Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension og lov om skifte af dødsboer

(Ophør af pensionsudbetaling på dødsfaldstidspunktet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998, som senest ændret ved lov nr. 287 af 12. maj 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 28, stk. 3, indsættes som nr. 7:

»7) Efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik fradrages.«

2. I § 33 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Retten til pension ophører med virkning fra dagen efter pensionistens dødsfald, jf. dog stk. 7.

Stk. 4. Er pensionen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, ikke udbetalt, udbetales beløbet, jf. stk. 3, til pensionistens ægtefælle, hvis ægtefællerne samlevede ved dødsfaldet. For andre pensionister udbetales beløbet, jf. stk. 3, til pensionistens dødsbo.

Stk. 5. Er pensionen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, udbetalt, og samlevede pensionisten ved sin død med sin ægtefælle, har ægtefællen krav på fra dødsboet at få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der er udbetalt i pension den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, og senere.

Stk. 6. Er der udbetalt pension for tiden efter, at retten til pension er ophørt efter stk. 3, skal det for meget udbetalte tilbagebetales af pensionistens ægtefælle, jf. dog stk. 7. Samlevede pensionisten ved sin død ikke med sin ægtefælle, skal det for meget udbetalte tilbagebetales af pensionistens dødsbo eller fra den ægtefælle, til hvem boet er udleveret til uskiftet bo eller udlagt uden skiftebehandling, medmindre udlægget er sket i medfør af § 18 i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 7. Hvis den pensionist, der dør, havde opnået ret til pension før den 1. februar 1999 og dermed fik udbetalt sin pension forud og pensionistens ægtefælle, med hvem afdøde pensionist samlevede umiddelbart før dødsfaldet, ligeledes modtager social pension, skal det for meget udbetalte for den måned, hvori pensionisten er død, ikke tilbagebetales.«

§ 2

I lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer foretages følgende ændring:

1. I § 71 indsættes efter ordet »begravelsesudgifter«: »og herefter krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt pension, jf. lov om social pension § 33, stk. 6, 2. pkt., eller ægtefællens krav efter lov om social pension § 33, stk. 5.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2000 og har virkning for de tilfælde, hvor dødsfaldet indtræder den 1. april 2000 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Karen Jespersen