Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, som ændret ved lov nr. 303 af 19. april 2006, bekendtgørelse nr. 373 af 23. maj 2008, bekendtgørelse nr. 540 af 11. juni 2009, bekendtgørelse nr. 1114 af 30. november 2009, bekendtgørelse nr. 373 af 19. april 2011 og bekendtgørelse nr. 616 af 10. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. På steder, hvortil der er almindelig adgang, er det forbudt at etablere og opholde sig i lejre, som er egnede til at skabe utryghed i nærområdet.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. § 6, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Har en person udvist en særligt utryghedsskabende adfærd eller ved sin adfærd bidraget til at skabe særlig utryghed, kan politiet meddele den pågældende forbud imod at færdes frem og tilbage eller tage ophold inden for en radius af 500 meter fra det sted, hvor adfærden har fundet sted. Det er en betingelse for meddelelse af forbud, at der er grund til at tro, at den pågældende ellers vil gentage den særligt utryghedsskabende adfærd eller fortsat bidrage til at skabe særlig utryghed inden for det område, som forbuddet vil omfatte. Hvis geografiske eller andre hensyn tilsiger det, kan der fastsættes en radius af indtil 1.000 meter.«

3. I § 18, stk. 1, 1. pkt. ændres »§ 3, stk. 4« til: »§ 3, stk. 5«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2017.

Justitsministeriet, den 31. marts 2017

Søren Pape Poulsen

/ Jesper Jarnit