Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Statsforvaltningens behandling af sager vedrørende opholdstilladelse i forbindelse med adoption

I medfør af udlændingebekendtgørelsens § 34, jf. bekendtgørelse nr. 1197 af 26. september 2016, fastsættes følgende regler:

1. Indledende bestemmelser

§ 1. Afgørelse om meddelelse, forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. udlændingebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1, træffes af Statsforvaltningen, jf. udlændingebekendtgørelsens § 31, stk. 1.

Stk. 2. Omfattet af stk. 1 er sager om opholdstilladelse med henblik på adoption, hvor adoptanten er godkendt af adoptionssamrådet eller Adoptionsnævnet, og hvor der ikke foreligger en udenlandsk adoptionsafgørelse, eller hvor den udenlandske adoptionsafgørelse ikke anerkendes i Danmark, jf. adoptionslovens § 28, stk. 2. Omfattet af stk. 1 er endvidere sager om opholdstilladelse med henblik på adoption, hvor adoptanten er godkendt af adoptionssamrådet eller Adoptionsnævnet, og hvor den udenlandske adoptionsafgørelse anerkendes i Danmark, jf. adoptionslovens § 28, stk. 2, men hvor barnet ikke bliver dansk statsborger ved gennemførelsen af adoptionen, jf. indfødsretslovens § 2 a.

Stk. 3. Sager om opholdstilladelse til et barn med henblik på ophold hos barnets nærmeste familie efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. udlændingebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 2, og sager om opholdstilladelse til et barn med henblik på ophold hos godkendte plejeforældre efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. udlændingebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 3, er ikke omfattet af Statsforvaltningens kompetence, uanset om ansøgning om opholdstilladelse til barnet indgives med henblik på adoption, medmindre plejeforældrene eller familiemedlemmerne er godkendt af adoptionssamrådet eller Adoptionsnævnet som adoptanter.

Stk. 4. Sager om opholdstilladelse til et barn, der tidligere er adopteret, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, er ikke omfattet af Statsforvaltningens kompetence. Sager efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, og udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. udlændingebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 2 eller 3, behandles af Udlændingestyrelsen.

Stk. 5. Sager om opholdstilladelse til et barn, hvor den udenlandske adoptionsafgørelse anerkendes i Danmark, jf. adoptionslovens § 28, stk. 2, og hvor barnet bliver dansk statsborger ved gennemførelsen af adoptionen, jf. indfødsretslovens § 2 a, er ikke omfattet af stk. 1. Da barnet er dansk statsborger ved indrejsen i Danmark, gives der ikke opholdstilladelse til barnet.

§ 2. Et barn, der ikke er statsborger i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, må ikke bringes her til landet med henblik på adoption, før barnet er meddelt opholdstilladelse eller visum, jf. udlændingelovens § 1, § 3, § 3 a og § 9, stk. 21.

2. Behandling af førstegangsansøgninger

§ 3. En ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. udlændingebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1, til et adoptivbarn kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om opholdstilladelse kan meddeles, jf. udlændingelovens § 9 g, stk. 4.

§ 4. Statsforvaltningen kan kun give opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. udlændingebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1, til et adoptivbarn, hvis

1) adoptanten er godkendt til at adoptere det konkrete barn efter adoptionsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, nr.1, eller

2) adoptanten har fået en generel godkendelse efter adoptionsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, nr. 2, og Ankestyrelsen efter adoptionsbekendtgørelsens § 47, stk. 3, eller adoptionssamrådet efter adoptionsbekendtgørelsens § 48, stk. 3, har vurderet, at barnet ligger inden for godkendelsesrammen, eller

3) adoptionssamrådet har udvidet godkendelsen til at omfatte det konkrete barn efter adoptionsbekendtgørelsens § 48, stk. 5, 2. pkt.

Stk. 2. Ved meddelelse af opholdstilladelse til et adoptivbarn efter stk. 1, skal Statsforvaltningen sikre,

1) at adoptivbarnet på ansøgningstidspunktet er mindreårigt, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, og

2) at adoptanten er fastboende i Danmark og har dansk indfødsret, har statsborgerskab i et af de nordiske lande, har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, har haft opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, i mere end de sidste 3 år, har tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3. Er adoptanten EU/EØS-statsborger eller statsborger i Schweiz, finder udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Statsforvaltningen skal påse, at der ikke gives opholdstilladelse til et adoptivbarn, hvis udlændingelovens § 10 er til hinder herfor.

Stk. 4. Statsforvaltningen skal undersøge, om et adoptivbarn, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket, jf. udlændingelovens § 10, stk. 2, nr. 4. Er adoptivbarnet indberettet til Schengeninformationssystemet, fremsendes sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på gennemførelse af konsultationer med det indberettende land, jf. udlændingelovens § 58 h.

Stk. 5. Når sagen er behørigt oplyst og betingelserne i stk. 1, nr. 1 eller 2, og betingelserne i stk. 2, nr. 1-2, er opfyldt, og stk. 3-4 ikke er til hinder for meddelelse af opholdstilladelse, meddeler Statsforvaltningen opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold for højst 2 år til adoptivbarnet, jf. udlændingebekendtgørelsens § 16, stk. 19, 1. pkt., medmindre vægtige grunde taler derimod. Opholder adoptivbarnet sig i udlandet, og er barnet visumpligtigt, bemyndiger Statsforvaltningen en viseringsbemyndiget repræsentation i adoptivbarnets hjemland eller i det land, hvor adoptivbarnet lovligt opholder sig, til at give adoptivbarnet langtidsvisum for 12 måneder, jf. udlændingelovens § 4 a, stk. 2, jf. udlændingebekendtgørelsens § 31, stk. 3.

§ 5. Statsforvaltningen træffer på Udlændingestyrelsens vegne afgørelse om, hvorvidt en udlænding er omfattet af integrationsloven, jf. integrationslovens § 2, stk. 6.

Stk. 2. Meddeler Statsforvaltningen opholdstilladelse til adoptivbarnet, træffer Statsforvaltningen samtidig hermed afgørelse om, at adoptivbarnet er omfattet af integrationsloven, jf. integrationslovens § 2, stk. 3, nr. 1.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte afgørelse forsynes med vejledning om, at afgørelsen kan påklages til Udlændingestyrelsen.

§ 6. Opholdstilladelsen betinges af, at adoptivbarnet skal bo hos adoptanten. Opholdstilladelsen betinges endvidere af, at adoptivbarnets rejselegitimation, herunder en evt. tilbagerejsetilladelse udstedt af hjemlandets myndigheder, er gyldig 3 måneder udover opholdstilladelsens udløbsdato, jf. udlændingebekendtgørelsens § 32, stk. 1. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde fravige 1. pkt., jf. udlændingebekendtgørelsens § 32, stk. 2.

Stk. 2. Statsforvaltningen anfører de nærmere betingelser for opholdstilladelsen i bemyndigelsen til repræsentationen.

Stk. 3. Særlige forhold om adoptivbarnet, der er af betydning for barnets rejse til Danmark, fx at barnet er handicappet, anføres i bemyndigelsen.

Stk. 4. Statsforvaltningen fremsender genpart af bemyndigelsen til

1) adoptanten, og

2) adoptionsorganisationen, hvis adoptionen er formidlet af en sådan organisation.

Stk. 5. Statsforvaltningen underretter den kommune, hvor adoptanten har bopæl eller ophold, om at adoptivbarnet er meddelt opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 44 a, stk. 1.

§ 7. Den viseringsbemyndigede repræsentation udsteder et langtidsvisum til adoptivbarnet, hvis barnet er visumpligtigt.

Stk. 2. Er der ikke en viseringsbemyndiget repræsentation i adoptivbarnets hjemland eller i det land, hvor adoptivbarnet lovligt opholder sig, kan Udlændingestyrelsen på Statsforvaltningens foranledning udstede et langtidsvisum til adoptivbarnet, hvis barnet er visumpligtigt, og isætte dette i et laissez-passer, som udstedes til adoptivbarnet. Statsforvaltningen fremsender genpart af afgørelsen til de i § 6, stk. 4, nævnte modtagere og foretager underretning, jf. § 6, stk. 5. Umiddelbart efter indrejsen afleveres adoptivbarnets laissez-passer til Statsforvaltningen.

Stk. 3. Har adoptivbarnet bopæl eller ophold her i landet, meddeler Statsforvaltningen opholdstilladelse til barnet. Statsforvaltningen fremsender genpart af afgørelsen til de i § 6, stk. 4, nævnte modtagere og foretager underretning, jf. § 6, stk. 5.

§ 8. Hvis bemyndigelsen ikke udnyttes inden 3 måneder, og adoptivbarnet fortsat ønsker meddelt en opholdstilladelse, skal der indgives ansøgning om opholdstilladelse på ny efter samme procedure som ved førstegangsansøgning, jf. § 15.

Stk. 2. Statsforvaltningen kan frem til det tidspunkt, hvor repræsentationen udsteder langtidsvisum til adoptivbarnet, tilbagekalde bemyndigelsen til repræsentationen, såfremt der er saglige grunde til, at opholdstilladelse ikke bør gives, jf. udlændingebekendtgørelsens § 31, stk. 3. Beslutning om tilbagekaldelse af bemyndigelsen sendes af Statsforvaltningen til repræsentationen, og genpart heraf fremsendes af Statsforvaltningen til de i § 6, stk. 4, nævnte modtagere.

Stk. 3. Er langtidsvisum blevet udstedt, kan Statsforvaltningen inddrage dette efter reglerne i udlændingelovens § 19, jf. udlændingebekendtgørelens § 31, stk. 3.

§ 9. Træffer Statsforvaltningen afgørelse om afslag på ansøgning om opholdstilladelsen, forsynes afslaget med begrundelse og vejledning om, at afgørelsen kan påklages til Udlændingestyrelsen.

Stk. 2. Har adoptivbarnet bopæl eller ophold her i landet, og træffer Statsforvaltningen afgørelse om afslag på ansøgning om opholdstilladelsen, fremsendes sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på afgørelse af, om adoptivbarnet kan gives opholdstilladelse på andet grundlag.

3. Behandling af forlængelsessansøgninger

§ 10. Såfremt adoptivbarnet ikke har erhvervet dansk indfødsret inden udløbet af opholdstilladelsen, indgives ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen til Statsforvaltningen, jf. § 15, stk. 4.

Stk. 2. Statsforvaltningen meddeler forlængelse af opholdstilladelsen til adoptivbarnet, medmindre opholdstilladelsen kan inddrages, jf. udlændingelovens § 11, stk. 2, jf. § 19. Ved afgørelse om afslag på ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen skal Statsforvaltningen tage hensyn til, om afslaget må antages at virke særlig belastende af de i udlændingelovens § 26 nærmere opregnede grunde, jf. udlændingelovens § 11, stk. 2, jf. § 19, stk. 7.

Stk. 3. Statsforvaltningen kan kun meddele forlængelse af opholdstilladelsen til adoptivbarnet, hvis der foreligger dokumentation for, at adoptionssagen stadig er verserende. Er adoptionssagen ikke verserende, skal Statsforvaltningen give afslag på ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen, jf. udlændingelovens § 11, stk. 2, jf. § 19, stk. 1, nr. 1, medmindre udlændingelovens § 26 fører til, at opholdstilladelsen skal forlænges.

Stk. 4. Statsforvaltningen skal undersøge, om et adoptivbarn, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket, jf. udlændingelovens § 10, stk. 2, nr. 4. Er adoptivbarnet indberettet til Schengeninformationssystemet, fremsendes sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på gennemførelse af konsultationer med det indberettende land, jf. udlændingelovens § 58 h.

Stk. 5. Når sagen er behørigt oplyst, og stk. 2-4 ikke er til hinder for meddelelse af forlængelse af opholdstilladelse, forlænger Statsforvaltningen, medmindre vægtige grunde taler derimod, adoptivbarnets opholdstilladelse for højest 3 år med mulighed for varigt ophold, jf. udlændingebekendtgørelsens § 16, stk. 19, 1. pkt. Herefter meddeler Statsforvaltningen opholdstilladelse til adoptivbarnet.

Stk. 6. Forlængelse af opholdstilladelsen er betinget af, at adoptivbarnet bor hos adoptanten. Forlængelse af opholdstilladelsen er endvidere betinget af, at adoptivbarnets rejselegitimation er gyldig 3 måneder udover opholdstilladelsens udløbsdato, jf. udlændingebekendtgørelsens § 32, stk. 1. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde fravige 1. pkt., jf. udlændingebekendtgørelsens § 32, stk. 2.

§ 11. Træffer Statsforvaltningen afgørelse om afslag på ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen, forsynes afslaget med begrundelse og vejledning om, at afgørelsen kan påklages til Udlændingestyrelsen.

Stk. 2. En afgørelse om afslag på ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen skal indeholde en frist for udrejse, jf. udlændingelovens § 33, stk. 1. Udrejsefristen fastsættes til 1 måned, jf. udlændingelovens § 33, stk. 2.

Stk. 3. Træffer Statsforvaltningen afgørelse om afslag på ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen, underrettes den kommune, hvor adoptanten har bopæl eller ophold, herom, jf. udlændingelovens § 44 a, stk. 1. Sagen fremsendes herefter til Udlændingestyrelsen med henblik på afgørelse af, om adoptivbarnet kan gives opholdstilladelse på andet grundlag.

4. Bortfald og inddragelse af en opholdstilladelse

§ 12. Efter udlændingelovens § 17, stk. 1, bortfalder en opholdstilladelse, når udlændingen opgiver sin bopæl i Danmark. Opholdstilladelsen bortfalder endvidere, når udlændingen har opholdt sig uden for landet i mere end 6 på hinanden følgende måneder. Har udlændingen med mulighed for varigt ophold lovligt boet mere end 2 år her i landet, bortfalder opholdstilladelsen dog først, når udlændingen har opholdt sig uden for landet i mere end 12 på hinanden følgende måneder. Det kan dog efter ansøgning bestemmes, at en opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, jf. udlændingelovens § 17, stk. 3.

Stk. 2. Såfremt en opholdstilladelse, der er meddelt efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. udlændingebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1, bortfalder i medfør af udlændingelovens § 17, stk. 1, skal statsforvaltningen som udgangspunkt træffe beslutning om, at opholdstilladelsen ikke skal anses for bortfaldet, jf. udlændingelovens § 17, stk. 2.

Stk. 3. En beslutning om, at adoptivbarnets opholdstilladelse skal anses for bortfaldet, skal indeholde en begrundelse for beslutningen og vejledning om, at beslutningen kan påklages til Udlændingestyrelsen.

Stk. 4. Træffer Statsforvaltningen beslutning om, at adoptivbarnets opholdstilladelse skal anses for bortfaldet, underrettes den kommune, hvor adoptivbarnet har bopæl eller ophold, herom, jf. udlændingelovens § 44 a, stk. 1. Sagen fremsendes herefter til Udlændingestyrelsen med henblik på afgørelse af, om adoptivbarnet kan gives opholdstilladelse på andet grundlag.

§ 13. En tidsbegrænset opholdstilladelse kan inddrages efter reglerne i udlændingelovens § 19, stk. 1. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse kan altid inddrages efter reglerne i udlændingelovens § 19, stk. 2-5.

Stk. 2. Ved afgørelse om inddragelse af opholdstilladelsen skal Statsforvaltningen tage hensyn til, om inddragelsen må antages at virke særlig belastende af de i udlændingelovens § 26 nærmere opregnede grunde, jf. udlændingelovens § 19, stk. 7.

Stk. 3. En afgørelse om inddragelse af opholdstilladelsen skal indeholde en begrundelse for inddragelsen og vejledning om, at afgørelsen kan påklages til Udlændingestyrelsen.

Stk. 4. En afgørelse om inddragelse af opholdstilladelsen skal indeholde en frist for udrejse, jf. udlændingelovens § 33, stk. 1. Udrejsefristen fastsættes til 1 måned, jf. udlændingelovens § 33, stk. 2.

Stk. 5. Træffer Statsforvaltningen afgørelse om inddragelse af adoptivbarnets opholdstilladelse, underrettes den kommune, hvor adoptivbarnet har bopæl eller ophold, herom, jf. udlændingelovens § 44 a, stk. 1. Sagen fremsendes herefter til Udlændingestyrelsen med henblik på afgørelse af, om adoptivbarnet kan gives opholdstilladelse på andet grundlag.

5. Kompetence mv.

§ 14. Afgørelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. udlændingebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1, træffes af Statsforvaltningen.

Stk. 2. Såfremt adoptanten har bopæl eller opholdssted på Færøerne eller i Grønland, træffer Udlændingestyrelsen afgørelse i første instans med klageadgang til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Stk. 3. Adoptantens bopæl eller opholdssted skal forstås som det sted, hvor pågældende er folkeregistreret.

§ 15. Har adoptivbarnet bopæl eller ophold her i landet, indgives ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. udlændingebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1, til Statsforvaltningen, jf. udlændingebekendtgørelsens § 31, stk. 2. Efter indrejsen kan en ansøgning indgives her i landet, hvis betingelserne i udlændingelovens § 9, stk. 21, er opfyldte.

Stk. 2. Har adoptivbarnet ikke bopæl eller ophold her i landet, indgives ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. udlændingebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1, til en dansk repræsentation eller en udenlandsk repræsentation, hvormed der er indgået repræsentationsaftale, i adoptivbarnets hjemland eller i det land, hvor adoptivbarnet lovligt opholder sig, jf. udlændingebekendtgørelsens § 31, stk. 2. Er der ikke en sådan repræsentation i adoptivbarnets hjemland eller i det land, hvor lovligt opholder sig, kan Statsforvaltningen bestemme, at ansøgningen kan indgives til en anden repræsentation, når særlige grunde taler derfor, jf. udlændingebekendtgørelsens § 20, stk. 5. Ansøgningen sendes af repræsentationen til Statsforvaltningen.

Stk. 3. Formidles adoptionen af en af social- og indenrigsministeren efter adoptionslovens § 30 godkendt organisation, indgiver organisationen ansøgning om opholdstilladelse på vegne af adoptivbarnet til Statsforvaltningen.

Stk. 4. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, jf. udlændingebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1, indgives til Statsforvaltningen. Ansøgningen kan tidligst indgives 3 måneder før tilladelsens udløb og skal senest indgives før tilladelsens udløb, jf. udlændingebekendtgørelsens § 20, stk. 8.

6. Klageadgang mv.

§ 16. Statsforvaltningens afgørelser efter udlændingebekendtgørelsens § 31, stk. 1, jf. § 21, stk. 1, nr. 1, kan påklages til Udlændingestyrelsen, jf. udlændingebekendtgørelsens § 33, stk. 1.

§ 17. Laissez-passer til et adoptivbarn udstedes på en af Udlændingestyrelsen godkendt blanket.

7. Ikrafttræden mv.

§ 18. Cirkulæret træder i kraft den 15. april 2017.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 50 af 24. juli 2007 om opholdstilladelse i forbindelse med adoption.

Udlændingestyrelsen, den 28. marts 2017

Tanja Frank

/ Anni Fode