Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Vejledninger
Kapitel 3 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om håndtering af infektioner

I medfør af § 26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 27. august 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. I bekendtgørelsen fastsættes regler, som har til formål

1) at hindre spredningen af alment farlige sygdomme og øvrige smitsomme og overførbare sygdomme, der fremgår af liste A og liste B i Epidemiloven,

2) at begrænse spredningen af andre infektioner, der er anmeldelsespligtige, samt

3) i øvrigt at begrænse spredningen af infektioner, specielt hvor særligt sårbare personer har ophold, som på hospitaler og i plejeboliger.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for følgende grupper:

1) Læger og andet autoriseret sundhedspersonale, der varetager opgaver med undersøgelse, behandling og pleje, laboratoriediagnostik af infektioner samt forestår hygiejnehåndtering.

2) Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst/Syd/Nord.

§ 3. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst/Syd/Nord skal sikre, at opgaverne beskrevet i § 1, nr. 1 og nr. 2, for så vidt infektionerne er anmeldelsespligtige til styrelsen, varetages og skal bistå med rådgivning i forbindelse med varetagelse af øvrige opgaver beskrevet i § 1.

§ 4. For hospitalserhvervede infektioner varetages forebyggende foranstaltninger på hospitalerne af hospitalsledelserne typisk repræsenteret ved Hygiejneenheden.

Kapitel 2

Vejledninger

§ 5. Sundhedsstyrelsen udarbejder i tilslutning til denne bekendtgørelse i fornødent omfang vejledninger om håndtering af specifikke infektioner, jf. § 1.

Stk. 2. For nye infektioner eller for infektioner, der ændrer karakter, fx hvad angår smitte eller alvorlighed, kan Sundhedsstyrelsen i op til to år udsende foreløbige vejledninger. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes alle gældende vejledninger, herunder foreløbige vejledninger i tilslutning til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Sådanne foreløbige vejledninger vil blive udsendt til sundhedsvæsenet via de mellem Sundhedsstyrelsen og Regionerne aftalte kommunikationsveje.

Stk. 4. Specifikke vejledninger kan indeholde følgende elementer:

1) beskrivelse af de for diagnosticeringen og håndteringen relevante karakteristika ved infektionen,

2) kriterier for, hvornår en infektion skal mistænkes og kriterier for, hvornår en diagnose er bekræftet,

3) kriterier til brug for afgrænsning af de personer, der kan være omfattet af forebyggende foranstaltninger,

4) håndtering af patienter, herunder evt. profylakse,

5) håndtering af kontaktpersoner, herunder evt. profylakse,

6) håndtering af laboratorieprøver og laboratoriediagnostik og

7) håndtering af hygiejne, herunder evt. isolation.

Stk. 5. Af de specifikke vejledninger vil fremgå gældende regler for anmeldelse, regler for hvilke personer/institutioner, der er ansvarlige for den enkelte opgave samt gældende regler for smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner og andre relevante gældende regelsæt.

§ 6. Sundhedsstyrelsen udarbejder i tilslutning til denne bekendtgørelse i fornødent omfang vejledninger, der mere generelt handler om at begrænse smittespredning, jf. § 1, nr. 3.

Stk. 2. Vejledninger som nævnt i stk.1, vil typisk omhandle generelle hygiejniske forholdsregler for sundheds- og plejepersonale, som arbejder med undersøgelse, behandling og/eller pleje af syge eller svækkede personer.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2017.

Sundhedsstyrelsen, den 15. marts 2017

Søren Brostrøm

/ Sigrid Paulsen