Den fulde tekst
L 181
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind (V)).
Fremsat skr 29/3 17
Lovf som fremsat 29/3 17
1.beh 18/4 17
Betænkning 23/5 17
2.beh 29/5 17
3.beh 2/6 17
Lovf som vedt 2/6 17
Lov nr 700 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Mette Reissmann (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Jakob Engel-Schmidt (V), Bruno Jerup (EL), Henrik Dahl (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jacob Mark (SF), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(UFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finanslov for 2017 mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
Med lovforslaget indføres der flerårige investeringsrammer for de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioners investeringer fra 2018 og frem. Forslaget indebærer, at der på finansloven fremadrettet vil blive fastsat et samlet investeringsniveau for de selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, dvs. universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, medie- og journalisthøjskolen, maritime uddannelsesinstitutioner, Den frie Lærerskole i Ollerup og Designskolen Kolding.
Der etableres bl.a. hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan pålægge uddannelsesinstitutionerne at tilpasse, udskyde eller standse planlagte investeringer, hvis de samlede budgetterede investeringer på ministerområdets selvejende institutioner overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven. Der foreslås også en hjemmel til, at institutionerne efter anmodning fra ministeren skal indberette investeringsbudgetter og regnskabstal.
Derudover indeholder lovforslaget enkelte ændringer på det maritime og kunstneriske efter- og videreuddannelsesområde.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 80 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 19 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 4 (RV).