Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsforhold - ej medhold

J.nr. 2016-6811-21043

En mand havde klaget over, at han ikke kunne deltage i et kvindeløb. Kvindeløbet blev afholdt om lørdagen, og indklagede afholdt et tilsvarende mandeløb om fredagen. Efter kvindeløbet fik deltagerne serveret jordbær og champagne, og efter mandeløbet blev der serveret grillpølser og øl. Deltagerne i begge løb fik adgang til en fælles fest efter kvindeløbet om lørdagen. Nævnet vurderede, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet ulovlig forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afholdelsen af kvindeløbet.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afholdelse af et kvindeløb.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at indklagede motionsforening den 18. juni 2016 afholdt et kvindeløb.

Sagsfremstilling

Klager, der er mand, har klaget over, at indklagede motionsforening afholdt et kvindeløb, som han som mand ikke havde mulighed for at deltage i.

Indklagede afholdt lørdag den 18. juni 2016 kl. 19.00 et kvindeløb med en rute på 10 kilometer. Undervejs på ruten var der forskellige arrangementer med musik mv. Efter løbet fik deltagerne serveret jordbær og champagne.

Fredag den 17. juni 2016 kl. 19.00 afholdt indklagede et mandeløb med den samme rute på 10 kilometer. Efter løbet blev der serveret grillpølser og øl.

Ved køb af startnummer til de to løb fik deltagerne adgang til en fælles fest, som blev afholdt efter kvindeløbet om lørdagen.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 27. april 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn, idet han som mand var udelukket fra at deltage i kvindeløbet. Klager ønsker sig tilkendt en godtgørelse.

Klager havde som mand ikke mulighed for at købe billet til kvindeløbet og deltage i dette. Han har vedlagt en tilmeldingsblanket til kvindeløbet fra indklagedes hjemmeside, hvoraf det fremgår, at man ved tilmelding skulle oplyse sit køn, og at der kun var mulighed for at oplyse, at man var kvinde.

Indklagede gør gældende, at der ikke er sket forskelsbehandling på grund af køn.

Der er i Danmark en lang tradition for at afvikle kvindeløb. Indklagede har afviklet kvindeløb siden 1981. Kvindeløbene bygger på en lang tradition i sportsverdenen for kønsopdelte dyster, hvor kønnene også konkurrerer individuelt.

I samme weekend som kvindeløbet afholdt indklagede et tilsvarende løb for mænd med samme koncept. Mændene løb 10 kilometer på samme rute, og arrangementet blev afsluttet med grillpølser og øl. Til begge løb blev deltagerne opfordret til at møde op til arrangementet for det modsatte køn for at heppe. Weekenden blev afsluttet med en fælles fest for deltagerne fra begge løb. Mænd blev således tilbudt et alternativ, når de ikke kunne deltage i kvindernes løb.

Indklagede har ved flere lejligheder oplevet, at mænd har tilmeldt sig kvindernes løb. Mænd, der har tilmeldt sig, er ikke blevet udelukket fra at deltage.

Indklagede beklager, at klager har følt sig forskelsbehandlet. Dette har ikke været hensigten med hverken mændenes eller kvindernes løb.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Efter de foreliggende oplysninger vurderer nævnet, at der ikke er påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at antage, at der er udøvet ulovlig forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afholdelsen af kvindeløbet.

Klager får herefter ikke medhold i klagen.

<2016-6811-21043>