Den fulde tekst
L 168
Forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 28/3 17
Lovf som fremsat 28/3 17
1.beh 31/3 17
Betænkning 20/4 17
2.beh 25/4 17
Lovf optrykt efter 2.beh 25/4 17 Tillæg H
3.beh 27/4 17
Lovf som vedt 27/4 17
Lov nr 410 af 27. april 2017
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Preben Bang Henriksen (V), Søren Søndergaard (EL), Christina Egelund (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (retshåndhævelsesdirektivet).
Gennemførelsen af retshåndhævelsesdirektivet er en forudsætning for, at der kan indgås en samarbejdsaftale mellem Danmark og Europol, og derfor skal direktivet gennemføres inden den 1. maj 2017.
Af hensyn til at skabe det bedste overblik for de myndigheder, der skal anvende lovgivningen, har Justitsministeriet fundet, at persondatalovens anvendelsesområde skal ændres, så de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger ikke længere er omfattet af persondataloven, når behandlingen er omfattet af det foreliggende lovforslags anvendelsesområde.
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.