Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0812
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af akustiske alarmer (pingere) i visse garnfiskerier1)

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for danske fiskeres erhvervsmæssige fiskeri med dansk indregistrerede fartøjer i de typer af fiskeri og i de perioder, der fremgår af bilag 1.

Stk. 2. De fartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover må ikke anvende fiskeredskaber, som anført i bilag 1 i de deri angivne områder og perioder og fra de deri angivne datoer, medmindre der samtidigt anvendes aktive akustiske alarmer.

§ 2. Ved anvendelse af akustiske alarmer må den maksimale afstand langs garnet mellem to akustiske alarmer højst være 455 meter.

Stk. 2. Der skal som minimum være placeret en akustisk alarm i hver ende af garnet eller af kombinationen af sammenhæftede garn.

Stk. 3. Stk. 1 gælder kun ved anvendelse af akustiske alarmer, som er afprøvet videnskabeligt med tilfredsstillende resultat i relation til den i stk. 1 nævnte afstand og begrænsning af utilsigtede bifangster af hvaler.

§ 3. Overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. marts 2017 og ophæves automatisk den 1. januar 2019.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, den 22. marts 2017

Jette Petersen

/ Martin Chemnitz Mortensen


Bilag 1

Område
Redskab
Periode
A. ICES-underområde IV og afsnit IIIa
a) Alle bundsatte hildingsgarn og indfiltringsgarn og kombinationer af sådanne garn hvis samlede længde ikke overstiger 400 meter.
a) 1. august – 31. oktober.
 
b) Alle bundsatte hildingsgarn og indfiltringsgarn med maskestørrelse på 220 mm og derover.
b) Hele året.
B. ICES-afsnit VIId, e, f, g, h og j.
Alle bundsatte hildingsgarn og indfiltringsgarn.
Hele året.
C. Østersøen underafsnit 24 samt den del af underafsnit 25, der afgrænses af en ret linje fra den svenske østkyst ved 55°30′N i stik østlig retning til 15°Ø, derfra stik nord til 56°N, derfra stik øst til 16°Ø og derfra stik nord til den svenske kyst.
Alle bundsatte hildingsgarn og indfiltringsgarn.
Hele året.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 af 26. april 2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 597/2014 af 16. april 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri. Ifølge artikel 288 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.