Den fulde tekst
L 158
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 15/3 17
Lovf som fremsat 15/3 17
1.beh 30/3 17
Betænkning 18/5 17
2.beh 23/5 17
3.beh 30/5 17
Lovf som vedt 30/5 17
Lov nr 697 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Henning Hyllested (EL), Villum Christensen (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Sanne Bjørn (RV), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget foreslås en forenkling af sanktionsreglerne på køre-hvile-tids-området, herunder en lempelse af bødestørrelserne og en ændring af reglerne om frakendelse af førerretten. Formålet med lovforslaget er at gøre sanktionssystemet på køre-hvile-tids-området mere proportionalt, ved at overtrædelsens grovhed i højere grad end efter gældende ret er afgørende for sanktionsudmålingen.
Konkret foreslås det, at bødetaksterne for overtrædelse af reglerne om takografen nedsættes for førere og gradueres for virksomheder. Der foreslås desuden et bødeloft for førerne og for virksomhederne.
Derudover foreslås det, at det såkaldte lempelsescirkulære ophæves, hvilket vil medføre en væsentlig forenkling af udmålingen af bøde for overtrædelse af pausereglen i køre-hvile-tids-forordningens artikel 7.
Desuden foreslås det at indføre et nyt frakendelsessystem, hvorefter førerretten alene frakendes til de store og tunge køretøjer, hvis der alene er overtrådt regler om kørsel med overlæs, køre-hvile-tid og takograf. I de tilfælde vil førerretten til almindelig bil (kategori B) og motorcykel (kategori A1, A2 og A) således bevares.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 9 (EL).