Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1008 af 18. september 2014 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1351 af 21. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel IV, regel 4, pkt. 4.13.4, affattes således:

»4.13.4 Rederen/skibsføreren skal sikre, at de løbende eftersyn m.v., herunder trykprøvninger som beskrevet i stk. 4.13.2, udføres af en person/virksomhed, der er fortrolig med opgaven og har kendskab til de forskrifter, der findes på området. Eftersynene skal ved skibsledelsens foranstaltning dokumenteres om bord.«

2. Kapitel V, regel 12, pkt. 11, affattes således:

»11 Faste brandslukningsanlæg, herunder brandmeldeanlæg, skal efterses hvert 2. år af en person/virksomhed, der er fortrolig med opgaven og har det fornødne kendskab til de forskrifter, der findes på området. Eftersynet skal dokumenteres om bord.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Søfartsstyrelsen, den 22. maj 2017

Lars G. Nielsen

/ Per Sønderstrup