Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om
regulering pr. 1. januar 2000 af satser på det sociale område

 

§ 1

I bilaget til cirkulære nr. 168 af 4. november 1999 om regulering pr. 1. januar 2000 af satser på det sociale område foretages følgende ændringer:

1. Tabellerne 1-4, 11, 14, 18-19, 21 og 23 affattes som i bilaget til dette cirkulære.

2. Efter tabel 17 indsættes tabel 17a i bilaget til dette cirkulære.

§ 2

Stk. 1. Satserne gælder for perioden 1. januar - 31. december 2000, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Stk. 2. Satsændringerne i forhold til cirkulære nr. 168 af 4. november 1999 om regulering pr. 1. januar 2000 af satser på det sociale område har baggrund i nedenstående nye love og administrative forskrifter:

1) Lov nr. 966 af 20. december 1999 om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om børns retsstilling, lov om påligningen af indkomstskat til staten og lov om en børnefamilieydelse (Større privat ansvar for forsørgelse, målretning af særligt børnetilskud og forhøjelse af grænse for modregning i børnefamilieydelsen).

2) Lov nr. 1111 af 29. december 1999 om ændring af lov om social service (Mulighed for øget forældrebetaling i kommuner med en pasningsgaranti).

3) Lov nr. 1112 af 29. december 1999 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Ændring af forsikringsordningen for private arbejdsgivere og forsikringsordningen for selvstændige og ændring af beskæftigelseskravet over for arbejdsgivere).

4) Lov nr. 1115 af 29. december 1999 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Efterlevelseshjælp, ophævelse af efterlevelsespension m.v.)

5) § 10 i lov nr. 1125 af 29. december 1999 om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m.

6) § 15.11.22 og § 15.11.50 i finansloven for 2000.

7) Bekendtgørelse nr. 850 af 19. november 1999 om ændring af bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (Nedsættelse af perioden, hvori støtten sammenlagt med pågældendes øvrige indtægter kan overstige højeste dagpengebeløb).

8) Bekendtgørelse nr. 856 af 25. november 1999 om ændring af bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92.

9) Bekendtgørelse nr. 857 af 25. november 1999 om ændring af bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger.

10) Bekendtgørelse nr. 985 af 13. december 1999 om størrelsen pr. 1. januar 2000 af bidrag til dækning af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge.

11) Bekendtgørelse nr. 1048 af 16. december 1999 om ændring af bekendtgørelse om regulering af ydelser m.v. efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade og om regulering af takster for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses administration.

12) Bekendtgørelse nr. 1131 af 16. december 1999 om ændring af bekendtgørelse om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses administration af forhold, der er omfattet af lov om sikring mod følger af arbejdsskade m.v.

13) Bekendtgørelse nr. 1166 af 29. december 1999 om forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn.

14) Bekendtgørelse nr. 1167 af 29. december 1999 om ændring af bekendtgørelse om betaling for deltagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

15) Bekendtgørelse nr. 1195 af 29. december 1999 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og de selvstændige erhvervsdrivende.

16) Den Sociale Ankestyrelses skrivelse af 20. januar 2000 om opgørelsen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid til personer med ukendt arbejdstid ved sygedagpenge og delpension i 2000.

Socialministeriet, den 2. februar 2000

P.M.V.
Finn Mortensen

/Aksel Meyer


Bilag

Indholdsfortegnelse

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

TABEL

1:

 

Børnetilskud

TABEL

2:

 

Børnebidrag

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

TABEL

3:

 

Dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om delpension

TABEL

4:

 

Delpension

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade

TABEL

11:

 

Arbejdsskadesikring

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL

14:

 

Aktiv socialpolitik - kontanthjælp

TABEL

17a:

 

Aktiv socialpolitik - efterlevelseshjælp

TABEL

18:

 

Aktiv socialpolitik - finansiering

Lov om social service

TABEL

19:

 

Social service - børn og unge, dagtilbud

TABEL

21:

 

Social service - børn og unge, døgnophold

TABEL

23:

 

Social service - voksne, botilbud

 

 

TABEL 1: Børnetilskud

 

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

1.

Ordinært børnetilskud (lov § 2) ..................................

3.692

923

-

2.

Ekstra børnetilskud (lov § 3) .....................................

3.756

939

-

3.

Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 2) .......

18.840

4.710

-

4.

Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 4) ....

2.448

612

-

5.

Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3) .......

9.420

2.355

-

6.

Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5) .. ..

1.224

306

-

7.

Flerbørnstilskud (lov § 10a) ......................................

6.076

1.519

-

8.

Adoptionstilskud (lov § 10b) ....................................

-

-

35.033

TABEL 2: Børnebidrag

 

kr. årlig

kr. halvår

kr. mdl.

kr. én gang

1.

Normalbidrag til børn (lov § 14) .........................

10.644

5.322

-

-

2.

Normalbidrag ved fødsel (lov § 15) ....................

-

-

-

540

3.

Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15) .............

-

-

940

-

Efterregulering (lov § 25a, stk. 3)

4.

Udbetaling januar 2000 .......................................

-

-

-

0

5.

Udbetaling februar 2000 .....................................

-

-

-

126

6.

Udbetaling marts 2000 ........................................

-

-

-

252

7.

Udbetaling april 2000 ..........................................

-

-

-

378

8.

Udbetaling maj 2000 ...........................................

-

-

-

504

9.

Udbetaling juni 2000 ...........................................

-

-

-

630

TABEL 3: Dagpenge ved sygdom eller fødsel

 

kr. årlig

kr. uge

kr. time

1.

Højeste dagpengebeløb (lov § 9, stk. 2)1)2) .................

-

2.846

76,92

2.

Ukendt arbejdstid, mand (lov § 9, stk. 7)3) .................

-

-

118,16

3.

Ukendt arbejdstid, kvinde (lov § 9, stk. 7)3) ...............

-

-

106,70

4.

Frivillig sikring, minimumsydelse (lov § 20, stk. 2)1)

-

1.897

-

5.

Lønsum, forsikring, optagelse (lov § 27)4) .................

4.980.500

-

-

6.

Lønsum, forsikring, udelukkelse (lov § 27)4) .............

6.147.360

-

-

7.

Præmiesats (lov § 27) ................................................

0,88%

-

-

8.

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag (lov § 29)5) .........

1.072

-

-

9.

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag (lov § 29)5) .........

1.656

-

-

10.

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag (lov § 29)5) .........

1.608

-

-

11.

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag (lov § 29)5) .........

2.484

-

-

12.

Arbejdsgiverbidrag dagpenge-ATP (lov § 30b)6) ......

167

-

-

1) Satsen anvendes fra og med den 3. januar 2000.

2) Den normale overenskomstmæssige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

3) Jf. § 22 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1071 af 17. december 1999.

4) Jf. §§ 61 og 71 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1071 af 17. december 1999.

5) Satsen anvendes for perioden fra den 1. april 2000 til udgangen af marts 2001.

6) Det angivne beløb er satsen for 2000, der anvendes første gang ved modregning af arbejdsgiverbidrag på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 23. februar - 22. maj 2000.

 

TABEL 4: Delpension

 

kr. årlig

kr. time

Delpensionens størrelse

1.

Basisbeløb (lov § 4, stk. 1) ..............................................................

121.353,00

-

2.

Lønmodtager, delpension pr. times nedsættelse (lov § 4, stk. 2) .....

3.279,82

-

3.

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37 (lov § 3, stk. 1) .............

13.116,00

-

4.

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37 (lov § 3, stk. 1) .........

81.996,00

-

5.

Selvstændige, delpension (lov § 1, stk. 5)1) .....................................

60.672,00

-

Beregning af delpension2)

6.

Selvstændige, mindste indtægt (lov § 1, stk. 5)3) .............................

40.452,00

-

7.

Timesats ved ukendt arbejdstid, mand (lov § 3, stk. 2)4) .................

-

118,16

8.

Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde (lov § 3, stk. 2)4) ...............

-

106,70

9.

Nedsættelse i pct. af beløb fra pensionsordning (lov § 4a, stk. 4)5)

60%

-

10.

Nedsættelse i pct. af beløb fra pensionsordning (lov § 4a, stk. 5)5)

45%

-

11.

Fradrag i beløb fra pensionsordning, 60 år i 1999 (lov § 4a, stk. 6)

30.960,00

-

12.

Fradrag i beløb fra pensionsordning, 60 år i 2000 (lov § 4a, stk. 6)

25.800,00

-

Indbetaling til ATP

13.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten (lov § 16a)6) ............................

-

0,71

14.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen (lov § 16a)6) ..............................

-

0,71

1) Jf. § 11, stk. 2, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

2) Mindste månedlige udbetaling af delpension er 100 kr. (lov § 4c, stk. 2).

3) Jf. § 7, stk. 1, nr. 6, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

4) Jf. § 2 i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

5) Reglerne om nedsættelse af delpension for pensionsopsparing mv. gælder ikke for personer, som er fyldt 60 år før den 1. juli 1999.

6) Jf. § 5, stk. 4, og §§ 7-8 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997.

TABEL 11: Arbejdsskadesikring

   

kr. årlig

kr. dag

kr. én gang

Ydelser

     

1.

Briller, maksimum (lov § 30, stk. 5) .................................

-

-

884

2.

Erhvervsevnetab, 100 pct. maksimum (lov § 32, stk. 5) ...

266.400

-

-

3.

Men, 100 pct. (lov § 33, stk. 3) .........................................

-

-

404.000

4.

Men, 120 pct. (lov § 33, stk. 4) .........................................

-

-

484.800

5.

Men, tidligere lov (lov § 71, stk. 4) ...................................

40.500

-

-

6.

Overgangsbeløb ved dødsfald (lov § 35, stk. 1) ................

-

-

105.000

7.

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum (lov § 36, stk. 2) ......

99.900

-

-

8.

Forsørgertab, barn, maksimum (lov § 37, stk. 1)1) ............

33.300

-

-

9.

Forsørgertab, barn, dobbelt, maks. (lov § 37, stk. 2)1) ......

66.600

-

-

Beregningsgrundlag

     

10.

Kost og logi (lov § 41, stk. 2) ............................................

25.600

-

-

11.

Kost (lov § 41, stk. 2) ........................................................

-

57

-

12.

Årsløn, maksimum (lov § 41, stk. 3) .................................

333.000

-

-

13.

Årsløn, minimum (lov § 41, stk. 4) ...................................

124.000

-

-

14.

Årsløn, selvstændig fisker (lov § 41, stk. 5) ......................

124.000

-

-

15.

Tillæg til løbende ydelses grundniveau (lov § 42) ............

13,7%

-

-

Takster for læge- og tandlægeerklæringer (lov § 19, stk. 3)2)

     

16.

Lægeerklæring I (første) ...................................................

-

-

136

17.

Lægeerklæring II (afsluttende) ..........................................

-

-

224

18.

Supplerende erklæring til I eller II (enkelt organ) .............

-

-

139

19.

Supplerende erklæring til II ...............................................

-

-

90

20.

Anmeldelse, erhvervssygdomme/arbejdsbetingede skader

-

-

150

21.

Tandlægeerklæring med behandlingsforslag .....................

-

-

260

Sagspriser

     

22.

Sagspris, udtalelser uden for lov (lov § 66, stk. 2) ..........

-

-

4.800

23.

Nyanmeldt tingsskade (lov § 53 A) ...................................

-

-

1.843

24.

Nyanmeldt personskade (lov § 53 A) ................................

-

-

2.765

25.

Revision/genoptagelse af tingsskade (lov § 53 A) ............

-

-

1.229

26.

Revision/genoptagelse af personskade (lov § 53 A) .........

-

-

1.843

27.

Sager i erhvervssygdomsudvalget, ekstra (lov § 53 A) .....

-

-

2.030

28.

Ekspeditionssager (lov § 53 A) .........................................

-

-

76

29.

Sagspris i Den Sociale Ankestyrelse (lov § 53 A)

     
 

Sager oprettet før 1/1-00, pr. afsluttet, mødebeh. sag

-

-

5.447

 

Sager oprettet efter 31/12-99, pr. oprettet sag

-

-

5.319

1) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle).

2) Taksterne i punkt 16-20 gælder for perioden 1. april 1999 - 31. marts 2000, og taksten i punkt 21 gælder for perioden 1. oktober 1999 - 31. marts 2000.

 

TABEL 14: Aktiv socialpolitik - kontanthjælp

   

kr. mdl.

kr. time

Hjælp til forsørgelse

   

1.

Fyldt 25 år, forsørger børn (lov § 25, stk. 1, nr. 1) ...............................

9.865,00

-

2.

Fyldt 25 år, andre (lov § 25, stk. 1, nr. 2) .............................................

7.410,00

-

3.

Under 25 år, udeboende (lov § 25, stk. 1, nr. 3) ...................................

4.753,00

-

4.

Under 25 år, hjemmeboende (lov § 25, stk. 1, nr. 4) ............................

2.324,00

-

5.

Under 25 år, børn (lov § 25, stk. 2) ......................................................

9.865,00

-

6.

Under 25 år, gravid (lov § 25, stk. 3, 1. pkt.) .......................................

7.410,00

-

7.

Tillæg, hjemmearbejdende ægtefælle (lov § 26, stk. 3) .......................

2.324,00

-

Hjælp til visse persongrupper

   

8.

Fyldt 60 år, ikke optjent pensionsret (lov § 27, stk. 1) .........................

6.008,00

-

9.

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret (lov § 27, stk. 2) ...............

2.008,00

-

10.

Asylansøgere, forsørgelsespligt for børn (lov § 28, stk. 2)1) ................

7.224,00

-

11.

Asylansøgere, andre (lov § 28, stk. 2)1) ................................................

5.160,00

-

12.

Orlovsydelse, maksimum2) ...................................................................

7.410,00

-

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der bortses fra

   

13.

Formue, enlige (lov § 14, stk. 1) ..........................................................

(10.000)

-

14.

Formue, ægtefæller (lov § 14, stk. 1) ...................................................

(20.000)

-

15.

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn (lov § 30, stk. 2) ............

9.865,00

-

16.

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre (lov § 30, stk. 2) ........................

7.410,00

-

17.

Arbejdsindtægt, aktivering, pr. arbejdstime (lov § 31, stk. 1) ..............

-

10,85

18.

Arbejdsindtægt, ukendt timetal, omregningssats (lov § 31, stk. 2)3) ....

-

139,46

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift (lov § 34, stk. 4)4)

   

19.

Ikke-forsørgere ............................................................................. ........

2.000,00

-

20.

Forsørgere med et hjemmeboende barn ...............................................

2.800,00

-

21.

Forsørgere med et udeboende barn ......................................................

2.900,00

-

22.

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover ét ............................

550,00

-

23.

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét ...................................

450,00

-

24.

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder5) .............................................

12.350,00

-

1) Ydelsen kan ikke overstige den forsørgelsesydelse, som en person ville være berettiget til efter denne lov eller lov om social pension.

2) Jf. § 2 i bkg. nr. 126 af 24. februar 1998, jf. § 15, stk. 11, i lov om orlov (lbk. nr. 4 af 4. januar 1999).

3) Jf. § 1, stk. 4, i bkg. nr. 929 af 8. december 1997, som ændret ved bkg. nr. 801 af 10. november 1998.

4) Jf. § 3 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998, som ændret ved bkg nr. 850 af 19. november 1999.

5) Jf. § 7 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998, som ændret ved bkg nr. 850 af 19. november 1999.

 

TABEL 17a: Aktiv socialpolitik - efterlevelseshjælp (lov § 85 a)1)

 

kr.

Ydelser

 

1.

Engangsbeløb ved årsindtægt under 160.000 kr.

10.000

2.

Engangsbeløb ved årsindtægt 160.000 - 169.999 kr. .

9.000

3.

Engangsbeløb ved årsindtægt 170.000 - 179.999 kr. .

8.000

4.

Engangsbeløb ved årsindtægt 180.000 - 189.999 kr. .

7.000

5.

Engangsbeløb ved årsindtægt 190.000 - 199.999 kr. .

6.000

6.

Engangsbeløb ved årsindtægt 200.000 - 209.999 kr. .

5.000

7.

Engangsbeløb ved årsindtægt 210.000 - 219.999 kr. .

4.000

8.

Engangsbeløb ved årsindtægt 220.000 - 229.999 kr. .

3.000

9.

Engangsbeløb ved årsindtægt 230.000 - 239.999 kr. .

2.000

10.

Engangsbeløb ved årsindtægt 240.000 - 250.000 kr. .

1.000

Beregningsgrundlag

 

11.

I indtægtsopgørelsen indgår formue(rettigheder) over ..

100.000

12.

Beløb opgjort efter punkt 11 medregnes med ..

30%

1) Ordningen med efterlevelseshjælp træder i kraft den 1. april 2000. Socialministeriet udsender snarest en bekendtgørelse med nærmere regler.

 

TABEL 18: Aktiv socialpolitik - finansiering

   

kr. årlig

1.

Rådighedsbeløb, driftsrefusion (lov § 100, stk. 2) ..............................................

12.221

 

TABEL 19: Social service - børn og unge, dagtilbud

   

kr. årlig

pct.

Dag- og klubtilbud, betaling (lov § 15, stk. 1 og 4, § 15 a, §§ 18, 22, 25)1)

   

1.

Indtægt under 109.701 kr., betaling i pct. af fuld takst ..... ...............

-

0

2.

Indtægt 109.701-112.126 kr., betaling i pct. af fuld takst ... .............

-

5

3.

Indtægt 112.127-340.200 kr., for hver 2.426 kr. stigning, pct-tillæg ...

-

1

4.

Indtægt 340.201 og over, betaling i pct. af fuld takst .................... ...

-

100

5.

Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét ....

7.000

-

6.

Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling .... ..

-

100

7.

Søskenderabat, øvrige pladser, betaling i pct. af normal betaling ... .

-

50

8.

Dagtilbud, forældrebetaling, procentdel af udgifter .................... ...

-

30

9.

Dagtilbud, forældrebetaling, max. forhøjelse ved pasningsgaranti

-

1

10.

Klubtilbud, forældrebetaling, maksimal procentdel af udgifter ... ....

-

20

1) Jf. bkg. nr. 1166 af 29. december 1999, og bkg. nr. 6 af 7. januar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1167 af 29. december 1999.

 

TABEL 21: Social service - børn og unge, døgnophold

   

kr. årlig

kr. døgn

Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 50)

   

1.

Under 10 år, pr. barn ............................................................................

-

117

2.

Over 10 år, pr. barn ............................................................................. .

-

124

3.

For 3. og 4. barn/ung uanset alder ........................................................

-

110

Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 52)1)

   

4.

Indtægtsgrænse ............................................................................. ........

89.500

-

5.

Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbørnebidrag) ................

17.740

-

6.

Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbørnebidrag) ...................

35.480

-

1) Jf. bkg. nr. 959 af 12. december 1997, som ændret ved bkg. nr. 777 af 30. oktober 1998.

 

TABEL 23: Social service - voksne, botilbud

   

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud (lov §§ 83, 95)1) 2)

     

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension .. ..

8.040

670

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension ........ .

16.104

1.342

-

3.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten ......... ...

3.342

-

-

4.

Betalingsandel af boligomkostninger ... .

-

-

10

5.

Betalingsandel af indkomst op til 127.800 kr. . . .

-

-

10

6.

Betalingsandel af indkomst over 127.800 kr. ..

-

-

20

7.

Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister

27.800

-

-

8.

Nedsæt. komp.beløb ved inkomst under 117.200 kr.

500

-

-

9.

Nedsæt. komp.beløb ved inkomst på/over 117.200 kr. .

1.000

-

-

10.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten .. .

3.342

-

-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 140, stk. 1.

2) Jf. bkg. nr. 82 af 5. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 857 af 25. november 1999, og bkg. nr. 91 af 6. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 856 af 25. november 1999.