Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01072

SE OG HØR kritiseres for på ny at omtale en syv år gammel bøde

En person klagede over, at SE OG HØR på ny omtalte klagers syv år gamle bøde i en artikel om ”De ti kendte krimikvinder”. Klager var i 2010 blevet idømt en bøde på 20.000 kroner. De øvrige ni kvinder i artiklen havde begået betydeligt alvorligere kriminalitet. Pressenævnet udtaler kritik af SE OG HØR for på ny at omtale dommen i den krænkende sammenhæng.

Personen havde også klaget over, at en række medier havde afvist at slette artikler fra 2010 – 2013. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere medierne for ikke at slette disse artikler. Nævnet lagde ved vurderingen navnlig vægt på, at kvinden selv har udtalt sig offentligt om dommen i 2010, at hun også herefter har optrådt i medierne, og at hun må anses for at være en offentlig kendt person. Det bemærkes, at BT og dagbladet Børsen selv valgte at henholdsvis afindeksere og anonymisere nogle artikler.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse

God presseskik

[Klager] har klaget indholdet af en artikel fra 2017 og over, at SE og HØR ikke vil slette denne og ni andre artikler fra 2010 – 2013 på seoghoer.dk. Artiklerne nævner alle Københavns Byrets dom af 4. februar 2010 i sagen, Anklagemyndigheden mod [Klager]. Klager er omtalt ved navn i artiklerne.

Privatlivets fred

[Klager] har klaget over, at omtalen i SE OG HØRs artikel ”DE 10 KRIMINELLE KENDISKVINDER” i 2017 er en krænkelse af privatlivets fred.

Det følger af de vejledende regler for god presskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. En sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget pågældendes tidligere straffedom, hvis den er uden betydning for de forhold, vedkommende nu er sigtet, tiltalt eller dømt for. I anden nyhedssammenhæng bør de mod en person tidligere rejste straffesager som regel ikke omtales, jf. punkt B. 1 og punkt C. 8.

Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre. [Klager] må som en offentlig kendt person tåle en pressedækning, der går tættere på i forhold til andre personer, der ikke er kendte i offentligheden.

[Klager] blev ved Københavns Byret af 4. februar 2010 idømt 20.000 kroner i bøde for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] i forlængelse af dommen i 2010 selv udtalte sig offentligt om bøden på DR1 i nyhedsmagasinet ”21 Søndag” den 21. februar 2010. I magasinet Psykologi nr. 8 i november 2010 udtalte hun sig om at have indtaget kokain og andre private forhold i artiklen ”Jeg har været velsignet af modgang”. Efter det oplyste har hun ikke siden 2010 udtalt sig offentligt om dommen, men optrådt offentligt i andre sammenhænge.

På den ene side har [Klager] tidligere deltaget i offentlige begivenheder og været offentligt omtalt i forbindelse hermed. Endvidere har hun udtalt sig som beskrevet i nyhedsmagasinet ”21 Søndag” og i artiklen i magasinet Psykologi. Hun må derfor tåle en mere nærgående omtale i relation til forhold, som hun i offentligheden er kendt for, og herunder i forbindelse med oplysninger, som hun har givet til offentligheden. Reportagen har – om end en begrænset – almen interesse. Herudover har klager haft en række bestyrelsesposter og arbejder i dag som advokat.

På den anden side vedrører artiklerne et strafbart forhold og klagers øvrige private forhold, og dermed oplysninger, der som udgangspunkt henhører under privatlivets fred. Lovovertrædelsen er endvidere uden forbindelse til hendes erhvervsmæssige virke og af forholdsvis beskeden karakter.

Efter en samlet vurdering finder Pressenævnet, at det ikke var nødvendigt på ny at omtale straffesagen fra 2010 i den påklagede reportage fra 2017. Pressenævnet har lagt vægt på, at dommen er syv år gammel og angår en mindre forseelse, og at oplysningerne indgår i en reportage under overskrifterne ”De ti kriminelle kendiskvinder” og ”De 10 kendte krimikvinder” og omtaler kvinder, der har begået betydeligt alvorligere kriminalitet end klager. Nævnet udtaler kritik af SE OG HØR for på ny at omtale dommen i denne krænkende sammenhæng.

Forelæggelse

[Klager] har klaget over, at udsagnet ”lagt på is” i udsagnet ”Blandt [Klager]s bekendtskaber var nemlig både grevinde [Grevinden] og kronprinsesse [Kronprinsessen], men begge lagde jetset dronningen på is for en stund, efter at sagen kom frem. ikke er korrekt og burde have været forelagt hende inden offentliggørelsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, der kan være krænkende, skal forelægges for den, der kan være krænket, jf. punkterne A. 1 og A. 3.

SE OG HØR har oplyst, at udsagnet er hentet fra en artikel på BT fra 21. februar 2010. Pressenævnet bemærker, at det ikke fremgår af artiklen i SE OG HØR, at der er tale om en citathistorie. Det har dog ikke betydning for nævnets afgørelse, da det samtidig er Pressenævnets opfattelse, at SE OG HØR skal stille samme krav til korrektheden i formidlingen af andres nyheder, som bladet stiller til sine egne nyheder.

SE OG HØR omtalte den 7. marts 2010 i artiklen ”[Kronprinsessen]: Til middag med [Klager]” en selskabelig middag med deltagelse af både [Klager] og kronprinsesse [Kronprinsessen], hvorfor vurderingen efter dette tidspunkt synes at være uden dækning, for så vidt angår relationen mellem klager og kronprinsesses [Kronprinsessen].

Pressenævnet finder, at udsagnet er udtryk for medies vurdering af forbindelsen mellem klager og henholdsvis kronprinsesse [Kronprinsessen] og grevinde [Grevinden]. Det er ikke i udsagnet nærmere angivet, hvilken tidsperiode fra første omtale af [Klager]s kokainforbrug til SE OG HØRs omtale den 7. marts 2010, udsagnet angiveligt dækker. Nævnet finder på denne baggrund ikke fuldt tilstrækkelig grundlag for at kritisere udsagnet.

Punkt B. 8 – sletning

[Klager] har klaget over, at SE OG HØR har afvist at slette artiklen fra 2017 og ni ældre artikler fra 2010 – 2013. Artiklerne nævner alle Københavns Byrets dom af 4. februar 2010 i sagen, Anklagemyndigheden mod [Klager]. Klager er omtalt ved navn i artiklerne.

Generelt

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B. 8.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Det er nævnets opfattelse, at anvendelse af B. 8 i de vejledende regler og muligheden for at meddele et medie kritik for ikke at imødekomme en anmodning om afindeksering, anonymisering eller afpublicering som udgangspunkt kun bør anvendes, når der er tale om oplysninger, som er særligt belastende for den person, der er omtalt.

Den konkrete sag

De påklagede artikler om [Klager] vedrører et strafbart forhold tilbage i 2010 og klagers øvrige private forhold og dermed oplysninger, der er følsomme.

Under henvisning til oplysningerne ovenfor under afsnittet ”Privatlivets fred” finder Pressenævnet imidlertid, at der i de påklagede artikler ikke er tale om oplysninger af en sådan belastende karakter, at det skønnes rimeligt at hindre tilgængeligheden. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at klager dengang selv udtalte sig om dommen offentligt, og at hun i øvrigt også herefter har optrådt i medierne og må anses for en offentlig kendt person. Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af SE OG HØR for ikke at imødekomme anmodningen om at slette, afindeksere eller anonymisere de påklagede artikler.

Da klager ikke har ønsket kendelsen offentliggjort i SE OG HØR, pålægger nævnet ikke den ansvarshavende redaktør af bladet at offentliggøre kritikken i medfør af medieansvarsloven § 49.

[Klager] har ved advokat Brian Werner Larsen klaget til Pressenævnet over en artikel bragt den 18. januar 2017 i ugebladet SE OG HØR nr. 3, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere SE OG HØRs afslag på at afpublicere, anonymisere eller afindeksere ni artikler bragt på seoghoer.dk i perioden 20. februar 2010 til 29. november 2013. Artiklerne vedrører en straffesag, hvor [Klager] ved Københavns Byrets dom af 4. februar 2010 blev idømt en bøde på 20.000 kr. for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

[Klager] har klaget over artiklen fra 2017, der ifølge klager er en krænkelse af privatlivets fred, ligesom der er oplysninger, der burde have været forelagt inden offentliggørelsen. Hverken artiklen fra 2017 eller artiklerne fra 2010 – 2013 indeholder oplysninger, der i dag har nyhedsværdi eller offentlig interesse. Artiklerne er til skade for klager personligt og erhvervsmæssigt.

Sagen er behandlet sammen med sagerne nr. 17-70-01089, [Klager] mod Jyllands-Posten, nr. 17-70-01090, [Klager] mod JydskeVestkysten, nr. 17-70-01091, [Klager] mod Politiken, nr. 17-70-01092, [Klager] mod avisen.dk, nr. 17-70-01093, [Klager] mod Ekstra Bladet, nr. 17-70-01094, [Klager] mod Villabyerne/Gentofte Lokalavis, nr. 17-70-01095, [Klager] mod BT, nr. 17-70-01096, [Klager] mod Dagbladet Børsen, nr. 17-70-01098, [Klager] mod TV 2, og nr. 17-70-01119, [Klager] mod Berlingske, der også alle vedrører spørgsmålet om sletning af ældre artikler.

1 Sagsfremstilling

De påklagede artikler fra 2010 – 2013

[Klager] blev ved Københavns Byrets dom af 4. februar 2010 i sagen, Anklagemyndigheden mod [Klager], fundet skyldig i ved seks forskellige tilfælde at have købt ét gram kokain til eget forbrug. To tilfælde i 2006 og fire tilfælde i 2009. Klager blev idømt en bøde på 20.000 kroner.

Seoghoer.dk bragte den 20. februar 2010 artiklen ”[Person A]: Svar igen, [Klager]! .

I et andet medie, på DR1, deltog klager i nyhedsmagasinet ”21 Søndag” den 21. februar 2010 i et tv-interview, hvor hun udtalte sig om retssagen.

Seoghoer.dk bragte den 7. marts 2010 artiklen ”[Kronprinsessen]: Til middag med [Klager]”. Af artiklen fremgår bl.a. følgende:

”Kronprinsessen ses igen med den narkodømte jetsetdronning

Dem der havde spået, at [Klager] næppe ville komme i nærkontakt med nogen fra kongehuset igen, må æde deres ord.

Knap en måned efter narkodommen, hvor [Klager] blev idømt en bøde på 20.000 kroner for i 6 tilfælde at have modtaget 1 gram kokain, er jetsetdronningen atter tilbage i den kongelige varme.

Lørdag aften var [Kronprinsessen] nemlig i selskab med erhvervskvinden til en privat middag som foregik på restaurant [Restauranten] i [Bynavn], det skriver MSN Starlounge, som også har billeder af de to sammen. […]”

Seoghoer.dk bragte den 9. april 2010 artiklen ”Web-tv: [Dronningen] hader kritik”. Af artiklen fremgår det, at dronningen under et pressemøde var blevet stillet spørgsmål om blandt andet ”den narkodømte [Klager]”.

I november 2010 udtalte [Klager] sig i magasinet Psykologi nr. 8/2010 i artiklen ”Jeg har været velsignet af modgang”. Af artiklen fremgår bl.a. følgende:

”[…]

- Men selve ”sagen”… den vil jeg ikke kommentere. Og det må du gerne skrive.

[…]

- Ja, jeg har prøvet at tage kokain og ryge joints, hvem har ikke det? Og jeg er ikke spor flov over det. For hvis jeg var, ville jeg aldrig have gjort det.

[…]”

Seoghoer.dk bragte endvidere artiklerne ”[Klager]: Jeg har taget kokain” af 4. november 2010, ”Årets skandaler: Røvtur på 1. klasse” af 28. december 2010, ”De kongeliges kokain-venner” af 9. februar 2011, ”[Klager]: Far bakkede op” af 16. juni 2011, ”[Klager] nu med job” af 8. august 2011, ”Frederik og [Kronprinsessen]: Ingen ferie med narkodømt” af 25. juli 2012 og ”Jan Fog: [Klager] er et skrækeksempel” af 29. november 2013. Klager er nævnt ved navn i alle ovennævnte ni ældre artikler.

SE OG HØR har henvist til Retten på Frederiksbergs dom af 13. januar 2017 i sagen, [Klager] og hendes to børn mod ansvarshavende redaktør af SE OG HØR. [Klager] og hendes børn havde i sagen nedlagt påstand om tortgodtgørelse på 70.000 kroner for ved SE OG HØRs omtale i oktober 2014 at være krænket. Retten mente imidlertid ikke, at der var tale om en retsstridig krænkelse, hvor klager og hendes børn ikke var berettiget til godtgørelse (efter § 26 i erstatningsansvarsloven).

SE OG HØR var sagsøgt for 9. oktober 2014 at have omtalt et åbent retsmøde 2. oktober 2014. Her blev [Klager] frifundet for overtrædelse af nogle bestemmelser i færdselsloven. Omtalen 9. oktober 2014 var også påklaget til Pressenævnet. Pressenævnet udtalte ved kendelse af 20. januar 2015 i sag nr. 14-70-00735, [Klager] mod SE OG HØR, og gav klager medhold i nogle af klagepunkterne (nævnet udtalte delvis kritik).

Den påklagede artikel fra 2017

SE OG HØR bragte den 18. januar 2017 på forsiden af bladet et billede af fem kvinder til overskriften ”DE 10 KRIMINELLE KENDISKVINDER”. [Klager] var blandt de fem afbildede kvinder.

Inde i bladet på siderne 82-91 var bragt en omtale af ”DE 10 KENDTE KRIMIKVINDER”. De øvrige ni kvinder var idømt straffe varierende fra en enkelt dom med betinget fængsel og op til 11 domme. Ifølge artiklen havde kvinden med 11 domme siddet fængslet sammenlagt seks år for at afsone dommene.

Artiklen omhandlende klager var bragt på side 84 under overskriften ”[Klager]s snude for langt fremme – KOKAIN SKANDALE”. Af artikel fremgår følgende:

Dronningen af jetsetmiljøet blev midtpunkt i en kæmpe narkosag.

Et af de fineste efternavne i dansk erhvervsliv blev i 2009 sølet ind i en kokainsag. Det var rigmandsdatteren [Klager], som blev tiltalt for at have aftaget mindst 140 gram kokain over en længere periode.

Så galt var det dog ikke, da dommeren året efter afsagde dommen.

Den dengang 40-årige jurauddannede [Klager] blev kun dømt for at have været i besiddelse af seks gram af stoffet. Det blev takseret til en bøde på 20.000 kr.

En af [Klager]s mandlige bekendte blev samtidig dømt for at have været i besiddelse af et lille kilo kokain, som han havde villet videresælge.

Han fik otte års fængsel.

Lagt på royal is

- Det har været en frygtelig tid for mig. Jeg tror, at alle mennesker ville blive chokerede over at blive sigtet for noget, som man ikke alene ikke har gjort, men som man heller ikke kan forholde sig til.

Heldigvis har min mand, min far, hele min familie og alle mine venner støttet mig helt uvurderligt”, sagde [Klager] i et efterfølgende interview på DR.

Det var dog ikke alle, der støttede lige meget op om den celebre kokainbruger.

Blandt [Klager]s bekendtskaber var nemlig både grevinde [Grevinden] og kronprinsesse [Kronprinsessen], men begge lagde jetset dronningen på is for en stund, efter at sagen kom frem. ”

Til artiklen var indsat billeder af [Klager] med hendes mand og søster.

[Klager] klagede den 26. januar og 9. februar 2017 til SE OG HØR og anmodede blandt andet om at få slettet omtalen på seoghoer.dk. SE OG HØR afslog den 30. januar 2017 [Klager]s anmodning. [Klager] klagede den 31. januar 2017 til Pressenævnet over afslaget.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

For så vidt angår omtalen i 2017 har [Klager] har anført, at forsiden ”DE 10 KRIMINELLE KENDISKVINDER” og artiklen ”[Klager]s snude for langt fremme – KOKAIN SKANDALE” har bragt hende i aldeles unødig personlig og professionel forlegenhed, og hun ønskede ikke, af respekt for hendes person, familie, øvrige omgivelser og særligt hendes arbejdsmæssige relationer som advokat, at sagen blev genoptaget i pressen. Forsiden og artikel krænker således [Klager]s privatliv og anseelse.

[Klager] har anført, at de påklagede artikler drejer sig om en gammel bøde fra 2009 på 20.000 kroner. Artiklerne har ingen nyhedsværdi flere år efter deres offentliggørelse, ligesom deres indhold ikke er i offentlighedens interesse. [Klager] gav et interview til DR, da sagen endnu var aktuel tilbage i 2010. Hun er ikke længere en offentlig person, men har blot enkelte gange kommenteret på balancen mellem mænd og kvinder i erhvervslivet.

Påstanden om, at [Klager] skulle være ”lagt på is af grevinde [Grevinden] og kronprinsesse [Kronprinsessen]” er udokumenteret, skadelig, krænkende og agtelsesforringende. [Klager] har ikke været forelagt denne oplysningen forud for publiceringen i SE OG HØR.

[Klager] har videre anført, at artiklerne er til skade for hende personligt såvel som fagligt i hendes virke som advokat. [Klager] har de seneste fem år arbejdet som henholdsvis advokatfuldmægtig og som advokat. Da det er så længe siden, at artiklerne var aktuelle, er det rimeligt, at de slettes eller tilgængeligheden til de påklagede artikler hindres. Ifølge [Klager] har hun krav på at kunne lægge sagen bag sig og komme videre med sit liv. Hun har betalt den idømte bøde og derved udstået sin straf.

[Klager] har henvist til nævnets pressemeddelelse ”Pressenævnets årsberetning for 2013” af 18. juli 2014, hvoraf det fremgår, at ”Sletning kommer især på tale, hvis de offentliggjorte oplysninger er skadelige for dem, de vedrører”. Hun har videre henvist til princippet om ”the right to be forgotten”, jf. EU-domstolens dom af 13. maj 2014 i sagen C-131/12, Google Spain SL og Google Inc. mod Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) og Mario Costeja González.

[Klager] har anført, at både de erhvervsfaglige medier (dagbladet Børsen), formiddagsaviserne (BT) og ugebladene (BilledBladet) har anerkendt, at artiklerne om klagers bøde fra 2010 ikke længere har nyhedsværdi og imødekommet klagers anmodning. Dagbladet Børsen, BT og BilledBladet har henholdsvis anonymiseret, afindekseret og slettet nogle artikler. Klager har endelig oplyst, at hun ikke ønsker en eventuel kritik offentliggjort.

2.2 SE OG HØRs synspunkter

SE OG HØR har afvist, at der er sket brud på god presseskik. Ifølge SE OG HØR er klager fortsat en offentlig person. SE OG HØR har foretaget en søgning i Infomedias artikeldatabase fra 2014 og frem. Søgningen viser et stort antal webartikler på adskillige landsdækkende og lokale medier om klagers sag. SE OG HØR har over for Pressenævnet fremlagt kopi af artiklerne. Der er videre henvist til Retten på Frederiksbergs dom af 13. januar 2017 i sagen.

Til artiklerne fra 2017 har SE OG HØR endvidere anført, at det ikke er godtgjort, at nogen af de offentliggjorte oplysninger er usande eller i sig selv udgør en krænkelse af privatlivets fred. Samtlige oplysninger har tidligere været offentliggjort og alment kendte. [Klager] har selv redegjort for den pågældende sag og sit misbrug til pressen. Der er henvist til artiklen ”[Klager] indrømmer: Jeg har taget kokain” bragt på ekstrabladet.dk den 4. november 2010.

Klagers sag, der stadig er aktuel, indgår i serien ”10 kriminelle kendiskvinder”, hvor beskrivelserne dækker kriminalstof, der går tilbage til 2005. Alle de omtalte kvinder er stadig aktuelle personligheder, om hvilke der er en væsentlig offentlig interesse. En begrænsning af SE OG HØRs adgang til at bringe sande oplysninger ville være en klar krænkelse af ytringsfriheden.

Til påstanden om, at der ikke er sket forelæggelse af indholdet, har SE OG HØR anført, at formuleringen ”lagt på is” er et loyalt referat af artiklen ”[Klager] lagt på is af kongehuset” bragt på bt.dk den 21. februar 2010. Af denne artikel fremgår bl.a. følgende:

Kongehuset vender [Klager] ryggen, hvis ikke hun ændrer livsstil

Hun har haft sin faste gang på den røde løber og ved royale mærkedage. ¬Hun har hængt ud med kronprinsesse [Kronprinsessen] og hygget sig med kongehusets spidser. Hun har været fast gæst til alt fra royale bryllupper til barnedåb hos prinserne. ¬Men nu ligger [Klager]s karriere i ruiner, og forholdet til kongehuset hænger i en tynd tråd. ¬Prins Joachim var meget kort for hovedet, da B. T. fredag talte med ham på det fashionable skisportssted Col de Bretaye i Schweiz. ¬- Ingen kommentarer, lød det meget bestemt fra prinsen, mens han energisk rystede på hovedet. ¬Men der er ingen tvivl om, at [Klager] i første omgang risikerer, at invitationerne fra kongehuset til officielle begivenheder vil mangle i postkassen.

[…]”

Ifølge SE OG HØR har klager ikke godtgjort, at oplysningerne er usande eller, at klager imødegik oplysningerne i 2010. Kravet om forelæggelse i henhold til de presseetiske regler kan ikke udvides til, at oplysningerne skal forelægges i hvert enkelt tilfælde ved efterfølgende referat.

Til spørgsmålet om, hvorvidt artiklerne på seoghoer.dk skal slettes, har SE OG HØR anført, at ”retten til at blive glemt” er grundlæggende en begrænsning af informations- og ytringsfriheden, og skal anvendes med yderst forsigtighed. Forpligtelsen skal i forhold til medierne fortolkes indskrænkende. Kravet om at blive glemt umiddelbart alene kan baseres på, at personen har trukket sig ud af offentligheden søgelys i alle andre sammenhænge. Krav om sletning kan først komme på tale efter en tidsperiode, der strækker sig væsentligt længere end den aktuelle. Et påbud om sletning vil være skadeligt for SE OG HØR forretningsmæssigt og krænke SE OG HØRs informations- og ytringsfrihed.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Hanne Schmidt, Inger Bach, Lars Lindskov og Marlene Borst Hansen.

God presseskik

[Klager] har klaget indholdet af en artikel fra 2017 og over, at SE og HØR ikke vil slette denne og ni andre artikler fra 2010 – 2013 på seoghoer.dk. Artiklerne nævner alle Københavns Byrets dom af 4. februar 2010 i sagen, Anklagemyndigheden mod [Klager]. Klager er omtalt ved navn i artiklerne.

Privatlivets fred

[Klager] har klaget over, at omtalen i SE OG HØRs artikel ”DE 10 KRIMINELLE KENDISKVINDER” i 2017 er en krænkelse af privatlivets fred.

Det følger af de vejledende regler for god presskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. En sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget pågældendes tidligere straffedom, hvis den er uden betydning for de forhold, vedkommende nu er sigtet, tiltalt eller dømt for. I anden nyhedssammenhæng bør de mod en person tidligere rejste straffesager som regel ikke omtales, jf. punkt B. 1 og punkt C. 8.

Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre. [Klager] må som en offentlig kendt person tåle en pressedækning, der går tættere på i forhold til andre personer, der ikke er kendte i offentligheden.

[Klager] blev ved Københavns Byret af 4. februar 2010 idømt 20.000 kroner i bøde for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] i forlængelse af dommen i 2010 selv udtalte sig offentligt om bøden på DR1 i nyhedsmagasinet ”21 Søndag” den 21. februar 2010. I magasinet Psykologi nr. 8 i november 2010 udtalte hun sig om at have indtaget kokain og andre private forhold i artiklen ”Jeg har været velsignet af modgang”. Efter det oplyste har hun ikke siden 2010 udtalt sig offentligt om dommen, men optrådt offentligt i andre sammenhænge.

På den ene side har [Klager] tidligere deltaget i offentlige begivenheder og været offentligt omtalt i forbindelse hermed. Endvidere har hun udtalt sig som beskrevet i nyhedsmagasinet ”21 Søndag” og i artiklen i magasinet Psykologi. Hun må derfor tåle en mere nærgående omtale i relation til forhold, som hun i offentligheden er kendt for, og herunder i forbindelse med oplysninger, som hun har givet til offentligheden. Reportagen har – om end en begrænset – almen interesse. Herudover har klager haft en række bestyrelsesposter og arbejder i dag som advokat.

På den anden side vedrører artiklerne et strafbart forhold og klagers øvrige private forhold, og dermed oplysninger, der som udgangspunkt henhører under privatlivets fred. Lovovertrædelsen er endvidere uden forbindelse til hendes erhvervsmæssige virke og af forholdsvis beskeden karakter.

Efter en samlet vurdering finder Pressenævnet, at det ikke var nødvendigt på ny at omtale straffesagen fra 2010 i den påklagede reportage fra 2017. Pressenævnet har lagt vægt på, at dommen er syv år gammel og angår en mindre forseelse, og at oplysningerne indgår i en reportage under overskrifterne ”De ti kriminelle kendiskvinder” og ”De 10 kendte krimikvinder” og omtaler kvinder, der har begået betydeligt alvorligere kriminalitet end klager. Nævnet udtaler kritik af SE OG HØR for på ny at omtale dommen i denne krænkende sammenhæng.

Forelæggelse

[Klager] har klaget over, at udsagnet ”lagt på is” i udsagnet ”Blandt [Klager]s bekendtskaber var nemlig både grevinde [Grevinden] og kronprinsesse [Kronprinsessen], men begge lagde jetset dronningen på is for en stund, efter at sagen kom frem. ikke er korrekt og burde have været forelagt hende inden offentliggørelsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, der kan være krænkende, skal forelægges for den, der kan være krænket, jf. punkterne A. 1 og A. 3.

SE OG HØR har oplyst, at udsagnet er hentet fra en artikel på BT fra 21. februar 2010. Pressenævnet bemærker, at det ikke fremgår af artiklen i SE OG HØR, at der er tale om en citathistorie. Det har dog ikke betydning for nævnets afgørelse, da det samtidig er Pressenævnets opfattelse, at SE OG HØR skal stille samme krav til korrektheden i formidlingen af andres nyheder, som bladet stiller til sine egne nyheder.

SE OG HØR omtalte den 7. marts 2010 i artiklen ”[Kronprinsessen]: Til middag med [Klager]” en selskabelig middag med deltagelse af både [Klager] og kronprinsesse [Kronprinsessen], hvorfor vurderingen efter dette tidspunkt synes at være uden dækning, for så vidt angår relationen mellem klager og kronprinsesses [Kronprinsessen].

Pressenævnet finder, at udsagnet er udtryk for medies vurdering af forbindelsen mellem klager og henholdsvis kronprinsesse [Kronprinsessen] og grevinde [Grevinden]. Det er ikke i udsagnet nærmere angivet, hvilken tidsperiode fra første omtale af [Klager]s kokainforbrug til SE OG HØRs omtale den 7. marts 2010, udsagnet angiveligt dækker. Nævnet finder på denne baggrund ikke fuldt tilstrækkelig grundlag for at kritisere udsagnet.

Punkt B. 8 – sletning

[Klager] har klaget over, at SE OG HØR har afvist at slette artiklen fra 2017 og ni ældre artikler fra 2010 – 2013. Artiklerne nævner alle Københavns Byrets dom af 4. februar 2010 i sagen, Anklagemyndigheden mod [Klager]. Klager er omtalt ved navn i artiklerne.

Generelt

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B. 8.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Det er nævnets opfattelse, at anvendelse af B. 8 i de vejledende regler og muligheden for at meddele et medie kritik for ikke at imødekomme en anmodning om afindeksering, anonymisering eller afpublicering som udgangspunkt kun bør anvendes, når der er tale om oplysninger, som er særligt belastende for den person, der er omtalt.

Den konkrete sag

De påklagede artikler om [Klager] vedrører et strafbart forhold tilbage i 2010 og klagers øvrige private forhold og dermed oplysninger, der er følsomme.

Under henvisning til oplysningerne ovenfor under afsnittet ”Privatlivets fred” finder Pressenævnet imidlertid, at der i de påklagede artikler ikke er tale om oplysninger af en sådan belastende karakter, at det skønnes rimeligt at hindre tilgængeligheden. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at klager dengang selv udtalte sig om dommen offentligt, og at hun i øvrigt også herefter har optrådt i medierne og må anses for en offentlig kendt person. Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af SE OG HØR for ikke at imødekomme anmodningen om at slette, afindeksere eller anonymisere de påklagede artikler.

Da klager ikke har ønsket kendelsen offentliggjort i SE OG HØR, pålægger nævnet ikke den ansvarshavende redaktør af bladet at offentliggøre kritikken i medfør af medieansvarsloven § 49.

Afgjort den 30. marts 2017