Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31997L0078
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Omfang og definitioner
Kapitel 1 Omfang
Kapitel 2 Definitioner
Afsnit II Registrering, forhåndsanmeldelse og cargomanifester
Kapitel 3 Registrering som importør
Kapitel 4 Forhåndsanmeldelse
Kapitel 5 Cargomanifester
Afsnit III Veterinærkontrol
Kapitel 6 Veterinærkontrol generelt
Kapitel 7 Dokumentkontrol
Kapitel 8 Foreskrevne dokumenter
Kapitel 9 Identitetskontrol
Kapitel 10 Fysisk kontrol, herunder prøveudtagning til laboratorieanalyser
Kapitel 11 Særlige regler om veterinærkontrol af gelatinekapsler
Kapitel 12
Kapitel 13 Særlige regler om veterinærkontrol af hø og halm
Kapitel 14 Særlige regler om kontrol af sammensatte produkter
Kapitel 15 Særlige regler om kanaliseret import m.v.
Kapitel 16 Kontrol af returvarer
Kapitel 17 Dokumentation af den gennemførte veterinærkontrol
Kapitel 18 Omladning
Afsnit IV Transit eller midlertidig oplagring af ikke-konforme produkter på toldoplag m.m.
Kapitel 19 Kontrol af animalske produkter i transit
Kapitel 20 Kontrol på grænsekontrolstedet af ikke-konforme animalske fødevarer, der skal oplagres midlertidigt på toldoplag, lager i frizone eller skibsprovianteringsvirksomhed, eller leveres direkte som proviant til skibe
Afsnit V Ikke-harmoniserede produkter
Kapitel 21 Kontrol af ikke-harmoniserede produkter
Afsnit VI Mistankekontrol og skærpet kontrol
Kapitel 22 Mistankekontrol og skærpet kontrol
Afsnit VII Tilbageholdelse, beslaglæggelse og opfølgning (returnering, destruktion og oparbejdning)
Kapitel 23 Procedurer for tilbageholdelse og beslaglæggelse
Kapitel 24 Returnering, destruktion og oparbejdning
Afsnit VIII Prøver m.v.
Kapitel 25 Animalske fødevarer som vareprøver
Kapitel 26 Animalske biprodukter og afledte produkter m.v. samt andre animalske non-food produkter til forskning eller diagnostik eller som vareprøver eller udstillingsgenstande
Afsnit IX Privat indførsel
Kapitel 27 Privat indførsel
Afsnit X Registreringer og indberetninger
Kapitel 28 Registreringer og indberetninger
Afsnit XI Kontakt til andre myndigheder m.v.
Kapitel 29 Samarbejde med SKAT
Kapitel 30 Samarbejde med operatører samt havnemyndigheder og lufthavnsmyndigheder
Afsnit XII Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Identitetskontrol
Bilag 2 Fysisk kontrol
Bilag 3 Projektbeskrivelser relevante for veterinærkontrol af animalske produkter fra tredjelande
Bilag 4 Veterinærkontrol af fiskeolie fra tredjelande
Bilag 5 Veterinærkontrol af hø og halm
Bilag 6 Model af veterinærcertifikat for hø og halm fra USA
Bilag 7 Procedure ved afvisning af partier ved veterinærkontrollen på grænsekontrolstedet
Bilag 8 Skema til indberetning af månedlige resultater af laboratorieanalyser
Bilag 9 Index
Den fulde tekst

Cirkulære om veterinærkontrol ved import af animalske produkter m.v. fra tredjelande

Cirkulæret refererer til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (herefter benævnt »veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer«), og bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter (herefter benævnt »veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter«).

I henhold til § 16 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer og § 17 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter skal animalske produkter underkastes veterinærkontrol på et grænsekontrolsted.

Afsnit I

Omfang og definitioner

Kapitel 1

Omfang

§ 1. Cirkulæret omfatter veterinærkontrol af de produkter, som er anført i bilag I til Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF, som ændret (herefter benævnt beslutning 2007/275/EF), der importeres eller genindføres fra tredjelande.

Stk. 2. Cirkulæret omfatter endvidere veterinærkontrol af sammensatte produkter, jf. beslutning 2007/275/EF, som importeres eller genindføres fra tredjelande.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved produkter forstås:

1) Animalske fødevarer, jf. dog stk. 2.

2) Sammensatte produkter.

3) Avlsmateriale (sæd, oocytter og embryoner samt rugeæg).

4) Animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og som er omfattet af forordning (EF) nr. 1069/2009.

5) Øvrige produkter af animalsk oprindelse, som ikke er bestemt til konsum.

6) Hø og halm.

Stk. 2. Ved mellemprodukter forstås et afledt produkt:

1) som er bestemt til følgende anvendelser inden for fremstilling af lægemidler, veterinærlægemidler, medicinsk udstyr til medicinske eller veterinære formål, aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik til medicinske eller veterinære formål, laboratoriereagenser eller kosmetiske produkter:

a) som materiale i en fremstillingsproces eller i den endelige produktion af et færdigt produkt,

b) forbindelse med validering eller verifikation under en fremstillingsproces eller

c) i forbindelse med kvalitetskontrol af et færdigt produkt.

2) hvis udformnings-, omdannelses- og fremstillingstrin er fuldført i tilstrækkelig grad til, at materialet kan betragtes som et afledt produkt og anvendes til de ønskede formål, jf. nr. 1, litra a, enten direkte eller som en bestanddel af et produkt.

3) for hvilket der er behov for en vis yderligere forarbejdning eller omdannelse, f.eks. blanding, overtrækning, samling eller emballering, så det kan bringes i omsætning eller anvendes i praksis som lægemiddel, veterinærlægemiddel, medicinsk udstyr til medicinske eller veterinære formål, aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik til medicinske eller veterinære formål, laboratoriereagens eller kosmetiske produkter.

Stk. 3. Ved fedtderivater forstås afledte produkter af afsmeltet fedt, som, for så vidt angår afsmeltet fedt af kategori 1- eller kategori 2-materiale, er forarbejdet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel XI i forordning (EU) nr. 142/2011.

Stk. 4. Fersk fisk, der landes direkte fra søen, er ikke omfattet af definitionen af animalske fødevarer i dette cirkulære.

Afsnit II

Registrering, forhåndsanmeldelse og cargomanifester

Kapitel 3

Registrering som importør

§ 3. Grænsekontrollen skal stikprøvevist kontrollere, om danske importører er registreret af Fødevarestyrelsen med aktiviteten »importør«. Registreringen kan tjekkes i KOR.

Stk. 2. Hvis en importør ikke er registreret, jf. stk. 1, skal virksomheden have mulighed for at lade sig registrere efterfølgende. Grænsekontrollen skal ikke tilbageholde partiet men give besked til den relevante kontrolenhed om at følge op på, at registrering finder sted.

Kapitel 4

Forhåndsanmeldelse

§ 4. Grænsekontrollen skal udlevere eller sende retssikkerhedsblanket til den ansvarlige for partiet, når der modtages en forhåndsanmeldelse. Udleveringen skal dokumenteres på sagen.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal kontrollere, jf. § 8, at der modtages forhåndsanmeldelser for partier med KN-koder opført på listen i kapitel 2-99 i bilag I til beslutning 2007/275/EF, som afgrænset og forklaret i bilagets kolonne 3. Grænsekontrollen skal kontrollere, at forhåndsanmeldelsen er grænsekontrollen i hænde, inden partierne ankommer til EU.

Stk. 3. Hvis det konstateres, at forhåndsanmeldelser mangler, er modtaget for sent eller er mangelfuldt udfyldt, skal grænsekontrollen foretage myndighedsudøvelse over for den ansvarlige for partiet, jf. punkt 13.2, 13.4 og 13.5 i »Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning«.

Stk. 4. Ved import af slagtekroppe af kvæg fra tredjelande med kontrolleret BSE risiko skal grænsekontrollen kontrollere, at antallet af kvægkroppe eller engrosudskæringer af kvægkroppe, som rygsøjlen skal fjernes fra, og antallet af dem, hvor der ikke er krav om, at rygsøjlen skal fjernes, er anført i forhåndsanmeldelsen.

Stk. 5. Ved import af slagtekroppe af kvæg fra tredjelande med ikke-fastsat BSE risiko skal grænsekontrollen kontrollere, at en særlig angivelse af antallet af kvægkroppe eller engrosudskæringer af kvægkroppe, som rygsøjlen skal fjernes fra, er anført i forhåndsanmeldelsen.

§ 5. Grænsekontrollen skal modtage forhåndsanmeldelse, når et parti skal kontrolleres i forbindelse med:

1) import til fri omsætning,

2) import til kontrolleret destination,

3) transit med eller uden midlertidig oplægning i toldoplag m.v. fra et tredjeland til et andet via samhandelsområdet,

4) skibsproviant, der leveres direkte fra grænsekontrolsteder til skibe i international fart,

5) midlertidig oplagring under toldkontrol,

6) forskudt kontrol og omladning (anløb og mellemlanding), og

7) genindførsel fra et tredjeland eller hjemtagelse under transporten til et tredjeland efter partiet har forladt samhandelsområdet.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelse, jf. stk. 1, nr. 3, skal ske til grænsekontrolstedet, hvor partiet føres ind i samhandelsområdet, såvel som til grænsekontrolstedet, hvor partiet forlader samhandelsområdet.

Stk. 3. Hvis veterinærkontrollen forskydes til bestemmelsesgrænsekontrolstedet, skal dette grænsekontrolsted også modtage en forhåndsanmeldelse.

§ 6. Grænsekontrollen må ikke påbegynde kontrollen af et parti animalske produkter fra et tredjeland, før der er modtaget CVED, del I, hvor alle relevante felter er udfyldt.

Stk. 2. Rettelser af CVED, del I skal foretages af den ansvarlige for partiet. Hvis grænsekontrollen retter i CVED, del I, skal en repræsentant for den ansvarlige for partiet underskrive den rettede version af CVED.

Stk. 3. Grænsekontrollen må ikke afslutte kontrollen, før grænsekontrollen har modtaget den endelige version af CVED, del I, underskrevet af den ansvarlige for partiet.

Stk. 4. CVED, del I er bindende. Hvis partiet ikke kommer til kontrol, må CVED først annulleres efter en redegørelse fra den ansvarlige for partiet.

§ 7. Grænsekontrollen skal foretage kontrol den dag, importøren ønsker, eller snarest muligt derefter.

Kapitel 5

Cargomanifester

§ 8. Grænsekontrollen skal kontrollere, at der modtages cargomanifester fra alle mæglere, linieagenter m.v. over alt gods, der ankommer til havne og lufthavne, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted, i fødevarekontrolenhedens område. Dette gælder også for transportmidler, der transporterer andet end animalske produkter, samt transportmidler, der ankommer fra andre samhandelslande.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal hver dag stikprøvevis kontrollere modtagne cargomanifester over enhver last, der ankommer til Danmark, eller som mellemlander i eller anløber Danmark.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal hver dag stikprøvevis kontrollere lister over transportmidler, der ankommer i havne eller lufthavne, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted i fødevarekontrolenhedens område. Dette gælder også for transportmidler, der transporterer andet end animalske produkter samt transportmidler, der ankommer fra andre samhandelslande.

Stk. 4. Grænsekontrollen skal dagligt foretage stikprøvevis dobbelt krydskontrol af cargomanifester og forhåndsanmeldelser for at kontrollere, om veterinærkontrolpligtige produkter forhåndsanmeldes, og at der modtages cargomanifester og havne-/lufthavnslister for alle ankommende transportmidler.

Stk. 5. Den i stk. 1-4 nævnte kontrol skal undersøge, om veterinærkontrolpligtige animalske produkter identificeres og præsenteres til kontrol.

Stk. 6. Grænsekontrollen skal dokumentere

1) den foretagne kontrol af cargomanifester samt modtagelsen af havne-/lufthavnslister over ankommende transportmidler, og

2) den foretagne dobbelte krydskontrol af cargomanifester og forhåndsanmeldelser.

Afsnit III

Veterinærkontrol

Kapitel 6

Veterinærkontrol generelt

§ 9. Et parti må ikke opdeles på grænsekontrolstedet, før veterinærkontrollen er foretaget, og der er udarbejdet et CVED, jf. dog § 10.

§ 10. I tilfælde hvor en del af et parti er blevet transportskadet, må grænsekontrollen bedømme og træffe afgørelse om den transportskadede del af partiet og den resterende del af partiet hver for sig. Grænsekontrollen skal udarbejde to CVED på baggrund af sundhedscertifikatet: Et CVED for den del af partiet, som kan godkendes til import. Der henvises til sundhedscertifikatet, og korrigeret vægt anføres i CVED og sundhedscertifikatet. Et andet CVED for den transportskadede del, der angiver vægten af denne del. I dette CVED anføres i boks 10 sundhedscertifikatnummer efterfuldt af »- Transportskade«. Grænsekontrollen skal orientere International Handel, hver gang der kontrolleres transportskadede partier.

§ 11. Grænsekontrollen skal sikre sig, at et parti, der er blevet afvist ved et andet grænsekontrolsted, ikke indføres. Kontrollen skal bl.a. ske på grundlag af de oplysninger, der fremgår af forhåndsanmeldelsen, og oplysninger i TRACES. Er der tale om et allerede afvist parti, anvender grænsekontrollen reglerne i kapitel 24.

Kapitel 7

Dokumentkontrol

§ 12. Grænsekontrollen skal foretage dokumentkontrol af alle partier animalske produkter, jf. bilag I i forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurerne for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, der:

1) Ankommer direkte fra tredjelandsvirksomheder eller fartøjer, der er registreret i tredjelande.

2) Ankommer fra andre grænsekontrolsteder i forbindelse med forskudt veterinærkontrol.

3) Ankommer til et grænsekontrolsted efter at have transiteret gennem EU eller været midlertidigt oplagret i EU som ikke-konforme animalske produkter.

4) I forbindelse med anløb eller mellemlanding har været aflæsset i længere tid end 7 dage for skibsfragt henholdsvis 12 timer for flyfragt.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal ved dokumentkontrollen kontrollere, at oplysningerne i foreskrevne dokumenter og andre relevante dokumenter, der ledsager partiet

1) Svarer til de oplysninger, der fremgår af forhåndsanmeldelsen for partiet.

2) Giver de krævede garantier.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal endvidere kontrollere:

1) At foreskrevne dokumenter består af:

a) Et enkelt ark papir.

b) To eller flere sider, som er en del af et integreret og udeleligt ark papir.

c) En sekvens af sider, der er nummereret, så det fremgår, at der er tale om en bestemt side i en afgrænset sekvens (fx »side 2 ud af 4 sider«), og som er forsynet med embedsstempel på alle sider.

2) At foreskrevne dokumenter er forsynet med et unikt referencenummer.

3) At referencenummeret er anført på hver side af foreskrevne dokumenter, hvis dette består af en sekvens af sider, jf. nr. 1, litra c.

4) At eventuelt ikke gyldige attestationer i foreskrevne dokumenter er gennemstregede af den certifikatunderskrivende myndighed.

5) At oplysninger i foreskrevne dokumenter er i overensstemmelse med oplysninger i andre ledsagende dokumenter.

6) At foreskrevne dokumenter er blevet dateret og underskrevet af den kompetente myndighed, inden det parti, som de foreskrevne dokumenter vedrører, har forladt afsenderlandets kompetente myndigheds kontrol. Elektronisk udstedte certifikater, herunder TRACES certifikater, fra New Zealand må dog udstedes, efter at partiet har forladt landet, jf. aftale mellem EU og New Zealand.

Stk. 4. Hvis grænsekontrollen får mistanke om, at foreskrevne dokumenter kan være forfalsket, skal grænsekontrollen straks kontakte International Handel, som søger at afklare, om dokumenterne er ægte. Grænsekontrollen tilbageholder det pågældende parti, indtil dokumenternes ægthed er be- eller afkræftet. Hvis det viser sig, at dokumenterne er forfalsket, anvender grænsekontrollen reglerne i kapitel 24. Grænsekontrollen skal føre register over denne type partier med henblik på at underkaste efterfølgende partier af samme oprindelse mistankekontrol.

Stk. 5. Foreskrevne dokumenter skal være udstedt før partiet, som det vedrører, forlader afsendelsestredjelandets kompetente myndigheds kontrol.

Stk. 6. Partier der er bestemt til et samhandelsland eller område, der stiller særlige krav i medfør af EF-lovgivningen (fx salmonellakontrol af visse partier bestemt til Norge, Sverige eller Finland) skal kontrolleres for at konstatere, om de pågældende partier opfylder gældende regler i bestemmelseslandet.

§ 13. Hvis oplysningerne om partiet i det foreskrevne dokument er så mangelfulde eller ukorrekte, at dokumentkontrollen ikke kan gennemføres tilfredsstillende, skal grænsekontrollen afvise partiet, jf. dog stk. 2 og § 16, stk. 1.

Stk. 2. Grænsekontrollen kan give importøren en frist til at fremvise et originalt erstatningscertifikat, der skal udstedes af den samme myndighed, som udstedte det originale certifikat. Et erstatningscertifikat kan udstedes, når det originale certifikat er gået tabt, beskadiget eller indeholder fejl eller hvor informationerne i certifikatet ikke længere er korrekte. Det skal tydeligt fremgå af erstatningscertifikatet , at der er tale om et erstatningscertifikat. Erstatningscertifikatet skal forsynes med et referencenummer, som er forskelligt fra referencenummeret på det originale certifikat, og erstatningscertifikatet skal angive referencenummeret for det oprindelige certifikat, som det erstatter, og tillige datoen for, hvornår det originale certifikat er udstedt.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal, i de tilfælde det er muligt, annullere det originale certifikat, når erstatningscertifikatet er modtaget. Grænsekontrollen skal bekræfte annulleringen på alle sider af certifikatet.

Stk. 4. Grænsekontrollen skal registere alle partier, hvor oplysningerne i foreskrevne dokumenter er mangelfulde eller ukorrekte, jf. stk. 1, i det fælles register med henblik på mistankekontrol og i givet fald skærpet kontrol af efterfølgende partier med samme oprindelse, jf. bestemmelserne i kapitel 22.

Kapitel 8

Foreskrevne dokumenter

§ 14. Animalske produkter skal sammen med foreskrevne dokumenter, dvs. certifikater, handelsdokumenter eller kaptajnserklæringer, samt transportdokumenter (fx fragtbrev) præsenteres for grænsekontrollen.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal kontrollere, at alle relevante felter i de foreskrevne dokumenter er udfyldt henholdsvis udstreget og er forsynet med udstedelsesdato og udstederens originale stempel og underskrift.

Stk. 3. Kaptajnserklæringer må kun anvendes ved indførsel af frosne fiskevarer fra frysefartøjer. Kaptajnserklæringer skal være afstemplet og underskrevet af skibsføreren på frysefartøjet. Forarbejdede fiskevarer fra fabriksfartøjer skal altid være ledsaget af et sundhedscertifikat.

Stk. 4. Hvis et frysefartøj selv foretager landingen til grænsekontrollen, skal skibsføreren udstede en kaptajnserklæring pr. parti.

Stk. 5. Frosne og forarbejdede fiskevarer, som landes direkte fra havet til en virksomhed i et tredjeland, skal ved indførslen i Danmark være ledsaget af et sundhedscertifikat, som er udstedt af den kompetente myndighed i det afsendende tredjeland.

§ 15. Hvis veterinærkontrollen viser, at et parti opfylder importbetingelserne, og partiet kan frigives, skal grænsekontrollen udstede en bekræftet kopi af det originale sundhedscertifikat og udlevere dette til importøren. Grænsekontrollen påstempler kopien: »CERTIFIED COPY« og i umiddelbar nærhed heraf forsynes kopien med dato og grænsekontrollens underskrift og embedsstempel.

Kapitel 9

Identitetskontrol

§ 16. Hvis et parti animalske produkter ikke består dokumentkontrollen, må fuld identitetskontrol som hovedregel ikke påbegyndes. Grænsekontrollen skal dog som minimum sikre, at der er sammenhæng mellem foreskrevne dokumenter og partiet.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal foretage identitetskontrol af alle partier animalske produkter, der:

1) ankommer direkte fra tredjelandsvirksomheder eller fartøjer, der er registreret i tredjelande,

2) ankommer fra andre grænsekontrolsteder i forbindelse med forskudt veterinærkontrol,

3) ankommer til et grænsekontrolsted efter at have transiteret gennem EU eller midlertidigt har været oplagret i EU som ikke-konforme produkter, eller

4) i forbindelse med anløb eller mellemlanding har været aflæsset i længere tid end 20 dage for skibsfragt henholdsvis 48 timer for flyfragt.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal for at kunne foretage regelret identitetskontrol af animalske produkter, der ankommer i et andet transportmiddel end det, der er anført i ledsagedokumenterne, kontrollere tolddokumentationen for overflytningen.

Stk. 4. Identitetskontrollen skal foregå på grænsekontrolstedet eller inspektionscentret. Identitetskontrol af officielt forseglede containere kan dog foretages uden for grænsekontrolstedet eller inspektionscentret, men på et tilstødende område inden for samme havn eller lufthavn efter grænsekontrollens vurdering.

Stk. 5. Identitetskontrollen skal udføres på en sådan måde, at krydskontamination undgås, og at der tages hensyn til produkternes temperatur. Kontrollen skal udføres i ly for vejrliget, og der skal sørges for hygiejnisk håndtering og beskyttelse af produkterne under af- og pålæsning.

Stk. 6. Identitetskontrollen skal foretages i overensstemmelse med bilag 1.

Stk. 7. Grænsekontrollen skal følge op på afvigelser i identitetskontrollen med mistankekontrol og i givet fald skærpet kontrol af efterfølgende partier med samme oprindelse, jf. bestemmelserne i kapitel 22. Grænsekontrollen skal registrere afvigelserne i det fælles register.

Kapitel 10

Fysisk kontrol, herunder prøveudtagning til laboratorieanalyser

Fysisk kontrol

§ 17. Hvis et parti animalske produkter ikke består identitetskontrollen, må fysisk kontrol af partiet som hovedregel ikke påbegyndes. Dette gælder dog ikke for partier, hvoraf der skal udtages prøver på mistanke eller ved skærpet kontrol.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal foretage fysisk kontrol af partier med animalske produkter, der

1) indføres direkte fra tredjelandsvirksomheder eller fartøjer, der er registreret i tredjelande,

2) ankommer fra andre grænsekontrolsteder i forbindelse med forskudt veterinærkontrol, og som er bestemt til fri omsætning i samhandelslandene, og

3) i forbindelse med omladning har været aflæsset i længere tid end 20 dage for skibsfragt henholdsvis 48 timer for luftfragt.

Stk. 3. Fysisk kontrol skal foregå på grænsekontrolstedet eller inspektionscentret. Fysisk kontrol skal udføres på en sådan måde, at krydskontamination undgås, og at der tages hensyn til den kontrollerede temperatur, ved hvilken produkterne transporteres. Kontrollen skal udføres i ly for vejrliget, og der skal sørges for hygiejnisk håndtering og beskyttelse af produkterne under af- og pålæsning.

Stk. 4. Fysisk kontrol skal foretages i overensstemmelse med bilag 2.

§ 18. Den fysiske kontrol foretages med de frekvenser, der er anført i bilag 3 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer henholdsvis bilag 3 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, eller efter nærmere bestemmelser truffet af Fødevarestyrelsen. De anførte frekvenser skal så vidt muligt overholdes.

Stk. 2. For animalske produkter, hvor der ikke er krav om systematisk fysisk kontrol, skal kontrollen planlægges sådan, at den ansvarlige for fragten ikke kan forudsige, hvornår et parti udtages til fysisk kontrol. Der skal til dette formål udarbejdes et skema pr. tredjeland og produktkategori, som sikrer tilfældig udvælgelse.

§ 19. Grænsekontrollen skal uanset § 18 foretage 100 % fysisk kontrol ved:

1) Kontrol af partier, der mistænkes for at indebære en fare for folke- eller dyresundheden eller for at være behæftet med fejl, jf. § 54, herunder eventuelt returvarer,

2) skærpet kontrol, jf. kapitel 22, og

3) kontrol af animalske produkter omfattet af importrestriktioner.

Prøveudtagning til laboratorieanalyser

§ 20. Grænsekontrollen skal udtage stikprøver af partier fra tredjelande, som er bestemt til fri omsætning i samhandelsområdet, i henhold til de godkendte projektbeskrivelser, som er anført i bilag 3.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal udvælge partier til laboratorieanalyse i henhold til udmeldinger fra International Handel.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal omgående underrette kontrolenheden, i hvis område bestemmelsesvirksomheden er beliggende, når grænsekontrollen udtager stikprøver til laboratorieanalyse. Er bestemmelsesvirksomheden beliggende i et andet samhandelsland, skal underretningen ske til den kompetente myndighed, i hvis område bestemmelsesvirksomheden er beliggende.

§ 21. Prøver skal være repræsentative for hele partiet.

Stk. 2. Prøver til mikrobiologisk analyse skal udtages sterilt.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal forsyne hver enkelt prøveemballage med entydig mærkning og forsegle hver enkelt prøveemballage for at sikre prøvernes identitet og at prøverne ikke forurenes.

§ 22. Partier, hvoraf der er udtaget stikprøver til laboratorieundersøgelser, må ikke tilbageholdes på grænsekontrolstedet, medmindre der er særlige forhold, der taler derfor. Sådanne partier frigives til fri omsætning.

Stk. 2. Partier, hvoraf der er udtaget prøver til laboratorieundersøgelser på grund af mistanke eller skærpet kontrol, skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet, jf. dog § 55, stk. 5.

§ 23. Partier, der er bestemt til et samhandelsland eller -område, der stiller særlige krav i medfør af EF-lovgivningen (fx salmonellakontrol af visse partier bestemt til Norge, Sverige eller Finland), skal kontrolleres stikprøvevis med en frekvens på 5 % for at konstatere, om de pågældende partier opfylder bestemmelseslandets særlige krav.

Stk. 2. Der skal ske en underretning af myndighederne i bestemmelselandet, jf. § 20, stk. 3.

§ 24. Grænsekontrollen skal straks orientere importøren om resultatet af stikprøveanalyser. Hvis analyseresultatet er ikke-favorabelt, skal grænsekontrollen straks orientere såvel kontrolenheden for bestemmelsesvirksomheden som kontrolenheden for importøren. Er bestemmelsesvirksomheden beliggende i et andet samhandelsland, skal underretningen ske til den kompetente myndighed, i hvis land/område bestemmelsesvirksomheden er beliggende.

Stk. 2. Et parti, der er blevet frigivet i afventning af analyseresultat, men som på baggrund af analyseresultatet skal afvises, skal som udgangspunkt afvises i sin helhed. Grænsekontrollen kan i samråd med kontrolenheden anvende Fødevareforordningens principper, jf. artikel 14, stk. 6 i forordning 178/2002, hvis importøren anmoder herom, og såfremt der er mulighed for det. Det betyder, at hvis det er muligt at opdele partiet i forskellige lots, som potentielt kan repræsentere forskellige risici, kan de enkelte lots analyseres hver for sig for importørens regning med henblik på at vurdere deres individuelle risiko. På den baggrund kan en del af et parti altså eventuelt godkendes og en anden afvises, når der er tale om partier, som er blevet kontrolleret ved laboratorieanalyser af stikprøver. Ovenstående mulighed vil dog alene kunne anvendes, såfremt partiet betragtes som farligt. Kontrolenhederne skal ikke kræve erstatningscertifikater i disse situationer.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal i de i stk. 2 nævnte tilfælde udarbejde to CVED på baggrund af sundhedscertifikatet: Et CVED for den del af partiet, som kan godkendes til import. Der henvises til sundhedscertifikatet, og korrigeret vægt anføres i CVED og sundhedscertifikatet. Et andet CVED for den afviste del, som angiver vægten af denne del. I dette CVED anføres i boks 10 sundhedscertifikatnummer efterfuldt af »- Afvist delparti«. Grænsekontrollen skal orientere International Handel, hver gang denne procedure anvendes.

Stk. 4. Grænsekontrollen skal efterregistrere alle resultater af laboratorieanalyser i TRACES straks de modtages.

Kapitel 11

Særlige regler om veterinærkontrol af gelatinekapsler

§ 25. Grænsekontrollen skal foretage veterinærkontrol af gelatinekapsler uanset om de er tomme eller fyldte. Tomme gelatinekapsler til andet end foder og fødevarer, fx. farmaceutisk brug, og gelatinekapsler fyldte med ikke-animalske produkter skal dog ikke veterinærkontrolleres.

Stk. 2. Partier af tomme gelatinekapsler til konsum skal kun ledsages af certifikater, hvis de er fremstillet af drøvtyggermateriale. I disse tilfælde skal certifikatet indeholde de relevante BSE attestationer i overensstemmelse med bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001.

Stk. 3. Partier af tomme gelatinekapsler til foder skal ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i kapitel 11 i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Stk. 4. Kapsler fyldt med en animalske biprodukter og afledte produkter til foderformål skal ledsages af det produktspecifikke certifikat, jf. bilag XV i forordning (EU) nr. 142/2011.

Stk. 5. Partier af fyldte gelatinekapsler til konsum skal ledsages af følgende certifikater:

1) Kapsler fyldt med en animalsk fødevare, som ikke er en sammensat fødevare, skal ledsages af det produktspecifikke certifikat, der svarer til indholdet i kapslen, fx. kapsler med fiskeolie skal ledsages af et certifikat i overensstemmelse med modellen i tillæg IV i bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005.

2) Kapsler fyldt med sammensatte produkter, der er omfattet af artikel 4, og ikke af artikel 6, i beslutning 2007/275/EF, fx. hvis kapslen er fyldt med 80 % forarbejdet mælkeprodukter og 20 % vegetabilske produkter, skal ledsages af et certifikat i overensstemmelse med modellen i forordning (EU) nr. 28/2012. Hvis kapslen er fyldt med et sammensat produkt, som er undtaget fra veterinærkontrol, skal partiet alligevel veterinærkontrolleres, da gelatinekapslen er underlagt veterinærkontrol.

3) Hvis gelatinen i kapslen er fremstillet af drøvtyggermateriale skal certifikatet tillige indeholde de relevante BSE attestationer i overensstemmelse med bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001.

Stk. 6. Hvis gelatinekapsler indeholder et sammensat produkt, indgår kapslerne ikke i beregningen af det procentvise indhold af forarbejdede animalske produkter i kapslen.

Kapitel 12

Særlige regler om veterinærkontrol af fiskeolie

§ 26. Grænsekontrollen skal foretage veterinærkontrol af såvel fiskeolie bestemt til konsum som fiskeolie, der ikke er bestemt til konsum i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 4.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 20, stk. 3, §§ 21-22, og § 24, finder tilsvarende anvendelse ved prøveudtagning af fiskeolie.

Kapitel 13

Særlige regler om veterinærkontrol af hø og halm

§ 27. Dette kapitel gælder for

1) partier af hø og halm, og

2) hø og halm, der er brugt som strøelse eller foder under transporten.

Stk. 2. Partier af hø og halm må kun veterinærkontrolleres på grænsekontrolsteder, der er godkendt til kategorien NHC-NT produkter.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal foretage veterinærkontrol i overesstemmelse med bilag 5. Hø og halm fra USA skal ledsages af et veterinærcertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag 6.

Stk. 4. Hø og halm som prøver er omfattet af bestemmelserne i kapitel 26.

Kapitel 14

Særlige regler om kontrol af sammensatte produkter

§ 28. Grænsekontrollen kan i kontrollen anvende Kommissionens vejledning om sammensatte produkter. For sammensatte produkter i gelatinekapsler se § 25, stk. 5, nr. 2, og stk. 6.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal sikre sig, at alle forarbejdede animalske fødevarer, som indgår i kontrolpligtige sammensatte produkter, jf. 2007/275/EF, har oprindelse i eller er afsendt fra samhandelslande eller fra tredjelande, der er godkendt til eksport til EU, herunder vedrørende restkoncentrationer.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal kontrollere, at sammensatte produkter, som er bestemt til import eller transit henholdsvis ikke-konform oplagring er ledsaget af sundhedscertifikater, jf. bilag I henholdsvis bilag II i forordning (EU) 28/2012.

Kapitel 15

Særlige regler om kanaliseret import m.v.

§ 29. Følgende animalske produkter fra tredjelande skal indføres som kanaliseret import, jf. artikel 8 i direktiv 97/78/EF, § 16, stk. 3 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer og § 17, stk. 2 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter:

1) blod og blodprodukter (bortset fra blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien) til fremstilling af afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr, jf. afsnit 2, kapitel II, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011,

2) knogler og knogleprodukter (bortset fra benmel) bestemt til andre anvendelsesformål end fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, jf. afsnit 7, kapitel II, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011,

3) horn og hornprodukter (bortset fra hornmel og jagttrofæer) bestemt til andre anvendelsesformål end fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, jf. afsnit 7, kapitel II, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011,

4) hove og klove samt produkter heraf (bortset fra hov- og klovmel samt jagttrofæer) bestemt til andre anvendelsesformål end fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, jf. afsnit 7, kapitel II, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011,

5) horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og hovprodukter (bortset fra hovmel) til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, jf. afsnit 12, kapitel II, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011,

6) animalske biprodukter til fremstilling af foder til pelsdyr, foder til selskabsdyr (bortset fra råt foder), og afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr, jf. afsnit 8, kapitel II, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011,

7) animalske biprodukter til anvendelse som råt foder til selskabsdyr, jf. afsnit 8 kapitel II, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011,

8) afsmeltet fedt til visse anvendelsesformål uden for foderkæden for opdrættede dyr, jf. afsnit 9, kapitel II, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011,

9) fedtderivater, jf. afsnit 10, kapitel II, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011,

10) fotogelatine, jf. afsnit 11, kapitel II, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011,

11) aminosyrer bestemt til foder, jf. afsnit 8, kapitel II, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011.

12) vareprøver, jf. afsnit 2, kapitel III, bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011,

13) kroppe af vildtlevende hårvildt, der ikke er flået, som er bestemt til konsum, jf. artikel 8, stk. 2 i direktiv 97/78/EF, og

Stk. 2. Fiskeolie, der importeres i flexitanke, containere med innerliner, tønder m.v., hvorfra prøveudtagning på grænsekontrolstedet ikke er teknisk muligt eller kan kompromittere produktet, kan videresendes til bestemmelsesvirksomheden som kanaliseret import, jf. stk. 9.

Stk. 3. Uanset kapitel 10 kan den fysiske kontrol, herunder prøveudtagning til laboratorieanalyser, af partier omfattet af stk. 1 eller stk. 2, foretages af den kompetente myndighed på den godkendte bestemmelsesvirksomhed.

Stk. 4. Grænsekontrollen skal sikre sig, at virksomheden eller anlægget på leveringsadressen i CVED for partier omfattet af stk. 1, nr. 1-11 er registreret i henhold til artikel 17 i forordning 1069/2009.

Stk. 5. Partier omfattet af stk. 1 skal videresendes fra grænsekontrolstedet til bestemmelsesstedet i transportmidler eller beholdere, som er officielt forseglede. Dette gælder uanset om identitetskontrollen og den fysiske kontrol foretages på grænsekontrolstedet eller af den kompetente myndighed ved den godkendte bestemmelsesvirksomhed som angivet i boks 37 i CVED. Grænsekontrollen skal i rubrik 42 i CVED anføre tolddokumentreferencen for partiet. Hvis grænsekontrollen har genforseglet partiet, anføres seglnummer i boks 38.

Stk. 6. Hvis den kompetente myndighed ved bestemmelsesvirksomheden ikke inden 15 dage fra partiets videresendelse til den godkendte bestemmelsesvirksomhed har kvitteret for modtagelsen i boks 41 i CVED i TRACES, skal grænsekontrollen straks forespørge den pågældende myndighed, om partiet er ankommet. Hvis den kompetente myndighed oplyser, at partiet er modtaget, skal grænsekontrollen bede myndigheden om straks at kvittere i boks 41 i CVED i TRACES. Hvis den kompetente myndighed ved bestemmelsesvirksomheden oplyser, at partiet ikke er ankommet, skal grænsekontrollen straks anmode SKAT om at foretage de nødvendige undersøgelser for at fastslå, hvor partiet befinder sig.

Stk. 7. Hvis den fysiske kontrol ikke er foretaget på grænsekontrolstedet, skal grænsekontrollen fra den kompetente myndighed ved den godkendte bestemmelsesvirksomhed modtage resultatet af denne kontrol, herunder af laboratorieanalyser. Grænsekontrollen skal afslutte CVED, som skal indeholde resultatet af den fysiske kontrol, herunder laboratorieanalyser.

Stk. 8. Grænsekontrollen skal for hvert parti, der indføres som kanaliseret import, føre register over, om 15 dages tidsfristen i stk. 6 er overholdt, og hvilken opfølgning grænsekontrollen har foretaget i tilfælde, hvor tidsfristen er overskredet.

Stk. 9. For fiskeolie, der skal kanaliseres til bestemmelsesvirksomheder beliggende i Veterinær Nord's område, skal grænsekontrollen underrette FødevareNord-Øst om, at der ankommer et parti fiskeolie som kanaliseret import. FødevareNordØst foretager efter aftale med Veterinær Nord

1) kontrol og anbrud af græsekontrollens segl på bestemmelsesvirksomheden,

2) afkrydsning i boks 41 i CVED som kvittering for partiets modtagelse på bestemmelsesvirksomheden,

3) fysisk kontrol af partiet, herunder prøveudtagning til laboratorieanalyse, på bestemmelsesvirksomheden,

4) underretning af grænsekontrollen om resultaterne af den fysiske kontrol og eventuelle laboratorieanalyser.

§ 30. Partier af animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke skal kanaliseres, jf. § 29, stk. 1, nr. 1-11, og som ikke har nået slutpunkt, skal efter veterinærkontrollen transporteres direkte fra grænsekontrolstedet til en virksomhed eller et anlæg, der er godkendt eller registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal efter veterinærkontrollen godkende partier af de i stk. 1 omhandlede produkter til fri omsætning.

Stk. 3. Animalske biprodukter og afledte produkter som udstillingsgenstande skal uanset stk. 1 efter veterinærkontrollen transporteres direkte fra grænsekontrolstedet til bestemmelsesvirksomheden.

Kapitel 16

Kontrol af returvarer

§ 31. Denne bestemmelse omhandler grænsekontrollens kontrol af animalske produkter, der returneres fra tredjelande, herunder animalske produkter, som hjemtages, efter at de har forladt samhandelsområdet.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal undersøge, om det eller de tredjelande, hvor en returvare har været transporteret eller opbevaret, er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende.

Stk. 3. Hvis de pågældende tredjelande, jf. stk. 1, er opført på EU’s tredjelandslister for det pågældende produkt, kan grænsekontrollen meddele skriftlig tilladelse til, at returvaren føres til veterinærkontrol. En tilladelse forudsætter, at vilkårene i § 32, stk. 2, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, henholdsvis § 30, stk. 2, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter er opfyldt.

Stk. 4. Hvis de pågældende tredjelande, jf. stk. 1, ikke er opført på EU’s tredjelandsliste for det pågældende produkt, skal grænsekontrollen anmode Dyresundhed om at vurdere, om og i givet fald på hvilke vilkår produkterne kan genindføres, før grænsekontrollen træffer afgørelse, om returvaren må føres til veterinærkontrol.

Stk. 5. Hvis grænsekontrollen forventer at udtage prøver af et returvareparti til laboratorieundersøgelse, skal grænsekontrollen straks orientere laboratoriet, når der er meddelt tilladelse til at føre en returvare til veterinærkontrol.

§ 32. Grænsekontrollen skal kræve dokumentation for, at de vilkår der stilles i tilladelsen, er opfyldt. Hvis der er stillet vilkår om udvendig desinfektion, skal grænsekontrollen kontrollere dokumentation for, at desinfektionen er foretaget med et desinfektionsmiddel, der er godkendt til at inaktivere virus, som forårsager alvorlige husdyrsygdomme. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om, hvilket desinfektionsmiddel, der er anvendt og hvilken koncentration, der er benyttet.

Stk. 2. Vurderer grænsekontrollen, at dokumentationen for udvendig desinfektion ikke giver tilstrækkelig garanti, stiller grænsekontrollen krav om, at desinfektionen skal foretages i forbindelse med veterinærkontrollen, inden partiet føres ind i EU.

§ 33. Returvarekontrollen på grænsekontrolstedet skal omfatte dokument- og identitetskontrol. Grænsekontrollen skal tage stilling til, om der skal foretages fysisk kontrol af partiet, herunder om den fysiske kontrol kan foretages på bestemmelsesvirksomheden. Grænsekontrollen skal i tvivlstilfælde kontakte International Handel.

Stk. 2. Der skal ikke foretages fysisk kontrol, hvis den ansvarlige for partiet på forhånd skriftligt har meddelt, at partiet skal destrueres. Grænsekontrollen kan dog give tilladelse til udtagning af prøver af disse partier, hvis den ansvarlige for partiet anmoder om det.

§ 34. Grænsekontrollen træffer på baggrund af den foretagne returvarekontrol afgørelse om, hvorvidt genindførsel kan godkendes. Hvis genindførsel ikke kan godkendes, påbyder grænsekontrollen, at partiet returneres til et andet tredjeland end det tredjeland, der har afvist partiet, destrueres eller for animalske fødevarer oparbejdes til foder til pelsdyr.

Stk. 2. Grænsekontrollen kan stille som vilkår for godkendelsen, at importøren gennemfører en særlig returvarekontrol af produkterne på bestemmelsesvirksomheden og fremsender en rapport over den foretagne returvarekontrol til bestemmelsesvirksomhedens tilsynsmyndighed. Særlig returvarekontrol kan eventuelt overvejes hvis:

1) Animalske produkter under transporten har været transporteret ved for høj temperatur.

2) Animalske produkter kræver sortering, renskæring eller ompakning.

Stk. 3. Alle returvarepartier skal kanaliseres til bestemmelsesvirksomheden.

§ 35. Hvis veterinærkontrollen ikke giver anledning til bemærkninger, træffer grænsekontrollen afgørelse om, at partiet kan genindføres. CVED afkrydses i boks 33 »Genindførsel af EU-produkter (artikel 15)«, og boks 37: »Oplysninger om kontrollerede destinationer (33-35)« udfyldes med bestemmelsesvirksomhedens adresse og evt. aut. nr.

§ 36. Hvis myndighederne ved et grænsekontrolsted i et andet samhandelsland afslår at underkaste et parti returvarer bestemt til Danmark veterinærkontrol, fordi produkterne ikke er afvist af myndighederne i et tredjeland, skal kontrolenheden vejlede den ansvarlige for partiet om, at der er mulighed for at søge dispensation fra § 11, stk. 2, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer henholdsvis § 12, stk. 2, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, med henblik på at partiet vil kunne præsenteres på et dansk grænsekontrolsted til veterinærkontrol.

Kapitel 17

Dokumentation af den gennemførte veterinærkontrol

§ 37. Grænsekontrollen skal ud over den dokumentation, der findes i CVED, i et skema dokumentere dokumentkontrol og identitetskontrol, når denne giver anledning til bemærkninger, dvs. ved ikke-favorable fund. Skemaet skal lægges på sagen.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal altid dokumentere den fysiske kontrol i et skema, som lægges på sagen, med følgende data:

1) CVED nummer.

2) Antal lots, som partiet består af, hvis det er oplyst.

3) Beskrivelse af enheder udtaget til fysisk kontrol, herunder:

a) Antal udtagne enheder.

b) Om de udtagne enheder er repræsentative for partiet, fx repræsenterer alle lots, og om der er foretaget hel eller delvis tømning af containeren for at skabe overblik over containerens indhold.

c) Enhedernes individuelle vægt.

4) Resultatet af temperaturkontrollen:

a) Temperaturmåling under transporten, fx fra loggere, stikprøvevist samt ved mistanke.

b) Produktets overfladetemperatur og/eller kernetemperatur.

5) Evt. resultatet af pH-målingen, hvis aktuelt.

6) Resultatet af den organoleptiske (sensoriske) bedømmelse bestemt ved:

a) Syn.

b) Lugt.

c) Smag, hvis aktuelt (kun for fødevarer).

d) Konsistens.

7) Hvis der er udtaget prøver til laboratorieanalyser:

a) Er prøverne udtaget som stikprøver eller i forbindelse med mistankekontrol / skærpet kontrol:

a) Projektnummer. Hvis et projektnummer ikke findes, fx for skærpet kontrol, skal grænsekontrollen kontakte laboratoriet og International Handel.

b) Resultatet af laboratorieanalyser, herunder om resultaterne er favorable eller ikke-favorable.

8) Samlet resultat af den fysiske kontrol, herunder laboratorieanalyser, fx »partiet godkendes« eller »partiet afvises«.

§ 38. Når veterinærkontrollen er udført, skal grænsekontrollen udfylde alle relevante rubrikker i CVED, del II i TRACES, jf. dog stk. 3. Herefter skal grænsekontrollen udskrive CVED samt stemple og underskrive del II. Grænsekontrollen skal arkivere del I af CVED med importørens originale underskrift på sagen.

Stk. 2. Kopier af CVED skal være fotokopier og må ikke forsynes med original underskrift eller stempel.

Stk. 3. Udfyldelse af CVED for partier, hvoraf der er udtaget prøver til mistankekontrol eller skærpet kontrol, skal afvente modtagelsen og evalueringen af analyseresultaterne.

Stk. 4. Grænsekontrollen kan tillade, jf. § 55, stk. 5 at et parti tilbageholdes på et lager uden for grænsekontrolstedet. Uanset stk. 3 skal partiet ledsages til lageret af et udfyldt CVED. Udskriften af CVED skal tydeligt forsynes med følgende tekst: »Beslaglagt parti«. Udskriften af CVED skal desuden forsynes med et tydeligt diagonalt kryds.

Stk. 5. Når resultatet af mistankekontrollen eller den skærpede kontrol er modtaget på grænsekontrolstedet, skal grænsekontrollen udstede et endeligt CVED, jf. stk. 1-3. Grænsekontrollen skal foretage al sagsopfølgning for partier, der har været underkastet mistankekontrol eller skærpet kontrol. Dette gælder også for partier, som har været beslaglagt på et lager uden for grænsekontrolstedets område, jf. § 55, stk. 5.

Stk. 6. Grænsekontrollen må ikke udlevere CVED til den ansvarlige for fragten før der er betalt eller stillet sikkerhed for betalingen af omkostningerne ved veterinærkontrollen.

Stk. 7. Omkostningerne ved veterinærkontrollen beregnes ud fra taksterne i betalingsbekendtgørelsens § 34-36. Taksterne er gengivet i fakturagrundlaget (ligger på intranettet), bortset fra omkostninger ved laboratorieanalyser ved mistanke- og skærpet kontrol, som afregnes separat.

Grænsekontrollen skal udlevere skema for fakturagrundlag til importøren, som udfylder linjerne vedrørende importør- og importoplysninger. Grænsekontrollen udfylder det resterende skema og udleverer en kopi til importøren.

§ 39. Grænsekontrollen skal sikre, at al information, som registreres i TRACES, er korrekte, før sagen afsluttes.

Stk. 2. Den ansvarlige grænsedyrlæge skal stikprøvevist foretage kvalitetssikring af afsluttede sager, for at undersøge om al information er blevet korrekt registreret i TRACES. Kvalitetssikringen skal omfatte CVED, de foreskrevne dokumenter og alle andre relevante sagsakter. Den stikprøvevise kvalitetssikring skal foretages månedligt og udføres således, at den omfatter alle medarbejdere, der registrerer CVED i TRACES. Den ansvarlige grænsedyrlæge skal dokumentere den gennemførte kvalitetssikring og opfølgning på fund.

§ 40. Hvis grænsekontrollens afgørelse om afvisning af et parti omgøres ved klagesagsbehandling i anden instans, skal grænsekontrollen i TRACES vælge: »Kopier til erstatning« og udstede et nyt CVED.

Rapid alert

§ 41. Hvis et parti, der er frigivet i afventning af analyseresultat, kan udgøre en fare for folkesundheden, skal grænsekontrollen straks udarbejde en »rapid alert notifikation« i TRACES.

Stk. 2. Hvis et parti er afvist på grund af risici for folkesundheden skal grænsekontrollen skal straks udarbejde en »border rejection notifikation« i TRACES.

Stk. 3. Når grænsekontrollen udsteder en rapid alert notifikation eller en border rejection notifikation, er det vigtigt, at grænsekontrollen giver så mange informationer som muligt, navnlig informationer vedrørende produktets mærkning og detaljerede oplysninger om den konstaterede uregelmæssighed, ligesom grænsekontrollen bør vedhæfte alle relevante dokumenter om og fotos af produktet.

Stk. 4. Grænsekontrollen skal kontakte Fødevareberedskabsenheden, inden der udarbejdes en »rapid alert notifikation« eller en »border rejection notifikation«.

Opbevaring af dokumenter og registre m.m.

§ 42. Grænsekontrollen skal opbevare alle dokumenter, korrespondance, afgørelser, registre m.v. i mindst tre år fra datoen for afslutningen af kontrollen.

Kapitel 18

Omladning

Omladning med bestemmelse EU - forskudt kontrol

§ 43. Grænsekontrollen kan forskyde veterinærkontrollen til et andet grænsekontrolsted forudsat

1) at der er tale om et parti, der er forhåndsanmeldt til indførsel i EU,

2) at forskydningen sker til et grænsekontrolsted, der er godkendt til at kontrollere den pågældende kategori animalske produkter, og

3) at transporten mellem de to grænsekontrolsteder sker med fly eller skib.

Stk. 2. For partier, der opbevares i højst 7 dage i ankomsthavnen henholdsvis 12 timer i ankomstlufthavnen, kan grænsekontrollen i stedet for en forhåndsanmeldelse orienteres ved kopi af manifestet for partiet, hvor følgende skal fremgå:

1) Aflæssetidspunktet,

2) bestemmelsesgrænsekontrolstedet,

3) partiets præcise placering i havnen henholdsvis lufthavnen, og

4) forventet tidspunkt for partiets videre transport.

Stk. 3. Landtransport, fx med »lavtgående fly«, mellem de to grænsekontrolsteder i stk. 1, opfylder ikke betingelserne for forskudt veterinærkontrol. I sådanne tilfælde skal hele veterinærkontrollen foretages på det første grænsekontrolsted. Overtrædelser behandles som overtrædelser af § 11, stk. 2, i veterinærkontrolbekendtgørelse for animalske fødevarer og § 12, stk. 2, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter.

§ 44. I tilfælde af at partiet aflæsses på et andet grænsekontrolsted end bestemmelsesgrænsekontrolstedet, skal partiet underkastes følgende kontrol:

1) Dokumentkontrol hvis partiet opbevares i længere tid end 7 dage i ankomsthavnen henholdsvis 12 timer i ankomstlufthavnen.

2) Dokument-, identitets- og fysisk kontrol hvis partiet opbevares i længere tid end 20 dage i ankomsthavnen henholdsvis 48 timer i ankomstlufthavnen.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal have kendskab til, hvilke partier der har været opbevaret i ankomsthavnen i mere end 7 henholdsvis 20 dage, eller som har været opbevaret i ankomstlufthavnen i mere end 12 henholdsvis 48 timer, jf. § 74, stk. 3.

§ 45. Hvis et parti animalske produkter underkastes dokumentkontrol ved et andet grænsekontrolsted end bestemmelsesgrænsekontrolstedet, skal der udstedes et CVED.

Stk. 2. Grænsekontrollen i indgangsgrænsekontrolstedet skal angive bestemmelsesgrænsekontrolstedet i boks 30 (kan godkendes til omladning) i CVED. Grænsekontrollen skal udskrive CVED, som tydeligt skal forsynes med følgende tekst: »Not for Customs clearance - Article 9 Transhipment to BIP (navn og enhedsnummer på det andet grænsekontrolsted)«. Udskriften af CVED skal på begge sider forsynes med et tydeligt diagonalt kryds.

Stk. 3. Grænsekontrollen ved bestemmelsesgrænsekontrolstedet skal åbne omladningsmodulet i TRACES og finde partier, der er omladet. Grænsekontrollen skal aktivere »Transhipmentknappen« og udstede det nye CVED.

Omladning med bestemmelse tredjeland

§ 46. Animalske produkter fra et tredjeland bestemt til et tredjeland kan omlades i EU havn eller lufthavn, hvor der er et grænsekontrolsted, som er godkendt til de pågældende produkter. Grænsekontrollen skal modtage forhåndsanmeldelse for disse partier, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For partier, der opbevares i højst 7 dage i ankomsthavnen henholdsvis 12 timer i ankomstlufthavnen, kan grænsekontrollen i stedet for en forhåndsanmeldelse orienteres ved kopi af manifestet for partiet, hvor følgende skal fremgå:

1) Aflæssetidspunktet,

2) bestemmelsesgrænsekontrolstedet,

3) partiets præcise placering i havnen henholdsvis lufthavnen, og

4) forventet tidspunkt for partiets videre transport.

Stk. 3. Produkterne skal underkastes følgende kontrol:

1) Dokumentkontrol hvis partiet opbevares i længere tid end syv dage i havnen henholdsvis tolv timer i lufthavnen.

2) Dokument-, identitets- og fysisk kontrol hvis partiet opbevares i længere tid end 20 dage i havnen henholdsvis 48 timer i lufthavnen.

Stk. 4. Grænsekontrollen skal have kendskab til, hvilke partier der har været opbevaret i ankomsthavnen i mere end 7 henholdsvis 20 dage, eller som har været opbevaret i ankomstlufthavnen i mere end 12 henholdsvis 48 timer, jf. § 74, stk. 3.

Afsnit IV

Transit eller midlertidig oplagring af ikke-konforme produkter på toldoplag m.m.

Kapitel 19

Kontrol af animalske produkter i transit

§ 47. En tilladelse til transit gives ved afkrydsning af boks 31 (Kan godkendes til transitprocedure), hvor tredjeland og udgangsgrænsekontrol skal angives.

Stk. 2. Grænsekontrollen på indgangsgrænsekontrolstedet skal som udgangspunkt foretage dokumentkontrol og identitetskontrol af partier i transit.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal forsegle partiet inden transporten.

Stk. 4. Grænsekontrollen skal i boks 42 i CVED anføre tolddokumentreferencen for partiet (T1-proceduren).

§ 48. Grænsekontrollen på udgangsgrænsekontrolstedet skal foretage dokument- og identitetskontrol af det frembudte parti for at bekræfte, at det svarer til det parti, der blev afsendt fra indgangsgrænsekontrolstedet. Identitetskontrollen kan foretages som kontrol af partiets officielle forsegling.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal udfylde boks 41 på CVED, når den i stk. 1 omhandlede kontrol er udført. Grænsekontrollen skal krydse af i boksen benævnt: »Udgangsgrænsekontrolsted«.

Stk. 3. Grænsekontrollen på udgangsgrænsekontrolstedet påtegner det originale CVED udstedt af indgangsgrænsekontrolstedet og udleverer det til importøren.

§ 49. Hvis grænsekontrollen på indgangsgrænsekontrolstedet ikke inden 30 dage fra partiets afsendelse har modtaget besked via TRACES om, at partiet er blevet kontrolleret med henblik på udførsel af EU, skal grænsekontrollen straks forespørge udgangsgrænsekontrolstedet, om partiet er ankommet. Hvis udgangsgrænsekontrolstedet oplyser, at partiet ikke er ankommet, skal grænsekontrollen straks anmode SKAT om at foretage de nødvendige undersøgelser for at fastslå, hvor produkterne befinder sig.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal for hvert parti, som transiteres, registere om 30 dages tidsfristen i stk. 1 er overholdt, og hvilken opfølgning grænsekontrollen har foretaget i tilfælde, hvor tidsfristen er overskredet.

Kapitel 20

Kontrol på grænsekontrolstedet af ikke-konforme animalske fødevarer, der skal oplagres midlertidigt på toldoplag, lager i frizone eller skibsprovianteringsvirksomhed, eller leveres direkte som proviant til skibe

§ 50. Før grænsekontrollen påbegynder veterinærkontrollen af ikke-konforme animalske fødevarer til midlertidig oplagring på lager i frizone, toldoplag eller skibsprovianteringsvirksomheder skal grænsekontrollen kontrollere importørens dokumentation for, at den kompetente myndighed ved bestemmelsesvirksomheden skriftligt har accepteret modtagelsen af partiet, og at lageret er veterinært udpeget. Oversigten over veterinært udpegede lagre kan findes via Kommissionens hjemmeside.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal afkrydse boks 34 (Kan godkendes til særlig oplagsprocedure), angive typen af lager og i boks 42 i CVED anføre tolddokumentreferencen for partiet (T1-proceduren).

Stk. 3. Grænsekontrollen skal forsegle partiet inden transporten.

Stk. 4. Hvis den kompetente myndighed ved bestemmelseslageret ikke inden 30 dage fra partiets afsendelse fra grænsekontrolstedet har modtaget besked via TRACES om, at partiet er modtaget ved bestemmelseslageret, skal grænsekontrollen straks forespørge den pågældende myndighed, om partiet er ankommet. Hvis den kompetente myndighed oplyser, at partiet er modtaget, skal grænsekontrollen bede den kompetente myndighed ved lageret om straks at kvittere i boks 41 i CVED i TRACES. Hvis den kompetente myndighed ved lageret oplyser, at partiet ikke er modtaget, skal grænsekontrollen straks anmode SKAT om at foretage de nødvendige undersøgelser for at fastslå, hvor partiet befinder sig.

Stk. 5. Grænsekontrollen skal for hvert parti ikke-konforme animalske fødevarer, som oplagres på toldoplag, lager i frizone, frilager (kun til andre samhandelslande) eller skibsprovianteringsvirksomhed, registrere om 30 dages tidsfristen i stk. 4 er overholdt, og hvilken opfølgning grænsekontrollen har foretaget i tilfælde, hvor tidsfristen er overskredet.

Stk. 6. Grænsedyrlægen skal have kendskab til lagre i en frizone, toldoplag eller skibsprovianteringsvirksomheder, der er beliggende i samme fødevarekontrolenhed som grænsekontrolstedet. Grænsedyrlægen skal sammen med fødevarekontrolenheden foretage regelmæssig kontrol med disse lagre og virksomheder, og grænsedyrlægen skal føre et register til dokumentation af denne kontrol. Registeret skal opbevares på grænsekontrolstedet.

Særlige regler om skibsproviant

§ 51. Grænsekontrollen udsteder efter veterinærkontrol af ikke-konforme animalske fødevarer, som skal føres direkte fra grænsekontrolstedet til et skib, der skal sejle i international fart uden for samhandelsområdet:

1) et CVED, og

2) et provianteringscertifikat, jf. bilag 6 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal i rubrik 42 i CVED anføre tolddokumentreferencen for partiet (T1-proceduren).

Stk. 3. Ikke-konforme animalske fødevarer skal føres direkte ombord på det navngivne skib. Fødevarerne kan dog midlertidigt oplagres i et særligt godkendt provianteringslager, i samme del af samme havn, hvor provianteringen af skibet finder sted, men kun såfremt dette særlige godkendte provianteringslager er veterinært udpeget. Hvis partiet ikke kan føres direkte ombord på skibet kan midlertidig oplagring ske i container, der er forseglet af grænsekontrollen, som opbevares inden for hegnet i samme havn, som grænsekontrolstedet er beliggende.

Stk. 4. Hvis grænsekontrollen ikke inden 30 dage fra partiets afsendelse har modtaget provianteringscertifikatet påført skibsførerens kontrasignatur og datering, skal grænsekontrollen straks kontakte den ansvarlige for partiet for opklaring af om partiet er modtaget. Hvis partiet ikke er modtaget anmoder grænsekontrollen SKAT om at foretage de nødvendige undersøgelser for at fastslå, hvor fødevarerne befinder sig.

Stk. 5. Grænsekontrollen skal for hvert parti ikke-konforme fødevarer, som skal føres direkte fra grænsekontrolstedet til skibet efter stk. 1, føre register over, om 30 dages tidsfristen i stk. 4 er overholdt, og hvilken opfølgning grænsekontrollen har foretaget i tilfælde, hvor tidsfristen er overskredet.

Stk. 6. Ikke-konforme animalske fødevarer bestemt til proviant kan undtages fra veterinærkontrol, hvis de opbevares på havneområdet i højst syv dage og føres ombord på et skib, der er anløbet inden for hegnet i samme havn, som grænsekontrolstedet er beliggende. Hvis fødevarerne transporteres ud af det indhegnede havneområde for at føres ombord på et skib, skal der altid foretages veterinærkontrol.

Afsnit V

Ikke-harmoniserede produkter

Kapitel 21

Kontrol af ikke-harmoniserede produkter

§ 52. Ikke-harmoniserede produkter skal opfylde betingelserne i § 24, jf. bilag 5 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer henholdsvis § 23 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal kontrollere, at der foreligger en tilladelse til import af ikke-harmoniserede animalske produkter. Produkterne skal videresendes fra grænsekontrolstedet til en navngiven dansk virksomhed eller anlæg, hvor produkterne enten forarbejdes eller omsættes i detailsalg i Danmark, jf. dog stk. 3. Kød af sæler fra Grønland må videresendes til danske zoologiske haver til fodring af rovdyr.

Stk. 3. Grænsekontrollen kan dog tillade, at ikke-harmoniserede animalske produkter videresendes fra grænsekontrolstedet til en navngiven virksomhed i et andet samhandelsland, såfremt importøren kan forevise en tilladelse hertil fra den kompetente myndighed i det pågældende samhandelsland.

Stk. 4. Grænsekontrollen skal sikre, at ikke-harmoniserede animalske produkter efter gennemført veterinærkontrol videresendes fra grænsekontrolstedet direkte til den navngivne bestemmelsesvirksomhed efter reglerne for kanaliseret import, jf. kapitel 15, med mindre der er fastsat andet i tilladelsen.

Afsnit VI

Mistankekontrol og skærpet kontrol

Kapitel 22

Mistankekontrol og skærpet kontrol

Mistankekontrol

§ 53. Grænsekontrollen foretager den veterinærkontrol, der skønnes relevant for at bekræfte eller afkræfte enhver mistanke om:

1) at produkternes identitet eller formål, som anført i certifikatet eller CVED, er fejlagtigt anført eller fejlbehæftet,

2) at produkternes faktiske bestemmelsessted (hvis relevant) er fejlagtigt anført eller fejlbehæftet eller ikke godkendt til formålet,

3) at produkterne ikke opfylder de garantier, som lovgivningen kræver for den pågældende produktkategori, eller

4) at produkterne ikke er i overensstemmelse med EU lovgivningens dyre- eller folkesundhedsmæssige krav, eller for ikke-harmoniserede produkter, de nationale krav.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal tilbageholde de pågældende partier, jf. § 55, stk. 4, indtil analyseresultatet er modtaget og der er træffet afgørelse om partiets bestemmelse. Grænsekontrollen skal straks informere SKAT og importøren om tilbageholdelsen.

Stk. 3. Ved mistankekontrol bortfalder muligheden for at reducere frekvensen af den fysiske kontrol, jf. § 18, stk. 1.

Stk. 4. Kontrol af forarbejdet animalsk protein for indhold af ikke-godkendte animalske bestanddele er en mistankekontrol, og partiet tilbageholdes, indtil analyseresultatet er modtaget og der er truffet afgørelse om partiets bestemmelse. Produkterne kan tilbageholdes hos importøren.

Skærpet kontrol

§ 54. Hvis grænsekontrollen konstaterer en sundhedsmæssig risiko, grove eller gentagne fejl, jf. »Kommissionens vejledning om skærpet kontrol«, skal grænsekontrollen foretage skærpet kontrol med efterfølgende partier med samme oprindelse. Ved samme oprindelse forstås:

1) Samme oprindelsesvirksomhed hvis der er tale om en sundhedsrisiko, der alene vedrører den pågældende virksomhed, fx ved kontaminering med patogener, og

2) samme oprindelsesland eller område hvis der er tale om en sundhedsrisiko, der berører hele landet eller dele heraf, fx ved kontaminering af miljøgifte som dioxin.

Stk. 2. Skærpet kontrol er en EU-kontrol, som koordineres via TRACES, jf. dog stk. 6 og 7. Grænsekontrollen skal derfor tage hensyn til resultater fra andre EU lande, dels for at starte en skærpet kontrol, dels for at ophæve en skærpet kontrol.

Stk. 3. Såfremt et parti, der er omfattet af skærpet kontrol, vejer højst 10 % af det parti, der initierede den skærpede kontrol, kan dette parti ikke regnes med i den skærpede kontrol. Dette angives automatisk i TRACES. Partiet skal i stedet underkastes mistankekontrol, jf. § 53.

Stk. 4. Ved skærpet kontrol bortfalder muligheden for at reducere frekvensen af den fysiske kontrol, jf. § 18, stk. 1.

Stk. 5. Grænsekontrollen skal så vidt muligt undgå at underkaste partier i skærpet kontrol andre laboratorieanalyser end dem, der er begrundet i den skærpede kontrol. Hvis et sådan parti i henhold til prøveplanen skal udtages til stikprøveanalyse og denne ikke umiddelbart kan flyttes til næste import, eller hvis grænsekontrollen har konkret mistanke til partiet, skal relevante analyser dog foretages. I disse tilfælde skal grænsekontrollen tage kontakt til DG SANTEs TRACES team på følgende link med henblik på udfyldelse af CVED i TRACES: »sante-traces@ec.europa.eu«.

Stk. 6. Skærpet kontrol af forarbejdet animalsk protein for Salmonella og Enterobacteriaceae er ikke en EU kontrol og styres derfor af det enkelte grænsekontrolsted. Den skærpede kontrol omfatter partier fra samme oprindelsestredjeland.

Stk. 7. Skærpet kontrol i forbindelse med case by case kontrol er ikke en EU kontrol og styres derfor af det enkelte grænsekontrolsted. Den skærpede kontrol omfatter partier af samme oprindelse.

Stk. 8. Grænsekontrollen skal tilbageholde de pågældende partier, jf. § 55, stk. 4, indtil resultatet af den skærpede kontrol foreligger, og der er truffet afgørelse om partiets bestemmelse. Grænsekontrollen skal straks informere SKAT og importøren om tilbageholdelsen.

Stk. 9. Den skærpede kontrol overgår til stikprøvekontrol, når ti på hinanden følgende partier af samme oprindelse er undersøgt med tilfredsstillende resultat. For forarbejdet animalske protein overgår den skærpede kontrol dog til stikprøvekontrol, når seks på hinanden følgende partier fra samme tredjeland er undersøgt med tilfredsstillende resultat.

Stk. 10. Grænsekontrollen skal straks færdiggøre CVED for et parti i skærpet kontrol, når resultaterne af de officielle laboratorieanalyser modtages. Færdiggørelsen af CVED må ikke afvente eventuel analyse af kontraprøver.

Afsnit VII

Tilbageholdelse, beslaglæggelse og opfølgning (returnering, destruktion og oparbejdning)

Kapitel 23

Procedurer for tilbageholdelse og beslaglæggelse

§ 55. Hvis et parti animalske produkter ikke opfylder gældende bestemmelser eller ikke kan godkendes til formålet efter gennemført veterinærkontrol, skal grænsekontrollen beslaglægge partiet og træffe afgørelse om, at partiet ikke må indføres. Grænsekontrollen skal straks informere SKAT og importøren herom.

Stk. 2. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænsekontrolstedet, fx i forbindelse med stikprøvekontrol, skal den relevante kontrolenhed beslaglægge partiet og træffe afgørelse om, at partiet ikke må indføres. Partiet skal holdes under beslag, indtil der er truffet en afgørelse om partiets endelige bestemmelse. Kontrolenheden skal straks informere SKAT og importøren herom.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for partier, der ikke har været underkastet veterinærkontrol ved samhandelsområdets ydre grænse, jf. § 11, stk. 2 i veterinærkontrolbekendtgørelse for animalske fødevarer henholdsvis § 12, stk. 2 i veterinærkontrolbekendtgørelse for animalske non-food produkter.

Stk. 4. Grænsekontrollen skal sikre, at de i stk. 1 omhandlede partier beslaglægges på grænsekontrolstedet adskilt fra andre animalske produkter eller i særlige containere, der er under grænsedyrlægens kontrol, indtil produkterne kan returneres, oparbejdes eller destrueres, jf. kapitel 24.

Stk. 5. Med mindre der er mistanke om eller vished for, at produkterne indebærer en umiddelbar risiko for dyresundheden, kan produkterne endvidere tilbageholdes henholdsvis lægges under beslag på et af grænsekontrollen anvist lager inden for kontrolenhedens område, der er autoriseret, godkendt eller registreret til oplagring af de pågældende produkter. Det anviste lager må dog ikke være bestemmelseslageret, jf. dog § 53, stk. 4. Anvisningen af lageret og den faktiske beslaglæggelse aftales med kontrolenheden ved lageret.

Kapitel 24

Returnering, destruktion og oparbejdning

§ 56. I de tilfælde hvor grænsekontrollen konkret har vurderet, at et parti kan returneres eller oparbejdes, jf. § 19 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer eller § 19 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, påbyder grænsekontrollen efter samråd med importøren (partshøring), at partiet skal returneres, oparbejdes eller destrueres.

Stk. 2. I de tilfælde hvor et parti animalske produkter ikke har været underkastet veterinærkontrol ved samhandelsområdets ydre grænse, kan kontrolenheden kun påbyde returnering eller destruktion.

Stk. 3. Grænsekontrollen giver importøren påbud om:

1) at partiet returneres inden for en frist af højst 60 dage,

2) at partiet destrueres ved forbrænding inden for en fastsat frist, eller

3) at partiet oparbejdes inden for en fastsat frist.

Stk. 4. Grænsekontrollen skal, hvor dispensation til videre forarbejdning kan meddeles, oplyse importøren om denne mulighed i

1) § 19, stk. 1 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, således at importøren kan få mulighed for at oparbejde et afvist parti på en autoriseret virksomhed med det formål at gøre produkterne egnede til menneskeføde, eller

2) § 19, stk. 2, i veterinærkontrolbekendtgørelse for animalske non-food produkter, således at importøren kan få mulighed for at oparbejde et afvist parti animalske non-food produkter (kategori 2-materiale) i et kategori 3-anlæg, der er godkendt i henhold til forordning (EF) 1069/2009, hvorved produkterne bringes til at opfylde gældende bestemmelser, jf. artikel 9, litra e, nr. i, i samme forordning og artikel 19, stk. 2, litra a, i forordning (EF) 882/2004.

Stk. 5. Grænsekontrollen må ikke ændre afgørelsen for et parti i CVED, hvis partiet har undergået den i stk. 3 eller 4 omhandlede oparbejdning. Det er tilstrækkeligt, at grænsekontrollen har angivet i boks 35 i CVED, at partiet er afvist til forarbejdning.

Stk. 6. Transporten af de i stk. 3 og 4 omhandlede produkter skal ske efter reglerne for kanaliseret import, jf. § 29. Derefter overgår kontrollen af det forarbejdede parti til kontrolenheden.

§ 57. Ved beslutning om returnering skal grænsekontrollen påbyde importøren:

1) at produkterne returneres til oprindelseslandet eller et andet tredjeland.

2) at produkterne returneres inden for en frist på højst 60 dage.

Stk. 2. Produkterne skal returneres fra EU i overensstemmelse med bilag 7. Grænsekontrollen kan stille vilkår for påbuddet om returnering, fx. indpakning/emballering, desinfektion, opfyldelse af krav fra modtagerlandet.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal modtage dokumentation for, at partiet er blevet returneret ud af EU. Dokumentationen kan være et udgående transportdokument eller dokumentation fra toldmyndighederne om, at partiet har forladt EU.

§ 58. Ved beslutning om destruktion, herunder for partier, der afvises med henvisning til § 20 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer eller § 20 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter, skal grænsekontrollen påbyde importøren, at partiet skal destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal modtage dokumentation for at partiet er destrueret. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis grænsekontrollen følger partiet til destruktionen og overvåger destruktionen. Grænsekontrollen udarbejder notat om dette.

§ 59. Grænsekontrollen skal annullere det originale certifikat, når returnering, destruktion eller evt. oparbejdning er effektueret. Grænsekontrollen kan udlevere en bekræftet kopi af det annullerede certifikat til importøren. Grænsekontrollen kan udlevere det annullerede originalcertifikat til importøren, hvis der fremvises dokumentation for, at oprindelsestredjelandets myndigheder anmoder om det.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal underrette SKAT når et parti er klar til returnering eller destruktion af et parti. Hvis et parti kan tillades oparbejdet, skal grænsekontrollen oplyse SKAT om, at partiet kan godkendes til fri omsætning efter forarbejdning.

Klagesager

§ 60. Grænsekontrollen skal vejlede importører om, at hvis de vil klage over en afgørelse truffet af grænsekontrollen, skal virksomheden sende klagen til grænsekontrollen. Grænsekontrollen sender herefter klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal straks underrette SKAT, når grænsekontrollen modtager underretning om, at en klage er oversendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal straks underrette SKAT, når grænsekontrollen modtager afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 4. Den i stk. 2 og 3 nævnte underretning skal som minimum indeholde

1) Tolddokumentreferencenummeret og nummeret på det relevante CVED og evt. erstatnings CVED, og

2) information om status i sagen.

Afsnit VIII

Prøver m.v.

Kapitel 25

Animalske fødevarer som vareprøver

§ 61. Grænsekontrollen i Aarhus behandler alle ansøgninger om tilladelse til indførsel af vareprøver. Ansøgning om generelle, tidsbegrænsede vareprøvetilladelser behandles dog af den relevante fødevarekontrolenhed.

Stk. 2. Grænsekontrollen må kun give tilladelse til indførsel af vareprøver i overensstemmelse med kapitel 10 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer. Der er ikke krav om, at vareprøver skal opfylde EUs folkesundhedsmæssige krav og krav vedrørende restkoncentrationer af veterinære lægemidler og ulovlige stoffer, med mindre formålet er uddeling af smagsprøver.

Stk. 3. Hvis der er tale om vareprøver fra et tredjeland, der ikke er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, og som ikke er Færøerne eller Grønland, eller som er underlagt restriktioner som følge af risici for dyresundheden, skal grænsekontrollen bede Dyresundhed vurdere, om der er dyresundhedsmæssige betænkeligheder ved at tillade vareprøven indført. Grænsekontrollen skal, hvis Dyresundhed vurderer, at tilladelse kan meddeles på visse vilkår, anføre disse vilkår i tilladelsen.

Stk. 4. Hvis tilladelse til indførslen ikke kan gives, skal grænsekontrollen meddele dette til den ansvarlige for prøven med klagevejledning.

Kapitel 26

Animalske biprodukter og afledte produkter m.v. samt andre animalske non-food produkter til forskning eller diagnostik eller som vareprøver eller udstillingsgenstande

§ 62. Veterinærenhederne (fra 1. januar 2018: VeterinærØst) behandler alle ansøgninger om tilladelse til indførsel af animalske biprodukter og afledte produkter til forskning eller diagnostik eller som vareprøver eller udstillingsgenstande, jf. dog § 63, stk. 1.

Forskning eller diagnostik

§ 63. Følgende animalske biprodukter og afledte produkter til forskning eller diagnostik kan indføres uden indførselstilladelse. Den ansvarlige for en prøve af animalske biprodukter og afledte produkter til forskning eller diagnostik skal kunne dokumentere, at prøven er omfattet af beskrivelserne i nr. 1-9. Grænsekontrollen skal ikke kontrollere, om den modtagende virksomhed af produkter under nr. 1-3, har en artikel 17 tilladelse.

1) Laboratoriereagenser, fx ELISA kits, der indeholder animalske biprodukter eller afledte produkter, og som er færdigpakkede og brugsklare.

2) Oprensede antistoffer, herunder monoklonale og polyklonale antistoffer, såfremt de ikke opbevares i et substrat eller lignende, som er et animalsk biprodukt eller et afledte produkt, som fx bovin serum albumin eller foetal bovin serum.

3) Vævsprøver af dyr, som er konserveret i alkohol, formalin eller parafin eller fuldstændigt indlejrede på objektglas, således at præparaterne kan opbevares ved omgivelsestemperatur.

4) Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 90/385/EØF.

5) Medicinsk udstyr som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 93/42/EØF.

6) Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), i direktiv 98/79/EF.

7) Kosmetiske midler som defineret i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1223/2009.

8) Veterinærlægemidler som defineret i artikel 1, nr. 2), i direktiv 2001/82/EF.

9) Lægemidler som defineret i artikel 1, nr. 2), i direktiv 2001/83/EF.

Stk. 2. Følgende andre animalske non-food produkter til forskning eller diagnostik kan indføres uden indførselstilladelse. Den modtagende virksomhed skal dog have en artikel 17 tilladelse. Grænsekontrollen skal ikke kontrollere dette.

1) Andre bakterie- eller virusstammer end dyrepatogener (jf. bekendtgørelse nr. 803 af 22. juni 2017 om sikring af visse stoffer, der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr).

2) Levende cellekulturer (bortset fra avlsmateriale bestemt til avlsformål og cellekulturer indeholdende patogener), der ikke opbevares i et medie med indhold af animalske biprodukter eller afledte produkter. Avlsmateriale bestemt til avlsformål er omfattet af reglerne om levende dyr, herunder avlsmateriale.

3) Oprenset DNA og RNA.

Stk. 3. Dyrepatogener, jf. bekendtgørelse nr. 803 af 22. juni 2017 om sikring af visse stoffer, der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr, må kun indføres til forskning eller diagnostik i henhold til tilladelse fra veterinærenhederne (fra 1. januar 2018: VeterinærØst).

§ 64. Grænsekontrollen skal ved stikprøvevis manifestkontrol undersøge, om virksomheder i Danmark, som indfører animalske biprodukter og afledte produkter samt andre animalske non-food produkter bestemt til forskning eller diagnostik, har en artikel 17 tilladelse. Dette gælder dog ikke animalske biprodukter og afledte produkter, som anført i § 63, stk. 1, nr. 1-3.

1) Hvis virksomheden har en artikel 17 tilladelse, sender grænsekontrollen en kopi af manifestet til den relevante veterinærenhed. Grænsekontrollen opbevarer dokumentation for fremsendelsen sammen med dokumentation for den øvrige manifestkontrol.

2) Hvis virksomheden ikke har en artikel 17 tilladelse, tilbageholder grænsekontrollen produktet og underretter straks den relevante veterinærenhed herom. Grænsekontrollen informerer den ansvarlige for prøven om, at prøven ikke må udleveres, før bestemmelsesvirksomheden har en artikel 17 tilladelse. Hvis der ikke er grundlag for at tillade indførslen, skal grænsekontrollen meddele dette til den ansvarlige for prøven med klagevejledning.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal underrette SKAT, hvis prøverne ikke må indføres.

§ 65. Grænsekontrollen skal foretage dokumentkontrol af animalske biprodukter og afledte produkter m.v. samt andre animalske non-food produkter bestemt til forskning eller diagnostik i et andet samhandelsland for at kontrollere

1) at den ansvarlige for produkterne har underrettet grænsekontrollen, inden produkterne er ankommet til landet,

2) at den ansvarlige for prøven har modtaget en indførselstilladelse, og

3) at der er overensstemmelse mellem indførselstilladelsen og de medfølgende dokumenter, fx transportdokumenter, fakturaer, handelsdokumenter, og at produkterne er bestemt til den modtager, der er angivet i tilladelsen.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal underrette bestemmelsessamhandelslandet ved hjælp af TRACES.

Stk. 3. Hvis der ikke er grundlag for at tillade indførslen, skal grænsekontrollen meddele dette til den ansvarlige for prøven med klagevejledning.

Vareprøver og udstillingsgenstande

§ 66. Grænsekontrollen skal foretage dokumentkontrol og identitetskontrol af animalske biprodukter og afledte produkter m.v. samt andre animalske non-food produkter som vareprøver eller udstillingsgenstande for at kontrollere

1) at den ansvarlige for vareprøven eller udstillingsgenstanden har sendt en forhåndsanmeldelse, jf. kapitel 4,

2) at den ansvarlige for vareprøven eller udstillingsgenstanden har modtaget en indførselstilladelse, jf. § 41 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter,

3) at der er overensstemmelse mellem tilladelsen og de medfølgende dokumenter, fx sundhedscertifikater, transportdokumenter, fakturaer, handelsdokumenter, og at produkterne er bestemt til den modtager, der er angivet i tilladelsen, og

4) at der er overensstemmelsen mellem dokumenterne og prøven.

Stk. 2. Fysisk kontrol skal kun foretages på mistanke.

Stk. 3. Grænsedyrlægen skal udstede et CVED, når veterinærkontrollen er gennemført.

Stk. 4. Vareprøver skal videresendes som kanaliseret import til det godkendte bestemmelsessted, jf. § 29.

Afsnit IX

Privat indførsel

Kapitel 27

Privat indførsel

Generelt

§ 67. SKAT foretager stikprøvevis kontrol af animalske produkter, der indføres af eller sendes til private fra tredjelande til eget brug, for at undersøge, om produkterne opfylder bestemmelserne for privat indførsel, jf. § 37, stk. 1-4 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer og § 35 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter. SKAT kontakter grænsekontrollen i henhold til aftalen som omhandlet i § 73, stk. 1.

Stk. 2. Hvis den indrejsende frivilligt vælger at overlader ulovlige produkter til SKAT, modtager grænsekontrollen orientering om produkterne via en frivillig overdragelsesblanket. SKAT foranlediger, at produkterne destrueres.

Stk. 3. Hvis den indrejsende modsætter sig at overlade ulovlige produkter til SKAT, tilkalder SKAT politiet med henblik på udenretlig konfiskation.

Stk. 4. Hvis SKAT i kontrollen med produkter, som sendes til private, finder ulovlige produkter, overleverer SKAT produkterne vedlagt oplysninger om modtager til grænsekontrollen.

Stk. 5. Hvis grænsekontrollen kontaktes af SKAT i tilfælde af tvivl om, hvorvidt produkter lovligt må indføres, og spørgsmålet ikke umiddelbart kan afklares, må SKAT ikke udlevere produkterne. Grænsekontrollen tilbageholder produkterne på grænsekontrolstedet alternativt hos SKAT. Uden for grænsekontrollens åbningstid opbevarer SKAT produkterne, indtil grænsekontrollen har mulighed for at vurdere produkterne.

Stk. 6. Grænsekontrollen skal beslaglægge og destruere ulovlige produkter omhandlet i stk. 4 og 5.

Særlige regler for privat indførsel fra Færøerne og Grønland

§ 68. Grænsekontrollen skal kontrollere, at der modtages forhåndsorientering ved indførsel til privat brug af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland som samsending eller til en forening, jf. § 41, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer. Model af forhåndsorienteringsskemaer findes i bilag 2 og 3 i »Vejledning om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark«.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal stikprøvevist udtage de i stk. 1 anførte fødevarer for at kontrollere, om de opfylder bestemmelserne for privat indførsel, jf. § 41, stk. 1, nr. 1-6 og 10, henholdsvis § 41, stk. 2, nr. 1-4 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer. Grænsekontrollen skal kontrollere mindst én forsendelse pr. forening årligt. Kontrollen skal foretages på grundlag af forhåndsorienteringerne. Derudover skal grænsekontrollen foretage kontrol på mistanke.

Stk. 3. Grænsekontrollen kan acceptere, at samsendinger og forsendelser til anmeldte foreninger videresendes til bestemmelsesstedet, hvis grænsekontrollen har modtaget en korrekt forhåndsorientering. Før en forsendelse videresendes til en forening, skal grænsekontrollen sende en kopi af forhåndsorienteringen til fødevarekontrolenheden, hvor foreningen er beliggende. Grænsekontrollen finder de registrerede foreninger i KOR under »Foreninger med formidling af grønlandske og færøske fødevarer til privat brug«.

Stk. 4. Såfremt forsendelsen er bestemt til en forening, der endnu ikke er anmeldt, skal grænsekontrollen tilbageholde forsendelsen. Såfremt forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på maksimalt 5 kg og mærket med pakkens indhold, skal modtageren have mulighed for at anmelde foreningen og opfylde de øvrige krav, hvorefter forsendelsen kan frigives. Det er fødevarekontrolenheden, i hvis område foreningen er beliggende, der har ansvaret for at følge op på evt. uregelmæssigheder over for foreningen.

Stk. 5. Grænsekontrollen skal tilbageholde forsendelser, der ikke opfylder reglerne for samsending eller foreningsmodellen, og påbyde forsendelserne returneret til oprindelsestredjelandet (Færøerne eller Grønland) eller destrueret. Dette kan fx være, at forsendelsen ikke er delt op i enkeltpakker, at indholdet af enkeltpakkerne overstiger den tilladte vægt eller at enkeltpakkerne ikke er mærket korrekt.

Stk. 6. Såfremt en forsendelse ikke er anmeldt ved den i stk. 1 omhandlede forhåndsorientering, skal grænsekontrollen give modtageren mulighed for at eftersende den manglende orientering.

Indførsel under reglerne for privat indførsel fra Færøerne og Grønland til færøske henholdsvis grønlandske patienthjem

§ 69. Grænsekontrollen skal kontrollere, at der modtages forhåndsanmeldelse ved indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland til patienthjem i Danmark, jf. § 41, stk. 3, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer. Model af forhåndsanmeldelsesskemaet findes i bilag 6 i »Vejledning om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark«.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal foretage systematisk kontrol af de i stk. 1 nævnte fødevarer. Kontrollen skal foretages på et grænsekontrolsted, der er godkendt til kontrol af de pågældende fødevarer, og består af en kontrol af, at partiet er ledsaget af den foreskrevne erklæring og hygiejneattestation, jf. § 41, stk. 3, nr. 3, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer. Grænsekontrollen skal foretage dokument- og identitetskontrol af fødevarerne.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal efter endt kontrol med favorabelt resultat videresende fødevarerne direkte til det pågældende patienthjem efter reglerne om kanaliseret import, jf. § 29. Grænsekontrollen skal udfylde et skema som dokumentation for gennemført kontrol af forsendelserne til patienthjemmene. Model af skemaet findes i bilag 7 i »Vejledning om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark«.

Stk. 4. Straks efter at de i stk. 3 omhandlede fødevarer er videresendt, skal grænsekontrollen orientere fødevarekontrolenheden, i hvis område det pågældende patienthjem er beliggende om, at der ankommer ikke-konforme fødevarer til privat brug. Orienteringen sker ved fremsendelse af en kopi af det i stk. 3 nævnte skema som dokumentationen for udført kontrol. Grænsekontrollen skal sikre sig, at der modtages feedback fra den pågældende fødevarekontrolenhed om, at fødevarerne er modtaget.

Stk. 5. Hvis grænsekontrollen ikke inden 30 dage fra partiets afsendelse har modtaget den i stk. 4 anførte feedback fra fødevarekontrolenheden, skal grænsekontrollen straks forespørge pågældende fødevarekontrolenhed, om partiet er ankommet. Hvis fødevareafdelingen oplyser, at partiet ikke er ankommet, skal grænsekontrollen straks underrette International Handel »30@fvst.dk«.

Stk. 6. Grænsekontrollen skal ikke registrere kontrollen af animalske fødevarer til privat brug i TRACES, men grænsekontrollen skal føre et register over den foretagne kontrol og håndhævelse.

Afsnit X

Registreringer og indberetninger

Kapitel 28

Registreringer og indberetninger

§ 70. Grænsekontrollen skal føre register over fund af restkoncentrationer af visse stoffer, hvis anvendelse er forbudt eller ikke tilladt i EU, for hvilke der er fastsat MRPL, når fundet ligger over CCalfa men under den fastsatte MRPL, jf. artikel 3, nr. 5 i Kommissionens beslutning 2005/34/EF om harmoniserede standarder for analyse af animalske produkter, som indføres fra tredjelande, for visse restkoncentrationer.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal indberette til International Handel, hvis der konstateres et mønster i fundene, jf. stk. 1, som tyder på et potentielt problem vedrørende et eller flere forbudte eller ikke tilladte stoffer, fx hvis fire eller flere bekræftede resultater ligger over CCalfa men under MRPL for foranstaltninger, der vedrører samme stof i importer fra samme oprindelsesland inden for en periode på seks måneder. Indberetningen skal sendes til International Handel »30@fvst.dk« med emneteksten: »Indberetning Analyseresultater under MRPL«.

§ 71. Grænsekontrollen skal for hvert grænsekontrolsted månedligt indberette samtlige resultater af laboratorieanalyser af animalske produkter, hvoraf der er udtaget stikprøver. Hvis der er udtaget prøver af et parti til laboratorieanalyse i en måned, men analyseresultatet først foreligger i en efterfølgende måned, skal der ikke indberettes, før analyseresultaterne foreligger, og CVED er endeligt afsluttet med registrering af analyseresultater i TRACES.

Stk. 2. Indberetningen foretages ved udfyldelse af det i bilag 8 anførte skema, som senest den 10. arbejdsdag i den efterfølgende måned sendes til International Handel »30@fvst.dk« med emneteksten: »Månedlig Indberetning Analyseresultater (måned og år)«. Alternativt indsendes træk fra TRACES fra samme måned.

§ 72. Grænsekontrollen skal en gang om året udarbejde en rapport om de foranstaltninger, der er truffet for at oplyse om og håndhæve bestemmelserne i forordning (EF) nr. 206/2009 (privat indførsel).

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte rapport skal udarbejdes ved udfyldelse af et skema i overensstemmelse med bilag V i forordning (EF) nr. 206/2009. Rapporten skal senest den første arbejdsdag i februar i det følgende år sendes til International Handel »30@fvst.dk« med emneteksten: »Rapport om privat indførsel«.

Afsnit XI

Kontakt til andre myndigheder m.v.

Kapitel 29

Samarbejde med SKAT

§ 73. Grænsekontrollen skal indgå en lokal aftale med SKAT om kontrol af animalske produkter fra tredjelande. Grænsekontrollen skal sende kopi af lokale aftaler til International Handel.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal holde mindst to officielle møder pr. år med SKAT for drøftelse af bl.a.:

1) Konkrete importspørgsmål og løsning af praktiske problemer,

2) udveksling af oplysninger, der er tilgængelige for toldmyndighederne, mellem SKAT og grænsekontrolstedet, og

3) den fælles indsats mod ulovlig import.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte møder skal afholdes med godkendt dagsorden, og der skal skrives referat fra disse møder.

Stk. 4. Grænsekontrollen skal udover de i stk. 1 nævnte møder sikre hyppig kontakt til SKAT for drøftelse af specifikke importspørgsmål og udveksling af informationer på importområdet.

Kapitel 30

Samarbejde med operatører samt havnemyndigheder og lufthavnsmyndigheder

§ 74. Grænsekontrollen skal indgå skriftlig aftale med operatører om grænsekontrolstedets vedligeholdelse, hygiejne og drift, herunder om tilbageholdelse af partier, der ikke kan tilbageholdes på grænsekontrolstedet. Grænsekontrollen skal sende kopi af aftaler til International Handel.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal have adgang til oplysninger om ankommende skibe og fly og om nødvendigt indgå skriftlig aftale herom med havne- eller lufthavnsmyndigheden.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal indgå skriftlig aftale med havne- og lufthavnsmyndigheder om, hvordan grænsekontrollen modtager oplysninger om kontrolpligtige partier, der har været opbevaret i mindst 7 dage og 20 dage på havneområdet, henholdsvis 12 timer og 24 timer i lufthavnsområdet. Alternativt kan aftale indgås med fragtselskaber.

Afsnit XII

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 75. Cirkulæret træder i kraft den 15. oktober 2017

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9254 af 29. juni 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske produkter m.v. fra tredjelande.

Fødevarestyrelsen, den 28. september 2017

Camilla Brasch Andersen


Bilag 1

Identitetskontrol

1)
Alle partier skal præsenteres, så grænsekontrollen kan foretage en tilfredsstillende identitetskontrol.
2)
Grænsekontrollen skal kontrollere
 
a)
at de animalske produkter er i overensstemmelse med oplysningerne i de foreskrevne dokumenter, der ledsager partierne, herunder at antallet af pakninger og partiets vægt,
 
b)
at produkterne er forsynet med de officielle mærker og identifikations- eller sundhedsmærker til identifikation af oprindelseslandet og oprindelsesvirksomheden i henhold til EU lovningen, og at de stemmer overens med oplysningerne i de foreskrevne dokumenter og
 
c)
at emballerede produkter og produkter i pakninger er forsynet med den specifikke mærkning, som kræves i veterinærforskrifterne, fx »Ikke til konsum« for animalske biprodukter og afledte produkter.
3)
Hvis animalske produkter ankommer i containere, der er forseglet af den kompetente myndighed i tredjelandet eller i dennes påsyn med nummereret forseglingsmateriale, kan grænsekontrollen i stedet for fuld identitetskontrol foretage en kontrol af, at forseglingen er intakt, og at nummeret på dette segl svarer til det, som er anført i det foreskrevne dokument. Det er dog en betingelse at seglnummeret er anført med samme skrifttype som den øvrige påførte tekst i dokumentet. Grænsekontrollen skal dog foretage fuld identitetskontrol, hvis der opstår mistanke til identiteten af et parti.
Hvis seglnummeret i certifikatet repræsenterer en kommerciel forsegling, kan dette kun sidestilles med officiel forsegling, hvis forseglingen er sket under den kompetente myndigheds påsyn.
4)
Hvis grænsekontrollen foretager seglkontrol i stedet for fuldstændig identitetskontrol, skal forseglingen på samtlige containere m.v., som partiet består af, kontrolleres, jf. § 16, stk. 4.
5)
For partier, der importeres direkte fra søen, kan den korrekte vægt først findes i forbindelse med losningen. Grænsekontrollen må acceptere en mindre afvigelse mellem denne faktiske vægt og vægtangivelsen i de foreskrevne dokumenter (sundhedscertifikater eller kaptajnserklæringer):
a) Hvis partiets faktiske vægt er mindre end vægtangivelsen i de foreskrevne dokumenter (højst 10 % mindre fisk end angivet), må partiet importeres. Grænsekontrollen skal anmode om en rettet version af CVED med partiets korrekte vægt.
Hvis afvigelsen er over 10 %, skal grænsekontrollen bede om en redegørelse fra importøren og kontakte International Handel til vurdering af, hvad der skal ske med partiet.
b) Hvis partiets faktiske vægt er større end angivet i de foreskrevne dokumenter (højst 10 % mere fisk end angivet), skal grænsekontrollen anmode om et nyt CVED og et sundhedscertifikat for den overskydende mængde. Grænsekontrollen kan i stedet acceptere en rettet version af CVED samt et erstatningscertifikat på hele den faktiske vægt. Hvis afvigelsen ligger over 10 %, skal grænsekontrollen bede om en redegørelse fra importøren og kontakte International Handel til vurdering af, hvad der skal ske med partiet.
6)
Grænsekontrollen skal ved identitetskontrol af et parti af glasserede fiskevarer være opmærksom på, at vægtangivelsen i certifikatet og CVED skal være uden glassering eller med specificering af procentvis glassering. Grænsekontrollen skal derfor finde ud af, hvad den faktiske vægt er uden glassering. Dette kan konstateres enten ved den fysiske kontrol eller ved krydskontrol med andre dokumenter.
7)
Transportbetingelserne og transportmidlerne kontrolleres for de enkelte partier. Det skal bl.a. kontrolleres:
 
a)
at temperaturforholdene er i overensstemmelse med eventuelt gældende krav for de pågældende produkter som fastsat i EF-lovgivningen (bilag III i forordning 853/2004 for fødevarer og afsnit 2, kapitel I, bilag VIII i forordning 142/2011 for animalske biprodukter og afledte produkter) eller, hvis sådanne ikke findes, eventuelt de nationale bestemmelser.
 
b)
at produkterne er blevet transporteret hygiejnisk forsvarligt, og uden at kølekæden er brudt, og at eventuel emballage er egnet til formålet og er ubeskadiget.
 
c)
at der ikke er tegn på noget unormalt under transporten.


Bilag 2

Fysisk kontrol

1)
Grænsekontrollen skal underkaste animalske produkter fysisk kontrol for at kontrollere:
 
a)
at produkterne opfylder kravene i Fællesskabslovgivningen, eller for ikke-harmoniserede produkter kravene i dansk eller andet samhandelslands lovgivning,
 
b)
at produkterne er i en sådan tilstand, at de kan anvendes til det formål, der er angivet i de foreskrevne dokumenter, der ledsager partiet,
 
c)
at de garantier, som tredjelandet har givet, er opfyldt, og
 
d)
at transporten ikke har ændret produkterne i forhold til deres tilstand ved afsendelsen, og at transporten ikke har ændret forudsætningerne for de garantier, der blev givet ved afsendelsen.
2)
Fysisk kontrol består af:
 
a)
Organoleptisk (sensorisk) kontrol efter evt. optøning, kogning eller stegning: Produkternes udseende, lugt, konsistens og evt. smag undersøges.
 
b)
Simple fysiske eller kemiske undersøgelser: Gennemskæring, optøning, kogning. Måling af produkternes overfladetemperatur suppleret ved mistanke af en måling af produkternes centrumtemperatur, pH-måling hvor det er relevant etc.
 
c)
Laboratorieundersøgelser af en del af partierne, jf. bilag 3.
3)
Uanset produkttype skal grænsekontrollen:
 
a)
kontrollere transportbetingelserne og –midlerne, navnlig med henblik på at undersøge om der er hygiejnefejl eller brud på kølekæden,
 
b)
kontrollere om EF-bestemmelsernes krav til temperatur er blevet overholdt under transporten og
 
c)
undersøge hele enheder (kartoner, tønder, sække) ved organoleptisk kontrol, fysisk-kemisk kontrol samt laboratorieundersøgelser. I tilfælde af løst ladede produkter foretages kontrollen på baggrund af repræsentativt udtagne prøver.
4)
Kontrollen skal omfatte prøver udtaget forskellige steder i hele partiet, evt. efter hel eller delvis aflæsning af transportmidlet for at give adgang til hele partiet.
5)
Ved almindelig stikprøvevis kontrol udtages 1 % (dog min. 2 og max. 10) af enhederne (kartoner, tønder, sække) i et parti. Af bulkvarer udtages fem prøver, der er repræsentative for partiet.
6)
Grænsekontrollen kan beslutte at foretage en mere omfattende kontrol.
7)
Ved mistankekontrol eller skærpet kontrol udtages følgende prøver:
 
a)
Af emballerede enheder af animalske fødevarer skal der fra hvert parti udtages det antal prøver, der fremgår af tabel 1.
 
b)
Af et parti løst ladede animalske fødevarer skal der udtages mindst 13 prøver forskellige steder i partiet.
 
c)
For animalske biprodukter og afledte produkter skal der af hvert parti udtages det antal prøver, der fremgår af den relevante projektbeskrivelse. Hvis der ikke findes en projektbeskrivelse, skal der udtages det antal prøver, der fremgår af kriterierne angivet ved »n« i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller forordning (EU) nr. 142/2011. Dette gælder, uanset om der er tale om emballerede produkter eller løst ladede produkter, og uanset at prøveantallet også anvendes ved almindelig stikprøvekontrol.
8)
Aflæsning af hele partiet bør kun ske i følgende tilfælde:
 
a)
Hvis læssemetoden bevirker, at grænsekontrollen ikke kan få adgang til hele partiet ved en delvis aflæsning,
 
b)
hvis stikprøvekontrollen har påvist uregelmæssigheder,
 
c)
hvis foregående partier udviste uregelmæssigheder, eller
 
d)
hvis grænsekontrollen har mistanke om uregelmæssigheder.
9)
Når den fysiske kontrol er afsluttet, skal grænsekontrollen forsegle alle åbnede enheder ved at påsætte hvid tape med grøn tekst indeholdende inskriptionen: »ÅBNET FOR VETERINÆRKONTROL - GRÆNSEDYRLÆGEN – BORDER INSPECTION POST«.
10)
Grænsekontrollen skal udlevere en kvittering til importøren, når der udtages enheder til fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse.

Tabel 1
 
Prøveudtagningsplan for emballerede produkter
Nettovægt mindre eller lig med 1 kg
Antal enheder i partiet
Antal prøver
4.800 eller færre
4.801 – 24.000
24.001 – 48.000
48.001 – 84.000
84.001 – 144.000
144.001 – 240.000
flere end 240.000
13
21
29
38
48
60
72
Nettovægt større end 1 kg, men mindre eller lig med 4,5 kg
Antal enheder i partiet
Antal prøver
2.400 eller færre
2.401 – 15.000
15.001 – 24.000
24.001 – 42.000
42.001 – 72.000
72.001 – 120.000
flere end 120.000
13
21
29
38
48
60
72
Nettovægt større end 4,5 kg
Antal enheder i partiet
Antal prøver
600 eller færre
601 – 2.000
2.001 – 7.200
7.201 – 15.000
15.001 – 24.000
24.001 – 42.000
flere end 42.000
13
21
29
38
48
60
72


Bilag 3

Projektbeskrivelser relevante for veterinærkontrol af animalske produkter fra tredjelande

Titel
Sagsnummer
Projektnummer
Import og samhandel Lægemiddelrester
2014-30-61-00086
3353 (Animalske matricer)
3354 (Honning)
3355 (Fisk og krebsdyr)
Import Restriktion Veterinære lægemidler
2014-30-61-00008
3291 (Restriktion Animalske matricer)
3402 (Restriktion Fisk og krebsdyr)
4196 (Kontrolprøver)
4187 (Enzymer Indien foder)
4189 (Enzymer Indien fødevarer)
5004 (Mælkepulver Ukraine foder)
Import Mikrobiologisk kontrol af fisk, fiskevarer og toskallede bløddyr fra tredjelande
2016-28-61-00662
4031
Import Mikrobiologisk kontrol af forarbejdede animalske fødevarer eksklusiv fisk
2016-28-61-00661
4124
Import Kemiske forureninger i fisk og fiskevarer m.v.
2014-30-61-00152
3931 (Metaller)
3932 (PAH)
3933 (Tin)
3934 (Dioxin og PCB)
4018 (Pesticider)
4030 (Histamin)
Tungmetaller - skærpet kontrol
2009-20-64-00128
3390
Import Algetoksinanalyser i toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle - 2017
2016-28-61-00655
4119
Import Sporelementer (B3c) i akvakulturprodukter
2014-29-61-00116
3351
Import Forarbejdet animalsk protein m.m. til foder
2014-30-61-00140
3592 (100 % Mikrobiologi)
3669 (Stikprøver Mikrobiologi)
4144 (100 % Ikke godkendte animalske bestanddele)
Dioxin og PCB i fødevarer og fiskeolie til foder
2014-29-61-00141
3802 (fiskeolie til konsum)
3803 (fiskeolie ej til konsum)
Dioxin og PCB i produkter med særlig fokus
2010-20-793-00104
3649
Case by case Salmonella og Campylobacter i dansk og importeret fersk kød
2014-28-61-00102
3304 (Case by case stikprøver)
3874 (Salmonella i fersk og tilberedt fjerkrækød (mikrobiologiske kriterier) import og samhandel)
4179 (Salmonella kriterier skærpet kontrol)
3306 (Import Skærpet kontrol)
Import Restriktion Histamin i fisk fra tredjelande
2014-29-61-00112
3288
Pesticider i animalske produkter 2017
2014-29-61-00114
3349 (Animalske fødevarer bortset fra fisk og fiskevarer
Import Restriktion Radioaktive isotoper i fødevarer og foder fra tredjelande efter udslip - 2017
2016-29-61-00675
2762 (fødevarer)
4145 (foder)


Bilag 4

Veterinærkontrol af fiskeolie fra tredjelande

Fiskeolie i flexitanke, containere med innerliner, tønder m.v. defineres som emballeret fiskeolie. Emballeret fiskeolie er ikke omfattet af pkt. 1, 3, 6, 7 og 8 i dette bilag. Se desuden § 29, stk. 2 og 9 om kanalisering.
   
1)
Forarbejde før veterinærkontrollen påbegyndes
 
Grænsekontrollen skal indgå aftale med »Vejer og Måler« / »Surveyer« om samarbejde i forbindelse med veterinærkontrol af fiskeolie fra tredjelande.
 
Før et parti fiskeolie i bulk præsenteres for veterinærkontrollen skal grænsekontrollen sikre sig, at et antal landtanke svarende til partiets størrelse, er tømt med henblik på eventuel kontrolmåling.
 
Grænsekontrollen skal sikre sig, at de ventiler, som skal være lukket for at et tilbageholdt parti fiskeolie ikke bevidst eller ubevidst kan pumpes fra landtankene, er tydeligt identificeret. Denne identifikation skal ske ved en fysisk markering af ventilerne (farvemarkering eller nummerering). Ventilerne skal også identificeres på en tegning eller skitse.
2)
Dokumentkontrol
 
Grænsekontrollen skal kontrollere:
 
a)
om tredjelandet er opført på listen i bilag II til beslutning 2006/766/EF, og
 
b)
om der er importrestriktioner for fiskeolie fra det pågældende tredjeland.
 
Følgende dokumenter skal lægges til grund for dokumentkontrollen af fiskeolie fra tredjeland:
 
a)
Originalt sundhedscertifikat,
 
b)
bill of lading,
 
c)
for fiskeolie i bulk: cargo manifest om skibets last; kan udgøres af lasteplan (lasteplanen kan eventuelt først fås ombord på skibet), og
 
d)
for fiskeolie i bulk: skibets egne tal om lasten (cargo calculation) fra surveyeren i lastehavnen (fås på skibet).
 
For fiskeolie, der er bestemt til konsum, skal sundhedscertifikatet udformes i overensstemmelse med modellen i tillæg IV til bilag VI, i forordning (EF) nr. 2074/2005.
 
For fiskeolie, der ikke er bestemt til konsum, skal sundhedscertifikatet udformes i overensstemmelse med modellen i kapitel 9, bilag XV, i forordning (EU) nr. 142/2011.
3)
Særlige regler om identitetskontrol af fiskeolie i bulk
 
Grænsekontrollen skal have hjælp af »Vejer og Måler« til at gennemføre identitetskontrollen. Grænsekontrollen accepterer, at opmålingen af olien finder sted ombord på skibet.
 
Grænsekontrollen skal træffe aftale med »Vejer og Måler« om, hvornår kontrollen går ombord. Det kan være en fordel på forhånd at få oplyst navn og telefonnummer på den person fra »Vejer og Måler«, der kommer.
 
»Vejer og Måler« udarbejder en ullagerapport (ullage: den mængde som fx en skibstank mangler i at være fuld), og grænsekontrollen får denne rapport. Alle skibe har en tabel, som korrigerer for temperatur og luftrum over olien, samt hvor meget skibet ruller både sidelæns og frem og tilbage. Det er korrektionen i denne tabel, der afgør måleresultatet. Grænsekontrollen skal have en kopi af tabellen.
Identitetskontrollen foretages på baggrund af »Vejer og Måler«’s måleresultater (vægten). Det er vigtigt for identitetskontrollen, at ullagerapporten oplyser, hvor meget fiskeolie (vægt), der er i hver af skibets tanke.
 
Grænsekontrollen beregner vægten af hvert parti ud fra »Vejer og Måler«'s opmålinger og sammenligner vægten med vægtangivelserne på certifikatet samt bill of lading.
 
Der accepteres en vægtafvigelse for det enkelte parti på +/- 0,5 % som måleusikkerhed. Inden for denne grænse udarbejdes der ikke noget nyt CVED. Denne grænse er fastsat på baggrund af handelsmæssige betingelser, hvor køberen af et parti olie ikke kan fremsætte erstatningskrav, hvis afvigelsen af vægten er mindre end 0,5 %.
 
Ved afvigelser, der overstiger - 0,5 %, hvor der er en acceptabel forklaring på afvigelsen, anmoder grænsekontrollen importøren om, at der udarbejdes en ny version af CVED med den målte vægt af fiskeolien. Hvis afvigelsen ikke kan forklares, skal grænsekontrollen afvise partiet.
 
Grænsekontrollen anmoder importøren om at fremskaffe et sundhedscertifikat for den overskydende mængde og at udarbejde til tilsvarende CVED. Hvis afvigelsen ikke kan forklares, skal grænsekontrollen afvise partiet.
   
 
Identitetskontrol af fiskeolie i flexitanke, containere med innerliner, tønder m.v. sker efter bilag 1.
   
4)
Fysisk kontrol
 
Frekvensen for fysisk kontrol af fiskeolie fra tredjelande er:
- Fiskeolie til konsum: 50 %, dog 15 % fra Canada, 20 % fra Chile og 2 % fra New Zealand.
- Fiskeolie ikke til konsum: 10 %, dog 1 % fra New Zealand.
 
Den fysiske kontrol består som minimum af en organoleptisk bedømmelse (syn og lugt). Vær især opmærksom på harsk lugt. Grænsekontrollen skal dokumentere resultatet af den organoleptiske bedømmelse.
For fiskeolie i bulk skal der som minimum bedømmes fem prøver af fiskeolien. Hver af de fem prøver skal udtages fra tre forskellige dybder i lasten, dvs. 5 x 3 delprøver. Hver sæt delprøver pooles.
For fiskeolie i flexitanke, containere med innerliner, tønder m.v. skal der som minimum udtages 5 prøver.
5)
Laboratorieanalyser
 
Grænsekontrollen skal udtage prøver af fiskeolie til laboratorieanalyse i overensstemmelse med de relevante projektbeskrivelser (bilag 3).
6)
Særlige regler om fysisk kontrol og prøveudtagning af fiskeolie i bulk
 
»Vejer & Måler« udtager prøver af fiskeolie til fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse.
 
Prøveudtagningen af fiskeolie i bulk samt emballering, mærkning og forsendelse af prøver skal foretages i overensstemmelse »ISO standarden 5555:2001 - Prøveudtagning af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier«.
7)
Transport af fiskeolie i bulk fra skib til landtanke
 
Grænsekontrollen skal sikre sig, at fiskeolie til konsum transporteres fra skib til landtanke, godkendt til fiskeolie til konsum i et separat rørsystem og tilsvarende for fiskeolie, der ikke er bestemt til konsum.
 
Grænsekontrollen skal sikre sig, at rørsystemets inkl. studsen og lagertankene er rengjort og om nødvendigt desinficeret, inden et nyt parti fiskeolie ankommer til veterinærkontrol.
8)
Tilbageholdelse af fiskeolie i bulk
 
Hvis et parti fiskeolie skal tilbageholdes, pumpes hele partiet til landtanke. Grænsekontrollen skal lukke og forsegle de ventiler, der på forhånd er tydeligt identificerede, så fiskeolien ikke bevidst eller ubevidst kan pumpes fra landtankene. Ventilerne skal forsegles med grænsekontrollens segl.


Bilag 5

Veterinærkontrol af hø og halm

1) Dokumentkontrol

Grænsekontrollen skal kontrollere:
a)
at hvert parti er ledsaget af et oprindelses- og sundhedscertifikat, der er udstedt af en embedsdyrlæge fra den kompetente veterinære myndighed i afsendertredjelandet, og som indeholder følgende oplysninger:
 
i)
Navn og adresse på afsender.
 
ii)
Navn og adresse på produktionssted.
 
iii)
Navn og adresse på opbevaringssted.
 
iv)
Oprindelsesland.
 
v)
Kompetent myndighed i afsendertredjelandet.
 
vi)
Bestemmelsesland.
 
vii)
Navn og adresse på modtager
 
viii)
Leveringsadresse.
 
ix)
Varebeskrivelse og mængde.
 
x)
Oplysning om transportmiddel.
 
xi)
Sundhedsoplysninger, hvor det attesteres, at høet eller halmen er frit omsættelig i oprindelseslandet, at høet eller halmens produktionssted og opbevaringssted ikke inden for de sidste 6 måneder før afsendelsen har været underkastet restriktioner som følge af forekomst af mund- og klovesyge eller anden anmeldepligtig smitsom husdyrsygdom, og at der ikke inden for 10 km fra høet eller halmens produktionssted og opbevaringssted inden for de sidste 30 dage før afsendelsen har været restriktioner som følge af udbrud af anmeldepligtige smitsomme husdyrsygdomme.
b)
at der er dokumentation for, at partierne hidrører fra et tredjeland, der er godkendt af EU dyresundhedsmæssigt, jf. tredjelandslisten i bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004.

2) Identitetskontrol

Grænsekontrollen skal kontrollere, at der er overensstemmelse mellem partiet og de

foreskrevne dokumenter, jf. bestemmelserne i bilag 1.


Bilag 6

Model af veterinærcertifikat for hø og halm fra USA

Et skrivbart certifikat findes på: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Danish-Certificate-on-Hay-and-Straw-from-USA.pdf

Certificate number ______________________________
Page 1 of 1
HAY/STRAW EXPORTED FROM USA TO DENMARK
This is to certify that rinderpest, foot and mouth disease, classical swine fever, swine vesicular disease, African swine fever, and contagious bovine pleuropneumonia do not exist in the United States of America.
This office has on file a notarized affidavit from ________________________________________________(name of company) verifying the accuracy of statement below
Certified materials described below contain no ingredients of animal origin and have not been in contact with live animals or products of animal origin after collection.
_____________________________________________________________________________
Date Signature
_______________________________________
Name of the signatory
______________________________________
Official seal Title of the signatory
_______________________________________
VS Office issuing certificate
Product description
Product name:
Type of packaging and number of packages:
Net weight:
Exporter name and address:
Consignee name and address:
Identification of shipment:


Bilag 7

Procedure ved afvisning af partier ved veterinærkontrollen på grænsekontrolstedet

Tilladelse til returnering af fødevarer og animalsk foder skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 21 i forordning (EF) nr. 882/2004 (Kontrolforordningen).
Hvis produkterne returneres til oprindelsestredjelandet, er det der ikke krav om skriftlig accept fra de kompetente myndigheder i dette land. Grænsekontrollen skal sikre sig, at importøren har informeret den kompetente myndigheder i tilstrækkeligt omfang om afvisningsårsagen, fx ved kopi af informationsmail.
Hvis produkterne returneres til et andet tredjeland end oprindelsestredjelandet, skal der foreligge en tilladelse fra det modtagende lands kompetente myndighed. Den kompetente myndighed skal acceptere, at produkterne returneres til landet, og afvisningsårsagen skal være angivet i tilladelsen. Myndighedserklæringen skal sendes direkte fra tredjelandsmyndigheden til grænsekontrollen eventuelt pr. mail.
Det er virksomhedens ansvar at foranledige fremsendelse af myndighedserklæringen til grænsekontrollen.
1)
Et parti animalske produkter, som afvises ved veterinærkontrollen på grænsekontrolstederne, skal sendes ud igen fra samhandelsområdet fra det grænsekontrolsted hvor det er præsenteret for veterinærkontrol, jf. § 19 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer eller § 19 i veterinærkontrol bekendtgørelse om animalske non-food produkter.
2)
Et parti animalske produkter, som veterinærkontrolleres ved et dansk grænsekontrolsted i henhold til bestemmelserne om forskudt grænsekontrol, kan i tilfælde af afvisning sendes ud igen fra samhandelsområdet ad samme rute som det kom ind. Denne mulighed skal oplyses for importøren i forbindelse med afvisningen.
3)
Et parti animalske produkter, som afvises efter veterinærkontrol ved et dansk grænsekontrolsted, hvorfra der ikke er mulighed for afsendelse til det ønskede tredjeland, kan tillades sendt fra indgangsgrænsekontrolstedet i forseglet stand til et andet dansk grænsekontrolsted med henblik på returnering ud af samhandelsområdet. Denne mulighed skal oplyses for importøren i forbindelse med afvisningen.
4)
Benyttes proceduren i punkt 2 eller 3, skal grænsekontrollen, hvor partiet er afvist, forsegle partiet og i forbindelse med videresendelse orientere udgangsgrænsekontrolstedet via TRACES.
 
Der er i realiteten tale om en transport af ikke-konforme produkter, og der skal derfor træffes forholdsregler til sikring af, at partiet føres ud af samhandelsområdet. Da der indtil videre er tale om en særlig dansk ordning, kan vi ikke forvente retur-TRACES fra udenlandske grænsekontrolsteder. Der skal fortsat kræves dokumentation fra importøren for fraførsel i form af udgående transportdokument eller dokumentation fra toldmyndighederne om, at partiet har forladt EU.


Bilag 8

Skema til indberetning af månedlige resultater af laboratorieanalyser

Prøveudtag-ningsdato
Oprindelsesland
Produktkategori (KN-kode)
Analyse-
parameter
Analyse-
resultat (Favorabel/Ikke-favorabel)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Grænsekontrolsted
Dato
Underskrift


Bilag 9

Index

Cargomanifester
§ 8
Definitioner
§ 2
Dokumentation af den gennemførte veterinærkontrol
§§ 37-40
Dokumentkontrol
§ 12
Erstatningscertifikat
§ 13
Fedtderivater
§ 2
Fiskeolie
§ 26
Fiskeolie i flexitanke m.v.
§ 29, stk. 2 og 9
Foreskrevne dokumenter
§§ 12, 13 og 14
Forhåndsanmeldelse
§§ 4-7
Forsegling af prøver
§ 21
Forskning eller diagnostik
§§ 62-65
Frekvenser for fysisk kontrol
§§ 18-19
Gelatinekapsler, tomme eller fyldte
§ 25
Genindførsel
§§ 31-36
Fysisk kontrol
§§ 17-19
Hø og halm
§ 27
Identitetskontrol
§ 16
Ikke-harmoniserede produkter
§ 52
Indberetning
§§ 71-72
Kanaliseret import m.v.
§ 29
Kaptajnserklæringer
§ 14
Klagesager
§ 60
Laboratorieanalyser
§§ 20-24
Mellemprodukter
§ 2
Mistankekontrol
§ 53
Omfang
§ 1
Omladning med bestemmelse EU – forskudt kontrol
§§ 43-45
Omladning med bestemmelse tredjeland
§ 46
Opbevaring af dokumenter og registre m.m.
§ 42
Opdeling af partier, der er afvist efter stikprøveanalyser
§ 24
Oplagring på toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder
§§ 50-51
Privat indførsel, generelt
§ 67
Privat indførsel fra Færøerne og Grønland, patienthjem
§ 69
Privat indførsel fra Færøerne og Grønland, samsending og foreninger
§ 68
Prøver til forskning eller diagnostik
§§ 62-65
Prøveudtagning til laboratorieanalyser
§§ 20-24
Rapid alert
§ 41
Registrering
§ 70
Registrering som importør
§ 3
Returnering, destruktion og oparbejdning
§§ 56-59
Returvarer
§ 31-36
Samarbejde med havne- og lufthavnsmyndigheder
§ 74
Samarbejde med operatører
§ 74
Samarbejde med SKAT
§ 73
Sammensatte produkter
§ 28
Seglkontrol
§ 16
Skibsproviant
§ 51
Slagtekroppe af kvæg
§ 4
Skærpet kontrol
§ 54
Tilbageholdelse og beslaglæggelse
§ 55
Transit
§§ 47-48
Transportskadet parti
§ 10
Udstillingsgenstande
§§ 62 og 66
Vareprøver, animalske fødevarer
§ 61
Vareprøver, animalske biprodukter og afledte produkter
§§ 62 og 66
Veterinærkontrol generelt
§§ 9-11