Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017, og efter bestemmelse fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR), fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen inden for havn og terminal har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Alle almindelige arbejdsopgaver i forskellige havnefunktioner, der kendetegner en havne- og terminalvirksomhed.

2) Håndtering, lastsikring og stuvning af varer, gods og materialer.

3) Security, sikkerhed og arbejdsmiljø.

4) Planlægning og udførelse af havne- og terminalarbejde.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, havnemedhjælper, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med specialet havne- og terminalarbejder (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år til 3 år, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, havnemedhjælper, 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 12,6 uger fordelt på tre skoleperioder. Uddannelsens speciale, havne- og terminalarbejder (trin 2), varer yderligere 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 19 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, havnemedhjælper, 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 12,6 uger. Uddannelsens speciale, havne- og terminalarbejder, varer yderligere 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger for specialet havne- og terminalarbejder.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder:

1) Typiske arbejdsfunktioner inden for det brancheområde, som uddannelsen retter sig mod, herunder arbejdsforhold, arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler, vagtplaner, m.v.

2) Relevante arbejdsredskabers opbygning og funktion.

3) Begreber inden for relevante køretøjers opbygning og funktion.

4) Landsdele, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen samt de største byer i Danmark, herunder by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

5) Sikkerhedsmæssig korrekt håndtering, surring og stuvning af stykgods.

6) Sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder.

7) Færdselsreglernes opbygning samt de fysiske love for bevægelse, herunder sikker trafikal adfærd, samspil og risici samt ansvarlighed i trafikken.

8) Egne muligheder for opnåelse af kørekort samt viden om den teoretiske del af køreprøven, herunder almene krav og helbredsmæssige forudsætninger som grundlag for indstilling til og senere mulighed for beståelse af køreprøven til relevante kørekortskategorier og certifikater.

9) Begreber inden for logistik, herunder forskellige styringsprincipper som for eksempel ”Supply Chain Management” og ”Lean”.

10) Logistik og logistikstyring i forhold til betydning og anvendelse inden for brancheområdet.

11) Principper for kundeservice, herunder kundekontakt i transportbranchen.

12) Vilkårene for uddannelsesaftaler, herunder overenskomsten for elever inden for transportområdet.

13) Arbejdsmarkedets parter, parternes rolle og kompetencefordeling, herunder arbejdsgivernes ledelsesret samt de faglige organisationers og A-kassers rolle i forhold til løn og arbejdsvilkår m.v.

14) Videre- og efteruddannelse inden for transportområdet, herunder arbejdsmarkedsuddannelserne, korte videregående uddannelser og videregående voksenuddannelse.

15) Arbejdspladsvurdering (APV) samt faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Almindelige arbejdsopgaver inden for brancheområdet.

2) Normalt forekommende arbejdsredskaber og hjælpeudstyr.

3) Kontrol af relevante køretøjer samt afrapportering af fejl og mangler.

4) Relevante transportveje, transportformer og transporttider for forskellige typer af transporter.

5) Anvendelse af by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

6) Håndtering, surring og stuvning af forskellige relevante godsformer på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden skade på godset.

7) Anhugning af relevante byrder på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden at påføre godset skade.

8) Færdsel i trafikken under hensyn til færdselsreglernes opbygning og betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn samt begreberne reaktionstid, bremselængde og standselænge.

9) Risikovurdering i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje og samtidig risikobedømmelse i forhold til forskellige tidspunkter på døgnet, årstider og vejrforhold.

10) Anvendelse af et eller flere af følgende køretøjer: Personbil, lastbil, traktor og gaffeltruck på lukkede områder, hvor færdselsloven ikke er gældende, herunder forholde sig til almene krav og helbredsmæssige forudsætninger i forhold til forskellige kørekorttyper og uddannelsesmuligheder.

11) Typiske arbejdsopgaver inden for jobområdet ud fra kendskab til grundlæggende logistikbegreber og styringsprincipper.

12) Optimering af arbejdsprocesser inden for jobområdet i samarbejde med andre.

13) Ageren i forhold til kunder, der kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

14) Serviceorienteret betjening, f.eks. i forbindelse med vareudlevering/-modtagelse, telefon-ekspedition, reklamationer og andre serviceopgaver.

15) Service i forhold til interne, eksterne og potentielle kundegrupper.

16) Udførelse af jobfunktionen i henhold til gældende pligter og rettigheder på arbejdsmarkedet, herunder kontrol af time- og lønsedler.

17) Bidrage til arbejdspladsvurdering (APV) samt vurdere faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

6) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

7) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning,

9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende,

10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater,

12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

14) anvende faglige udtryk og begreber,

15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og

17) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset situationen og modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Naturfag på F-niveau.

2) Informationsteknologi på F-niveau.

3) Dansk på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Gaffeltruckførercertifikat kategori B, jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. Færdselsrelateret førstehjælp” efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra de i stk. 2-4 nævnte krav, hvis de har relevant erhvervserfaring jf. bilag 1 skema 2, punkt 1.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er:

1) Eleven kan udføre almindeligt forekommende operative arbejdsopgaver i forbindelse med transport, håndtering, lastning og losning i havne og terminaler.

2) Eleven kan anvende relevante tekniske hjælpemidler, køretøjer mv., herunder kørekortkrævende (kategori B) udstyr samt erhverver kørekort kategori B.

3) Eleven kan medvirke ved korrekt lastsikring, anhugning og håndtering, herunder håndtering af farligt gods.

4) Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder kommunikere og informere korrekt internt og eksternt.

5) Eleven kan medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

6) Eleven kan medvirke i arbejdet med security (sikkerhed i havne og terminaler).

7) Eleven kan anvende transportspecifikt fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

8) Eleven kan anvende relevant viden om samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for eget brancheområde.

9) Eleven kan selvstændigt anvende informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med løsning af arbejdsopgaverne.

10) Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

11) Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale forhold, herunder arbejdsdeling inden for egen branche.

12) Eleven kan udføre komplekse operative arbejdsopgaver i havne og terminaler under anvendelse af maskiner og udstyr i henhold til gældende regler, processer og styringssystemer.

13) Eleven erhverver kørekort kategori C samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regler.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-8, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 9-13, jf. stk. 1, gælder for specialet havne- og terminalarbejder (trin 2).

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, havnemedhjælper, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin.

Stk. 2. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens speciale, havne- og terminalarbejder, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Eleven skal inden aflæggelse af prøve efter stk. 1 og 2 være i besiddelse af de i § 4, stk. 1, nr. 2 og nr. 13 nævnte kørekort og certifikater, jf. § 4 stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 4. Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold og efter det faglige udvalgs konkrete afgørelse, blive fritaget for kravet om kørekort og certifikater efter stk. 3.

Stk. 5. Den afsluttende prøve i specialet havne- og terminalarbejder består af en praktisk opgave og en skriftlig prøve. Den praktiske opgave løses af eleven inden for en varighed af 3 timer. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Den skriftlige prøve løses af eleven inden for en varighed af 45 minutter. . Bedømmelsesgrundlaget er elevens præstation ved den praktiske opgave og ved den skriftlige prøve. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter, der fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den praktiske opgave og den skriftlige prøve. Karakteren i den praktiske opgave tæller dobbelt. Karakteren for hver af prøverne skal være mindst 02.

Stk. 6. Opgaverne efter stk. 5 stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 7. For at der kan udstedes skolebevis, skal undervisningen i alle fag være gennemført og eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af sine karakterer i alle fag i hovedforløbet. Desuden skal den afsluttende prøve på det pågældende trin eller speciale være bestået.

Stk. 8. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til elever, som afslutter med trin 1, og et svendebrev til elever, som afslutter med trin 2, som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 9. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 363 af 27. marts 2015 om havne- og terminaluddannelsen ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, jf. stk. 2, og elever som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgang til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 7. april 2017

P.M.V.
Vicedirektør
Susanne Sehestedt Clausen

/ Gitte Kildegaard Venning


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For uddannelsens trin 1, havnemedhjælper
Eleven har arbejdet som havnearbejder i mindst to år inden for de seneste fem år i en havnevirksomhed eller for en havn med følgende jobfunktioner:
1. Køretøjer og håndteringsmateriel:
Anvendt maskiner og håndteringsmateriel, herunder gaffeltrucks og terminaltraktor til laste- og losseopgaver i det daglige arbejde på havnen, samt foretaget klargøring, vedligeholdelse og service på materiel.
2. Lastsikring og arbejdsmiljø:
Arbejdet med lastsikring, godshåndtering og anhugning samt medvirket aktivt til sikring af arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed, herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige procedurer, personlige værnemidler og informationssystemer. Arbejdet med særlige regelsæt (fx i forhold til farligt gods).
3. Kvalitetsstyring og logistik:
Arbejdet med virksomhedens it-systemer og kvalitetsstyringssystemer samt medvirket til forbedring af virksomhedens logistik. Anvendt brancherelateret fremmedsprog og arbejdet med korrekt betjening af virksomhedens interne og eksterne kunder/samarbejdspartnere.
For uddannelsens trin 2, havne- og terminalarbejder
Arbejdet som havnearbejder i mindst to år inden for de seneste fem år i en havnevirksomhed eller for en havn med følgende jobfunktioner:
Nr. 1, 2, 3, jf. ovenfor, samt
4. Avanceret havnearbejde:
Arbejdet med avancerede anhugnings-, lastsikrings- og godshåndteringsopgaver, herunder arbejdet med håndtering af farligt gods, kvalitetsstyringssystemer, logistikstyring og innovation.
5. Lugemand:
Arbejdet som lugemand med avancerede lugemandsfunktioner.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(år)
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktikmåneder)
For uddannelsens trin 1, havnemedhjælper
1. Køretøjer og håndteringsmateriel:
Anvendt maskiner og håndteringsmateriel - herunder gaffeltrucks og terminaltraktor til laste- og losseopgaver i det daglige arbejde på havnen; foretaget klargøring, vedligeholdelse og service på materiel.
1 - 2
-
Maks. 2
2. Lastsikring, arbejdsmiljø:
Arbejdet med lastsikring, godshåndtering og anhugning; aktivt arbejdet med sikring af arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed – herunder jobområdets særlige sikkerhedsmæssige procedurer og personlige værnemidler; arbejdet med informationssystemer og med særlige regelsæt (fx i forhold til farligt gods).
1½ - 2
-
Maks. 2
3. Kvalitetsstyring og logistik:
Arbejdet med virksomhedens it-systemer og kvalitetsstyringssystemer; medvirket til forbedring af virksomhedens logistik; anvendt brancherelateret fremmedsprog; arbejdet med korrekt betjening af virksomhedens interne og eksterne kunder/samarbejdspartnere.
1½ - 2 år
-
Maks. 2
For uddannelsens trin 2, havne- og terminalarbejder
4. Avanceret havnearbejde:
Arbejdet med avancerede anhugnings-, lastsikrings- og godshåndteringsopgaver – herunder arbejdet med håndtering af farligt gods; arbejdet med kvalitetsstyringssystemer, logistikstyring og innovation.
1½ - 2
-
Maks. 1
5. Lugemand:
Arbejdet som lugemand med avancerede lugemandsfunktioner.
1½ - 2 år
-
Maks. 1

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddan-
nelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik mdr.)
Afkortning
af eud
(skoleuger)
Afkortning
af eud
(praktik mdr.)
Vejgodstransport
Chauffør med speciale godschauffør
1560
Maks. 11
Maks. 3
Maks. 15
Maks. 3
Vejgodstransport
Chauffør med speciale kran
1560
Maks. 10
Maks. 3
Maks. 14
Maks. 3
Lager- og terminaluddannelsen
speciale lager og
transport
1565
Maks. 10,6
Maks. 1
Maks. 14,6
Maks. 1
Lager- og terminaluddannelsen
speciale lager og logistik
1565
Maks. 4,8
Maks. 1
Maks. 4,8
Maks. 1
Godskrivning for uddannelsens trin 1, havnemedhjælper
Arbejdsmarkedsuddannelse
Lastsikring og stuvning af gods
45310
Maks. 0,6 uge
-
Maks. 0,6 uge
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Havnen som arbejdsplads
47199
Maks. 1 uge
-
Maks. 1 uge
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Lastsikring og stuvning af gods til søtransport
47360
Maks. 0,6 uge
-
Maks. 0,6 uge
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Terminaltraktor
45121
Maks. 1 uge
-
Maks. 1 uge
-
Kørekort
Kørekort, kategori B
 
Maks. 1,8 uge
-
Maks. 1,8 uge
 
Grundfag
Samfundsfag, niveau F
23030
Maks. 1,5 uge
-
Maks. 1,5 uge
 
Godskrivning for uddannelsens trin 2, havne- og terminalarbejder
Grundfag
Samfundsfag, niveau E
23030
Maks. 1,5 uge
-
Maks. 1,5 uger
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Lugemand
47374
Maks. 0,6 uge
-
Maks. 0,6 uge
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Godstransport med
lastbil
47854
Maks. 5,8 uger
-
-
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Godstransport med lastbil samt grundlæggende kvalifikations uddannelse
47857
Maks. 5,8 uger
-
Maks. 9,8 uger
-
Kørekort
Kørekort kategori C
 
Maks. 1,8 uge
-
Maks. 1,8 uger
-
Særlig godskrivningsordning (kun for elever under 25 år)
Kørekort kat. B i mindst 3 år
Og
- Grundforløb på eud
Eller
- Gennemført anden godkendt
ungdomsuddannelse.
       
1,8 uge
Trin 1, havne-
medhjælper,
afkortning:
Maks. 3 måneder.