Den fulde tekst
L 150
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado ()).
Fremsat skr 15/3 17
Lovf som fremsat 15/3 17
1.beh 21/3 17
Betænkning 23/5 17
2.beh 30/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 17 Tillæg H
3.beh 2/6 17
Lovf som vedt 2/6 17
Lov nr 660 af 8. juni 2017
Beh sammen: L 150 og L 151
Ordførere: (1.beh) Orla Hav (S), Karina Adsbøl (DF), Anni Matthiesen (V), Jakob Sølvhøj (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV), Trine Torp (SF), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) børne- og socialministeren (Mai Mercado).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget udmønter dele af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser, der blev indgået den 4. november 2016 af satspuljepartierne, samtidig med at man indgik satspuljeaftalen for 2017-2020.
Lovforslaget indeholder en række forskellige elementer. Bl.a. bliver der skabt hjemmel til at etablere og anvende gruppebaserede tilbud og sociale akuttilbud til borgere med psykiske lidelser, som endnu ikke er berettiget til ydelser efter serviceloven.
Et andet element i lovforslaget er at give kommunalbestyrelserne mulighed for i enkle sager om hjælpemidler og forbrugsgoder at anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure ved behandling af ansøgninger.
For at styrke borgernes retssikkerhed bliver der også indført et varsel på mindst 14 uger for kommunalbestyrelsernes afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter en række bestemmelser i serviceloven.
Ved 2. behandling af lovforslaget stillede børne- og socialministeren i relation til varslingsordningen desuden et ændringsforslag. Dette ændringsforslag indebærer, at borgerne, når der klages til Ankestyrelsen, modtager den hidtidige hjælp i uændret omfang i hele varslingsperioden, og at kommunalbestyrelsens afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af den hidtidige hjælp først skal effektueres, når varslingsperioden på 14 uger er udløbet (opsættende virkning i den konkrete opsigelsesperiode i klagesager omfattet af ordningen).
Lovforslaget blev sambehandlet med lovforslag L 151 (lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier).
Loven træder i kraft den 1. januar 2018, dog med visse undtagelser og overgangsregler.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.