, stk. 2-4)

     

3.

Supplerende tilskud, maksimalt ........................................

35.000

-

-

4.

Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum .......................................................

-

-

80

5.

Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum..

-

12.350

-

Merudgiftsydelse (lov § 28, stk. 2-3)

     

6.

Standardbeløb, beregningsgrundlag ..................................

-

2.120

-

7.

Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 .....................................

-

265

-

Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 29, stk. 2)1)

     

8.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering .........................

-

-

3,2

9.

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse .........................

-

-

1,0

10.

Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse ......

-

-

12,5

1) Jf. §§ 10-12 i bkg. nr. 124 af 23. februar 1998.

 

 

 

TABEL 21: Social service - børn og unge, døgnophold

   

kr. årlig

kr. døgn

Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 50)

   

1.

Under 10 år, pr. barn ............................................................................

-

117

2.

Over 10 år, pr. barn ............................................................................. .

-

124

3.

For 3. og 4. barn/ung uanset alder ........................................................

-

110

Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 52)1)

   

4.

Indtægtsgrænse ............................................................................. ........

89.500

-

5.

Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbørnebidrag) ................

15.700

-

6.

Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbørnebidrag) ...................

31.400

-

1) Jf. bkg. nr. 959 af 12. december 1997, som ændret ved bkg. nr. 777 af 30. oktober 1998.

 

TABEL 22: Social service - personlig og praktisk hjælp

   

kr. årlig

kr. time

Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 65, stk. 3, § 82)1)

   

1.

Fradragsbeløb, enlige ...........................................................................

100.200

-

2.

Fradragsbeløb, ægtepar ........................................................................

150.400

-

3.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige ..........................................

28.260

-

4.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar .......................................

9.420

-

5.

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag ..............................

-

0,00

6.

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag ..............................

-

3,00

7.

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 2.701 .....................

-

1,00

8.

Maksimal betaling ............................................................................. ...

-

89,00

Pasning af døende (lov § 105)

   

9.

Plejevederlag, maksimum .....................................................................

-

115,38

1) Jf. bkg. nr. 26 af 14. januar 1998, som ændret ved bkg. nr. 778 af 30. oktober 1998.

 

TABEL 23: Social service - voksne, botilbud

   

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud1)

     

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension (lov § 83) .......

8.040

670

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension (lov § 83) ............

16.104

1.342

-

3.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten (lov § 95)2) ..............

3.342

-

-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 140, stk. 1.

2) Jf. § 13, stk. 2, i bkg. nr. 82 af 5. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 70 af 29. januar 1999, og § 11, stk. 2, i bkg. nr. 91 af 6. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 60 af 25. januar 1999.

 

 

TABEL 24: Social service - hjælpemidler og biler

   

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 97, stk. 5)1)

     

1.

Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling ..........................

-

-

560

2.

Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling ..............................

-

-

310

3.

Almindeligt fodtøj, tilskud ................................................

-

 

860

4.

Colostomi, tilskud .............................................................

-

1.240

-

5.

Ileostomi, tilskud ...............................................................

-

1.390

-

6.

Urostomi, tilskud ...............................................................

-

1.600

-

Statens Øjenkliniks prisliste (lov § 97, stk. 5)1)2)

     

7.

Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige .........

-

-

510

8.

Specialteleskoper og kikkertbriller, individuelle ...............

-

-

1.810

9.

Lupbriller ...........................................................................

-

-

2.270

10.

Prismelupbriller .................................................................

-

-

5.600

11.

Teleskopisk prismesystem .................................................

-

-

5.810

12.

Kombinerede teleskoper og lupsystemer ..........................

-

-

5.280

13.

Briller (stel og glas) ...........................................................

-

-

1.120

14.

Briller med specialstyrkeglas ............................................

-

-

3.100

15.

Medicinske filterglasbriller (Corning) uden styrke ...........

-

-

1.180

16.

Medicinske filterglasbriller (Corning) med styrke ............

-

-

3.690

17.

Briller, særlige spektrale egenskaber uden styrke .............

-

-

860

18.

Briller, særlige spektrale egenskaber med styrke ..............

-

-

1.880

19.

Kontaktlinser, iris- og okklusionslinser, specialfarvede3) ..

-

-

3.740

20.

Kontaktlinser, optiske og protektive speciallinser3) .........

-

-

3.134

21.

Sklerallinser .......................................................................

-

-

3.880

22.

Akryløjenproteser ..............................................................

-

-

4.200

Støtte til køb af bil (lov § 99, stk. 1 og 3)3)

     

23.

Bilstøtte, lån, max ..............................................................

-

-

121.000

24.

Bilstøtte, indkomstgrundlag ..............................................

144.000

-

-

25.

Bilstøtte, automatgear ........................................................

-

-

16.900

1) Jf. bkg. nr. 123 af 19. februar 1998.

2) Statens Øjenkliniks prisliste kan ikke anvendes som vejledning for amtskommunernes indkøbspriser fra andre leverandører.

3) Der opkræves samme beløb, uanset om der leveres kontaktlinser til ét øje eller begge øjne.

4) Jf. bkg. nr. 122 af 19. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 779 af 30. oktober 1998.

 

 

Redaktionel note
  • 1) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Ministerialtidende, hæfte nr. 22, den 04.01.2000.