Den fulde tekst
L 183
Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Fremsat skr 29/3 17
Lovf som fremsat 29/3 17
1.beh 4/4 17
Betænkning 24/5 17
2.beh 30/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 17 Tillæg H
3.beh 2/6 17
Lovf som vedt 2/6 17
Lov nr 683 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Lea Wermelin (S), Hans Kristian Skibby (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget udmønter aftalen om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte indgået af Ventreregeringen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti som led i aftalen om finansloven for 2016.
Med lovforslaget sænkes bo- og gaveafgiften gradvis fra de nuværende 15 pct. til 5 pct. frem mod 2020 i forbindelse med generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder.
Det foreslås i den forbindelse at foretage enkelte justeringer om pengetankreglen i andre dele af skattelovgivningen.
Det foreslås desuden, at den frist på 6 måneder, der gælder for SKATs behandling af gaveanmeldelser, ændres, så den faktiske sagsbehandlingstid i SKAT maksimalt kan udgøre 6 måneder.
Herudover foreslås det at ændre reglerne om genoptagelse af skatteansættelsen for lagerbeskattede værdipapirer m.v. Denne del af lovforslaget skal sikre, at reglerne ikke fremover kan resultere i, at der kan ske henholdsvis dobbeltbeskatning og dobbeltfradrag.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 52 (DF, V, LA og KF), imod stemte 51 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.