Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ændringer i våbencirkulæret – vandelsgodkendelse af forældremyndighedsindehavere og ophævelse af den udvidede forelæggelsesordning vedrørende pistoler

 

 

Vedlagt sendes cirkulære nr. 64 af 15. juli 2004 om ændring af cirkulære om våben og ammunition mv. (cirkulære nr. 8 af 26. januar 2000).

 

Ændringerne træder i kraft den 1. august 2004.

 

Efter de nye regler skal politiet sikre, at indehavere af forældremyndigheden over unge mellem 16 og 18 år, som søger om våbentilladelse, opfylder betingelserne i våbenbekendtgørelsens § 36, før der meddeles våbentilladelse til den unge. Denne ændring fremgår af en tilføjelse til våbencirkulærets § 16, stk. 3, 2. pkt.

 

Herudover ophæves den udvidede forelæggelsesordning vedrørende våbentilladelser og samtykke til våbenpåtegninger til pistoler, jf. pkt. 8 i Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 23. februar 2000, der blev indført ved cirkulære nr. 8 af 26. januar 2000.

 

Ophævelsen indebærer, at politimestrene (politidirektøren) fra den 1. august 2004 skal behandle ansøgninger om våbentilladelse og samtykke til våbenpåtegning til pistoler til og med kaliber 9 mm (.38/.357), herunder ansøgninger om fornyelse af tilladelse, foreningsskift og flerbrugertilladelse samt ansøgninger om revolvere og vekselsæt, uden at forelægge sagerne for Justitsministeriet.

 

Politimestrenes (politidirektørens) afgørelser i sagerne vil kunne påklages til Justitsministeriet.

 

Ansøgninger om våbentilladelse og samtykke til våbenpåtegning til pistoler med kaliber over 9 mm (.38/.357) skal fortsat forelægges Justitsministeriet, jf. våbencirkulærets § 19, stk. 6, og § 20, stk. 7. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i våbencirkulærets § 20, stk. 8.

 

Som følge af de nye regler ændres oplysningsskemaet til brug ved ansøgning om våbenpåtegning ligeledes. Det nye oplysningsskema er vedlagt denne cirkulæreskrivelse.

 

I forbindelse med ophævelsen af forelæggelsesordningen er det forudsat, at den praksis, der er blevet etableret i Justitsministeriet, mens ordningen har eksisteret, skal videreføres af politiet.

 

Efter våbencirkulærets § 20, stk. 4 , skal ansøgeren afkræves en begrundelse for, hvorfor denne har behov for endnu en pistol, hvis ansøgeren i forvejen har tilladelse til minimum to pistoler med samme eller tilsvarende kaliber som det våben, der ansøges om tilladelse til (kaliber 9 mm, kaliber .38 og kaliber .357 betragtes som tilsvarende kalibre). Ansøgerens begrundelse bør fremgå af pkt. 3 i det særlige oplysningsskema.

 

Udgangspunktet er således, at ansøgeren kan få tilladelse til højst to våben pr. kaliber i kalibrene 7,62 mm (.30), 7,65 mm (.32) og 9 mm (.38/.357). Der kan dog gives tilladelse til fire våben med den samme eller tilsvarende kaliber i de tilfælde, hvor ansøgeren ønsker tilladelse til to pistoler og to revolvere med samme eller tilsvarende kaliber.

 

Hvis ansøgeren ønsker tilladelse til et tredje våben med samme eller tilsvarende kaliber og af samme type (pistol/revolver), er det en betingelse, at der foreligger særlige grunde, navnlig af sportslig karakter.

 

Hvis det overvejes at imødekomme ansøgningen, sendes sagen til høring hos den af de tre skytteorganisationer, der har attesteret SKV 2 ansøgningsblanketten. Skytteorganisationen anmodes om en udtalelse om, hvorvidt der efter organisationens opfattelse foreligger væsentlige sportslige hensyn, der kan begrunde, at ansøgeren får tilladelse til et tredje våben med samme eller tilsvarende kaliber af samme type. Der kan eksempelvis lægges vægt på, om ansøgeren er en særlig kvalificeret skytte, eller om der er tale om et særligt våben.

 

Hvis ansøgeren ønsker tilladelse til en pistol med en kaliber over 7,65 mm (.32), skal ansøgeren herudover godtgøre, at denne har 6 måneders skydeerfaring i skytteforeningsregi med en pistol med samme eller tilsvarende kaliber som det våben, der ansøges om tilladelse til, jf. § 20, stk. 5 , i våbencirkulæret.

 

Skydeerfaringen skal som udgangspunkt være opnået i skytteforeningsregi. I tilfælde, hvor ansøgeren opfylder kravet i våbencirkulærets § 20, stk. 1, nr. 3, om mindst 2 års aktivt medlemskab af en skytteforening og ikke har 6 måneders skydeerfaring i skytteforeningsregi med en pistol med samme eller tilsvarende kaliber som det våben, der ansøges om tilladelse til, kan ansøgningen dog imødekommes, hvis ansøgeren kan dokumentere tilsvarende skydeerfaring fra politiet, forsvaret eller hjemmeværnet. Ansøgerens oplysninger om sin skydeerfaring bør fremgå af pkt. 4 og 5 i det særlige oplysningsskema.

 

Tilladelse til flere end 6 pistoler med større kaliber end 5,6 mm (.22) kan kun gives undtagelsesvist, og hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i våbencirkulærets § 20, stk. 8, jf. § 20, stk. 6 , i våbencirkulæret. <DOCUMENT_START>

 

Justitsministeriet, den 27. juli 2004

Michael Højer