Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kort over tilholdssteder for fugle og pattedyr i Danmark, hvor det er vurderet, at overflyvning i lav højde vil kunne medføre betydelige forstyrrelser pga.støj
Bilag 2 Liste over tilholdssteder for fugle og pattedyr i Danmark, hvor det er vurderet, at overflyvning i lav højde vil kunne medføre betydelige forstyrrelser pga.støj
Den fulde tekst

BL 7-15

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark1)

Udgave 2, 28. april 2017

I medfør af § 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:

1. Anvendelsesområde

1.1 Denne BL gælder for luftfart med motoriserede luftfartøjer med motoren i drift inden for de områder i Danmark, der er angivet på kortet i bilag 1 og listen i bilag 2.

Anm. : For Grønland gælder BL 7-16, 2. udgave af 21. november 1985.

2. Flyvning over særligt støjfølsomme naturområder

2.1 Flyvning over særligt støjfølsomme naturområder skal ske i en højde af mindst 1000 FT (300 m) over terræn, med undtagelse af følgende tilfælde:

a. Når konkrete operationelle hensyn nødvendiggør flyvning i lavere højde, herunder som følge af vejrforholdene og ved start og landing i henhold til gældende regler. Bortset fra ved start og landing skal en sådan flyvning i lavere højde så vidt muligt udføres i lige linje over pågældende område.

b. Ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold og lignende.

2.2 Start og landing i forbindelse med rundflyvning med helikopter på en selvvalgt helikopterflyveplads omfattet af BL 3-31 må ikke forekomme.

3. Dispensation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale regler på området.

4. Klageadgang

Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne BL kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter.

5. Ikrafttræden

5.1 BL’en træder i kraft den 1. juli 2017.

5.2 BL 7-15, 1. udgave af 24. september 2012 ophæves.

Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 28. april 2017

Carsten Falk Hansen

/ Lise Aaen Kobberholm


Bilag 1

Kort over tilholdssteder for fugle og pattedyr i Danmark, hvor det er vurderet, at overflyvning i lav højde vil kunne medføre betydelige forstyrrelser pga. støj

Kor over tilholdssteder for fugle og pattedyr i Danmark, hvor det er vurderet, at overflyvning i lav højde vil kunne medføre betydelige forstyrrelser pga. støj


Bilag 2

Liste over tilholdssteder for fugle og pattedyr i Danmark, hvor det er vurderet, at overflyvning i lav højde vil kunne medføre betydelige forstyrrelser pga. støj

1
Skagens Gren (H1 – tilpasset)
2
Råbjerg Mile og Hulsig Hede (F5)
3
Råbjerg og Tolshave Mose (F6)
4
Ulvedybet og Nibe Bredning (F1)
5
Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle (F8) – Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage (F12). – Østlige Vejler (F13). – Lønnerup Fjord (F19). – Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn (F20)
6
Hanstholm Reservatet (F22)
7
Vangså Hede (F18)
8
Ålvand Klithede og Frøby Sø (F17
9
Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg (H184)
10
Ovesø (F21)
11
Dråby Vig (F26)
12
Agger Tange (F23). – Nissum Bredning (F28). – Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø (F39)
13
Mågerodde og Karby Odde (F25)
14
Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme (F27)
15
Venø, Venø Sund (F40)
16
Lovns Bredning (F14). –Tjele Langsø (F16). – Hjarbæk Fjord og Simested (F24)
17
Flyndersø og Skalle Sø (F29)
18
Nissum Fjord (F38)
19
Stadil Fjord og Vest Stadil (F41)
20
Ringkøbing Fjord (F43)
21
Salten Langsø (F33). – Mossø (F35)
22
Kysing Fjord (F30)
23
Fiilsø (F56)
24
Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb (F51). – Mandø (F52). – Fanø (F53). – Skallingen og Langli (F55). – Vadehavet (F57). – Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen (F60). – Rømø (F65). – Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge (F67)
25
Kongens Mose og Draved Skov (F61)
26
Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (F58)
27
Frøslev Mose (F70)
28
Flensborg Fjord og Nybøl Nor (F64)
29
Hirsholmene (F11)
30
Nordre Rønner (F9)
31
Læsø, sydlig del (F10)
32
Ålborg Bugt, nordlige del (F2). – Lille Vildmose (F7). – Randers og Mariager fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del (F15). – Ålborg Bugt, østlige del (F112).
33
Farvandet nord for Anholt (F32)
34
Hesselø med omliggende stenrev (H112)
35
Stavns Fjord (F31)
36
Horsens Fjord og Endelave (F36)
37
Æbelø og kysten ved Nærå (F76)
38
Lillebælt (F47)
39
Odense Fjord (F75)
40
Arreskov Sø (F78)
41
Skove ved Brahetrolleborg (F74)
42
Sydfynske Øhav (F71). – Marstal Bugt og den sydlige del af Langeland (F72)
43
Sprogø og Halsskov Rev (F98)
44
Vresen og havet mellem Fyn og Langeland (F73)
45
Sejerø Bugt og Nekselø (F94). – Saltbæk Vig (F99)
46
Havet mellem Korshage og Hundested (F102)
47
Hov Vig (F97)
48
Arresø (F106)
49
Gribskov (F108)
50
Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø (F105)
51
Tissø, Åmose og Hallenslev Mose (F100)
52
Ramsø Mose (F104)
53
Gammel Havdrup Mose (F103)
54
Vestamager og havet syd for (F111)
55
Saltholm og omliggende hav (F110)
56
Ølsemagle Strand og Staunings Ø (H130)
57
Holmegårds Mose og Porsmose (F91)
58
Søer ved Bregentved og Gisselfeld (F101)
59
Skælskør Nor, Skælskær Fjord og Gammelsø (F95). – Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø (F96)
60
Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde (F81)
61
Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord (F84). – Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor (F89)
62
Bøtø Nor (F82). – Kyststrækningen ved Hyllekrog-Rødsand (F83). – Smålandshavet nord for Lolland (F85). – Guldborgsund (F86)
63
Nakskov Fjord og Inderfjord (F88)
64
Maribosøerne (F87)
65
Ertholmene (F79)
66
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (F80)

Angivelser i paranteser: Refererer til områdernes nummerering som fuglebeskyttelsesområde (F) eller habitatområde (H).

Områderne kan også ses digitalt på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Officielle noter

1) BL’en indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/ EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193 og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.