Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017, § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, som ændret ved lov nr. 1746 af 27. december 2016, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Frisør- og Kosmetikerfagets Fællesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til frisør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Udføre alle former for klipning, frisering, permanent og hårfarvning og fremstilling af skitser, der viser almindeligt forekommende klippe- og friseringsteknikker på både damer og herrer.

2) Anvende tekniske, teoretiske og almene færdigheder, der giver forudsætninger for ved efter- og videreuddannelse at udbygge sine kvalifikationer.

3) Forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre at løse forskellige brancherelaterede problemstillinger.

4) Fagets teori i uddannelsesspecifikke fag og specialefag som kan bidrage til, at eleven opnår kompetencer til at arbejde forsvarligt med fagets produkter, herunder »Det kemiske arbejdsmiljø frisør«.

5) Fagets teori i uddannelsesspecifikke fag som kan bidrage til, at eleven opnår kompetence til at forstå faglig engelsk, bogføring og arbejdsmarkedsforhold.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet frisør, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 3. Uddannelsen udbydes med talentspor.

Stk. 4. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 4 år og 6 måneder til 5 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge varer uddannelsens speciale 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 40 uger fordelt på mindst otte skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 2 år og 10 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 35 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst syv skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 4 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 80,2 uger fordelt på mindst 4 skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at elever i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Teori og terminologi til at planlægge og løse arbejdsopgaverne.

2) Brancherelevante informationskilder.

3) Formernes funktionalitet og stilperioder i faget design.

4) Basale farveteknikker.

5) Strukturbehandling med tilhørende diagnose og kartotekskort.

6) Sikkerhed og miljø i forhold til frisøren og kunden.

7) Afsætningsforhold på uddannelsesområdets forskellige markeder, herunder markedsforskelle i købsadfærd og markedsføring.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Tegning af de fire grundlæggende klippeformer med anvendelse af regnetekniske hjælpemidler.

2) Integration af klippeformerne i basale klipninger med anvendelse af regnetekniske hjælpemidler, med tilhørende føntørringsteknikker til M/K.

3) Basale farveteknikker i faget design med ”new generation”.

4) Anvendelse af fagets traditionelle produkter.

5) Strukturbehandlinger med tilhørende diagnose og kartotekskort.

6) Farveteknikker og deres designmæssige betydning.

7) Hårvask og hovedbundsmassage med tilhørende diagnose.

8) Grundlæggende hygiejneprincipper.

9) Brancherelevante afsætningsøkonomiske modeller ved udformningen af en markedsføringsplan.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) under vejledning forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge,

2) under vejledning forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation, herunder de fire klippeformer og grundlæggende føntørringsteknikker med anvendelse af regnetekniske hjælpemidler,

4) anvende farver til at udtrykke, understøtte eller korrigere deres designmæssige former,

5) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

6) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

7) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

8) anvende innovative og designmæssige metoder i opgaveløsning,

9) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, fx følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning med udgangspunkt i faget afsætning og andre matematiske termer,

10) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation i faget afsætning såsom arbejdssedler, egenkontrol o.l.,

11) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget afsætning,

12) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget afsætning,

13) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

14) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

15) anvende faglige udtryk og begreber i forbindelse med det kemiske arbejdsmiljø for frisører,

16) anvende korrekte personlige værnemidler, handsker og korrekt udsugning,

17) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

18) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser,

19) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren,

20) arbejde med segmentering af markedet og fastlæggelse af målgrupper,

21) forklare begrebet branding og de elementer, der skal til for at skabe et brand indenfor branchen,

22) beskrive og præsentere de grundlæggende serviceydelser og tjenester, som forskellige målgrupper efterspørger,

23) indkøbe og bestille varer, herunder formler til beregning af svind og

24) udføre fravning af bryn og vipper samt korrektion af bryn med voks og pincet.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Design på E-niveau.

3) Afsætning på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: Bestået prøven kemisk arbejdsmiljø for frisør.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard:

1) Fejl, der fremgår ved udregning ifølge farvestjernen, og korrigeres ved coleration.

2) Fejl og afvigelser ved behandlingen, herunder behandling, der skaber allergisk reaktion hos kunden.

Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-7 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Design på C-niveau.

6) Afsætning på C-niveau.

Stk. 9. For elever, der opnår de i stk. 8 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 10. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 9, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan foretage kundebetjening herunder, salg og service i praksis og med afsæt i fagene afsætning og erhvervsøkonomi.

2) Eleven kan overholde hygiejnekrav i salonen, herunder personlig og arbejdsmæssig hygiejne og håndteringen af kemiske produkter.

3) Eleven kan både i praksis og teori anvende de faglige teorier inden for branchen.

4) Eleven kan både i praksis og teori anvende alle former for kemiske behandlinger og håndteringen af kemiske produkter.

5) Eleven kan både i praksis og teori udføre herreklipning, tilskæring, skægklipning og barbering efter en dybdegående kommunikation med kunden.

6) Eleven kan både i praksis og teori udføre dameklipning, dag- og aftenmakeup og manicure efter en dybdegående kommunikation med kunden.

7) Eleven kan både i praksis og teori forstå og anvende Pivot Point fagterminologi på engelsk som internationalt fagsprog.

8) Eleven kan i praksis anvende innovative og designmæssige kompetencer i brancherelaterede opgaveløsninger.

9) Eleven kan teoretisk udføre den lovpligtige daglige bogføring med afsæt i fagene afsætning og erhvervsøkonomi ved opstart af egen virksomhed.

10) Eleven kan både i praksis og teori anvende new generation produkter og håndteringen af de anvendte kemiske produkter.

11) Eleven kan i praksis foretage påsætning af ekstension/løse hårdele, vejlede og formulere sig om det teoretiske om parykker, samt har kendskab til fremstilling af parykker.

12) Eleven kan i praksis udføre alle former for avanceret herre og dame frisuredesign, herunder moderne styling, vandondulation og jernkrølning og håndteringen af de anvendte kemiske produkter.

13) Eleven kan i praksis udføre langthårsfrisering, brude- og aftenfrisering og håndteringen af de anvendte kemiske produkter.

14) Eleven kan i praksis udføre klippeopgaver inden for dame- og herretrend, herunder teoretisk kemiske coloration- og strukturbehandlinger og håndteringen af de anvendte kemiske produkter.

15) Eleven kan både i praksis og teori forholde sig til og kommunikere om branchens nyeste teknologier og trends.

16) Eleven kan både i praksis og teori forholde sig til og kommunikere om ”Det kemiske arbejdsmiljø frisør”.

17) Eleven kan både i praksis og teori udføre ergonomisk korrekt håndtering af værktøj.

18) Eleven kan arbejde efter Developing Guidelines for the European Hairdressing Social Dialogue Programme på niveau B, som svarer til den europæiske standard for grundlæggende færdigheder inden for frisørfaget.

Stk. 2. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 1 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Erhvervsøkonomi på C-niveau fra valgfagene for de gymnasiale uddannelser eller jf. bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprog i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen) med uddannelsestiden 70 timer svarende til 2,8 uger.

4) Design på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 110 timer svarende til 4,4 uger.

5) Afsætning på B-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

6) Kemi på C-niveau fra uddannelsen til hf-eksamen eller jf. bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen) med uddannelsestiden 65 timer svarende til 2,6 uger.

7) Psykologi på B-niveau, jf. valgfagsbekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 180 timer svarende til 7,2 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form et fag på C- niveau, med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger samt et løft af niveau i et fag med uddannelsestid på 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 3. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag:

1) Organisation på C-niveau.

2) It/kommunikation på C-niveau.

3) Kemi på B-niveau.

4) Matematik på B-niveau.

Stk. 4. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 4. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 5. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 6. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 7. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Reglerne om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Svendeprøve

§ 6. Den afsluttende prøve består af en skriftlig og praktisk prøve i den sidste skoleperiode efter § 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelse og af en svendeprøve, som afholdes af det faglige udvalg efter afslutning af den sidste skoleperiode.

Stk. 2. Prøven består af:

1) en skriftlig og praktisk prøve i den sidste skoleperiode, som består af en multible choice delprøve og en praktisk delprøve i uddannelsens fire klassiske skolediscipliner, og

2) en svendeprøve, som består af praktiske prøver inden for de arbejdsområder, der er tilknyttet de uddannelsesspecifikke fag og specialefag, og indeholder op til ni discipliner.

Stk. 3. Svendeprøven, jf. stk. 2, nr. 2, stilles af det faglige udvalg og løses inden for en varighed på op til 16 timer og afvikles på 1-2 arbejdsdage. Det faglige udvalg bestemmer, om disciplinerne til svendeprøven skal udføres på elevens egne modeller eller på lodtrækningsmodeller. Lodtrækningsmodellerne kan være øvelseshoveder. Ved svendeprøvens begyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt. I forbindelse med svendeprøvedisciplinernes afvikling skal skuemestrene påse, at eleven benytter værnemidlerne i henhold til ”Det kemiske arbejdsmiljø frisør”. Arbejdet i forbindelse med svendeprøven udføres af eleven alene. Hver delprøve i den skriftlige og praktiske prøve, jf. stk. 2, nr. 1, og i svendeprøven, jf. stk. 2, nr. 2, skal være bestået. Den endelige svendeprøvekarakter fremkommer som et gennemsnit af alle tre delkarakterer.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået grundfagene og de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

Gymnasial eksamen (Erhvervsfaglig studentereksamen)

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med de regler herom, der gælder for de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge mindst seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i enten design eller afsætning samt mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve efter § 6, stk. 2.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, udover det i § 6, stk. 5 nævnte uddannelsesbevis henholdsvis svendebrev, bevis for at have opnået en gymnasial eksamen (erhvervsfaglig studentereksamen), der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for undervisning af elever i eux-forløb i fag med skriftlige prøver, som vil skulle afsluttes i en eksamenstermin, hvor der endnu ikke aflægges prøve efter lov om de gymnasiale uddannelser eller regler fastsat i medfør af denne lov. For disse elever finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1118 af 22. august 2016 om erhvervsuddannelsen til frisør ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 4. Elever, som er nævnt i stk. 3, og elever som undervises i medfør af bekendtgørelse nr. 1634 af 15. december 2015 samt i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 5. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 6. april 2017

Susanne Sehestedt Clausen
Vicedirektør

/ Marianne Hallgaard Christensen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven skal have haft fuldtidsarbejde som frisør, og have været beskæftiget inden for arbejdsområder og funktioner, som indgår i praktikuddannelsen i erhvervsuddannelsen, i mindst 2 år inden for de seneste 5 år.
 
Eleven skal mindst arbejdet med følgende jobfunktioner:
1. alle former for klipning, frisering, permanent og hårfarvning,
2. selvstændigt og i samarbejde med andre at løse forskellige brancherelaterede problemstillinger, og
3. betjening af kunder på engelsk, bogføring og arbejdsmarkedsforhold.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(år)
Afkortning for euv (skoleuger)
Afkortning for eud (skoleuger)
Afkortning for euv (praktik måneder)
Afkortning for eud (praktik måneder)
Erhvervserfaring fra materialistvirksomhed
2
-
-
2
-
Erhvervserfaring med stylistarbejde
2
1
-
6
-
Ufaglært frisør arbejde
2
1
5
-
12
Kosmetolog
2
3
-
9
-
Ufaglært i handelsbranchen
2
-
-
2
-
Erhvervserfaring som receptionist (faglært)
2
-
-
2
-

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd.
kode
Afkorning for eud
(skoleuger)
Afkortning for euv (skoleuger)
Afkortning for euv (praktik måneder)
Eud
Receptionist
1710
-
-
2
Eud
Kosmetiker
1790
-
5
12
Eud
Merkantile grundforløb
1036
-
5
-
Eud
Detailhandelsuddannelse med specialer (godskriving grundfagene dansk og afsætning)
1952
5
5
1
Eud
Eventkoordinator (Godskrivning grundfagene dansk og afsætning)
15
5
5
0,5
AMU
Aktuel klip og frisuredesign, dame
43410
 
Samlet 1
-
Trend Dame/Herre
47589
 
AMU
Langthårsfrisering
43409
 
0,6
-
AMU
Parykhåndtering – Parykken som hjælpemiddel
46948
 
0,6
-