Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010 og § 1 i lov nr. 1745 af 27. december 2016 og senest ved lov nr. 228 af 7. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 f indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen underskriver en løfteerklæring om, at den pågældende i sit virke vil overholde dansk lovgivning.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

2. I § 9 f, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010« til: »bekendtgørelse nr. 981 af 28. juni 2016«.

3. § 9 f, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Forlængelse af opholdstilladelse efter stk. 1 skal endvidere betinges af, at ansøgeren inden 6 måneder efter meddelelse af opholdstilladelse har gennemført et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, der er etableret af udlændinge- og integrationsministeren. Det påhviler ansøgeren inden for de 6 måneder at fremlægge dokumentation herfor. Fristen på 6 måneder kan efter ansøgning forlænges ved lovligt forfald. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis ansøgeren fritages for at deltage i kurset, fordi den pågældende har et tilsvarende kendskab til dansk familieret, frihed og folkestyre.«

4. I § 9 f indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter efter aftale med kirkeministeren nærmere regler om kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre, herunder regler om kursets indhold, lovligt forfald, fritagelse for at deltage i kurset, ansøgningsproceduren og opkrævning af gebyr for at deltage i kurset, jf. stk. 6.«

5. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 f, stk. 8« til: »§ 9 f, stk. 9«.

6. I § 19, stk. 1, nr. 12, ændres »§ 9 f, stk. 6« til: »§ 9 f, stk. 7«.

7. I § 33, stk. 5, ændres »§ 9 f, stk. 8« til: »§ 9 f, stk. 9«.

8. I § 52 b, stk. 1, nr. 3, ændres »og § 9 f, stk. 5« til: »afgørelser om fritagelse og lovligt forfald, jf. § 9 f, stk. 6«.

9. I § 52 b, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 9 f, stk. 8« til: »§ 9 f, stk. 9«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2017.

Stk. 2. § 1, nr. 1, finder ikke anvendelse for udlændinge, som inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 1.

Stk. 3. § 1, nr. 3, finder ikke anvendelse for udlændinge, som ikke foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed, og som inden lovens ikrafttræden er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 1. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. § 1, nr. 3, finder endvidere ikke anvendelse for udlændinge, som foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed, og som inden lovens ikrafttræden har gennemført et undervisningsforløb om dansk familieret efter den hidtil gældende bestemmelse i udlændingelovens § 9 f, stk. 5. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Udlændinge- og integrationsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 2019-20.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. marts 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg