Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0042
 
32011L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Miljøstyrelsens varetagelse af kommunalbestyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser
Kapitel 3 Ansøgning og høring
Kapitel 4 Samordning af vurderinger
Kapitel 5 Tilladelser til VVM-pligtige projekter, offentliggørelse m.v.
Kapitel 6 Ikrafttræden
Bilag 1 Ansøgningsskema
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1)

I medfør af § 4, stk. 4, § 7, stk. 1 og stk. 2, § 15, stk. 4, § 17, stk. 6, § 26, § 29, stk. 1-3 og § 41, stk. 1-3, i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsens regler finder anvendelse på ansøgninger om konkrete projekter, der er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelsens regler om digital høring finder desuden anvendelse på høringer, som gennemføres i forbindelse med miljøvurderinger af planer og programmer.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) VVM-myndighed: Den myndighed efter lovens § 17 eller bekendtgørelsens § 3, som skal træffe afgørelse efter § 21 eller § 25 om et konkret projekt omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). VVM-myndigheden omfatter ligeledes Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energistyrelsen, som har fået delegeret henholdsvis Miljø- og Fødevareministerens og Energi-, Forsynings, og Klimaministerens kompetence til at træffe afgørelse efter lovens §§ 21 og 25 for projekter på havet.

2) Planlæggende myndighed: Den myndighed, som gennemfører en miljøvurdering af en plan eller et program efter lovens § 8.

3) Staten:

a) Ministerier med tilhørende institutioner.

b) Statslige aktieselskaber, jf. selskabslovens § 5, nr. 31, jf. §§ 6 og 7.

c) Datterselskaber organiseret som aktieselskaber, hvor moderselskabet er omfattet af litra b.

d) Juridiske personer, der ikke er organiseret som aktieselskaber, såfremt statens ejerandel udgør 50 % eller derover.

4) Fælles procedure: En procedure for koordinering af miljøvurderingsprocessen, som finder anvendelse, hvis projektet forudsætter vurderinger efter flere EU-direktiver eller forordninger. Den myndighed, som er ansvarlig for koordineringen, sikrer, at der gennemføres en fælles miljøvurderingsproces og udarbejdes en fælles miljøvurdering af ansøgningen efter direktiverne.

5) Samordnet procedure: En procedure for koordinering af miljøvurderingsprocessen som finder anvendelse, hvis et projekt forudsætter vurderinger efter flere EU-direktiver eller forordninger. Den myndighed, som er ansvarlig for koordineringen, fungerer som kontaktpunkt for ansøger og myndighederne og samler myndighedernes vurdering af projektet til en samlet vurdering.

Kapitel 2

Miljøstyrelsens varetagelse af kommunalbestyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser

§ 3. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter loven for følgende projekter omfattet af loven:

1) Projekter hvor staten, jf. § 2, nr. 3, er bygherre.

2) Projekter, hvor Energinet.dk er bygherre.

3) Infrastrukturanlæg, der i sin udstrækning berører mere end to kommuner.

4) Vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, hvis det samlede anlæg geografisk strækker sig over mere end to kommuner.

5) Vindmøller på 150 meter totalhøjde eller derover.

6) Projekter med direkte henblik på frakturering udelukkende i forbindelse med efterforskning eller udvinding af skiffergas.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at statens interesse i et konkret projekt omfattet af stk. 1 anses for at være af underordnet betydning, overlade kompetencen til at varetage opgaven og beføjelserne til kommunalbestyrelsen, hvis kommunalbestyrelsen anmoder herom.

Stk. 3. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser for projekter omfattet af loven, hvor godkendelseskompetencen for hele eller hovedparten af det samlede projekt efter § 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser for hele projektet, uanset om styrelsen i henhold til anden lovgivning kun skal varetage opgaverne og beføjelserne for dele af projektet.

Kapitel 3

Ansøgning og høring

§ 4. Bygherrens ansøgning om projekter på land samt ansøgninger om anlæg til intensivt fiskeopdræt omfattet af lovens bilag 2 skal ske ved anvendelse af ansøgningsskemaet i bilag 1, der indsendes digitalt, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Bygherrens ansøgning om projekter på havet, som er omfattet af lovens bilag 2, og tillige er omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller lov om kontinentalsoklen indgives til Energistyrelsen efter den procedure, som finder anvendelse for lov om fremme af vedvarende energi, lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller lov om kontinentalsoklen. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 19 og bilag 5 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Stk. 3. Bygherrens ansøgning om projekter på havet, som er omfattet af lovens bilag 2, og tillige er omfattet af lov om kystbeskyttelse, indgives til Naturstyrelsen efter den procedure, som fremgår af lov om kystbeskyttelse. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 19 og bilag 5 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Stk. 4. Ansøgning om afgørelse efter lovens § 21 skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, når

1) en projektkategori er optaget på lovens bilag 2, og

2) projektkategorien har sammenfald med et eller flere listepunkter på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.

Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse for projekter, der helt eller delvist er omfattet af råstoflovens § 7.

Stk. 6. VVM-myndigheden har pligt til ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, jf. stk. 4, at registrere, hvornår en sag er fuldt oplyst, og hvornår en sag er afgjort.

Stk. 7. VVM-myndigheden afviser ansøgning om anlæg nævnt i stk. 4, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog stk. 8 og 9.

Stk. 8. VVM-myndigheden kan undlade at afvise en ansøgning efter stk. 4, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at bygherre ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Stk. 9. VVM-myndigheden kan undlade at afvise en ansøgning efter stk. 4, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for myndigheden ved at behandle ansøgningen.

Stk. 10. Hvis ansøgningen er omfattet af § 3, videresender kommunalbestyrelsen eller regionsrådet umiddelbart ansøgningen til Miljøstyrelsen. Dette gælder også for ansøgninger til kommunalbestyrelsen, der indgives ved digital selvbetjening efter stk. 4, som skal videresendes ved anvendelse af digital selvbetjening. Indgives en ansøgning som nævnt i stk. 4, ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen snarest videresende ansøgningen til Miljøstyrelsen.

Stk. 11. VVM-myndigheden skal så vidt muligt tilrettelægge sagsbehandlingen således, at myndigheden kan meddele afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33 samt afgørelse efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samtidig, såfremt bygherre har indgivet ansøgning om et anlæg nævnt i stk. 4, samtidig med indgivelse af ansøgning om afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33.

§ 5. Ansøgning jf. lovens § 18 om projekter omfattet af lovens § 15 samt miljøkonsekvensrapport, jf. lovens § 20, indsendes digitalt til VVM-myndigheden.

§ 6. Høring af offentligheden efter lovens §§ 32 og 35 kan ske ved offentliggørelse udelukkende på den planlæggende myndigheds eller VVM-myndighedens hjemmeside.

Kapitel 4

Samordning af vurderinger

§ 7. VVM-myndigheden skal anvende en fælles procedure, jf. § 2, nr. 4, eller samordnet procedure, jf. § 2, nr. 5, eller en kombination af disse, hvis et projekt forudsætter, at der foretages en vurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt en vurdering efter en af følgende bekendtgørelser:

1) Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet.

2) Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

3) Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

4) Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

5) Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

6) Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Stk. 2. VVM-myndigheden kan vælge at anvende en fælles eller samordnet procedure eller en kombination af disse, hvis et projekt forudsætter, at der foretages en vurdering af projektet efter øvrig lovgivning, der gennemfører EU-direktiver, eller en vurdering efter EU-forordninger, som ikke er nævnt i stk. 1.

§ 8. Ved anvendelsen af den fælles procedure er VVM-myndigheden ansvarlig for at sikre, at der gennemføres en samlet miljøvurderingsproces og en samlet myndighedsvurdering af den indsendte ansøgning efter § 18 og miljøkonsekvensrapport § 20. Vurderingen udarbejdes af VVM-myndigheden. Den myndighed, som skal meddele tilladelse til projektet efter anden lovgivning, skal anvende VVM-myndighedens miljøvurdering af projektet som grundlag for sin afgørelse.

Stk. 2. Hvis både en statslig myndighed og en region eller en kommune som VVM-myndighed skal tillade projektet efter lovens § 25, gennemføres den samlede miljøvurderingsproces og den samlede vurdering af ansøgningen, jf. stk. 1, af den statslige myndighed, medmindre andet aftales i den konkrete sag.

Stk. 3. Hvis to statslige myndigheder, to regioner eller to kommuner som kompetent myndighed skal tillade projektet efter lovens § 25, aftaler myndighederne fra sag til sag, hvilken myndighed der er ansvarlig for at gennemføre den samlede miljøvurderingsproces, og udarbejde den samlede vurdering af ansøgningen jf. stk. 1.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvis flere myndigheder som VVM-myndighed skal meddele tilladelse til projektet efter lovens § 25.

§ 9. Ved anvendelsen af den samordnede procedure fungerer VVM-myndigheden som kontaktpunkt for såvel ansøger som de myndigheder, der skal meddele tilladelse til projektet efter anden lovgivning. VVM-myndigheden sikrer, at miljøvurderingsprocessen koordineres mellem de involverede myndigheder og samler de involverede myndighedernes vurderinger af projektet med henblik på at sikre, at eventuelle uenigheder mellem myndighederne om vurderingen af projektet afklares hurtigst muligt.

Stk. 2. Hvis både en statslig myndighed og en region eller en kommune som VVM-myndighed skal træffe afgørelse om projektet efter lovens § 25, fungerer den statslige myndighed som samordnende myndighed, jf. stk. 1, medmindre andet aftales i den konkrete sag.

Stk. 3. Hvis to statslige myndigheder, to regioner eller to kommuner som kompetent myndighed skal træffe afgørelse om projektet efter lovens § 25, aftaler myndighederne fra sag til sag, hvilken myndighed der varetager opgaven som samordnende myndighed, jf. stk. 1.

Kapitel 5

Tilladelser til VVM-pligtige projekter, offentliggørelse m.v.

§ 10. Følgende tilladelser eller godkendelser efter anden lovgivning erstatter helt eller delvist tilladelsen efter lovens § 25, jf. lovens § 15, stk. 3:

1) En tilladelse efter § 7 eller § 20 i lov om råstoffer.

2) En godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller af en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

3) En tilladelse efter § 25 i lov om fremme af vedvarende energi.

4) En tilladelse efter §§ 10, 17, 23 og 28 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

5) En tilladelse efter § 2, stk. 1, 1. pkt. eller § 4, stk. 1, i lov om kontinentalsoklen.

6) En tilladelse efter § 16 - § 16 b i lov om kystbeskyttelse.

7) En tilladelse efter § 18 i lov om vandforsyning.

§ 11. Hvis et projekt forudsætter planlægning efter planloven, må VVM-myndigheden ikke meddele tilladelse efter lovens § 25 eller en tilladelse, som erstatter tilladelsen efter lovens § 25 jf. denne bekendtgørelses § 10 til at påbegynde projektet, før det nødvendige plangrundlag for projektet er gældende efter planlovens regler herom.

§ 12. VVM-myndighedens offentliggørelse af afgørelser efter lovens §§ 21 og 25 kan ske udelukkende digitalt på myndighedens hjemmeside, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indberetter miljøkonsekvensrapporten, som sendes i høring efter lovens § 35, stk. 1, nr. 3, samt de oplysninger, som fremgår af lovens § 37 til plansystem.dk.

Stk. 3. Indsendelsen efter stk. 2 kan erstatte kommunalbestyrelsens høring af de berørte myndigheder efter lovens § 35, stk. 1, nr. 3.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2017.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves, jf. dog lovens § 57:

1) Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

2) Bekendtgørelse nr. 382 af 25. april 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten.

3) Bekendtgørelse nr. 958 af 27. juni 2016 om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

4) Bekendtgørelse nr. 895 af 21. juni 2016 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet.

§ 14. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 10. maj 2017

Esben Lunde Larsen

/ Hans Christian Karsten


Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger
Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)
 
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre
 
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson
 
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).
 
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)
 
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.
 
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).
Målestok angives:
Forholdet til VVM reglerne
Ja
Nej
 
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).
   
Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
   
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika
Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav
 
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2
 
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet
 
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
 
Projektets karakteristika
Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
 
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:
 
Projektets karakteristika
Ja
Nej
Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?
     
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?
   
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?
   
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?
   
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?
   
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?
   
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika
Ja
Nej
Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?
   
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?
   
Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
   
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
   
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?
   
Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?
   
Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.
   
Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
   
Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika
Ja
Nej
Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
   
Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
   
Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?
     
Projektets placering
Ja
Nej
Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?
   
Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?
   
Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?
     
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?
     
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?
     
Projektets placering
Ja
Nej
Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)
     
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?
     
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
     
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?
     
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.
     
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).
     
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?
   
Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?
     
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?
     
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.
     
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?
     
Projektets placering
Ja
Nej
Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?
     
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?
     
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?
     

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:________________________ Bygherre/anmelder:___________________________________

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EF-tidende 2001, nr. L 197, s. 30, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-tidende 2014, nr. L 124, side 1.