Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017, § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, som ændret ved lov nr. 1746 af 27. december 2016, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til anlægsgartner har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Almindeligt forekommende anlægsgartneropgaver i den forventede kvalitet og i henhold til faglige traditioner, love og regler, herunder, udførelse af opgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

2) Specialopgaver inden for anlægsgartnerfaget udført på en kreativ, innovativ og problemløsende måde og i respekt for miljøet.

3) Informationssøgning, valg af materialer samt faglig dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetskontrol inden for anlægsgartnerområdet.

4) Samarbejdsrelationer mellem faggrupper.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Anlægsgartner, anlægsteknik.

2) Anlægsgartner, plejeteknik.

Stk. 4. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb.

Stk. 6. Uddannelsen udbydes med talentspor.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 4 år til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer hovedforløbet fra 3 år til højst 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 36 uger fordelt på mindst fem skoleperioder. Uddannelsen afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes ultimo maj eller ultimo oktober. Afslutningen kan forskydes af hensyn til helligdage.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen mindst 2 år og 5 måneder og højst 2 år og 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 32 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 72 uger fordelt på 4 skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor således, at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 8, opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Regler for metoder til kvalitetskontrol.

2) Jordbundens og dyrkningens elementære egenskaber, herunder sammenhængen mellem plantevækst, dyrkningsmetoder og de kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden.

3) Slægtsbestemmelse af de almindeligst anvendte planter og græstyper, herunder anvendelsesmulighederne.

4) Maskiner, værktøjer og materialer til brug ved praktiske arbejdsopgaver.

5) Matematiske begreber, herunder målestoksforhold, areal og rumfang.

6) Normer for anlægsgartnerarbejde.

7) Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og dets indflydelse på hverdagen på en arbejdsplads.

8) Stof og stofopbygning, herunder næringsstoffers indvirkning på planter.

9) Sprøjtemidlers anvendelse på det grønne område i forhold til erhverv, produktivitet og miljøhensyn.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter:

1) Metoder til opmåling, herunder beregning af mængde, areal og rumfang.

2) Metoder til betjening og afsætning af højder ved hjælp af et nivelleringsinstrument.

3) Metoder til formmæssig afsætning og etablering af mindre anlæg.

4) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

5) Metoder til græspleje.

6) Arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver.

7) Metoder og redskaber til informationssøgning og it-kommunikation.

8) Metoder til at udarbejde arbejdstegninger og til omsætning af målestoksforhold.

9) Metoder til affaldssortering.

10) Metoder til enkle belægningsopgaver.

11) Metoder til elementær jordbehandling før og efter etablering af en given kultur, herunder etablering, pasning og vedligeholdelse af en given plantekultur.

12) Metoder til at anvende mindre gartnermaskiner og redskaber ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

13) Metoder til anvendelse af sprøjtemidler under hensyn til miljø og arbejdssikkerhed.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

2) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces,

3) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

4) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

5) anvende innovative metoder i enkle opgaveløsninger,

6) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

7) anvende og demonstrere forståelse af faglige udtryk og begreber,

8) søge og anvende relevante informationer og vejledninger og

9) identificere materialefejl i forbindelse med enkle opgaver.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau.

2) Naturfag på F-niveau, bestået.

3) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet, med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Gyldigt kørekort, mindst til traktor.

2) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard: Fejl i forbindelse med udførelse af en enkel opgave i forhold til at sikre, at den færdige opgave opfylder fastsatte kvalitetskrav.

Stk. 8. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 5, nr. 3, nævnte krav.

Stk. 9. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-7, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Kemi på C-niveau.

6) Biologi på C-niveau.

Stk. 10. For elever i eux-forløb træder fagene i stk. 9, nr. 4 og 5, i stedet for det i stk. 5, nr. 2, nævnte fag.

Stk. 11. For elever, der opnår de i stk. 9 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets første del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 12. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, bortset fra naturfag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det pågældende niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 9, uanset en forskel på de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan udføre sit arbejde på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

2) Eleven kan anvende simple gødningsblandinger ud fra kendskab til kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden.

3) Eleven kan udføre plantesundhedsarbejde, og anvende biologiske midler i haver og grønne anlæg i henhold til gældende arbejdsmiljøregler.

4) Eleven kan i samarbejde med andre jordforberede maskinelt- og manuelt, forberede plantning samt udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder.

5) Eleven kan udføre afledning af overfladevand uden for autorisationsområdet med kendskab til gældende lovgivning.

6) Eleven kan udføre anlægsarbejde ud fra kendskab til kulturhistorien og stilarter.

7) Eleven kan identificere planter og plantegrupper samt redegøre for særlige krav til vækstforhold og pleje af disse, herunder foretage et eget plantevalg til et anlægsgartnerprojekt.

8) Eleven kan i samarbejde med andre udføre trækonstruktioner i haveanlæg.

9) Eleven kan udføre ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse og økologisk plejearbejde på en miljørigtig og forsvarlig måde.

10) Eleven kan udføre alle opgaver ved opmåling og afsætning af anlægsgartneranlæg.

11) Eleven kan i samarbjede med andre anlægge et område med beplanting, herunder udføre haveprojekter i henhold til gældende normer og plejeprogram i nyetablerede anlæg op til 5 år efter etableringen.

12) Eleven kan gennemføre projektstyring af et anlægsprojekt med særlig vægt på kvalitets- og tidsstyring.

13) Eleven kan udvælge og vurdere dyrkningsmedier efter plantevalg og plantningsforhold med henblik på at optimere plantevæksten ud fra viden om jordbehandlingens betydning for ukrudtsbekæmpelse, jordstruktur og vækstbetingelser.

14) Eleven kan udføre opbinding af træer, beskære træer og buske samt etablere drænings- og vandingsforanstaltninger.

15) Eleven kan i samarbejde med andre opføre givne trapper, kummer og mindre mure.

16) Eleven kan i samarbejde med andre udføre givne befæstelsesopgaver i beton, natursten og træ.

17) Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i en stillet anlægs- og plejeopgave.

18) Eleven har viden om hvordan egen virksomhed etableres, herunder kendskab til virksomhedsøkonomi og anvendelse af innovationsredskaber.

19) Eleven kan selvstændigt udføre anlægs- og plejeopgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

20) Eleven kan analysere, registrere, tegne og udføre haveprojekter og grønne anlæg i henhold til gældende normer for anlægsgartnerarbejde samt foretage en kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg.

21) Eleven kan registrere, projektere og udføre trapper, herunder trapper i træmaterialer.

22) Eleven kan projektere og udføre befæstelses- og belægningsopgaver i haveprojekter og grønne anlæg med alle materialer i utraditionelle og komplicerede mønstre.

23) Eleven kan projektere og udføre bassiner.

24) Eleven kan registrere, projektere og udføre mure, samt opbygge mure med bro- og kampesten.

25) Eleven skal kunne vurdere materialeforbrug og økonomiske forhold ved anlægsarbejdet.

26) Eleven kan planlægge, tegne og anlægge større arealer, hvori der indgår buske, stauder og græs ud fra gældende normer samt foretage kvalitetsbedømmelse af det færdige arbejde.

27) Eleven kan registrere, projektere og pleje arealer, hvori der indgår varierende beplantninger.

28) Eleven kan udarbejde en gødningsplan til et grønt anlæg, herunder udføre en enkel gødningsberegning ud fra en jordbundsanalyse.

29) Eleven kan udføre differentierede pleje- og vedligeholdelsesprogrammer for beplantninger og anlæg, herunder udarbejde et plejeprogram i forhold til udviklingen i beplantninger og plejebehov 10-15 år ud i fremtiden til de enhver tid gældende normer for plejearbejde.

30) Eleven skal kunne vurdere økonomiske forhold ved pleje og vedligeholdelsesarbejde.

31) Eleven kan genoprette og omlægge eksisterende anlæg.

Stk. 2. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 1-19, gælder for begge specialer. For specialet anlægsteknik gælder yderligere kompetencemålene i stk. 1, nr. 20-25. For specialet plejeteknik gælder yderligere kompetencemålene i stk. 1, nr. 26-31.

Stk. 3. I eux-forløb skal følgende fag gennemføres udover de i stk. 2 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til højere teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til højere teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til højere teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 135 timer svarende til 5,4 uger.

4) Biologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

5) Kemi på B-niveau fra uddannelsen til højere teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

6) Fysik på C-niveau fra uddannelsen til almen studentereksamen eller jf. bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen) med uddannelsestiden 50 timer svarende til 2 uger.

7) Erhvervsøkonomi på C-niveau fra valgfagene i de gymnasiale uddannelser eller jf. grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen med uddannelsestiden 50 timer svarende til 2 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et fag på C-niveau, uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger, og et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 4. Skolen skal som mindst udbyde følgende valgfag:

1) Matematik på A-niveau.

2) Biologi på A-niveau.

Stk. 5. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådan omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 3. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 6. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 7. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper, som fremgår af reglerne for fordeling af fordybelsestid i de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet. Elevtiden omfatter ikke interne prøver.

Stk. 8. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Reglerne om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve, der består af en teoretisk og en praktisk del. Prøven udgør en svendeprøve. Den teoretiske del består af en mundtlig prøve, der varer 30 minutter og som tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen i sidste skoleperiode. Arbejdet med casen har en varighed på 1 uge. Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit arbejde med casen og demonstrerer teknikker, værktøjer mv. Den praktiske del består af en fremstillingsopgave, der skal udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, og som skal løses inden for en varighed af 52 timer. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve og ved bedømmelsen af fremstillingsopgaven. Der gives en karakter for den teoretiske del og en karakter for den praktiske del af svendeprøven. Resultatet af svendeprøven udgøres af et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit indgår den teoretiske del af prøven med 1/3 og praktiske del med 2/3.

Stk. 2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. For elever der gennemfører uddannelsen med eux, medregnes grundfag og gymnasiale fag dog ikke i gennemsnitsberegningen. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Endvidere skal elevens afsluttende prøve, jf. stk. 1 og 2, være bestået.

Stk. 3. For arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen "Bestået / Ikke bestået".

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På uddannelsesbeviset (svendebrevet) anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet med udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelsen ros, bronzemedalje eller sølvmedalje.

Gymnasial eksamen (erhvervsfaglig studentereksamen)

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med de regler herom, der gælder for de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge mindst seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i biologi og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen udover det i § 6 stk. 5 nævnte uddannelsesbevis bevis for at have opnået en gymnasial eksamen (erhvervsfaglig studentereksamen), der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for undervisning af elever i eux-forløb i fag med skriftlige prøver, som vil skulle afsluttes i en eksamenstermin, hvor der endnu ikke aflægges prøve efter lov om de gymnasiale uddannelser eller regler fastsat i medfør af denne lov. For disse elever finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 206 af 8. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 4. Elever, som er nævnt i stk. 3, og elever som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 5. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 6. april 2017

Susanne Sehestedt Clausen
Vicedirektør

/ Sandra Trasborg Hansen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Fælles for begge og specialer:
Erhvervserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Eleven skal have certifikater m.v. for følgende:
-   Gyldigt kørekort, mindst til traktor.
-   Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.
-   Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.
Anlægsgartner med speciale plejeteknik:
Eleven skal have arbejdet med anlægsgartnerarbejde og have udført varierede arbejdsopgaver inden for faget, enten i samarbejde med eller under vejledning af en fagkyndig.
Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet følgende:
-   Etablering og pleje af grønne anlæg
-   Projektering
-   Plantning af roser, prydbuske og stauder
-   Beskæring og udtynding af busketter, træer og buske
-   Ukrudtsbekæmpelse, gasafbrænding og flisudlægning
-   Finplanering, græssåning, klipning, luftning og jordbearbejdning
-   Brug af maskiner fx. fræser, vibratorplade, vinkelsliber, plantebor, græsslåmaskine, såmaskine, vibrationstromle og almindelig forekommende vedligeholdelsesopgaver på maskinel
-   Opmåling og nivelleringsopgaver
-   Træ og trådarbejde
-   Udførelse af et mindre anlæg, hvori der indgår både grønne og grå elementer
Anlægsgartner med speciale anlægsteknik:
Arbejdsopgaverne skal have omfattet etablering af et mindre anlæg, hvori opmåling, afsætning, lægning af sten og fliser samt befæstelsesarbejde indgår.
Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet:
-   Projektere/tegne og etablere et mindre anlæg
-   Udføre opmåling, afsætning, nivelleringsarbejde samt foretage jordberegninger
-   Arbejdet med flere typer belægninger fx. fliser, kantsten, knoldebrosten, chaussesten, opførelse af støttemure og trapper, samt udlægning af f.eks. perle-, ærte-, nøddesten eller skærver
-   Plantning af roser, prydbuske og stauder
-   Beskæring og udtynding af busketter, træer og buske
-   Ukrudtsbekæmpelse, gasafbrænding og flisudlægning
-   Finplanering, græssåning, klipning, luftning og jordbearbejdning
-   Brug af maskiner fx. kædesav og andre grønne maskiner
-   Opmåling og nivelleringsopgaver
-   Træ og trådarbejde

2. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddan-
nelses-
kode
Afkortning
for euv
(skoleuger)
Afkortning
for euv
(praktik mdr.)
Erhvervs-
uddannelse
Anlægsgartnerassistent
1605-4
15
17-22
Arbejdsmarkeds-
uddannelse (AMU)
Uddannelsespakke:
Anlægsgartnerassistent
Fra ufaglært til faglært via AMU
47690
45728
42316
42302
47803
44596
46661
40842
42844
47136
42389
14
-
AMU
Uddannelsespakke:
Anlægsgartner
Fra ufaglært til faglært via AMU
47690
45728
42316
42302
47803
44596
46661
47136
42307
42395
44597
44272
44615
42305
47691
47575
42389
34
-
AMU
Vejen som arbejdsplads
47136
0,4
-
AMU
Betjening og vedligeholdelse af gartnermaskiner og redskaber
42302
2
-
AMU
Etablering, vedligeholdelse og rådgivning om vandbassiner
42387
2
-
AMU
Stentilhugning for anlægsgartnere
45231
2
-