Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2017

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Ifølge § 4, stk. 2, i aftale af 21. april 2004 om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser, jf. cirkulære af samme dato (Perst. nr. 027-04), reguleres prisen på varme årligt pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december til december.

2. Som følge af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december 2015 til december 2016 nedsættes den i aftalens § 1, stk. 3, nævnte sats for opvarmning af boligen og levering af varmt vand pr. 1. april 2017 til 170 kr. pr. nettokvadratmeter.

3. Cirkulæret har virkning fra 1. april 2017.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9280 af 30. marts 2016 om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2016 (Modst. nr. 014-16).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 20. marts 2017

Katrine Dall Oxfeldt

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 008-17