Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om udførelse af visse opgaver i henhold til lov om sikkerhed til søs på vegne af Søfartsstyrelsen m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1359 af 15. december 2009 om teknisk forskrift om udførelse af visse opgaver i henhold til lov om sikkerhed til søs på vegne af Søfartsstyrelsen m.v., foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Anvendelsesområde

§ 2. Nærværende bekendtgørelse omfatter følgende opgaver, som virksomheder eller enkeltpersoner kan udføre på vegne af Søfartsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven:

1) Krængningsprøver og letvægtsopgørelser på nybyggede passagerskibe, nybyggede lastskibe med en bruttotonnage under 500, nybyggede fiskeskibe, nybyggede erhvervsfartøjer under 15 m i længde samt ved periodisk stabilitetskontrol på passagerskibe hvert 5. år, periodisk stabilitetskontrol på fiskeskibe hvert 10. år, periodisk stabilitetskontrol på erhvervsfartøjer under 15 m bygget år 2001 eller senere hvert 10. år, periodisk stabilitetskontrol på S- og V-skibe med passagertilladelse hvert 5. år samt ved ombygning af førnævnte skibe.

2) Støjmålinger på skibe.

3) Tykkelsesmålinger med ultralyd af uklassede skibe.

4) Syn af den udvendige bund på oplagte fiskeskibe.

5) Elektronisk afprøvning af LRIT-udstyr.

6) Bekræftelse af, at servicestationens indretning og arbejdsprocedure er i overensstemmelse med IMO-Resolution A. 693(17).

7) Udførelse af besigtigelse og godkendelse af flydende boligers konstruktion.

8) Konstruktion, beregning, afprøvning og certificering af hejsemidler og lossegrej eller en begrænset del heraf.

9) Syn i tilknytning til idriftsættelse og udstedelse af godkendelsesattest til personførende elevatorer i skibe.

10) Radiosyn på fiskeskibe samt på lastskibe under 300 tons i Danmark og Grønland.

11) Kontrolforanstaltninger i henhold til MARPOL, Annex II.

12) Certificering af lastrumstegninger eller -beskrivelser og dokument med angivelse af kalibrering af tanke for fiskefartøjer over 17 m.

13) Isolationsmålinger af elektriske anlæg på uklassede skibe.

14) Periodisk inspektion af offshorecontainere og løftesæt.

15) Måling af skibe.«

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Søfartsstyrelsen, den 22. maj 2017

Lars G. Nielsen

/ Per Sønderstrup